Nieuw Hervormd rusthuis te Goes zal„Randwijck" heten verstopping WALCHEREN VOORZITTER VAN DE POLDER WALCHEREN NEEMT AFSCHEID Waar zijn onze schepen? KLAAKE\ ETHER DINSDAG 16 UKTOBEK 1956 PUUVIMOIALÜ Z bi B. U W b U O U R A N 1 7 INRICHTING BIJNA GEREED Officiële opening op 14 november a.s. Het rusthuis voor bejaarden, dat de hervormde diaconieën van Goes en Kloetinge aan de Hcernlsseweg hebben laten bouwen, nadert zijn voltooiing. Woensdagmiddag, 14 november twee uur, zal de officiële opening geschie den. Maandag a.s. zullen echter de eerste van de 38 toekomstige bewoners reeds hun nieuwe „home" betrekken, dat de naam „Randwijck" zal krijgen. Vooraf, op zaterdag 20 jktober, zal het fraaie gebouw des middags van drie tot vijf en des avonds van zeven tot negen uur voor iedere belangstellende te bezichtigen zijn. Voordat het zaterdag is, moet er echter nog heel wat gebeuren. De di rectrice, zuster Goedvriend, is met haar staf reeds bezig met de inrich ting, doch overal In kamers en gan gen zijn ook de ambachtslieden nog in de weer om de laatste hand aan dit bouwwerk te leggen. De timmer man loopt er bedrijvig rond, de schil der zorgt hier en daar voor het laat ste kwastje verf en de vloerenlegger heeft nog druk werk. Maar, al zal het dan flink aanpakken zijn, het komt wel op tijd gereed. Hoewel alles eerst goed tot zijn récht zal komen, waarneer de inrich ting en de aankleding gereed zal zijn, geeft het rusthuis nu reeds een gezel lige indruk. De dertig learners waarin straks de achtendertig bejaarden, on der wie zeven echtparen, van een fraai zicht op Goes zullen kunnen ge nieten, zien er keurig en riant uit. Óp iedere kamer is ér een aanslui ting op de radiodistributie, een rui me kast en een ftigebouwde wastafel. Óp de gangen vindt men er warmwa terboilers, waarvan de bewoners straks ook gebruik kunnen maken, el ke'kamer heeft een mooi balkon en vèfder zijn er nog allerlei andere ge makken, die de bejaarden ten dienste zullen staan. Aanbesteding Ter uitvoering van herverkave- lingswerken heeft de Nederlandse Heidemaatschappij in het openbaar aanbesteed het egaliseren en graven van kavelsloten in de polders rond om Oud-Vossemeer. Er is als volgt ingeschreven: H. de Jager te Slie- drecht, 339.000. Den Ouden-De Jon ge te Zierikzee, 326.000. Hillen en Roos te Amsterdam, 325.000. Bolk te Rotterdam, 315.000. M. Uil te Middelburg, 314.800. J. van 't Verlaat te Middelburg, 312.000. Ge broeders Van Oord te Werkendam, 306.000. Firma Dekker te Papen- dreeht, 309.000. Johs. van Vossen en K. J. Moerland te Sint-Annaland 305.000. Aannemersmaatschappij Zeeland, 304.700. Hekkers en Scher mers 3031)00. J, D. Janse te Mid delburg, 294.500., De raming was 303.650. Gouden huwelijksfeest Donderdag 18 oktober a.s. is het feest voor het echtpaar M. Zoutewel- le—V. d. Visse en familie te Goes. Vijftig jaar zal het dan geleden zijn, dat zij voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen om het jawoord te zeggen. Officiële publikaties MIDDELBURG. AFSLUITING HOGE BRUG. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat met ingang van 17 oktober 1956 tot en met 26 oktober 1956 of zoveel langer of korter als nodig zal blijken, de z.g. Hoge Brug (voetbrug over de spoorbaan), in verband met het verrichten van werkzaamheden, zal zijn afgesloten. Middelburg, 13 oktober 1956. VLISSINGEN. TOEPASSING WEGENVERKEERSREGLEMENT. B. en W. van Vlissingen, gelet op artikel 5, 6e lid, sub c van het wegenver keersreglement: brengen ter openbare kennis: dat zij in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg op grond van artikel 4, le lid, sub c, en sub i en artikel 5, le lid, sub c van genoemd reglement hebben beslo ten: a. de Kaaskadestraat gesloten te ver klaren voor het verkeer