PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ISRAELI'S VALLEN EGYPTE BINNEN Opmars naar het Suezkanaal in actie op schiereiland Sinaï Israëlisch offensief wekt grote beroering Middelburgs raad stelde begroting vast BILT Va ndaag 199e jaargang - no. 257 Dagblad uitgave van de tinna Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; 6.50 p. kw.; fr. p.p. 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 30 oktober '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—- „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vllsslngen, Walstr. 58-60, teL 2355 4 lijnen fb.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef, 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zlerikzee, N. Bogerdstr. 24, telef. 26. In Tel Aviv is men van mening, dat deze Israëlische actie het midden houdt tussen een vergeldingsactie en een oorlog. Alles hangt af van de Egyptische reactie. Op deze kaart ziet men de opmarsrichting van de Israëlische troepen. Omstreeks middernacht was er nog geen treffen geweest tussen de strijd krachten in de woestijn van Sinaï. El Kuntilla dat direct ver overd werd ligt ten westen van de Israëlische Negeb. Ras el Naqueb ligt ongeveer 6 km len noordwesten van de Israëlische havenplaats Eilat aan de Golf van Akaba. Ook deze plaats werd direct bij de opmars veroverd. Israëlische troepen zijn maandag Egypte binnenge vallen. Het Israëlische ministerie van buitenlandse za ken verklaarde, dat Israël „de nodige maatregelen" heeft genomen ter vernietiging van bases van Egypti sche commando's op het Sinaï-schiereiland. Een woordvoerder van het Israëlische leger zeide, dat het leger optrekt naar het Suezkanaal. Dit is geen vergel dingsactie, de operatie is te groot om als „vergeldings actie" te kunnen worden omschreven. „Maar oorlog is het ook niet", aldus de zegsman, „want er wordt niet gebombardeerd en er is geen artillerie". Sinds het offensief begon was men een 130 kilome ters in de richting van het kanaal doorgestoten, dwars door de verlaten barre Sinaï woestijn heen. Volgens de laatste berichten zijn Israëlische stoot troepen Suez tot op 27 km genaderd- Toen de aanval bekend werd, waren de Israëli's al 100 km op Egyp tisch grondgebied doorgedrongen. De aanval begon met de penetratie van de Egypti sche „fedayeen"-(zelfmoord) bases in de gebieden van El Kuntilla en Ras el Naqueb, welke plaatsen wer den ingenomen. De Israëlische strijdmacht bestaat o.a. uit pantserwagens en gemechaniseerde troepen, on dersteund door straaljagers. Er was tot vannnacht Iaat nog niets bekend over Egyptische tegenstand. Vernietiging van „fedayeen"- commando's officiële doel In een communiqué van de Israëlische regering: werd gezegd, dat tijdens liet afgelopen weekeinde 24 Israëlische burgers werden gedood door mijnen die door de Egyptische commando's waren gelegd. De „fedayeen" zijn Ara bische fanatici, die bevel hebben zich niet door de dood te laten afschrikken wanneer zij Israël binnendringen om sabotage te plegen of overvallen uit te voeren. Deze acties hebben reeds eerder dit jaar geleid tot felle botsin gen tussen Egyptische en Israëlische troepen. „De „fedayeens" werden la ter formeel door Nasser, de Egyptische premier, terug geroepen na het be zoek van Dag Hammarskjöld de secretaris-generaal van de Verenigde Na ties. De operatie was noodzakelijk, aldus de officiële Israëlische verklaring door voortdurende Egyptische militaire aanvallen op burgers en Israëlische land- en zeeverbindingen, die ten doel hadden destructie te veroorzaken en Een funcitionaris van de Ameri kaanse ambassade in Amman (Jordanië) verklaarde, dat het er naai' uitziet, dat de Israëli's zich ook verzamelen bij de girens met Jordanië. Volgens zijn gegevens hebben de Israëli's „iedereen ge mobiliseerd tot kinderen toe". Alle mogelijke vervoersmiddelen waren voor militair gebruik gereed. Of ficieel is medegedeeld dat de scho lieren thans moeten deelnemen aan oefeningen in passieve verde diging. De Israëlische bevolking nam de aan val