PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Brits-Franse resolutie vraagt internationalisatie Suezkanaal Vissers demonstreerden tegen afsluiting van zeegaten D£ BILT Vandaag... VERDACHTEN BEVRIJDDEN 257 MENSEN UIT GEVANGENIS GELEIDEUJKE INKRIMPING K.P.M.-VL00T INDONESIË VERWACHT... 199e jaargang - no. 237 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; 6.50 p. kw.; fr. p.p. 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 6 okt. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres bureau v. d, blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vlissingen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierlkzee, N. Bogerdstr. 24, telef^fg. SUEZDEBAT IN VEILIGHEIDSRAAD BEGONNEN Wordt Nederlander administrateur Suezkanaalgebruikersvereniging? Terwijl het gebouw van de Verenigde Naties in New-York omgeven was door tientallen Y.N.-wachters uitermate bedreven in judo en een groot aantal tot de tanden bewapende New-Yorkse politiemannen, begon de Veiligheidsraad gisteravond de besprekingen over het Suezkanaal, onder voorzitterschap van de Fransman Pineau, Namens Engeland en Frankrijk diende de Brit Selwyn Lloyd een resolutie in, waarin gevraagd wordt het worstel van de Londense conferentie (internationalisering van het Suez kanaal) goed te keuren. De resolutie verzoekt de raad vast te stellen: het principe van vrijheid van de vaart door het Suezkanaal; de exploitatie van het kanaal door een orgaan van internationaal barakter; goedkeuring van de Siandelingen van de achttien staten tijdens de conferetie in lenden bevel aan de Egyptische regering om te onderhandelen op basis van het voorstel-Dulles; bevel aan de Egyptische regering samen te werken met de kanaalgebruikersvereniging. Minister Dulles zei later, dat de Verenigde Staten deze resolutie me de ondersteunen. Lloyd zei in zijn rede, dat Egyp te natuurlijk soeverein is over het kanaal, maar dat betekent niet de af wezigheid van internationale rechten. Het kanaal kan niet beschouwd worden als een zuiver Egyptische aangelegenheid. De gebruikers hebben het recht om een vereni ging op te richten om hun rech ten van doorvaart te waarborgen. Indien de oude maatschappij al niet hersteld wordt, dan zal er 'n nieuwe autoriteit van internatio naal karakter moeten komen, die hetzelfde doel zal dienen. Lloyd stelde, dat naasting door Nasser gezien moet worden als een ver- geldingshanideling. Hij zei naar een vreedzame oplos sing te streven, maar vastbesloten te zjjn de rechten te handhaven. Aan het eind van de zitting van gister avond verdaagde men de bijeenkomst to maandag. De beslissing over toe lating tot de besprekingen, gevraagd door zeven Arabische landen en Is raël, werd opgeschort. De derde Suezconferentie in Lon den is gisteren geëindigd. Zes van de zeven bestuurszetels zijn uitgegeven, namelijk aan de V.S., Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Perzië en Ita lië. De zevende zetel blijft vakant Acetyleenfles ontplofte: chauffeur werd gedood. Gistermorgen om half twaalf is de chauffeur B. H. C. te Doetinchem om het leven gekomen doordat een fles gevuld met acetyleengas die hij van zijn vrachtauto af wilde halen, uit elkaar sprong. Twee personen, die in de nabijheid stonden, bleven onge deerd. Het slachtoffer werd circa tien meter weggeslingerd. De verongeluk te, die 29 jaar oud was, was gehuwd en vader van twee kinderen. is het 150 jaar geleden, dat tussen Groot-Brittannië, Rus- land, Pruisen en Saksen de vier- de coalitie tegen Frankrijk werd gesloten, waarna op 14 oktober het Pruisische leger bij Jena en Auerstadt door Napoleon werd verslagen. MORGEN is het 25 jaar geleden, dat n als proef die niet tot succes leidde de eerste Nederlandse s nachttrein vertrok met tien passagiers. is het 350 jaar geleden, dat de Hollandse vice-aamiraal Rei- .nier Claeszen zijn schip nabij de zuidwestkust van Spanje in de lucht liet vliegen. Tijdens een zeegevecht tegen de Spaanse vloot was Claeszen op een ge- geven moment door zes vijan- aelijke schepen omringd en ge- enterd. Na nog twee dagen te hebben stand gehouden stak hij de brandende lont in het bus- kruit en vloog toen met vriend en vijand de lucht in. