PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jordanië vraagt Veiligheidsraad bespreking gespannen toestand Officiële hulde voor mevr. Mieke Bouman Voorzitter van Polder Walcheren neemt afscheid STRALENDE EERSTE DAG VAN BEZOEK PRESIDENT TUBMAN 199e jaargang - no. 245 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-höofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; 6.50 p. kw.; fr. p.p. 6.75 per lav. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 okt. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnim. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Marlet 51, telef. 3841 Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; zierikzee, N. Bogerdstr. 24, telet M. ISRAËL WAARSCHUWT OPNIEUW Britten waren donderdag bijna in de strijd betrokken geraakt Jordanië heeft maandag officieel om een bijeenkomst van de Veiligheids raad van de Verenigde Naties verzocht, die zo spoedig mogelijk de „zeer ern stige toestand" zon moeten bespreken, die het gevolg Is van de gevechten aan de Israëlisch-Jordaanse grens van donderdag j.l., waarby zeker honderd mensen van beide partijen het leven hebben gelaten. Thans is bekend gewor den, dat het maar zeer weinig heeft gescheeld of Engelse straaljagers waren donderdag tegen Israël in actie gekomen tijdens het genoemde gevecht. !>lt is gisteren door het Britse ministerie van buitenlandse zaken meegedeeld. Jordanië had op grond van het militair verdrag met Groot-Brittanlë om deze militaire Interventie gevraagd. Een woordvoerder van de R.A.F. kon niet zeggen of in Jordanië gestationeerde Engelse straaljagers waren opgeste gen nog voor de strijd was gestaakt. Israël heeft gisteren opnieuw gewaar schuwd voor mogelijke acties indien Iraakse troepen Jordanië binnentrek ken. Israël, verontrust door de Britse mededeling, dat in geval van verdere agressie het Engels-Jordaanse militai re verdrag in werking zou treden, kreeg volgens welingelichte kringen gisteren van de Britten de verzeke ring, dat het niets te vrezen heeft bij een eventuele Iraakse troepenlegering In Jordanië. Aanval te vrezen Volgens bevoegde bronnen bij de Verenigde Naties zal de Veilig heidsraad vandaag of morgen bij eenkomen om de aanvraag van Jordanië om een bespreking van de. toestand in overweging te nemen. De Israëlische premier David Ben Goerion heeft gisteren in Je ruzalem een rede gehouden, waar- ISRAEL EN JORDANIË in hij verklaarde, dat Israël nooit een oorlog zal voeren of er aanlei ding toe zal geven. Hij noemde als factoren, die aanlei ding hebben gegeven tot ernstige spanning in het Midden Oosten de wa penleveringen van Tsjecho-Slowakije aan Egypte en Nassers naasting van het Suezkanaal. Hij verweet Engeland levering van tanks aan Egypte en dankte de V.S. voor de ohtvangen steun. Ben Goerion deelde mede, dat reeds 5000 Israëlische mannen en vrouwen gesneuveld zijn in de oorlog tegen de Arabische landen en voegde eraan toe, dat Israël met man en macht zou strijden als het aangevallen werd. „Israël heeft een aanval van haar buurlanden te vrezen, die bedoeld is om haar van de kaart te vegen", al dus de Israëlische premier, die aan h,et eind van zijn rede ook zei, dat legering van Iraakse troepen in Jordanië een aanleiding tot actie zou kunnen zijn. De vroegere Egyptische minister Salem heeft gisteren gezegd, dat de hele zaak van de Iraakse interventie een samenzwering is, met medewer king o.a. van Engeland, de V.S. en ook Israël, onder leiding van de Iraak se premier Noeri el Said, om de Ara bische eenheid te ondermijnen. In de Jordaanse hoofdstad Amman gingen intussen besprekingen tussen koning Hoessein en kroonprins Abdoel Hlah en hun adviseurs door. Koningin zal haar ontvangen Tijdens een maandagnamiddag op het ministerie van buitenlandse zaken In Den Haag gehouden bijeenkomst heeft mr. J. M. A. H. Luns, minister van buitenlandse zaken, namens de Nederlandse regering aan mevrouw Bouman hulde gebracht voor de wijze, waarop zij aan in Indonesië gevangen ge houden Nederlanders rechtskundige bijstand heeft verleend. Hü heeft medegedeeld, dat koning in Juliana