nogal kalm op. De huisvrouwen hebben wat gehamsterd maar de ge ringe middelen van de meeste burgers hebben de omvang daarvan beperkt. Grote groepen van middelbare leeftijd en jongeren hebben hun bloed gedo neerd aan Maged David Adorn, het Israëlische Rode Kruis. Men heeft vertrouwen in de regering. De Amerikaanse zesde vloot be vindt zich in de Middellandse Zee „in gereedheid om aan alle eventualitei ten het hoofd te bieden". De vloot heeft een sterkte van 20.000 man, aan boord van twee vliegdekschepen, twee kruisers en 25 torpedojagers. Aan boord is tevens een bataljon mari niers ter sterkte "an 1700 man. Britse parachutisten op Cyprus zijn op hun standplaatsen terug geroepen om in het geval van ingrypen van de grote drie in het "maï-conflict onmid dellijk in actie te kunnen gaan. is het 75 jaar geleden dat de Amerikaanse ontdekkingsreizi ger George Washington de Long, die als leider van de Jeanirrette-expeditie door de Be- ringstraat de Noordpool tracht te te bereiken, met elf metge zellen door verhongering om het leven kwam. Zijn schip werd namelijk door ijsschotsen verpletterd en zonk. ..viert de Deense psycho-ana- M lytische roman- en toneelschrij- ver Carl E. Soya te Lyngby zijn zestigste verjaardag. In de laatste jaren is er her haaldelijk sprake van schen ding van de ivapenstilstands- ov er eenkomsten hetzij door Egypte, hetzij door Israël. Deze foto werd genomen tijdens een van de jongste conflicten in het Midden-Oosten toen er een Israëlische aanval iverd onder nomen op Jordaanse troepen, waarhij aan he'ule zijden doden en gewonden vielen. Hier ziet men een Israëlische legerauto met soldaten op weg naar het front. Beurs New York reageert scherp; Dulles: naar Veiligheidsraad De plotselinge aanval van Israël op Egypte heeft in heel de wereld grote beroering gewekt en scherpe reacties uitgelokt. Reeds enkele dagen was men zich In het westen bewust van de uitermate explosieve toestand in het Midden-Oosten. De opening der vijandelijkheden werd ogenblikkelijk ter ken nis gebracht van president Eisenhower en minister Dulles in Washington. Officieel commentaar was er niet dadelijk, maar de autoriteiten deden geen moeite om hun bezorgdheid te verbergen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken nam ogenblikkelijk contact op met vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk, Israël, Egyp te, Pakistan, Iran, Turkije en Irak. Later maakte Dulles bekend, dat hij Brits-Franse steun heeft gevraagd om de kwestie met de meest mogelijke spoed voor te leggen aan de Veiligheidsraad. Ook secretaris-generaal Hammar skjöld was bij de bliksembesprekingen betrokken. Enkele minuten na mid dernacht kwam de Franse premier Mollet in Parijs met enkele zijner mi nisters in een spoedvergadering bij een. Een scherpe reactie was ook waarneembaar op de beurs van New York. De olie-aandelen, voor al die met vestigingen in het Mid den-Oosten, waren de grote verlie zers. Staalfabrieken, autofabrie- ken etc. kregen een dergelijke te rugslag te incasseren. Het toestel van de El Al, de Is raëlische luchtvaartmaatschappij, dat gisteravond uit Tel Aviv op Schiphol werd verwacht is niet aangekomen. Luttele uren voordat de Israëli's over de Egyptische grenzen trokken verklaarde president Eisenhower dat er op het ogenblik geen ernstiger ge vaar voor de vrede bestond dan de si tuatie in het Midden-Oosten. Zondag in de loop van de dag waren de Ame rikanen m het Midden-Oosten door hun regering ernstig gewaarschuwd. Alle Amerikanen, die geen dringende reden hadden om er te blijven "werd klemmend geadviseerd zo spoedig mogelijk te vertrekken. Honderden Amerikanen hebben gis teren nog aan de oproep gehoor gege ven. In Egypte, waar ongeveer 8000 Amerikanen verblijven, was de waar schuwing bijzonder dringend geweest. De Amerikaanse ambassadeur had bij voorbeeld persoonlijk de zestien land genoten, die als loods in het Suez-ka- naal werken, de raad gegeven te ver dwijnen. Amerika zal aangevallen partij steunen Na overleg met de hoogste