met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, gaande in de richting van dé Slijk straat: b. een verbod tot het plaatsen van rij- - wielen in te stellen voor het op de Nieuwstraat uitkomende slop gren zende aan het flatgebouw, plaatselijk bekend Nieuwstraat 102 tot en met 118, welk slop kadastraal bekend staat ge meente Vlissingen, sectie D nr. 2128; dat deze besluiten voor een ieder ter inzage liggen ter gemeentesecretarie, 2e afdeling, kamer 1; dat ingevolge het bepaalde ln artikel 5, 7e lid van het wegenverkeersreglement bovengenoemde besluiten in afschrift zijn toegezonden aan de hoofdingenieur- directeur van de rijkswaterstaat in Zee land, aan Gedeputeerde Staten van Zee-, land, aan de A.N.W.B., aan de K.N.A.C. en aan de K.N.M.V. Vlissingen. l oktober 1956. R.C.S.Vlissingen II 35 Zondagmorgen speelde RCS een vriendschappelijke wedstrijd tegen de reserves van Vlissingen, die re vanche namen voor de onlangs gele den 52 nederlaag, De Vlissingers waren vrijwel de gehele wedstrijd in de meerderheid en het was alleen Titiheru, die af en toe gevaar voor het. Vlissingse doel veroorzaakte. De Vlissingers namen de leiding, maar Titiheru bracht de balans weer in evenwicht. Hierna liepen de Vlissin gers uit tot 13. RCS kwam even terug (23), maar door twee uit stekende doelpunten werd het 2—5. Kort voor het einde verkleinden de Soubürgers de achterstand nog (3 5), Zo zullen bijvoorbeeld de bewoners dié op de bovenverdieping hun ka mer krijgen, kunnen beschikken over een lift, wanneer hen het trappen- klimmen moeilijk valt. Vanzelfsprekend is er ook een rui me, geriefelijk ingerichte keuken, van waaruit de bewoners zullen wor den bediend en voorts is er naast di verse dienstruimten, een mooie re creatiezaal. Voor de knutselaars is er een werklokaal in een van de bijge bouwen. Dat er grote behoefte aan dit rust huis bestaat, bewjjst wel het feit, dat alle kamers reeds besproken zijn, Er moest zelfs al een wachtlijst van ge- worden. Organisten bijeen in Wemeldinge Zaterdagmiddag heeft de Neder landse organisten-vereniging, afde ling Zeeland, een besloten vergade ring gehouden in de consistoriekamer van de Vrije Evangelische gemeen te in Wemeldinge. De vergadering stond onder leiding van ds. De Roos. Daarna werd een orgelbespeling ge geven op het Hammond-orgel van deze gemeente, waarbij bleek dat be spelen van dit instrument voor vele organisten nog moeilijk is omdat men hier anders te werk moet gaan en vooral de registratie van 't Ham mond-orgel een bepaalde routine ver eist. Tenslotte gaf de organiste van de Vrije Evangelische gemeente, mej. Lien Schouwenaar, 'n concert, waar bij bleek dat zij dit orgel uit erva ring kent en weet te bespelen. Aanbesteding Vrijdag werd te Bergen op Zoom aanbesteed het reconstrueren van de Artilleriestraat en de Molenberg straat aldaar. Er werd als volgt in geschreven: N.V. Augustus Van Dijk- Petit te Bergen op Zoom f 20.980, Van Bunschoten te Schoondijke f 22.850 F. van Oord te Raamsdonk f 20.465, J. Moerland te Sint-Annaland f 20.425, firma W. van Vossen en Zonen, Sint- Annaland, f 20.125. De raming was f 20.870. Middelburg Bewoners Vlissingsesingel zonder stromend water ""De bewoners van de Vlissingsesin- fel in Middelburg moesten het maan- agavond en moeteen het hoogstwaar schijnlijk vandaag (dinsdag) zonder stromend water doen. Tijdens de werkzaamheden bij het verwijderen van de betonnen plaat hij de Lange- vielebrug stootte één der pneumati sche boren vermoedelijk tegen de wa terleidingbuis, zodat deze defect raakte. Hoewel de werklieden van ge meentebedrijven onmiddellijk op on derzoek togen, kwamen zij de juiste toedracht nog niet te weten. Zij moe ten eerst wachten tot in de loop van de dag het beton verder weggeboord wordt. Men hoopt in elk geval, dat de zaak woensdag