PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EINDE VAN KABINETSCRISIS IN ZICHT Nieuwe gemengde bedrijven in ontsloten gebied op Tholen ?l Opdracht aan dr. W. Drees tot het vormen van een Kabinet Rebellie in Algerije laaide weer op ZO ZAL HET KABINET ER VERMOEDELIJK UITZIEN 199e jaargang - no. 240 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; 6.50 p. kw.; fr. p.p. 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 okt. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vllsslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 548 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Voratstr. 61, telef. 2475 (b.g.g. 2236); Ooetburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuren, Brouwerljstr. 2; Zlerlkzee, N. Bogerdstr. 24. telef. 26. (Van onze parlementaire redacteur) Het Kabinet der Koningin deelde gisteravond mede, dat H. M. de Koningin op het paleis Soestdijk dr. W. Drees had ontvangen en hem opdracht had gegeven tot het vormen van een Kabinet. Dr. Drees heeft H.M. ver zocht de opdracht in beraad te mogen houden. Tevoren was de informateur mr. Burger naar Huis ten Bosch in Den Haag geweest om aan de Koningin eindverslag uit te brengen. Het is duidelijk, dat met deze nieuwe ont wikkeling het einde van de Kabinetscrisis in zicht Is ge- Voor A.R.P. Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat De inleiding van de slotfase in de Kabinetscrisis vormden maandagavond twee telefonische gesprekken van mr. Burger met de liberale kandidaat voor het ministerschap van verkeer e n waterstaat, drs. Korthals, en een telefoontje van mr. Burger met de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de V.VD., prof. Oud. De informateur deelde aan drs. Korthals mede, dat hrf niet met zijn informatieve arbeid kon verder gaan, als hij niet op dat ogenblik antwoord ontving, of drs. Korthals bereid was de zetel van ver keer en waterstaat te aanvaarden. De liberale kandidaat antwoordde, dat aan mr. Burger bekend kon zijn, dat zijn deelneming aan een nieuw kabinet afhankelijk was van het pro- fram en van de samenstelling van et Kabinet. Het program had hg' nog niet ontvangen en omtrent de samen stelling van het Kabinet waren hem slechts uit de dagbladen enkele fei ten bekend geworden. Daaruit maak te hij op, dat mr. Burger bereid was twee antirevolutionairen een porte feuille aan te bieden en dat hij het departement van Overzeese Rijksde len wilde laten voortbestaan. Drs. Korthals herinnerde mr. Bur ger eraan, dat de V.VD. voorstand ster is van de inkrimping van het aantal ministeries en dat zij dus te genstandster is van de verlenging van de levensduur van het departe ment van Overzeese Rijksdelen. Bovendien liet drs. Korthals aan mr. Burger weten, dat de V.V.D. het niet juist vond, dat zij met één mi nisterszetel genoegen zou moeten ne men, als de A.R.P. er twee krggt aangeboden. Nadat mr. Burger zich ervan ver gewist had, dat mr. Oud de heer Korthals geheel vrij liet, heeft hg aan laatstgenoemde een definitief antwoord gevraagd. Toen mr. Burger op de wedervraag, hoe deze zich het Kabinet voorstelde, het antwoord schuldig wenste te blijven, heeft drs. Korthals begrij pelijk medegedeeld, dat dan op hem niet te rekenen viel. In een in de nacht van maandag op dinsdag door mr. Burger verspreid communiqué, dat vooral wat de inlei dende opmerkingen aangaat een raadselachtige indruk maakt, heeft de informateur van zijn bespreking met drs. Korthals melding gemaakt, doch in zodanige bewoordingen, dat drs. Korthals gemeend heeft ook zij nerzijds een communiqué te moeten uitgeven, waarin duidelijk gemaakt wordt, dat de informateur de V.V.D. als het ware uit zijn aanvankelijke opzet heeft weggedrongen. Capitulatie Deze stap had mr. Burger nodig om zijn volledige capitulatie mo gelijk te maken. Hij had nu im mers de weg vrij om het aan de V.VD. toegedachte departement van Verkeer en Waterstaat aan de A.R.P. toe te wijzen, zodat de de missionaire minister mr. Algera daar kan blijven zitten. Mr. Bur ger heeft zich namelijk niet de moeite getroost om andere V.V.D.