Gemeentelijk gasbedrijf te Hulst bestond vijftig jaar KAPITEIN VAN DE LOTTI VOER IN WEMELDINGE TEGEN SLEEP INGEBRUIKSTELLING VAN DE BIETEN-R00IDEM0NSTRATIE TE RILLAND-BATH WATERTOREN TE TERNEUZEN HAVENDORP IN VLISSINGEN VRAAGT: HOE LANG NOG 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 18 OKTOBER 1956 BIJEENKOMST IN BURGERZAAL Uitbreiding van het net gewenst In eon Intieme bijeenkomst. In de burgertaal van het stadhuis te Hulst, waarby naast het voltallig college vau B. en W. en de meerderheid van de raadsleden, het personeel en oud-gedienden van het gasbedrijf ook burge meester mr. J. I. M. Heuser, wethouder J. Blommaert en gemeentesecreta ris F. Franken van Sint-Jansteen aanwezig waren werd het feit herdacht, dat het gemeentelijk gasbedrijf voor vijftig jaar werd gesticht. Burgemees ter A. L. S. Lockefeer heette de genodigden welkom. In een historisch overzicht kwam hij tot de conclusie, dat het stichten van dit bedrijf moest worden geken schetst als een daad van grote voor uitstrevendheid. „Immers, toen waren de energie-bronnen nog zeer beperkt", zo zeide de heer Lockefeer. Hij kon zich goed herinneren, dat hij destijds als kleine jongen behulpzaam was geweest bij het aansteken van de avondverlichting in Nieuw-Namen. Dit was toen echter geen gasverlich ting, .maarpetroleumverlichting. De burgemeester stak niet onder stoelen of banken, dat het gasbedrijf steeds een financieel zorgenkind was geweest en dat de meeste jaren dit be drijf op de begroting voorkwam met een nadelig saldo. Hij dankte tenslot te allen, die in welke functie dan ook er toe hebben bijgedragen, dat het be drijf is geworden, wat het momenteel is. Nog één hartewens wilde de heer Lockefeer de vergadering voorleggen, namelijk een uitbreiding van het gas net naar andere omliggende gemeen ten. Als volgende spreker kreeg wethou der J. D. J. Martens als voorzitter van de gascommissie het woord, die een historisch overzicht gaf van het be drijf. Hij noemde het raadsbesluit van 10 april 1905 van gewichtige beteke nis. Niet alleen voor de straatverlich ting, maar ook als bron van energie in de huishouding. Dat toen ook reeds lang over een bepaald verzoek moest worden gedis cussieerd, bleek wel hieruit, dat de gemeente Sint Jansteen namelijk op 24 november 1908 aan de ge meente Hulst het verzoek richtte om de mogelijkheid tot gaslevering aan die gemeente te willen onderzoeken. Het duurde echter tot 1927 eer de des tijds aangevangen besprekingen wer den hervat. Verschillende malen is getracht 't bedrjjf te verkopen of in huurkoop af te staan, maar steeds werd hierop door de diverse gemeenteraden af wijzend beschikt. Bij deze discussies kwam wel eens de vraag ter sprake, of het bedrijf een overhc-;dsb°drijf was of een particulier bed'iif. Het eerste bleek het geval te zijn. Op 21 juli 1950 werd het eigen bedrijf bui ten werking gesteld en werd gas uit Sluiskil betrokken. Tenslotte wilde de lieer Martens niet. nalaten, een eresaluut te brengen aan de ambte naren, bedienden on gepensioneerden van het gasbedrijf. Hij sprak de hoop uit, dat door onderling overleg en eensgezinde sa- .menwerking het bedrijf tot meerdere bloei gebracht zou kunnen worden. Als laatste spreker herinnerde de burgemeester van Sint Jansteen. mr. Reuser aan de goede samenwerking, die er tussen Hulst en zijn gemeente op dit gebied altijd beBtaan heeft. Hij vond het alleen jammer, dat de gas- voorziening voor Sint Jansteen niet minder dan twintig jaar moest be sproken worden. Ook hij dankte het personeel van het bedrijf. Burge meester Lockefeer bracht tenslotte zijn dank uit aan de spreekrs. D,es avonds werd de feestviering in de Koning van Engeland voortgezet. Bijeenkomst „Philatelica" Als gewoonlijk op de derde dinsdaj van de maand, hield „Philatelica", af deling Goes, de vereniging van post zegelverzamelaars, in hotel „Cen traal" te Goes weer een bijeenkomst voor haar leden onder leiding van de voorzitter, de heer M. D. Ra- mondt. Er werd