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim voor eventuele nieuwe leden der ver- "ifö, verluidt zal dit bestuur vol gende week dinsdag in Londen bijeen komen. Men zou aan een beslissing nemen over een administrateur (in gelichte bronnen zeiden, dat men uit ziet naar een Nederlandse scheep- vaartdeskundige) en over de vaste standplaats der vereniging. (Men neemt aan dat Rome hiervoor de bes te leans maakt.) Beslissing verbetering van salaris hogere ambtenaren Binennlcort zal waarschijnlijk het regeringsbesluit gepubliceerd worden, waarin de beslissing wordt bekendge maakt over de verbetering van de sa larissen van de hogere ambtenaren. Naar verluidt zou men hierbij uitgaan van een verhoging der verschillende salarisschalen. Te verwachten is, dat deze salarisverbeteringen neerkomen op verhogingen, die variëren van cir ca acht tot vijftien'procent. Dit zou gelden voor de groep van ambtenaren van referendaris en hoger. De beslis sing zou genomen zjjn in de jongste vergadering van de ministerraad. Onrust bij Britse soldaten. Het Britse socialistische blad „Dai ly Herald" meldt, dat het honderden brieven van Britse reservisten in En geland, Duitsland, Tripolis, Malta en Cyprus ontvangt, waarin zij vragen in het burgerlijke leven te mogen te rugkeren. Het thema van hun Klach ten is, aldus het blad: „Wij worden gek van verveling en bezorgdheid over de financiële toestand van onze gezin nen thuis". DERDE PROCES IN POZNAN Voor een gerechtshof te Poznan hebben vrijdag tien Polen, beschul digd van het plegen van gewapende overvallen en diefstallen tijdens de relletjes op 28 juni jl., terechtgestaan Zij zouden flessen met brandende benzine naar het hoofdbureau van de veiligheidspolitie geworpen hebben. Het proces, waarvoor 99 getuigen gedagvaard zullen worden, is het derde in de reeks volgend op de rel letjes van 28 juni. Bij deze relletjes zijn 53 personen om net leven geko men en ongeveer 200 gewond. In to taal 154 mensen zullen terechtstaan. Alle beklaagden, die gisteren te- rechtstondeh waren tussen de 18 en 25 jaar. Uit de aete van beschuldiging die rech ter Piotrowski voorlas, bleek dat er bij de overval op de gevangenis te Poznan op 28 juni j.l. 257 gevange nen zijn bevrijd, die daarna met de menigte, die hen bevrijd had, een aan val deden op het hoofdbureau van de veiligheidspolitie. Bij deze aanval, waarbij de beto gers flesen met brandende benzi ne naar 't gebouw wierpen, werd een politieman gedood. De com mandant van de veiligheidspolitie gaf eerst bevel over de hoofden van de mensen te schieten. Toen dit niet het gewenste resultaat opleverde, beval de commandant op iedereen te schieten die vuur de of trachtte vaten met branden de benzine naar het gebouw te rollen. Beklaagde Kulas verklaarde nog dat hij die morgen gewoon naar zijn werk was gegaan. Onderweg voegde hij zich bij een grote menigte. Iemand duwde hem een bord in zijn hand, waarop stond „Wij Willen Brood". De menigte zou vervolgens, onder hel zingen van godsdienstige liederen en het Poolse volkslied en onder het schreeuwen van „Wij eisen brood en