militai re en politieke adviseurs zijn president Eisenhower en zijn staf overeengeko men, dat de Verenigde Staten hun verplichtingen ten aanzien van „enig land in het Midden-Oosten, dat slachtoffer van agressie wordt" zul len nakomen, aldus meldt United Press. Te Washington is vernomen dat twee Amerikaanse vlieg tuigfabrieken, „Boeing" en „North A_meriean" in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht een bommenwerper gaan ontwerpen, die drie of vier keer zo snel als het ge luid kan vliegen en geschikt is voor het werpen van waterstofbommen. TERWIJL STORM EN REGENVLAGEN de vensters en de luiken van het oude Middelburgse stadhuis beukten, zat gistermiddag en -avond van twee tot acht uur de vroedschap van deze stad in ernstige stemming bjjeen. Ernstig, omdat mevrouw en de heren een niet-sluitende gemeentebegroting voor het jaar 1957 moesten behandelen en omdat een tekort van ruim drie ton nu eenmaal een onaangename zaak Is. Bovendien achtten verschillende leden hef noodzakelijk deze gemeentebegroting te behandelen In het licht van de dit jaar gehouden Tweede-Kamerverkiezingen, waarna ook de kabi netsformatie nog de aandacht vroeg. Dit alles nu had tot gevolg, dat bij de algemene beschouwingen vaardig gebruik werd gemaakt van bekende woorden en namen als doorbraak al dan niet gelukt, daarover kon men het gisteren niet eens worden verkiezingspropaganda, uitslagen, Romme, Drees, Zjjlstra, ja zelfs de bezitsvorming kwam voor de dag fractiegenoten had bekropen bij het bestuderen van dit jaarlijkse pro gramma. „Zijn we wel op de goede weg als we een post van achtduizend gulden schrappen voor een vakonderwijzer lichamelijke oefening? Is dit niet een symptoom van een onaanvaardbare aohteruitgang in het verzorgingspeil van het onderwijs?" De heer Wester hout sprak vooral over de noodzake lijkheid van sociaal-culturele voor zieningen en over de stimulerende taa*k van het gemeentebestuur. „Ik ben geen vijand van bezuinigingen, maar er is een zuinigheid, waarvan later blijkt, dat zij de wijsheid be driegt Deze spreker gewaagde voorts van Zeelands toekomst met het oog op het Deltaplan en waarschuw de: „Laten we er voor waken, dat Middelburg zijn kans niet mist!" In dit verband betoogde hij ook, dat het gemeentebestuur een stimulerende Maar toen vond loco-burgemeester, J. W. Kögeler het genoeg. De ge meente Middelburg stond buiten de kwestie van de bezitsvorming, zo meende hij. En bezorgd sprak hij met een blik op zijn horloge: „Heren, als we zo doorgaan komt er geen eind aan. Denk om de klok!" Waarop de rechtse woordvoerder Hoek eens vriendelijk wuifde naar zijn linkse opponent Westerhout en verklaarde, dat hij deze zaken nog wel eens bui ten de raad met hem wi'lde bespre ken, een bijeenkomst waarbij ook de heer Schenk van de V.V.D. gaarne aanwezig zal zijn, zoals deze verklaar de. Over de gemeentebegroting zelf werden over het algemeen geen op gewekte redevoeringen gehouden. De woordvoerder van de P. v. d. A„ de heer Th. J. Westerhout, sprak bijvoor beeld over een gevoel van teleurstel ling en verontrusting, dat hem en zijn taak heeft met betrekking tot het vreemdelingenverkeer. Tot slot stel de hij vragen over het uitbreidings plan, de woningbouw waarbij hij pleitte voor woningen voor werken de vrouwen bejaardenzorg, scholen bouw en de schouwburgaccommoda tie. De heer J. S. Hoek (ar.) was ver ontrust door het begrotingstekort en betoogde dat het opmaken van een begroting steeds meer op een farce gaat lijken. Er moet een betere rege ling voor de financiële verhouding rijkgemeente komen, zo betoogde hij, waarna hij er voor waarschuwde te hoge verwachtingen te koesteren met betrekking tot een hogere uitke ring uit het gemeentefonds. Met nadruk stelde de heer Hoek, dat de gemeente zich dient aan te passen aan het monetaire beeld van de landsregering en in het schema van de mogelijkheden die haar gelaten zijn moet trachten rond te komen. In dit verband meende hij, dat er alleen die uit gaven op de begroting vsrant- woord