weer in orde gebracht zal zijn. De bewoners van de Vlis singsesingel behoeven in de tussen tijd niet bang te zijn, dat zij geen water hebben, want door middel van een tankwagen worden, zolang dit noodzakelijk is, de bewoners van dit belangrijke „levensmiddel" voorzien. Vlissingen „Jong Leven" voerde operette op Het kinderkoor „Jong Leven", een onderdeel van de Vlissingse zangver eniging „De Volksstem", heeft in het Concertgebouw te Vlissingen een uit stekende opvoering gegeven van de kinder operette „De fee van de bron". Dit spel in vier bedrijven bevat alle elementen, die het voor de jeugd zaterdagmiddag in grote getale op gekomen aantrekkelijk maken: een fee met elfjes, een romantische prins, een heks en een grote groep kabouters. Onder leiding van de heer A. Lichtendahl voerden .de jonge ac trices en auteurs met grote ernst en overtuiging deze operette op en mede door de fraaie kostuums was het een kleurig schouwspel, dat door het pu bliek zeer werd gewaardeerd. Publiek eii, spelers werden in de pauze getrak teerd. De uitvoering paste in het ka der van de jubileumviering van de afdeling Vlissingen der A.N.M.B. Vergadering K.A.B, De afdeling Vlissingen van de K. A.B. hield vrijdagavond onder voor- zittersehap van de heer P. Wanst, een vergadering in het Ariënsgebouw te Vlissingen. De voorzitter sprak een welkomstwoord uit en deelde vervolgens mee, dat het ledental was gegroeid tot 500. Een nog te vormen toneelclub zal in het voorjaar de sluitingsavond van het seizoen ver zorgen. Voorts maakte de heer Wanst bekend, dat de districtsbe stuurder M. v. d. Himst op 14 novem ber een causerie zal houden over be zitsvorming. Er staan nog enkele culturele avonden op het program ma. De heer Van der Himst wordt als districtsbestuurder overgeplaatst naar Alkmaar. Het districtswerk van de Zeeuwse K.A.B. zal worden ver zorgd door een Rotterdamse bestuur der. Na deze mededeling werd de bondsraadvergadering besproken. De beschrijvingsbrief handelde in hoofd zaak over het toetreden tot het dio cees Breda en de afschaffing van de gemeenteklassificatie. Tot afgevaardigden voor de bonds raadvergadering werden gekozen de heren P. Wanst en G. van Engelbert. Tot lid van de kascommissie werd gekozen de heer G. van Zandvliet, die hot werk van de heer A. Boussen zal overnemen. Het winterprogram- ma van de K.A.B. zal later bekend worden gemaakt. Ouderavond v.c. Vlissingen De VC Vlissingen hield haar jaar lijkse bijeeenkomst met de ouders van de junioren en de pupillen. Hoe wel de belangstelling van de ouders niet overweldigend was. mag de bij eenkomst toch geslaagd genoemd worden. De voorzitter van de VC Vlissingen hield een inleiding over 't jeugdwerk in zijn vereniging, waar na zich een geanimeerde discussie ontwikkelde. 'De bijeenkomst werd besloten met een causerie van trai ner A. de Smit over de technische zjjde van de jeugdtraining. Op 11 november komen de junioren van de VC Vlissingen in jaarverga dering bijeen. Voor het eerst zal deze vergadering worden geleid door het jeugdbestuur. „Hollands Toneel" trad op in Scheldekwartier TROPENKOLDER heerste zaterdag avond ln het Schelde Kwartier. In de géheel bezette zaal viel dat ln goede aarde: het „Hollands Toneel" uit Am sterdam bracht een aardige opvoering van het blijspel „De Suikerfreule", voor de personeelsvereniging van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde". Een Nederlander, die reeds jaren lang in de Oost zijn kost verdient op een suikerfabriek, krijgt plotseling bezoek van zijn vrouw, die opgetuigd met haar zondagse japon en n merk waardige hoed-met-bloemen na zove le jaren zich voorgoed bij haar echt genoot wil voegen. Deze man heeft een dochter van voor zijn huwelijk, waar de brave vrouw rasecht van Kattenburg niets van af