PREDIKBEURTEN SITUATIE BETJE WOLFFPLEIN IN SCHELDESTAD BESPROKEN WALCHEREN MODERNE BEDRIJFSVOERING NODIG VOOR VLASSERIJ ttiUïlhViAL.J!, i. tj n. O kV a a l/Olk. A N T VLISSINGSE RAAD Klokken en straatnamen In de vrijdagmiddag onder voorzit terschap van burgemeester mr. B. Kolff gehouden vergadering heeft de Vlissingse raad ook de situatie op het Betje Wolffpleïn besproken. Dit ge schiedde naar aanleiding van een voorstel van B. cn W. om een wacht huisje te bouwen voor de buspassa giers by het Bctje Wolffplein. Er is overeenstemming bereikt met de N. V. Kon. My. „De Schelde" over het in bouwen van een dergelyk huisje in de muur om haar fabrieksterrein aan de Aagje Dekenstraat. De N.V. Stoom tram Walcheren heeft zich bereid verklaard de helft van de kosten voor haar'rekening te nemen. De heren J. Marijs (a.r.) en ir. J. H. Krietemeyer vroegen naar de plannen betreffende dit plein. De heer Kriete meyer meende dat men eerst het ad vies van de verlceerscommissie moet vragen alvorens dit wachthuisje neer te zetten. Ook liet plaatsen van een dergelyk huisje op de aan- en afvoer- wegen van dit plein behoort tot het verkecrsvraagstuk. De heer Bikker (c.h.) achtte het ge wenst, dat men met de directie van de Kon. My. „De Schelde" de mogelijk heid bespreekt om de muur een 10 tot 15 meter terug te brengen. De dan vrijgekomen ruimte lean men uitste kend benutten, o.a. voor de winkel galerij. Wethouder Van Popering antwoord de, dat de plannen voor de bouw van vitrines, en luchroom zijn ontworpen door de middenstand en een bouwon derneming, die hiervoor wel interesse heeft. Men dient dus niet uit te gaan van de gemeente. Men zal met de ver- keerscommissie bespreken in hoever re overleg voor de plaatsing van het wachthuisje noodzakelijk is. Naar de mening van B. en W. valt dit wacht huisje buiten de te treffen verkeers regeling. Aan een mogelijkheid om de muur achteruit te brengen geloofde spreker niet, daar de Kon. Mij. „De Schelde" in verband met de lasserjj hiertoe wel niet zal kunnen overgaan. De P.T.T, had het z.g. bunkertje ook graag op grond van „De Schelde" gehad; niet temin zal men het de directie vragen. Klokken B. en W. stelden de raad voor een krediet van 2000 toe te staan voor de plaatsing van twee elektrische klok ken. Een wil men bovenaan de Leeu- wentrap plaatsen en een ander op het kruispunt President Rooseveltlaan Bloemenlaan. De raadsleden ir. J. H. Kriete meyer (a.r.), C. J. Gilissen Ver- schage (arb.), hadden andere wen sen wat betreft de plaats. De heer Krietemeyer betwijfelde zelfs of die klokken nodig waren. Zij kos ten 2000 gulden, aanleg inbegre pen. De heer Krietemeyer had wel oog voor het belang van de badgas ten, die in de zomerdagen min of meer ontkleed rondliepen, zelfs zonder horloge Eèn volgende maal zal dit nader be zien worden; het voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Ook over de plaatsing van urinoirs (drie in totaal: z.o. hoek van het kruispunt bij de Keersluisbrug, oost zijde van de Irislaan, noordzijde van de Dijkstraat) werd het nodige gezegd. De heer Gilissen Verschage kwam nogmaals terug op plaatsing van uri noirs en damestoiletten op de Boule vard. De heer Marijs wees er op, dat de bestaandè urinoirs, zoals op de Nieuwendijk, niet bepaald zindelijk zijn. De heer H. van Rooijen wenste uit breiding van het aantal urinoirs en in het algemeen was men het er over eens, dat de plaatsen in het voorstel aangegeven