de wens te kennen heeft gegeven mevrouw Bonman donderdagmiddag in gehoor te ontvangen. Minister Luns begon zijn toespraak tot mevrouw Bouman met uiting te geven aan de dankbaarheid, dat het echtpaar Bouman thans weer in vei ligheid is herenigd. „Onmiddellijk hierna", aldus mr. Luns, „wil ik namens de regering in het openbaar hulde betuigen aan de moedige Nederlandse vrouw, die in nood verkerende landgenoten te hulp is gekomen en daarbij van uitzonderlijke toewij ding en capaciteiten blijk heeft ge geven." Minister Luns vervolgde met te zeggen, dat men zich zal herinneren onder welke omstandigheden de Ne derlandse regering een beroep op me vrouw Bouman heeft gedaan. Na het vertrek van mr. Bouman moest wor den voorzien in de verdediging van de Nederlandse gevangenen. „De Nederlandse regering, die de belangen van de landgenoten in het buitenland, en in het bijzonder Indo nesië, ter harte gaat, deed verschil lende pogingen om in de verdediging te voorzien, eerst door Nederlandse, f^en door buitenlandse deskundigen. Dit «Hes is echter afgestuit op de on- Hoge Navo-functie voor schout bij nacht H. Bos Naar wij vernemen, zal met ingan;' van 1 december a.s. schout-bij-nacht H. Bos worden benoemd tot „comman der naval forces central Europe" (af gekort comnavcent). Dit is een Navo- commando met als hoofdkwartier Fontaïnèblau in Frankrijk. Mr. dr. R. W. Graaf van Lynden (Foto P.Z.C.). Eredoctoraat voor Van Beinum De senaat van de gemeentelijke uni versiteit te Amsterdam heeft maan dagmiddag besloten het eredoctoraat in de letteren en wijsbegeerte te verle nen aan de dirigent van het Concert gebouworkest Eduard van Beinum. De senaat zal nader overleg plegen met de nieuwe eredoctor over de da tum, waarop hij deze onderscheiding zal aanvaarden. wil -van Indonesische znde." De bewindsman zei: „Over de grote vreugde en dankbaarheid hangt ech ter een schaduw van diepe tragiek. Het leed, dat de Nederlandse arrestan ten is en wordt aangedaan, noopt tot ingetogenheid. Er is geen reden tot feestbetoon. Mevrouw Bouman heeft zelf hierop aangedrongen. Daarom zijn hier ook geen bloemen om aan mevrouw Bouman aan te bieden". Mr. Luns herinnerde voorts aan het onherstelbare en onverdiende leed, dat over wijlen de heer Jungschlager en zijn nabestaanden is gekomen. „Thans hebben wij gehoord, dat de heer Schmidt tot levenslange gevangenis straf is veroordeeld. De Nederlandse regering neemt met droefheid en ver ontwaardiging kennis van dit vonnis". Tenslotte zeide mr. Luns het een voorrecht te achten mevrouw Bouman namens de Nederlandse regering te mogen danken voor hetgeen zij tot dusverre voor de Nederlandse arres tanten in Indonesië heeft gedaan. „Woorden vermogen deze dank niet juist uit te drukken", voegde hy hier aan toe. (Voor verslag van een vraaggesprek met mevr. Bouman verwijzen wij naar pagina 3). Woensdagochtend, na aanlcomst op het paleis op de Dam te Amsterdam, zijn II.M. de Koningin en' H.K.H. Prinses Beatrix in gezelschap van hun gasten uit Liberia op het bal- kon van het paleis verschenen. V.l. n.r. H.M. de Koningin, Z.E. William V. S. Tubman, president van de re publiek Liberia, mevrouw Tubman en H.K.H. Prinses Beatrix, op het balkon van het Iconinklijk paleis Rakosi ging gedwongen heen Matyas Rakosi, de vroegere leider van de Hongaarse communistische partij, heeft in juli jl. zijn ontslag niet zelf genomen, zoals eerst is bericht, maar lad „van het hoogste orgaan van de lartij bevel gekregen om af te tre- len", aldus heeft het Hongaarse pers bureau M.T.I. maandagmorgen be richt. Het ontslag geschiedde niet om gezondheidsredenen, zoals eerst was oericht, maar omdat Rakosi mede plichtig is aan daden, waarvoor enke- _e vroegere officieren van de veilig heidsdienst vervolgd zullen worden. MEVROUW MIEKE BOUMAN hartelijke hulde IN AMSTERDAM 21 SALUUTSCHOTEN Staatsiebezoek Liberiaans staatshoofd begonnen Een stralend Amsterdam heeft gis teren met veel enthousiasme William V. S. Tubman, de president van de ne gerrepubliek Liberia, die een staatsie- bezoek aan ons land brengt, welkom geheten. Op het Centraal