ruimschoots de ge legenheid gegeven om de waarde volle zegels tc ruilen. Als bijzonder heid kon aan de Goese filatelisten worden medegedeeld dat de bond in januari van het volgend jaar haar 30-jarig bestaan hoopt te herdenken, waarover nog verdere gegevens zul len volgen. GEEN STUURBOORD GEHOUDEN Kantonrechter Middelburg schuld voor 100 procent Op zaterdag 16 juni om ongeveer vier uur voer de Belgische schipper T. J. met zjjn motorspits „Lotti" in de buitenhaven te Wemeldlnge tegen het sleepschip „Stöck und Fischer", dat voortgetrokken werd door de sleep boot „Zwerver". Het sleepschip liep hlerbjj een scheur aan bakboordzijde op. Deze zaak diende woensdagmid dag voor de M'burgse kantonrechter, mr. J. Moolenburgh. Schipper J. was zelf niet aanwezig, maar twee ge tuigen vertelden nauwkeurig de juiste toedracht van deze aanvaring. Een dezer getuigen, de koopman j. C. V. uit Wemeldinge, betoogde, dat de mo torspits uit de sluis kwam, terwijl de sleep de sluis wilde binnenvaren. De kapitein van de „Zwerver" hield met zijn sleep, die uit het Brabantse vaarwater kwam, goed zijn stuur boordzijde. Vóór de „Lotti" was een lege motorspits de sluis uitgekomen, die eveii'eens goed stuurboord hield. De kapitein van de „Lotti" hield in- plaats van stuurboord- de bakboord zijde met het gevolg, dat hij tegen het sleepschip voer. Het was voor V. een raadsel, waar om de „Lotti" bakboord aanhield, want er was meer dan voldoende ruim te om stuurboord te passeren. De ge tuige verklaarde verder, dat de kapi tein van de „Zwerver" nog had ge seind „Houdt stuurboord" en toen dit niet gebeurde een aanvaring trachtte te voorkomen door een draad naar de „Lotti" te werpen. Alles tevergeefs echter. De schipper van de „Stöck und Fisher" had het gevaar onmiddellijk zien aankomen en snel het sleepanker van zijn schip uitgegooid. Zodoende kwam de sleep op net moment van de botsing bijna stil te liggen, hoewel hij toch een flinke deuk en een scheur op liep. De tweede getuige, de hulp-sluis- meester A, M, uit Wemeldlnge, was eveneens verbaasd geweest, waarom schipper J. bakboord aangehouden had, want hij had aan stuurboord ze ker nog wel 40 a 50 meter ruimte om te passeren. Bovendien had de kapi tein van de „Zwerver" herhaaldelijk om de „goede wal" geseind, terwijl de kapitein van de „Lotti" steeds maar om de „verkeerde wal" vroeg, zoals dit in zeemanstermen heet. De schipper van de „Lotti" had ech ter achter de Oosthavendam een mast zien aankomen, zodat hij op het stand punt stond, dat dit schip de sluis niet mocht binnenvaren, daar hij er uit kwam. Het bleek echter, dat J. zich verrekend had. Dit verklaarden ook de getuigen, die in dit verband beiden nog opmerkten, dat J. de sleep tijdig moet hebben gezien. De ambtenaar van het O.M., mr. Th. Lebret, was er van overtuigd, dat de schuld van de aanvaring voor de volle honderd procent bij de schipper van de „Lotti" lag. Deze had te snel gevaren en bovendien de verkeerde wal gehou den. De ambtenaar eiste de overigens nog milde boète van 75 of 15 dagen, Ook de kantonrechter was overtuigd van J's schuld; hij vonniste conform de eis. De transporteur J. P. uit Woens- drecht had op 7 september j.l. op de rijksweg bij Rilland-Bath gereden in een vrachtauto, die niet over een goe de rem beschikte. Twee dagen tevoren waren de remmen door politiemensen ook reeds gecontroleerd en in orde be vonden, verklaarde P. ter zitting, Hij kon zich niet voorstellen, dat de rem men na twee dagen niet meer zouden functioneren, daar hij verder een nieu we remvoering had laten aanbrengen. Bovendien zou de wachtmeester nog tegen verdachte gezegd hebben, dat de klok om de werking van de rem te meten, niet oversloeg. De kantonrech ter hield deze zaak aan om eerst de verbalisant te horen. s hl Zierikzee onthulde wethou- der A. M. den Boer in tegen- woordigheid van enkele leden M van de herverkaveling en de gemeentesecretaris het naam- bordje van de uitvalsweg via M de Hoofdpoortstraat naar