nogal buiten het centrum liggen. Wethouder Van Popering antwoord de, dat de situatie op de Boulevard nogal moeilijk is, omdat men nog steeds niet weet wat de Rijkswater staat wil. Al de andere wensen zullen nader door B. en W. worden bezien. Uitbreiding zal t.z.t. mogelijk zijn. Bij het voorstel om in het plan- West nieuwe straatnamen te gébrui ken als St. Eustatius, Tobago, St. Maarten, St. Kruis, Saba, kwam de heer Marijs (a.r.) in het geweer. Hij vroeg of het niet mogelijk was namen van bekende Vlissingers te gebruiken of namen uit een meer recent verle den. Hij wees op figuren als Troelstra en Talma, naar wie men een straat zou kunnen noemen. Burgemeester Kolff meende, dat men hier een-Vlissings initiatief eerde, daar het Vlissingers waren, die in de Antillen in de. zeventiende eeuw gin gen koloniseren. Bovendien zijn deze namen allerminst onbekend. Een vol- fend maal zal men met de wensen van e heer Marijs rekening houden. De heer Krietemeyer informeerde hoe lang het nog duurt eer men met het werk in de Badhuisstraat klaar is. Wethouder Van Popering zeide dat dit werk vertraging ondervond door ge brek aan personeel maar men zal er volgende week mee gereedkomen. Benoemingen Benoemd werden: tot onderwijzer aan de Bouwen Ewoutschool, de heer J. Schoen te Vlissingen, tot tijdelijk leraar aan de gem. dagschool voor de nijverheid de heren A. Riddersma, C. J. Janse, J. Hulleman te Vlissingen en J. van der Poel te Bolnes, tot leraar in vaste dienst aan de gem. industrie- en huishoudschool de neer J. Hulle man, tot lerares aan deze school in vaste dienst de dames M. L. Prummel uit Vlissingen en C. E. Roeters van Lennep uit Middelburg. Herbenoemd aan deze school werden mevr. J. M. •PoldermanVijverberg te Middel burg en de heer C. Damen te Den Bosch in tijdelijke dienst. Tot lid van de adviescommissie voor de woonruimte (Kamer A) wer den benoemd: P. Meerman, namens de huiseigenaren, drs, J. Smit namens hypotheekhouders, M. M. de Pries ter, deskundige sociale aangele- fenheden, J. Marys, sociaal deskun- ige op woninggebied, D. Romyn, technisch deskundige op woningge bied. In Kamer B. van deze commissie: J. Maes, namens de huiseigenaren. J. van Dongen namens de hypotheek houders, mej. J. Dagevos, deskundige sociale aangelegenheden, F. Schets, - gebied, Tige op woninggebied. In de commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken werd be noemd in de vakaturevan Wagten- donk, de heer D. Romijn. Aan „St. Caecilia" werd een rente loos voorschot van 8000 gulden ver strekt voor de aanschaffing van een aantal nieuwe instrumenten. (Advertentie) ATTENTIE SIMC A komt met een rijdende m AUTOMOBIEL- - 5 TENTOONSTELLING Zie P.Z.C. van a_s. maandag Garage De Muijnck P. Krugerstraat 209 VLISSINGEN m Telefoon 2008. Ziekenzorg „Z.-VIaanderen" schreef een lening uit Voor Juliana-ziekenhuis in Terneuzen Door het bestuur van de Stichting Protestantse Ziekenzorg „Zeeuwsch- Vlaanderen", dat het Julianazieken- huïs te Terneuzen beheert, is een lening uitgeschreven tot een bedrag van 150.000. De rente bedraagt 4'/2 de aflossing geschiedt in 20 i'aar, met ingang van 1 januari 1960. )e coupures zijn 1000, 500 en 100 groot. In de toelichting wyst het bestuur er onder meer op, dat destijds bij de bouw van het ziekenhuis na langdu rig overleg met de betreffende over heidsinstanties, medewerking werd verleend door ryk en gemeente tot het sluiten van geldleningen ter fi