Station, waar hy met zijn echtgenote en dochtertje in de koninklijke trein nit Duitsland ar riveerde, werd de president welkom geheten door koningin Juliana en prin ses Beatrix, alsmede door de burge meester van de hoofdstad mr. Arn. J. d'Ailly en een aantal andere autori teiten. Na de Inspectie van de ere wacht werden in de koninklijke wacht kamer enige leden van het kabinet aan de hoge bezoeker voorgesteld. Een kwartier later dreunden 21 sa luutschoten over de hoofdstad: de pre sident was op het Stationsplein ver schenen. Hartelijk toegejuicht reed men in zes rijtuigen naar het paleis op de Dam. Vooral toen de hoge gast met de koningin en dé prinses op net bal kon verschenen waren de huldebetui gingen zeer vele. Om kwart over een legde de heer Tubman een krans aan de voet van het monument voor de gevallenen op de Dam. In de middaguren volgden een ontvangst door het gemeentebe stuur van Amsterdam en een re ceptie voor het corps diplomatique. In de burgerzaal, die er ook deze keer weer schitterend uitzag werd een galadiner aangeboden. Gedurende de maaltijd sprak H. M. de Koningin een woord van verwelko ming, waarin zjj wees op de sympa thie, die men in ons land voor Liberia koestert. „Uw land is een symbool van de vrijheid", aldus de koningin. Zij wees op het moeilijke van de taak twee werelden Amerika en Afrika en hun levenswijze tot har monie te brengen. Zij bracht tenslotte een dronk ter ere van de gasten uit. In zijn antwoord zei de heer Tubman, dat geen volk op de harten van de Li beriaanse natie zo'n indruk heeft ge maakt met zijn grote moed en onwan- „VOOR OF TEGEN BEMALING kelbare vastbeslotenheid, als het Ne derlandse. Hy sprak van de grote, verlichte lei ding, die koningin Juliana het Neder landse volk zo bekwaam geeft en roemde de grote beginselen van vrij heid, gerechtigheid en gelijkheid, die door de eeuwen heen in Nederland op leid doen. Na het gala-diner werd in Mr. dr. Van Lynden diende waterschap dertig jaar EIND DEZER MAAND neemt mr. d r. R. W. Graaf van Lynden afscheid als voorzitter van de Polder Walcheren. Dit jaar op 13 "maart werd hij zeventig jaar en daarmee bereikte hij de onverbiddelijke leeftijdsgrens, die de wet voor de polderbestuurder heeft vastgesteld. Lange tijd heeft de lieer Van Lynden het waterschap gediend, eerst als griffier sinds 1926 en vanaf januari 1948 als voorzitte r. Nu is dan de tijd van heengaan aangebroken en „ili kom er eerlijk voor uit: ik vind het jammer", zo zei hij in een gesprek, dat hij ons dezer dagen toestond. „Maar aan de andere kant begrijp ik, dat het goed is dat ouderen plaats maken voor jongeren". Er is in die afgelopen dertig jaar bij de Polder Walcheren veel veran derd, waarschijnlijk meer dan in de honderd jaren daarvoor. Die veran deringen begonnen zich al aan te kondigen, toen de heer Van Lynden naar het ambt van griffier sollici teerde. In die jaren kende men nog het „naitte" Walcheren, waarvan de polderverslagen destijds allerlei on plezierige dingen berichtten. Soms stond een groot deel van het eiland maandenlang onder water omdat er nog geen sprake was van een vol doende waterbeheersing; het gemaal Boreel was er nog niet. In de vergaderingen van het wa terschap werd daarover veel ge debatteerd en de meningen liepen blijkbaar nogal uiteen, want toen de heer Van Lynden een sollicita- tiebezoek afstak bij de commissa rissen, vroeg één van hem argwa nend: „Bent U vóór of .tegen be maling?" De vraag leek een beet je op die van een ouderling uit vervlogen dagen, die de waarde van een jong beroepen predikant wilde vaststellen na diens ant woord op zijn inquisitief gesteld: „Bent U vóór oftegen gezan gen...?" De heer Van Lynden moest des tijds het bemalings-antwoord schul dig blijven, want hij kende de Wal- cherse zaken nog niet grondig. Zodra hij in functie trad veranderde dat echter spoedig en toen was voor hem het antwoord niet erg moeilijk. Met vreugde herinnert zich de polder voorzitter nog altijd, hoe op 15 maart 1930 de toenmalige commissaris der koningin het gemaal Boreel bij het kanaal door Walcheren in gebruik