boter voor onze kinderen", naar de plaats van de Jaarbeurs zijn getrok ken. „Ik ben onschuldig. Mijn bekente nissen, die in de acte van beschul diging staan vermeld, zjjn mij afge dwongen door middel van methodes die hèrinneren aan die van Hitiers S.S.", zei chauffeur Janusz Kulas. Zweedse spion veroordeeld. De 46-jarige Zweedse instrument maker Anatole Ericsson is vrijdag in Stockholm wegens spionnage voor de Sowjet-Unie veroordeeld tot twaalf jaar dwangarbeid. Hij is schuldig bevonden aan het verschaffen van inlichtingen over ge heime radarinstrumenten aan Russi sche agenten. Ericsson, die een Russische moe der heeft en in Leningrad geboren werd, verklaarde tijdens het proces, dat hij uit angst voor de Russen had gespioneerd. Ook was hij bang ge weest voor de gevolgen van een wei gering om te spioneren voor zijn fa milie in de Sowjet-Unie. Op de dijk van Kruinigen zal op 1 februari een 2 meter hoog beeld van brons worden onthuld, ter herinnering aan de februa- ri-ramp. Het beeld is van de Amsterdamse beeldhouwer Jan Wolkers, voorstellende, een vrouw, die onder haar mantel haar verdronken kind meedraagt. KORTE PREDIKATIE VOORTDUREND BIJ U Ik zal gedurig bij U zijn. Ps. 7S 23. De dichter van psalm 73 heeft het niet gemukkelijk gehad. Hij kon zich niet verenigen met het doen van God. Hij ergerde zich aan de voorspoed der goddelozen en de achteruitzetting van de rechtvaardigen. Hij kon het maar niet belijden: „En toch God is Israël goed". Dit gaat zo ver, dat hg op het punt. staal te breken met zyn En unit is er toen gebeurd? Heeft God toen gezegd: „Maar Asafwaar tobt ge over Weet gij met dit moei lijk leven geen raad? Welnu, dan zal ik het doen, zoals gij het zoudt wil len." Neen, dat heeft God niet ge zegd! Wat is er dan wel gebeurd? Asaf is in Gods heiligdom geweest en heeft daar de Heer ontmoet, Wat. ziet hij nu alles in andere ver houdingen. Alles wordt klein en God alleen 'is groot. Klein lijken uw moei ten Klein zijn eigenlijk de godde lozen, klein is Asaf zelf, en hij, de kleine Asaf, durfde zelfs een grote mond opzetten tegen God. Maar nu komt hij in de schuld en belijdt het: Heer, ik ben een groot beest by U, en in zijn schuld en nood spreekt, hij het uit: „Ik zal gedurig bij U zijn." Eigenlijk staat 't er zo: „ikvoort durend bij U." En laat het leven moeilijk en zwaar zijn, zwaar aan beproeving en zorg, maar Asaf weet het: „Ik sta er niet alleen voor." De Heer is met mij. Nu kan er komen wat komen moge, maar de Heer is bij mij. De Heer, mijn Vader in Christus. Want Ps. 73 is al leen mogelijk in Christus, omdat hij verlaten en verstoten is van God, om dat hy beladen met onze schuld ge gaan is in het gericht Gods, mogen wij, zondaren door het geloof in Hem, weten, en in onze hoogste aanvechtin gen verzekerd zijn: „Ikvoort durend ...bij U!" Is dit ook uw belijdenis? Oud-Vossemeer. A. BREÜRE „Cyranka" met 12 mannen ten onder Zoals wjj nog in onze edities van gisteren konden vermelden is don derdagavond het Poolse schip Cyran ka op de Noordzee vergaan. Thans blijkt, dat twaalf mannen, die bij het kapseisen van het schip eronder op gesloten waren geraakt, met het schip ten onder zijn gegaan. Er zjjn zes overlevenden. De laatste gered de werd opgepikt door het Italiaanse schip „Victoria", dat hem hedenmor gen in de vroegte in Vlissingen aan wal zou zetten. Nederlander werd in Soerabaja vrijgesproken De 25-jarige mej. P. Y. W., die in augustus j.l .met haar moeder aan boord van de „Johan van Oldenbar- nevelt" in Tandjong Priok werd aan gehouden op beschuldiging van ver duistering, is door de landrechter in Soerabaja wegens gebrek aan be wijs