weet. Om deze dochter dartelen de dolle ver wikkelingen, die de zaal telkens weer in een schaterlach deden uitbarsten. Met de jonge, toekomstige admini strateur landen de dochter en het blij spel tenslotte naar behoren in de vei lige haven van het happy ending. Het stuk, dat overigens geen enke le pretentie heeft, bezit toch de ver,-, ^dienste met gevoel heen te wijzen, naar de tragische positie van de man-', nen, die ver van hun vaderland soms eenzaam zijn. Schuijt, een vriend en huisgenoot van de overrompelde echt genoot, is de man die telkens op nieuw aan het besef van deze verla tenheid uiting geeft. Deze tragi-ko- mische rol werd op uitstekende wijze door Frans van Voorst voor het voet licht gebracht. Lena Faber, die ook de regie voerde, verloochende het feit, dat zij reeds veertig jaar op de plan ken staat niet en bracht een gerouti neerde vertolking van haar geestige, centrale rol in de affaire. Overigens dient te worden opge merkt, dat als ensemble dit „Hollands Toneel" niet geheel toe kwam aan de aan een beroepsgezelschap stelbare eisen. Een uitzondering nog makend voor Wim Kalli, die de Indische be diende doorgaans goed od de planken bracht, kan niet gezegd worden dat de rest van het gezelschap tot op merkelijke creaties kwam. In spreek- techniek. dictie en houding konden de tekortkomingen niet over 't hoofd worden gezien. Overigens heeft het „Schelde-pu- bliek" een kostelijke avond gehad, hetgeen verscheidene malen in een hartelijk applaus gedemonstreerd werd. Aan het begin was een kort wel komstwoord gesproken door de voor zitter van de personeelsvereniging de heer W. F. L. Korff. in het bijzonder tot de vertegenwoordigers van de di rectie, de heren J. W. Hupkes en G. N. van Ginkel. De heer Korff kon de verheugende mededeling doen, dat de directie besloten heeft in dit seizoen een feestavond aan te bieden dit in verband met het tienjarig bestaan van de personeelsvereniging. Dezè mededeling werd met gejuich ontvan gen. Na de opvoering van het toneel stuk bleef men gezellig nog wat dan sen. Duitse toneelgroep trad op m Vlissingen Voor een geheel gevulde Doopsge zinde kerk te Vlissingen gaf maan dagavond de toneelgroep „Die Vagan ten" uit Berlijn een opvoering van „Hir werdet sein wie Gott", De Fran se auteur Armand Payot schreef het stuk, dat hier gebracht werd in de Duitse vertaling van Harald Mason. Het spel heeft in korte tiid een gro te bekendheid verworven. On een mo derne wijze wordt het Bijbelse thema weergegeven, zoals dit in de geschie denis van Kaïn en Abel wordt verteld. „Die Vaganten", die het stuk voor het eerst zeven jaar geleden in Berlijn brachten, vormen een beroepsensem ble, dat momenteel een tournee door ons land maakt. In Duitsland wordt veel voor de vluchtelingen in de kam pen gewerkt en voor deze mensen was ook een deel van de opbrengst van de ze avond bestemd. Men zal zich herinneren, dat het spel „Gri zult als God zijn" in augus tus op Torenvliedt in het Nederlands werd opgevoerd door de Horstspelers. Gereedschap ontvreemd Het bericht in de P.Z.C. van zater dag over diefstallen bij in aanbouw zijnde woningen aan de Kroonwerk gracht behoeft nog enige aanvulling. Gemeld werd, dat de schilder L. werd aangehouden en een bekentenis af legde. Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden, dat het hier de schilder W. L. betrof. Marktberichten. ROTTERDAMSE VEEMARKT. 15 oktober. Aanvoer in totaal 1609. Vet te koeien en ossen 1132: verkens 477. Vette koeien per kg. in et. le kw. 310— 324, 2e kw. 290—308, 3e kw. 270—280-, var kens (lev. gew.) per kg. in ct. le kw. 200, 2a kw. 198, 3e kw. 195. Vette koeien aanvoer als vorige week, handel stroef, niet geheel prijshoudend, enkele prima's boven notering; varkens (lev. gew.) aanvoer korter, handel vlug. prijzen hoger, enige prima's boven no tering. GRAANBEURS ROTTERDAM. 