de westpunt van Schouwen. Be weg is genoemd naar de Zie- rïkzeese tweelïngstad „Laan H van Saint-Hilaire". Na de in- H gebruikneming van deze uit- valsweg is liet verkeer dat an ders de bochtige en nauwe stadsstraten passeren moest, gehet' *-••*-* leid. Bromfietser slipte Woensdagmorgen circa acht uur slipte de heer M. van I. uiit Rilland met zijn bromfiets op de Hoofdweg te Rilland ter hoogte van de woon wijk het Paradijs, als gevolg van een oneffenheid in liet slechte wegdek ter plaatse. Tijdens deze slippartij kwam hij in botsing met een juist passe rende personenwagen, bestuurd door de heer P. B. uit Ovezande. De heer I. werd van zijn bromfiets afgeslin- gerd. Naar het zich aanvankelijk iiet aanzien, was hij met de schrik vrij gekomen, maar later op de dag moest hij zich toch onder doktersbehande ling stellen, waarbij bleek, dat zijn pols inwendig gekneusd was. Zij bromfiets werd ernstig bescha digd, het voorwiel lag midden op de weg en de rest van de bromfiets lag aan de kant, de voorvork was to taal vernield. De auto was aan de lin kerzijde licht beschadigd. De heren M. van I. en P. B. waren beiden verze kerd. (Slot van pag. 9) gevoeld, dat de meeste flats te klein zijn en dat men soms he lemaal boven moet wonen. Voor al de moeders hebben haar kin deren maar het liefst dicht bij de straat en zij vinden het trap- pen sjouwen met een kinderwa gen uiteraard niet prettig. GROOT AANTAL KLACHTEN. Maar wie zijn oor te luisteren legt vooral ook in de jonge gezinnen, kan in Havendorp legio klachten verne men. Wij hebben hier en daar een bezoek gebracht, een bezoek, dat ze ker niet de algemene opinie van de mensen in het Havendorp naar voren bracht, maar toch wel een indruk gaf van de wensen en klachten. Tochtig en vochtig, veel te weinig ruimte, schilderwerk houdt het niet, geen ventilatie, geen keuken en kel der, geen zolder, kortom de beper king is benauwend. Men kan een dergelijke beperking wel voor enige tijd aanvaarden maar indien dit een kwestie van jaren wordt, stijgt de ontevredenheid. De aanslager L. van Buren, werk zaam bij „De Schelde" woont nu al 11 jaar in het Havendorp. Dit echtpaar kent Vlissingen door en door35 jaar had het een huis op de Grote Markt en in deze woning op het Havendorp is hun enige klacht, dat zij te ver van het centrum af zitten. Overigens verstaat de heer Van Buren zelf de kunst van het opknappen van een Mechanisch oogsten geen probleem meer Met het steeds moeilijker worden de arbeidersvraagstuk in de land bouw, is het niet verwonderlijk, dat er een goede belangstelling bestond voor de demonstratie met bietenrooi* machines en -lichters, welke de werk groep mechanisatie en landbouw werktuigen van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Oost-Zuid-Beve land, in samenwerking met de rijks- landbouwvoorlichtingsdienst, woens dagmiddag in de Fredericapolder te Rilland-Bath organiseerde. Men had er ditmaal geen „show" van alle mogelijke types en merken van gemaakt, doch slechts enkele in de streek reeds, in bedrijf zijnde ma chines genomen. Twee volledige bie- tenrooimachines en enkele bieten- lichters werden op een perceel sui kerbieten van de heef Bonte in wer king getoond, waardoor de bezoekers een goed overzichtelijk beeld van de prestaties van deze machines werd gegeven. De volledige bietenrooimachines. die in één gang twee rijen bieten koppen en twee andere rijen gekopte bieten rooien, zowel als de bieten* lichters, hebben ook deze middag weer geleerd, dat het mechanisch bie- tenoogsten thans geen probleem meer is. Hiermee is echter niet gezegd, dat men nu in alle opzichten tevreden kan zijn over de door de machines geleverde prestaties. Dit kan ook moeilijk verlangd worden, want het met de hand rooien zal evenmin door iedere arbeider zo nauwkeurig ge schieden, als men zich dit wel zou wensen. Zo kapt de ene rooimachine soms wel eens te grote koppen en hü. een andere krijgt men de indruk, dat de tarra wat groot is, of dat de bieten