vrijgesproken. Zij waren op weg naar Nederland. Mej. Wener verklaarde dat de goede ren, die zij had verkocht en die zjj volgens haar ex-verloofde had ver duisterd, geschenken van hem waren. De verloofde had dit ontkend. Von Balluseck met pensioen. De plaatsvervangend president-di recteur van de K.L.M., de heer F. von Balluseck, zal op 31 december zjjn functie neerleggen wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd. Hij zal worden opgevolgd door drs. M. J. van der Ploeg. GERUCHTEN OVER NAASTING ONJUIST Kolenmijnen van K.P.M. in Berau worden verkocht De heer D. F. de Koe, algemeen be drijfsdirecteur van de K.P.M. in Dja karta, heeft gisteren de geruchten tegengesproken, als zou de Indone sische regering voornemens zjjn, de Indonesische bedrijfsmiddelen der K.P.M. te naasten. De heer De Koe gaf toe, dat „de tijd eens moet komen", dat de K.P.M. niet langer deelneemt aan de kust vaart in Indonesië. De Indonesische regering, aldus de heer De Koe, streeft naar de ontwikkeling en uit- Tijdens de zitting in het gebouw van het provinciale hof van justitie te Poznan in Polen in verband met het proces tegen J. Foltynowicz, K. Zu- rek en J. Srcka, die er van worden beschuldigd korporaal Z. Istebny van de veiligheidspolitie te hebben ver moord, legt Marian Pietka getuige nis af van hetgeen er zich heeft afgespeeld. Getuige Pietka voor de rechters. Dr. Korringa: Waarom vernietigt men oesterbedrijf? (Van een onzer redacteuren) DE VISERWDAG 1956 WERD gis teren in Enkhuizen gehoudenDaar om tinkelden in deze oude Zuiderzee stad de klokjes van de Drommedaris en wapperden, er honderden vlaggen op torens, huizen en schepen. Dat was een schoon en feestelijk gezicht, voor al tegen de loodgrijze regenluchten, die laag boven stad en IJselmeer hin gen. Maar de oude Spakenburger, die naast ons op de spoorboot „Van Has selt" liggend op de Enkhuizer rede het vrolijk spektakel van vlaggen en vlootshow stond aan te zien, schud de mistroostig het hoofd. Zijn zwarte breed-gerande hoed glom van de re gen en grote druppels hingen aan zjjn borstelige wenkbrauwen. „Nee, me neer", zei hjj triest, „voor ons is deze dag geen leuk uitstapje. Die vlaggen moesten eigenlijk halfstok. De rege ring geeft ommers nikt om ons-vis sers. Trouwens, 't probleem lost zich zelf wel op: wjj sterven op de duur toch uit...." En rondom hem knikten instemmend en zwjjgend bitterge- stemde IJselmeervissers. Ondertussen tjoekten en tuften schepen, bijna driehonderd in getal. En met de Volendammers, Harlin- gers, Urkers, Enkhuizers voeren ook mannen van Tholen en Yerse- ke, met hen samenvormend een vloot in slagorde, vechtend tegen inpolderingen en afsluitingen Was deze visserijdag een demon stratie van de vissers tegen de land bouw Wanneer men ze zo 's morgens zag zitten, die honderden mannen met hun verweerde koppen in de witge pleisterde Gommerskerk, waar de dag werd begonnen, dan kreeg men de nei ging om in elk geval het woord de monstratie toch maar te gebrukien. Maar burgemeester Ottevanger van Ulrum, die de mannen en hun vrou wen toesprak, zei: „Néé, dat niet! Wij defileren vandaag en we doen dat zonder brullende leuzen, zonder opge heven vuisten. We doen het zwijgend, we gaan alleen voorbij. Vandaag moet het Nederlandse volk zien, dat zij de vissers, er zijn!" En de vissers applau disseerden, kort maar geëmotioneerd. MERKWAARDIG..... Het was overigens een merkwaar dige bijeenkomst, daar in die oude, ruime Enkhuizer kerk. Het begin deed aan een kerkdienst denken: het orgel speelde en de koorvereniging „Hosanna" uit Bunschoten onder lei ding van visser Klaas Koops zong er toepasselijk bij. Sommige mannen