15 oktober. Binnenlandse granen, och- tendbeurs, officieuze noteringen per 100 kg. Tarwe, op vochteonditie, 27.15— 27.50 naar kwaliteit. Voedergranen: zomergerst, flauw, f 22.50 —24.50, wintergerst, prijshoudend 21.00 —23.00, haver naar kleur, droogte en kwa liteit 19.75—23.75, extra blanke 24.50, rogge doorsneekwaliteit 22.25, gedroog de doorsneekwallteit f 23.25, bakrogge ge schoonde, circa 24.00. Peulvruchten: alles boerenschoon, groe ne erwten 40.00—72, schokkers 40.00— 75.00. bruine bonen 60.00—95.00 (de laat ste prijs voor prima droge). AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 15 oktober. Kleiaardappelen 35 mm op waarts: eigenheimers 10.25—10.75, blhtjes 8.00—8.75, bevelanders ll.oo 11.50, koopmansblauwe 10.00—10.50, meerlanders 10.00—10.50, ijselster 7.75. Export: bintjes 35 mm opwaarts klei 10.00; Zand: aardappelen 35 mm op waarts, Ijselster f 7.00, bintjes 7.00. Voeraardappelen 2.75—3.75, prijzen be rekend per 100 kg en op de handelsvoor- waarden vastgesteld voor de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VEILING V.V.Z.B. GOES 15 oktober. Export- en industrieveiling: Br. Seedling H 80-90 33.60, H 70-80 23.40, H 14. Cox Orange Pippin ST 70-75 73. ST 65-70 71, ST 60-65 65.10, ST 55-60 39.10. H 75-80 71. H 70-75 69. H 65-70 65.90, H 60-65 61, H 55-60 38.40, II 18. Glorie van Hol!. ST 75-85 45,20. ST 65-75 29.30, ST 60-65 23, H 75-85 43, H 65-75 28.40, H 60-65 20. II 16. Goud-reinette ST 75-85 29, ST 65-75 22, ST 60-65 17, H 75-85 27, H 65-75 20.85, H 60-65 18, II 14. All. Pippin ST 70-80 35, ST 60-70 31, H 70-80 34, H 60-70 29, II 18. Laxt. Superbe H 55-00 18, II 13. Legipont ST 65-75 59, ST 55-65 51, H 65-75 58, H 53- 65 49. H 50-55 33. H 45-50 14. Conference H 35-65 40, H 50-55 29, II 45-30 12. Gewone veiling: Cox Orange Pippin K 41—44, F 16-24. Glorie van Holland K 26. F 17. All. Pippin K 28, F 15. Goudreinette K 20—22, F 15—19. Br. Seedling K 15. F 9—11. Laxt. Superbe K 22, F 14. Legipont K 4015, F 2027. Conference K 25—33. Druiven 100—130. Groenten: Kropsla A n 6—7. Bloem kool A I 56—61, A II 27—54, B I 14—40, Afw. 16—30. Tomaten A 51, B 48, C 50. Gr. sav. kool 8—15. Rode kool 6—13. An dijvie 7—15. Uien 15. Waspeen 29. Veld sla 42. Kroten 18—20. Spinazie 25—31. Pos telein 3841. Dubb. pr. bonen 86—92. Wortelen 37. Kroten 17—18. VISMIJN VEERE 2006 kg. Exportgarnalen 1.89—2.68. 15 kg. Schar 58—59. 90 kg. Rog 39—44. 26 kg, Ongesorteerde vis 47—64. Gemeente-ambtenaren voetbalden De ambtenaren van de gemeente Vlissingen hebben op een veld aan de Bosweg een voetbalwedstrijd ge speeld tegen hun collegae uit de Bel gische badplaats Knokke. De wed- strgd eindigde in een 4r1 overwin ning voor de gasten, die een betere techniek aan een groter uithoudings vermogen paarden. De ruststand was Voor de wedstrijd begon overhan digde de aanvoerder van het Vlissing se elftal, de heer M. Smit, bloemen aan de Belgische captain. Deze bood een vaantje aan. Direct na de aftrap deden de gasten een gevaarlijke aan val. die eindigde in een doelpunt, dat door Paap werd gemaakt. Even later werd het echter gelijk, toen Smit de bal achter de Belgische doelman de- poneerdé. Tot de rust golfde de strijd heen en weer, waarbij de beide doe len in gevaar kwamen. Na de pauze waren de Belgen ech ter opvallend sterker. Zg bouwden de ene aanval op na de andere én wisten hun voorsprong door doelpunten van Schotheet, De Bree en Hoet te ver groten tot 41, met welke stand ook het einde kwam. (Slot van pag. 1) binnengedrongen: een schrijfmachine. Doch toen jaren later de griffier een telmachine in gebruik liet nemen, werd dit apparaat met argwaan door het personeel bekeken. Voorlopig ver trouwde ze meer het eigen hoofd dan de