- ers te polsen. Mr. Burger stelt zich thans voor het Kabinet te doen bestaan uit vijf leden van de P.v.d.A., vijf van de K.V.P., twee van de A.R.P. en één van de C. H.U. Hg heeft zich dus volledig in het hoekje laten manoeuvreren, waarin hij nooit heeft willen zitten en dat hij aanvankelijk met ferme woorden als een ongeschikte verblijfplaats heeft 9 Mevrouw Josee Capouillez—Hanne- bert, de eerste vrouwelijke vrederechter ln België heeft donderdag In het ge rechtshof te Doornik ten overstaan van de voorzitter van de rechtbank de ambts eed afgelegd. komen. Want het uitbrengen van een eindverslag door een informateur betekent, dat het hem gelukt is een Ka binet voor te bereiden. Als een informateur niet geslaagd Is, vraagt hij van zijn informatieve opdracht ontheven te worden. Dr. Drees vindt zijn bedje gespreid. Hij heeft niet veel meer te doen dan de hem door mr. Burger aangewezen kandidaten officieel te verzoeken zitting in het nieuwe Kabinet te nemen en dan de heren en in dit geval ook een mejuffrouw aan de Koningin ter benoe ming voor te dragen. De motieven Overigens heeft mr. Burger wel een motivering voor zijn volledige neder laag. Hij heeft de liberalen op een al lesbehalve fraaie wijze laten schieten ongeacht, of er bij de V.VD. veel animo voor 't ministerschap bestond en alle eisen van de K.V.P. en de A.R.P. ingewilligd, omdat er toch ein delijk een oplossing moest komen. Zou het hem niet gelukt zijn een Ka binet samen te stellen, dan zou hoogstwaarschijnlijk weigering van het ontslag gevolgd zijn, met het ge volg, dat dan evenmin liberalen ln het Kabinet gezeten zouden hebben en dat tegenover de vijf P.v.d.A.-minis- ters negen bewindslieden van de con fessionele partijen er deel van zouden uitgemaakt hebben, namelijk zes van de K.V.P., twee van de A.K.P. en één van de C JLU. afgewezen. Van het begin af heeft hij namelijk de liberalen in zijn Kabinet willen opnemen en van het begin af heeft hij twee „volwaardige" minis terszetels voor de A.R.P. te veel ge noemd. Toch de formule: 5-5-2-1 (Van onze parlementaire redacteur) Het kabinet zal er uiteindelijk vermoedelijk aldus uitzien: dr. Drees (P.v.d.A.): minister-president en Algemene Zaken; mr. Luns (K.V.P.)Buitenlandse Zaken; een socialist op Justitie; een K.V.P.'er op Binnenlandse Zaken met daaraan toegevoegd de P.B.O. en de Bezitsvorming; mr. Cals (K.V.P.): Onderwijs, Kunsten en Wetenschapper» - de heer Hofstra (P.v.d.A.)Financiën; ir. Staf (C.H.U.) :Oorlog en Marine; ir. Witte (K.V.P.)Wederopbouw en Volkshuisvesting; mr. Algera (A.R.)Verkeer en Waterstaat; prof. Zijlstra (A.R.)Economische Zaken; de heer Mansholt (P.v.d.A.): Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening; de heer Suurhoff (P.v.d.A.): Sociale Zaken en Volksgezond heid; Mej. dr. Klompé (K.V.P.)Maatschappelijk Werk. Dit lijstje moet uiteraard onder voorbehoud gegeven worden. Voor Justitie kon men dinsdagavond in Den Haag horen noemen mr. Burger zelf, prof. Langemeijer, hoogleraar in Lei den en advocaat-generaal bij de Hoge Raad en mr. A. Mulder, raadsadviseur bij het departement van justitie. Voor Binnenlandse Zaken nam men als vrijwel zeker de be noeming aan van mr. A. A. M. Struijcken, gouverneur van de Nederlandse Antillen. Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Indonesië: officieren in arrest gesteld De woordvoerder van het Indonesi sche leger heeft gisteren onthuld, dat een aantal leger-offieieren, „die heb ben getracht de wettige regering te veranderen of omver te werpen", op iaat van de chef-staf van het leger, generaal-majoar Nasoetion, zijn ge arresteerd. De woordvoerder, die niet bereid was het juiste aantal gearres teerde officieren mede te delen, zeide dat zij zijn gearresteerd op besehuldi ging van „onregelmatigheden en we gens deelneming aan politieke activi teiten", welke hij omschreef als po gingen om de regering te wijzigigen of omver te werpen. De gearresteerde officieren zijn af komstig uit alle zeven militaire districten. Er zijn hoofdofficieren uit Bandoeng en Djakarta onder, aldus de woordvoerder. In augustus jongstleden gelastte de vroegere commandant van West-Java die zijn hoofdkwartier in Bandoeng had, de arrestatie van de minister van buitenlandse zaken, Roeslan Ab- doelgani, hetgeen in het gehele land grote opschudding verwekte. Het islamitische dagblad „Aba- di" herinnerde er in een hoofdartikel aan, dat een groep jongelui had voor gesteld, dat