nogal worden beschadigd. Bij de bie- tenlichters is het al evenzo. Verwacht, mag echter worden, dat de machines nog verder zullen worden verbeterd Mede onder de druk der omstand'- heden, zal daarom ongetwijfeld he' bietenrooien steeds meer mechanisch gaan geschied,en. Deze demonstratie was dan ool^ voor de boeren zekér van groot, belang om zich een oor deel te vormen over de mogeli.ikhe-' den en de voor hun bedrijf meest sob-' werktuigen, Na afloop van de demonstratie werd op het bedrijf van de heer Bon te getoond, hoe met een betrekkelijk eenvoudige inrichting, door één of twee man, in korte tijd een wagen met bieten kan worden overgeladen in de vrachtauto Aan het eind van deze middag heeft de voorzitter van genoemde werk groep, ir. W. Kakebeeke. een korte nabeschouwing gegeven: dp rijks- landbouwconsulent voor de Zeeuwse eilanden, dr. ir. C. W. C. van Beekom. onderstreepte het belang van deze demonstratie. KERKNIEUWS Ds. L. W. Erdman overleden In de ouderdom van 78 jaar is te 's Gravenhage overleden ds. L. W. Erdma.n, emeritus predikant der Ned. Herv. kerk, Ds. Erdman werd in 1878 te 's Gravenhage geboren en studeer de aan de rijks-universiteit te Leiden theologie. In 1902 werd hij kandidaat in Zeeland en op 7 februari 1904 werd hij te Sprjkenisse in het predikambt bevestigd. Hij heeft gepredikt te Brielle en IJmuiden tot aan zijn eme ritaat op 1 mei 1943. Daarna was hij nog werkzaam als hulpprediker te Lochem en te Haarlem. Advertentie 'M, - Imp- N.V. Thabur. Den Haag woning en het ziet er van binnen keurig uit. Mevrouw J. Nieuwdorp, die er al zeven jaar woont, heeft zelfs nog nooit een aanvrage inge diend voor een andere woning. Maar haar dochter, die getrouwd is met de ambtenaar P. J. Note- boom, van de marine-politie dienst, laat een ander geluid ho ren. Zij is al drie jaar ingeschre ven bij „Goed Wonen" en zij woont al vijf jaar op Havendorp. Haar klachten zijn kenmerkend voor die van vele jonge gezin nen. Het komt steeds weer uit op de moeilijkheden door liet verblijf in tochtige en vochtige vertrekken. Een nieuwe kachel begint al te roesten, etenswaren en kleren beschimmelen als men er niet op let, De keukenruimte is veel te klein. De zieke jongen, die een heupaandoening heeft en pas uit het ziekenhuis kwam, moet in de huiskamer liggen, want in de kleine kamer kan men zich niet keren of wenden. Als er in de keuken gekookt wordt moet de buitendeur open om voldoen de ventilatie te krijgen. En wat alle bewoners van het Havendorp in het algemeen afschuwelijk vinden: men kan bij elkaar op tafel kijken. De chef-banketbakker O. van Eèr- denburg acht het wonen op het Ha vendorp niet geschikt voor kinderen. Hij is van mening, dat het vooral voor opgroeiende kinderen niets is gedaan en hij vindt het politietoe zicht te slap. De heer Van Eerden- burg kwam er anderhalf jaar gele den met vijf kinderen in het vertrou wen, dat het maar van tijdelijke aard zou zijn en nu zit hij er nog. Hij is voornemens zo snel mogelijk én Ha vendorp én Vlissingen te verlaten. Bij de familie A. Th. C. Tromme- ler, Havendorp 660, zijn zelfs 6 kin deren in huis, terwijl de schoonvader van de heer Trommeler, er óók inwoont. Er is al eens een ongeluk gebeurd doordat de kachel omviel en het laat zich denken, dat de ruimte voor een dergelijk groot gezin veel te gering is. Ook in de andere gevallen, waarin w|j de mening van de bewoners mochten horen er zijn er hier slechts enkele vermeld waren dë klachten dezelfde. Op één punt warén allen het voorts eens; dat de mensen in het Haven dorp sociaal gezien van een mindere klasse zouden zijn, werd ronduit be lachelijk genoemd. Het merendeel bestaat uit hard werkende mensen, waarvan er verschillenden in over heidsdienst of bij „De Schelde" werk zaam zijn en wier gedrag allerminst aanleiding gepft tot dit soort ver dachtmakingen. Van Nispenplein (Slot van pag. 9) krijgen, verhuisde men na,ar een noodwoning, waar het ge zin nu al vier jaar woont. Hoe wel men