machine, zodat de hoer Veul Lynden in het begin de enige was, die er mee werkte. Maar toen na de brand van 1940 een nieuwe kantoor inventaris moest wordep aangeschaft was het apparaat zó ingeburgerd, dat het personeel het eerst om een tel machine vroeg... In en vooral na de oorlog kwamen er vele veranderingen, waarvan men vroeger eenvoudig niet zou hebben gedroomd. Zo werd er bij het nemen van besluiten vaak een ander uitgangspunt genomen. „Vroeger dreef alles op de kurk van het dijkgeschot" aldus, mr. Van Lynden, „er werd eerst ge keken of bepaalde maatregelen financieel wel door de beugel kon den en men hield zich minder of althans niet in de eerste plaats bezig met technische noodza kelijkheid. Tegenwoordig staat juist die technische kant boven aan. Vandaar ook dat thans het gehele bestuur deelneemt aan de grote inspectie; dan zien de leden Boerenleenbanken In september werd op de gezamen lijke boerenleenbanken op Walcheren in totaal f 761.514,63 gestort. In de zelfde periode werd terugbetaald f 723.385,86. Oost- en West-Souburg „Verloren grenzen" in kader van de gezinszorg In de geref. kerk te Souburg zal in het kader van de gezinsweek op maandag 22 oktober 's avonds om 8 uur een filmvoorstelling gegeven wor den. Vertoond wordt „Verloren gren zen", een film, die handelt over het rassenvraagstuk. De organisatie is interkerkelijk. Oomburg Raad vergadert De raad der gemeente Domburg komt donderdag a.s. des avonds om half acht in het gemeentehuis ln openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt onder meer de aan bieding van de gemeentebegroting 1957, wijziging van de begroting 1956, aangaan van een kasgeldlening, een wijziging van het pachtcontract, een uitkering van Q% ineens voor het gemeentepersoneel en de benoeming van de commissie van advies voor de woonruimte 1947. Veere Afscheid van de heer W. Brouwer In de raadszaal, van Veere werd officieel afscheid genomen van de eerste ambtenaar ter secretarie, de heer W. Brouwer, bij z(jn vertrek naar Stavenisse, waar hij in gelijke functie is benoemd. De heer Brouwer was vergezeld van ziin echtgenote. De burgemeester, jhr. I. F. den Beer Poortugael, sprak een woord van waardering voor hétgeen de heer Brouwer in dienst van de gemeente Veere deed. Hg overhandigde hem namens het gemeentebestuur 14 houtgravures van D. van Gelder. Ook de gemeente-secretaris, de heer L. v. d. Hiele, sprak de vertrekkende amb tenaar toe. Hij overhandigde hem na mens het gemeentepersoneel een in gelijste houtgravure, eveneens van D. van Gelder. De heer Brouwer dankte voor de hem aangeboden ge schenken. Aagtekerke Raad koml bijeen De gemeenteraad van Aagtekerke komt woensdag 17 oktober 's avonds om zeven' uur bijeen. De agenda om vat o.m. een voorstel tot het aangaan van een kasgeldlening en een voor stel voor een aanvullende brandweer verordening. Aalsdljk 12 Manila. Adlne 12 Rotterdam. Adrian 10 Aden n, Mombasa. Alpherat 9 Buenos Aires. Alpliacca 12 250 m. n.o. Cayenne. Ameland 14 Beira n. Bahrein. Amstelkade 14 Kp. Verdische eil. n. Kaapstad. Amsteldiep 12 920 m. o. Hampton Roads. Amstelslot 12 600 m. w. Valentie. Arendskerk 10 Sydney n. Rotterdam. Arendsdijk 12 Antwerpen. Bali 11 Amsterdam. Bussum 12 1020 m. n.o. Guadeloupe. Caltex The Hague 12 Rotterdam n. Sidon Charts 12 La Guaira n. Puerto CabeUo. Congokust 13 Amsterdam. Cottlca 13 Dover. Colette 13 25 m. w.z.w. Casquets. Delfshaven li 120 m. w.z.w. Stavanger. Delft 12 Antwerpen. Drente 11 Padang. Erkalin 13 Grimsby. Fedala 12 Rode Zee. Frans van Seumeren 12 Stockholm. Gaasterland 12 Santos n. Itajai. Gouwe 12 160 m. w. OpOrto. Gutneekust 14 Kp. Fmisterre n. Dakar. Harold 12 Rotterdam n. Gothenborg. Heelsum 8 Houston. Hera 12 Clutlad Bolivar n. Puerto odraz. Houtman 12 110 m. z.o. Saigon. Jacaranda 9 