en vrouwen droegen oude negentiende eeuwse drachten, die wonderlijk har monieerden bij de statige Statenbij bels in de eerbiedwaardige kerkban ken. Maar toen de sprekers kwamen en door de regenvlagen vissers van zich tot. de verzamelde vissers richt- Nederland op de rede de spoorboot ten niet op de preekstoel maar in met autoriteiten voorbij, vissers op de „tuin" vóór de kansel toen werd botters, kotters en andere soorten I de gewjjde stemming verdrongen. Want de heren kwamen met zéér ma teriële zaken op de proppen, kwamen met cjjfers en getallen en spraken over landbouw en inpolderingen. En helaas, met het materiële kwam ook de verveling de kerk binnensluipen. Er waren namelijk niet minder dan zes sprekers en duideljjk bleek, dat de vissers van Nederland liever en beter met de natuurelementen worstelen dan dat zjj luisteren naar zes praten de mannen Vier sprekers hadden hun zegje ge daan, maar toen vonden de vissers het kennelijk welletjes, althans een deel van hen. Zij stonden op en gingen huns weegs ondanks de nadrukkelijke verzekering van de Volendammer- voorzitter van de Nederlandse vis sersbond, „dat de vergadering nog niet was' afgelopenEn de twee overblijvende sprekers moesten daar op hun causerie houden voor een sterk-gedund gehoor. (Vervolg op pag. 7) Twee actieve burgemeesters ontbraken. Twee actieve Zeeuwse visse- H rij-burgemeesters moesten §j verstek laten gaan op deze Visserijdag 1956, namelijk de heren A. C. Willemse van Yerseke en A. L. S. Lockef eer m uit Hulst, beiden wegens ziek- te. Op voorstel van de voorzit- ter van deze dag, de heer R. Brands, werd beiden een tele- s gram gezonden met de wens voor een spoedig herstel. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf breiding der Indonesische scheep vaartmaatschappij en de logische con sequenties is voor de KPM aat zij haar belangstelling steeds meer op de „grote vaart" gaat richten. Doch dat betekent niet, dat de maatschappij zou overwegen, haar kantoren van Djakarta naar Singapore te verleg gen, zoals hier en daar in de pers was gesuggereerd. Sedert 1953 voegt de K.PM. reeds geen schepen meer aan haar Indone sische vloot toe. De politiek der Indo nesische regering maakte, dat men tot dat besluit kwam. De verklaring, toegeschreven aan de Indonesische minister van ver keer, als zou de regering de naasting van de K.P.M. overwegen, had de heer De Koe overigens niet vernomen De 96 schepen van de K.P.M. aldus de heer De Koe, zijn in het buiten land geregistreerd. De steenkoolmijnen van de K.P.M. in Berau, Oost-Borneo, die op 4 ok tober zouden worden gesloten, znllen door het plaatselijke bestuur van Be rau worden overgenomen. De K.P.M. heeft een bedrag van rp. 6 miljoen voor de mijnen gevraagd. In Djakarta zullen besprekingen worden gevoerd tussen een vertegen woordiger van het plaatselijke be stuur van Berau en de K.P.M. over de voorwaarden van de overdracht. Narriman weer gescheiden. Ex-koningin Narriman, de vroege re echtgenote van koning Faroek, is voor de tweede maal gescheiden van de Egyptische arts Adhim el Nakib ditmaal, van wie het gerechtshof haar een alimentatie van ongeveer 450 gul den toewees. Narriman had zelr d il- de echtscheiding aangevraagd omdat het haar ter ore was gekomen dat de arts in Caïro een tweede vrouw getrouwd had. BUIIG EN KOUD Buiig en koud weer, matige tot krachtige en, hoofdzakelijk langs de kust van Holland en Zeeland tijde- lijlk harde wind tussen west en noord. 7 oktober. Zon Maan oktober. Zon Maan ZON EN MAAN op 6.53 op 10.56 op 6.55 op 11.58 onder 18.06 onder 19.33 onder 18.04 onder 20.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1