een militaire junta de re gering zou overnemen. Volgens kringen, die nauw contact met bet leger onderhouden, aldus meldt Reuter, hebben Indonesische legerofficieren geweigerd uitvoering te geven aan orders om sommige van hun collega's te arresteren. Tijdens de zware stormen van het afgelopen weekeinde heeft de zee een felle aanval onder nomen op de Noordzeestran den. Voornamelijk de Belgi sche kust kreeg het onder het natuurgeweld zwaar te ver duren. De bovenste foto laat zien hoe de zee, opgejaagd door de storm, de voet van de Boulevard in Oostende bereik te, hetgeen een zeldzaam ver schijnsel is. Op de onderste foto het gat, dat de striemen de golven sloegen in de zeedijk bij het Belgische plaatsje Mid- delkerke. Oost-Duitsland ontvlucht De vroegere Oostduitse plaatsver vangend premier Hermann Kastner Is Oost-Duitsland ontvlucht. Dc ver blijfplaats van deze rechtse politicus, die met de communisten gecollabo reerd heeft, is niet bekend. Het nieuws van Kastners vlucht werd onthuld door de West duit se krant Tagesspiegel. Het bureau voor cultuur en wetenschap in Oost-Berlijn waaraan Kastner verbonden was, be vestigde dit krantenbericht. Groningen huldigt mevrouw Bouman In Groningen heeft zich een comité gevormd dat een beroep heeft gedaan op de Groninger bevolking om een bij drage te leveren voor de huldiging van mevrouw Bouman bij haar terugkeer in het vaderland. Het comité bestaat uit de heren J. van Diemen, J. R. de Haan. H. J. van Norren, F. Oosterhof en J. A. Tissing. In 24 uur werden 43 mensen gedood De Franse autoriteiten in Algiers hebben gisteren meegedeeld, dat de snel oplaaiende rebellie in Algerije opnieuw aan vele mensen het leven heeft gekost. In de laatste 24 uur werden er 43 mensen gedood, onder wie zeven Europeanen. De ergste uitbarsting van geweld had plaats in het berggebied van Daia, 80 km ten zuiden van Oran, waar vier Europeanen tengevolge van rebellen-overvallen om het leven kwamen. Drie van de slachtoffers, onder wie zich een vrouw van 60 jaar be vond, werden door de aanvallers verrast, toen zij sliepen in een hout vestershut. Het drietal werd nog wel op tijd watoker, maar kon de strijd niet lang volhouden, wegens het ontbreken van munitie. In de stad Algiers werden twee Eu ropeanen gedood en een jong meisje gewond door de rebellen. Negen mohammedaanse boeren knechten, die blijkbaar gebrand merkt waren, omdat zij niet met de rebellen-beweging hadden wil len meedoen, werden van een boerderij, op 150 km ten zuiden van Constantine weggevoerd, op een rij gezet in een veld en toen een voor een vermoord. De Franse tegenactie werd geka rakteriseerd door twee uitvallen. Vice-premier van Polen vraagt ontslag Radio-Warschau heeft dinsdag mee gedeeld, dat de eerste vice-premier van Polen, Hilary Mine, ontslag uit zijn functies heeft gevraagd. Volgens radio-Warschau heeft hij ook ontslag genomen als lid van het politieke bureau van de Poolse com munistische partij. Als reden voor dit besluit heeft Mine zijn slechte ge zondheidstoestand opgegeven. Wijd strekt zich het veeteelt- en landbouwgebied de Weihoek op Tho- len uil.' Lange tijd was dit land moeilijk te bereiken, maar na heeft een nieuwe herverkavelingsweg, die loopt van Sint-Annaland, naar Poort vliet, de Weihoek ontsloten. Op dit gebied zullen vele nieuwe gemengde bedrijven gevestigd worden. Deze bedrijven zullen vooral de landbouio tot ontwikkeling brengen. Aan de horizon ziet men het silhouet van Poortvliet, fFoto P.Z.C.) WEIHOEK „TOEGANKELIJK" GEMAAKT Verbindingen aanmerkelijk korter dank zij herverkavelingswegen Wie vorig jaar op het eiland Tholen met een auto van Poortvliet naar Sint Annaland moest rijden en zijn voertuig niet over erg slechte wegen wil de loodsen, moest een afstand van zo om en nabij twintig kilometer af leggen. Nu Is dat heel anders, want als de commissaris der koningin in Zeeland, jlir. mr. A. F. C. de Casembroot, donderdagmiddag de nieuwe weg tussen deze plaatsen officieel voor het verkeer heeft opengesteld, behoeft de automobilist slechtszes kilometer te rijden om van Poortvliet in Sint Annaland te komen. Hoe belangrijk deze verkorting ook is, nog be langrijker is het, dat de nieuwe weg de Weihoek ontsluit! Dit gebied, dat men het hart van Tholen kan