Dakar. Jagersfontein 14 East-London. Joseph Frering li 430 m. n. Dakar. Kalinga 14 Algiers n. Port Said. Kabylia 14 Singapore. Kalydon 12 400 m. z.w. Ierland. Kara 14 Singapore n. Perzische Golf Kenya 12 160 m. z.o. Bahia. Kermla 14 Gothenburg. Kinderdijk 10 Philadelphia. Korenla 13 Rotterdam n. Stockholm. Katelysla 15 Mena al Ahmadl. Kenitra is Iraklion n. Malta. Kota Agoeng 13 Rotterdam. Kota Baroe 14 New Orleans n. Baltimore. Kyllx 9 Isle of Grain. Langkoeas 12 Soerabaja n. Bantuwangi. Lekhaven 10 Horta. Leopoldskerk 17 Port Said verw. Lekkerkerk 14 Balearen n. Antwerpen. Lemsterkerk 18 Mostaganem verw. Lissekerk 14 Ouessant n. Port Said, •ombok 10 Lourejico Marques. Maasdam 12 640 m, n.n.o. Mona Passage. Maashaven 12 150 m. z.w. Lissabon. Maaslloyd 15 Marseille. Macoma 10 Pladju n. Singapore. Modjokerto 12 Azoren. Molenkerk 9 Calcutta. Nestor 12 Mobile n. Houston. Nieuw Amsterdam 12 New York. Noordam 13 Rotterdam n. New York. Oleander 8 New York. Oldenbarnevelt, j. v. 15 Amsterdam Oranje 13 Oporto. Ootmarsum 14 Bermuda n. New Orleans. Orestes li v. Cludad Trujillo. Oranjefontein 12 325 m. z.w. Las Palmas Ouwerkerk 14 Hongkong. Parkhaven 11 Buenos Aires. Peperkust 13 Winnebah verw. Phrontls 11 Davao n. Makassar. Purflna „Nederland" 14 Portland Maine verw. Reyntersz 9 Toll Toll n. Menada Rijndam 13 Rotterdam. Senegalkust 12 v. Dakar. Schouten 12 520 m. o. Mahe. Slbajak 14 Albany n. Melbourne Sigll 9 Djakarta. Sllvretta 12 Rotterdam n. Malmö. Sunetta 12 Pt.'Okha n. Abadan. Straat Soendq 14 Mauritius n. Belawan Sumatra 12 New York n. Port Said. Tablan 12 Colombo n. Djibouti. Tablnta 11 Suez. Theobaldïus 12 Perlm n. Fao. Tyro 12 Belfast n. Amsterdam. TJlnegara to 780 m. n.o. St.-Michaels. Utrecht 15 Singapore. Van Heutsz li M3kassar. W. Alton Jones 10 85 m. o. Kaap Bon. Weltevreden 12 Pt. de Galle. Willem Ruys 15 Colombo. Wonosari 14 Vlzagapatnam n. Colombo. Willemstad 15 Amsterdam. IJssel 13 Iraklion n. Tunis. Zuiderkruis 11 Balbao. w&iirnm een bepaald vnorstel wordt gedaan cn hoe nodig het som» Is uit een oogpunt van vei ligheid". Deze nieuwe ihzichten brengen ook consequenties met zich mee met be trekking tot het financieel beheer; de waterschapslasten bjjvoorboeld gin gen de laatste jaren aanzienlijk om hoog, onvoeldoende evenwel om alle noodzakelijke kosten te dekken. De heer Van Lynden heeft zijn hoop en met hem vele Zeeuwse water- schupsbestuurdcrs gevestigd op de resultaten van de commissie finan cieel beheer waterschapswezen. Een nieuw aspect in het v/alcherse pol- derbeheer ontstond doordat het ge zicht van het eiland veranderde: het eiland werd herverkaveld. De techni sche dienst van het waterschap werd daarbij op verzoek van de toenma lige directeur-generaal van de land bouw, ir. Staf —ingeschakeld als „ci vieltechnische dienst" van de herver kaveling. Daardoor v aren do mensen van de polder reeds ingeschakeld bij de totstandkoming van de nieuwe waterbouwkundige projecten, waar mee zij later moesten werken. „Maar bij alle verandering is één ding gebleven", vindt de heer Van Lynden, „namelijk de prettige Zeeuw se sfeer". Ik heb my hier altijd bij zonder thuis gevoeld. Het werken b\j de polder was aangenaam, vooral om dat er steeds met iedereen een goede verhouding bestoud". Doch wie de heer Van Lynden kent, weet dat deze goede verhou dingen vooral ook zijn te danken aan zijn beminnelijk optreden. Hij is een regent van oude stempel, die degenen met wie hij heeft te maken, met grote hoffelijkheid te gemoet treedt. En daarom is het goed te weten, dat zijn afscheid bij de Polder géén afscheid van Zeeland betekent. En omdat hij hier blijft wonen, wilde do heer Van Lynden niets weten van een officiële receptie. „Ik ga immers niet weg. Het is gek om van allerlei men sen afscheid