waren, die van oudsher ver band houden met de overheids taak. Daarom was hij niet te vin den voor enkele nieuwe posten op deze begroting, zoals voor een Zeeuws museum. De woordvoerder van de V.V.D., de heer L. A. Schenk, sprak woorden van gelukwensen aan het adres van de heren Westerhout en Schorer in verband met hun benoeming tot volks vertegenwoordiger. Ook hij had met zorg kennis genomen van deze ge meentebegroting 1957. Hij vreesde, dat gedeputeerde staten en de minis ter wel de opdracht zouden geven de nodige saneringen in dit stuk aan te brengen. De heer Schenk achtte het ov gens een verontrustend signaal, dat allerlei verenigingen op het gebied van sport en cultuur aanzienlijke te korten hebben en daardoor verplicht menen te zijn een beroep op de over heid te doen. In dit verband betoogde hij, dat al leen die instellingen, die in ruime kring belangstelling hebben, recht hebben op subsidie. Daarom had ook hij bezwaar tegen een nieuwe post van tienduizend gulden voor een Zeeuwse museum-stichting. „Het tekort moet naar beneden", aldus sprak de heer A. J. Schot (s.g. p.) „nieuwe posten zijn niet te rij men met het beeld van deze begro ting." Hij ontwikkelde bezwaren te gen het reserveren van f 18.000, de op brengst van de vermakelijkheidsbe lasting bij Miniatuur Walcheren, en meende, dat de muziekschool te veel geld kost. Bovendien zijn de lesgelden van deze instelling niet meer te be talen voor de kleine man. „Dit in stituut is prachtig voor de leerkrach ten, want die krijgen een beter sala ris en meer rechtszekerheid." .(Vervolg op pag. 5) J De publikaties over het Koninklijk Huis Antwoord van dr. Drees Op vragen van het Eerste Kamerlid de heer ReQers, naar aanleiding van het in het Duitse weekblad „Der Spiegel" verschenen artikel over ons koninklijk huis, heeft de minister-pre sident, minister van algemene zaken, het volgende geantwoord: 1. De regering en de toenmalige mi nister van buitenlandse zaken hebben van de materiële inhoud van het op 12 juni 1956 in het Duitse weekblad „Der Spiegel" gepubliceerde artikel over ons koninklijk huis geen kennis genomen voor het in druk was ver schenen. Wel konden zij vermoeden wat de strekking zou zijn. 2. Reeds enige jaren geleden was het de toenmalige minister van bui tenlandse zaken ook toen mr. Bey- en bekend geworden, dat een bui tenlands correspondent het voorne men had weinig waarderende arti kelen te publiceren betreffende ons koninklijk huis. Door gesprekken met de betreffende journalist heeft hjj des tijds bereikt, dat de publikatie niet tot stand is gekomen. Toen in mei van dit jaar vernomen werd, dat buitenlandse journalisten, v/aaronder een corres pondent van het weekblad „Der Spiegel", overeenkomstige plannen koesterden, heeft de toenmalige mi nister van buitenlandse zaken ge tracht ook deze correspondenten van hun voornemen te doen afzien. Spoedig bleek, dat „Der Spiegel" niet bereid was aan dit verzoek te vol doen, hetgeen werd bevestigd door de aankondiging van het te verschijnen artikel in het nummer van dit week blad van 6 juni 1956. Op grond van het feit, dat met zekerheid kon wor den aangenomen, dat het artikel voor ons staatshoofd kwetsend en voor het internationale aanzien van ons land schadelijk zou zijn, heeft de regering nagegaan of maatregelen konden worden genomen om publikatie te voorkomen. Dit was echter niet mogelijk. De regering heeft niet willen pogen het te verwachten artikel te doen wij zigen. Zjj zou daarmee verantwoorde lijkheid op zich hebben genomen voor het artikel, zoals het dan zou komen te luiden, hetgeen een onaanvaardba re situatie zou hebben geschapen. DE VERWACHT... KOUDE NOORDOOSTELIJKE WIND Veranderlijke bewolking met aan vankelijk nog plaatselijk regen. Voor namelijk in de noordelijke provincies enkele buien. Koud weer. Matige tot krachtige en langs de kust tijdelijk harde noordoostelijke wind. 31 oktober. Zon Maan ZON EN MAAN op 7.35 onder 17J.6 op 04.52 onder 15.57

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1