stelde. Met de wateroverlast was het éindelijk gedaan! In die tijd was mr. Lantsheer voorzitter met wie mr. Van Lynden altijd bijzonder prettig heeft samengewerkt. Niet altijd heeft de heer Van Lyn den zich met het waterschapsbestuur bezig gehouden. Aanvankelijk was de gemeente-administratie zijn professie en van 1914 tot 1918 bekleedde hij het ambt van gemeentesecretaris van Zutphen. Als zodanig heeft hij nog 'n jaar samengewerkt met de vader van de huidige burgemeester van Zierik zee, de heer Dijcloneester, die toen het burgemeestersambt in Zutphen bekleedde. In 191S ging hij over naar een ge heel andere functie: hij werd secre taris van het Provinciaal Elektrici teitsbedrijf Noord-Holland en de er varing, die hij hier opdeed kwam hem later in Zeeland uitstekend van pas. Op verzoek van het provinciaal be stuur nam hij hier zitting als secre taris in de raad van bestuur van de P.Z.E.M., een ambt dat hij nog altijd met grote liefde en toewijding uit oefent en waaraan hij ook in de toe komst zijn beste krachten hoopt te geven. NAAR ZEELAND In 1926 kwam mr. Van Lynden naar Zeeland. Hij verkreeg het slot „Ter Hooge" in eigendom, dat aan zijn overleden oom had toebehoord en werd voorts benoemd tot griffier van de Polder. De griffie was in die da gen een bureau met een kleine staf, maar toch was er al iets moderns (Vervolg op pag, 7) het Concertgebouw nog een deel van het gala-concert aangehoord. Onware berichten over Kon. Huis Van zeer bevoegde zijde vernemen wij, in verband met onzekerheden, die blijken voort te bestaan naar aanlei ding van in de afgelopen zomer rond om Soestdijk gerezen vragen, het na volgende: „De bemoeiingen, waartoe H.M. de Koningin reeds geruime tyd geleden opdracht had gegeven tot het berei ken van een doelmatiger coördinatie van de verschillende diensten van het Koninklijk Huis, vinden geregeld voortgang. H. 31. de Koningin wenst zich uiter aard op de te treffen voorzieningen rustig te beraden, teneinde naar alle zyden een zo juist en bevredigend mogelijk resultaat tot stand te zien komen. Vanzelfsprekend zal ook nog verder overleg te plegen zijn met Z.K.H. de Prins der Nederlanden, waartoe eerst na diens terugkeer uit de Verenigde Staten van Amerika in begin november de gelegenheid zal bestaan. Voorts diene dat H.M. de Koningin indertijd heeft gemeend het beste de rust der gemoederen in den lande, alsmede die van alle betrokkenen, te bevorderen, door voor onbepaalde tijd geen betrekkingen met mej. G. Hof- mans te onderhouden, met wie hier omtrent volkomen eensgezindheid bleek te bestaan. Het behoeft dan ook niet meer te worden bevestigd, dat sindsdien generlei verbinding, direct of indirect, wordt onderhouden. Wan neer van sommige zijden, met name in de buitenlandse persorganen, erop is gezinspeeld, dat zulks anders zou zijn, is dit totaal in strijd met de waarheid". De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede: „In regeringskringen heeft men met verbazing en verontwaardi ging kennis genomen van bewe ringen in het Britse zondagsblad „Sunday Pictorial" als zouden er in Nederland ministers en politici zijn, die in contact met de moeder van ZKH. de Prins der Nederlan den er naar zouden streven H. M. de Koningin tot abdicatie te bewe gen. Het spreekt vanzelf, dat hier van schijn nog schaduw waar is. Het is diep te betreuren, dat niet geschroomd wordt dergelijke on zinnige beweringen aan de open baarheid prijs te geven". Verkeer eiste weer slachtoffers In Someren is de 20-jarige motor rijder J. L. uit deze gemeente in bot sing gekomen met de wielrijdster E. V., die dermate werd gewond, dat Zij een half uur na de aanrijding is over leden. In Assendelft is de 8-jarige Dora Mooy met haar fiets gevallen en ge grepen door een vrachtauto. Het kind was op slag dood. VERWACHT... DEZELFDE TEMPERATUREN. Overwegend droog weer met over drijvende wolkenvelden en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Ongeveer de zelfde temperaturen. ZON EN MAAN 17 oktober. Zon op 7.10 onder 17.44 Maan op 16.29 onder 04.36

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1