te nemen, die men latei- uit anderen hoofde weer ontmoet..." Géén officiële afscheidsreceptie dus. Maar ook zonder dat staat wel vast, dat velen de heer Van Lynden hoog achten en hem als poldervoorzïtter ongaarne zien vertrekken. En tenslot te: het zal na oktober vreemd zijn in het gebouw aan de Groenmarkt. Namelijk de Polder zonder meneer Van Lynden... Advertentie Beef de strijd niet op tegen DIT 13 <1® manier om verstopping t® overwinnen: Drink 'a morgens vroeg en 'a avonda voor het naar bed gaan een glas water en ga op een vast uur van de dag naar het toilet, Noem eerst een week elke avond twee Carters pilletjes 2e week: elke avond één 3e week: om de andere avond één. Daarna niets meer. Want Carters Leverpilletjes zorgen voor de galtoevoer die nodig Ia om het voed sel beter te verteren en de darmen te ontlasten; ze maken bovendien dat de Ingewanden daarna op eigen kracht regel matig blijven werken. Zó helpen Carters Leverpilletjes u helemaal van hardlijvig heid af, u is een ander mens. En mocht u Uterdoorzorgen. door te veel eten, overver moeidheid of gebrek aan beweging toch nog eens verstopt raken, dan aljn een paar Carters pilletjes voldoende om u vlug weer opgang te helpen. Vraag naar CARTERS LEVER PILLETJES - t 1.20 per flacon. HIT DE WOENSDAG 17 OCTOBER. 24.01 KRO: 7.00 Nws en SOS-ber. 7.10 Gewij de mus. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nws.- en weerber. 8.15 Gram. 9,00 Voor de zieken. 9.25 Voor de huisvrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40 Amus, muz. 10.05 Gr. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.10 De gouden vuilnisman, hoorsp. 12.00 Gram. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Vo caal ens. en solist. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Prot. Interkerkelijk Thuisfront. 13.20 Lichte muz. '13.45 Gr. 14.30 Kamerork. 15.30 Fluit en claveeim- bel. 15.40 Meisjeskoor. i6.c0 Voer de jeugd. 17.20 Gram. 17.40 .Beursber. 17.45 Gram. 18.00 Muzik. caus. 18.15 Spectrum van het christelijk organisatie- en ver enigingsleven. 18.30 R.V.U.: as. A. Pos: De geestelijke revolutie van de Aziati sche volkeren. Tweede lezing. 19.00 Nws.- en weerber. 19.10 Orgelconc. 19.26 Gram. 19.30 Buitenl. overz. 19.50 Een goed woord voor een goede zaak. caus. 19.55 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Radiofilharm. ork. en soliste. 21.00 Weg en werk der kerk hervormers. caus. 21.20 Geestelijke lie deren. 21.50 Muzikale caus. 22.10 Lichte muz. 22.35 Rep. uit Cyprus. 22.45 Avond overdenking. 23.00 Nws. 23.15 Zaalsport- Ultsl. 23.20—24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: .700 Nws. 7.10 Gym. 7.23 Oe ontbljtclub 8.00 Nws. 8.18 De ontbijtclub. 8.50 Voor de vrouw. VPRO: io.oo School radio. VARA: 10.20 Gram. 10.45 Idem. 11.30 Showboat-reprlses. 12.30 Land- en tuin bouwmeded. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Ten- toonstelllngsagenda. 13.18 Dansmuz. 13.50 Medische kron. 14.00 Gram. 14.30 Voor de Jeugd. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Gram. 17.00 Orgelspel. 17,20 Lichte muz. 17.50 Regerlngsuitz.: Rijksdelen overzee: A. A. Heyer: Journalistiek, vroeger en nu, op Curagao. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Hammondtrio. 18.40 Act. 18.50 Gram. 19.00 Liedjes voor de jeugd. 19.10 Voord, met muz. VPRO: 19.30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Tussen de regels door, caus. 20.13 Gram. 20.55 Er gebeurt hier nooit wat, hoorspel. 22.05 Gram. 22.15 Tussen mens en nevelvlek, caus. 22.30 Lichte muz. 2.1.00 Nws. 23.15 Gram. 23.50 24.00 Socialistisch nws. in Esperanto. TELEVISIEPROGRAMMA. AVRO: 17.00—17.30 Voor de kinderen. NTS: 19.3020.30 Eurovisie: Sportrep. VARA: 20.30 „Gat in de muur", TV- spel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 7