ingeschreven staat bij het gemeentelijk woningbureau en bij „Gemeenschappelijk Be lang" en zelfs enige malen bo ven aan de ranglijst stond, is er van een ander huis nog steeds geen sprake geweest. De heer Van Leeuwen zeide voorts: „In de winter kan je het water 's nachts van je de kens afvegen. Het is een ba rak", aldus deze bewoner, die zich afvraagt waarom hij geen degelijke woning heeft. „Moet de duurte van de wo ningen ten koste van de bevol king blijven, of moet de ge meente dit dragen?" i Slot van pag i i wens, dat ook de onrendabele ge bieden zullen worden voorzien van water en het aantal aansluitingen van 93 tot 100% zal stijgen. Mr. P. H. W. F. Teilegen, burge meester van. Terneuzen, wees op het belang en de verrijking van zijn ge meente bij de tot standkoming van het fraaie kantoorgebouw en de wa tertoren. De heer Teilegen deelde mede, dat B. en W. hebben besloten de raad voor te stellen als herinnering aan deze dag de waterleidingmaatschap pij een blijvend gedenkteken aan te bieden. In bijzonder hartelijke be woordingen richtte vervolgens jhr. E. C. Storm van 's-Gravenzande, voorzitter van de Cocuwa en verte genwoordiger van de vereniging van exploitanten van waterbedrijven in Nederland zich tot de heer Dikötter, die hij een uiterst bekwaam inge nieur, een goed college en trouw vriend noemde. Spreker, bood na mens zijn collega's een werk van 'n Zeeuws kunstenaar voor het kan toorgebouw aan.' Tenslotte sprak nog de heer J. Jager namens de vereni ging van waterleidingbelanghebben den, die zich eveneens in het bijzon der tot ir, Dikötter richtte, Ngdat nog de heer Truffino een slotwoord haa gesproken, begaf het gezelschap zich naar de watertoren, waar de officiële in gebruikneming werd ver richt. Daarna werd ten kantore der maatschappij voor een aantal geno digden der maatschappij een souper gegeven. Behalve door bovengenoemde auto riteiten werd de ingebruikneming o.m. bijgewoond door het college van Ged. Staten van Zeeland, uitgezon derd de heer mr. dr. A. J. J. M. Mes, die wegens ziekte verhinderd was, door de griffier der Staten mr. J. M. Pilaar, prof. W. F. J, M. Krul en ir. C. van Rooyen, respectievelijk directeur en plaatsvervangend direc^ Leur van 't rijksinstituut, voor drink watervoorziening, prof. L, Mefchiérs burgemeester van Gent (B.), de se cretaris van de stad Gent, de heer G. Nachez, voorzitter van de raad van beheer van tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor waterverdeling, ir. L. Koune en de heer N. de Spiegelaere, respectieve lijk hoofd-ingenieur-directeur en in specteur-directeur van de watervoor- zieningendienst van de stad Gent, burgemeester en secretaris van de Collecten De Zeeuwse collecte d>e in de ge meente Westdorpe werd gehouden bracht een totaalbedrag op van f 40,53 De oproep inzake Nieuw-Cuinea Gen. Synode Ned. Herv. kerk De Generale Synode der Ned. Herv. kerk heeft in haar op „Woudschoten" gehouden vergadering een commissie benoemd, die zal moeten rapporteren over de ingekomen stukken naar aan leiding va^n de „oproep tot bezinning inzake Ni euw-Guinea'Deze com missie bestaat uit ds. G. de Ru, voor zitter, ds. J- Vink, secretaris, ouder ling C. Kleywegt, ouderling W. J. Royaards, ds. A. A. Koolhaas, en ds. C. M Luteyn. De commissie zal rapporteren over wat in de classicale vergaderingen is gezegd en in de kerkelijke pers is ge- sohreven. Ook met de individuele re acties zal rekening worden gehouden. De Synode heeft de commissie ver zocht een gesprek te hebben met het comité van bezwaarden. gemeente Zelzate, college van B. en W. van Terneuzen, de heer M. J. N. Sehuursma, inspecteur van de volks gezondheid, de beide architecten, en verder vrijwel alle Zeeuwvlaamse burgemeesters en een gToot aantal vertegenwoordigers van de Zeeuws- vlaamse gemeenten en verdere geno digden. Het plan voor de restauratie van het pand Vrouwestraat 5 in Vlissingen is na vele jaren goedgekeurd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 6