noemen, is ongeveer 800 ha groot. Totnogtoe was deze lap grond schaars bebouwd. Maar ook dat wordt anders. Want in deze Weihoek, zo vertelde ir. M. A. Geuze, voorzitter van de Z.L. M. ons, zullen vele spiksplinter nieuwe gemengde bedrijven ge vestigd worden. En men zet vaart achter deze herverkavelingswer- ken, want in 1957 reeds denkt men te beginnen met de bouw van zes bedrijven, die tot vijftien ha groot worden. „En dan zal de nieuwe weg de hartader van het eiland zijn", aldus de heer Geuze. •ij die zes boerderijen zal het echter liet blijven. Het streven is om langs n in de onmiddellijke nabijheid van 'e nieuwe weg elf bedrijven te vesti- en. „Overigens is het niet uitgeslo en", vertelde ir. Geuze nog, „dat er ïog meer zullen komen". Momenteel is 56% van de Weihoek grasland en wordt de resterende 44% benut ala bouwland. Als de bedrijven echter eenmaal gevestigd zijn, zal nog eens 200 ha weiland bestemd worden voor bouwland, waardoor de balans in de toekomst dus zal om slaan ten gunste van de bouwgrond. Met dit al zal er voor meer arbeiders werk komen op het eiland. Eenvoudiger. Slechts één belangrijke weg slin gerde zich vorig jaar nog over het eiland Tholen. En deze weg liep bijna parallel met de kustlijn van Tholen via Poortvliet, Scherpenisse, Sint Maartensdgk, Stavenisse, Sint Annaland en Oud-Vossemeer weer te rug naar Tholen. In het centrum van het eiland vindt men niet één plaats en tussen de lange rondcirkelende weg lag slechts een Ingewikkeld net van landwegen, waarin vele bewoners van het eiland zelfs geen weg wisten. De nieuwe weg maakt de verbindin gen echter veel eenvoudiger! De bijna kaarsrechte weg tussen Sint Annaland en Poortvliet is overi gens niet de enige verbinding, die het centrum van het eiland Tholen zal ontsluiten. Reeds is ook gereed gekomen de nieuwe weg tussen Poortvliet en Oud-Vossemeer. En verder staat nog op stapel een nieu we verbinding van Sint Maartensdijk via Scherpenisse naar Sint Annaland. Ondertussen zijn de aansluitingen van de weg Sint Annaland-PoortvTiet in de beide plaatsen nog niet volledig gereed. Het verkeer, dat ook op het eiland Tholen steeds intensiever wordt, zal in de toekomst niet voor zichtig een weg door de wat nauwe straatjes van Poortvliet behoeven te zoeken. Want in dit plaatsje geeft de (Vervolg op pag. 2) Franse troepen besprongen een re bellen-bende in de bunrt van Gour- cifance, 40 km van de Marokkaanse grens af en 350 km ten znid-oosten van Oran. De bende ontkwam, maar liet een van de grootste opslagplaatsen ach ter, die de Fransen nog ooit in Al gerije hebben buitgemaakt. Onder de buitgemaakte goederen waren 500 Franse leger-uniformen. De Fransen weigerden in het open baar een gissing te doen naar de her komst van die kleren, maar zij ver klaarden wel, dat er in de warenhui zen voor de Franse troepen, in gar nizoen in Algerije geen diefstal van zulk een omvang heeft plaatsgehad. Bij Touffana doodden de Fran sen tien rebellen bij een patrouille actie en elders werden minstens 17 rebellen gedood en 28 anderen ge vangen genomen. Vijftien landen schrijven aan Ver. Naties over Nieuw-Guinea Vijftien Afrikaans-Aziatische lan den hebben dinsdag formeel de Ver- v ïigde Naties verzocht de kwestie Nieuw-Guinea op de voorlopige agen- de van de algemene vergadering te plaatsen. Vertegenwoordigers van Afghani stan, Egypte, Birma, India, Cambod ja, Indonesië, Ceylon, Irak, Jordanië, Saoedi-Arabië, Libanon, Syrië, Libië, Yemen en Pakistan hebben een schrijven aan de secretaris-generaal Dag Hammarskjöld, ondertekend. In een toelichtend memorandum verklaart de Indonesische delegatie, -t de kwestie Nieuw-Guinea een ge zwel blijft in de verhouding tussen Indonesië en Nederland. Wij blijven van mening, aldus het memorandum, dat de Verenigde Na ties de verantwoordelijkheid en plicht hebben verdere pogingen te doen tot het vinden van een vreed zame oplossing voor dit lang bestaan de politieke geschil tussen twee leden-staten. DE VERWACHT.. ZONNIGE PERIODEN Overwegend droog weer met zon nige perioden en in de ochtend hier en daar mist. Weinig wind. Ongeveer dezelfde temperaturen. ZON EN MAAN 11 oktober. Zon op 7.00 onder 17.57 Maan op 14.13 onder 23.06

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1