nanciering daarvan. De men mg bestond toen echter, dat vooral op de inventaris aanzienlijk bezuinigd kon worden, met als ge volg, dat niet voldoende kapitaal kon worden aangetrokken voor afbouw en inrichting van het Juliana-zieken huis. Thans is echter het tijdstip aan gebroken, dat de middelen aanwezig moeten zyn, om ook de laatste bouw- termynen te kunnen betalen en nog enige, beslist noodzakelijke instru menten, te kunnen aanschaffen. Voor dit sluitstuk, dat nu moet wor den aangebracht, doet het bestuur thans een dringend beroep op de pro testantse bevolking, om door deelna me aan de obligatielening het Ju liana-ziekenhuis te steunen. Ook Veere schaft een neveltankspuit aan Vrijdagavond kwam de raad dor gemeente Veere onder voorzitter schap van burgemeester jhr. I. F. den Beer Poortügael in openbare ver gadering bijeen om te besluiten over de aanschaf van nieuw brandweer- materieel. Met algemene stemmen besloot men om de extra-uitkering uit het gemeentefonds to vragen om een nieuwe neveltankspuit te kunnen aanschaffen. Voorts ging de raad met algeme ne stemmen akkoord om een bedrag van f 0,05 per inwoner beschikbaar to stellen aan het Zeeuwse Studie fonds. De gemeente Middelburg, krijgt 'n subsidie, dié gelijk is aan de netto- kosten per leerling uit Veere, die aan de rijkskweekschool de openbare op leiding tot kleuteronderwijzeres volgt. Tot administrateur aan het ge meentelijk vismijnbedrijf werd met algemene stèmmen benoemd de heer J. C. Huffenreuter te Vlissingen. Pastoorwisseling te Hansweert De bisschop van Breda heeft dr. G. Neefjes, pastoor te Hansweert, ge- excardineerd naar het bisdom Haar lem. In diens plaats is pastoor C. Nijsten van Oudeschild (Texel) in het bisdom Breda geïncardineerd en tot pastoor te Hansweert benoemd. Pastoor Nijsten werd in 1927 tot priester gewijd en was sinds 1951 in de parochie Oudeschild werkzaam. Middelburg Vergadering N.C.V.B. Woensdagavond hield de afdeling Middelburg't Zand van de N.C.V.B. haar maandelijkse ledenvergadering onder leiding van de presidente, mej. C. J. Augustijn. Nadat de huishoude lijke zaken afgehandeld waren, luis terden de aanwezigen met grote aan dacht naar ds. C. J. Streefkerk uit Veere, die een boeiende lezing hield over „De opvoeding der rijpere jeugd". Na deze lezing volgde een prettige gedachtenwisseling, waarna ds. Streefkerk de vergadering 'met dankgebed beëindigde. Concert Excelsior. Bij gunstig weer zal de muziek vereniging „Excelsior" te Middelburg zondag a.s. van twaalf tot één uur een concert van gewijde muziek ge ven in de Graanbeurs aan de Dam. Het programma luidt: 1. Des Hee- ren Dag, Kreutzer; 2. Muziek uit „Rosamunde", Fr. Schubert; 3. Panis Angelicus, C. Franck; 4. Andante in G, Batist; 5. Rodrigo suite, G. F. Handel; 6. Serenade, Fr. Schubert; 7. Intermezzo uit „Cavalleria Rustï- cana", P. Mascagni; 8. Abend- glocken, E. Ruh. C. Kruyder ter aarde besteld Tijdens een treffende' plechtigheid is onder vele blijken van medeleven vrijdagmiddag het stoffelijk over schot van de 22-jarige Vlissingse stu dent C. H. Kruyder, die maandag tengevolge van een verkeersongeval op de rijksweg by Vlaardingen op zo noodlottige wyze om het leven kwam,- op de algemene begraafplaats te Middelburg ter aarde besteld. In de aula van de begraafplaats las ds. P. VV. van Arkel uit Ruurlo enkele ver zen uit Romeinen 18 en uit de twee de brief van Paulus aan de Córin- thiërs. Ook las ds. Van Arkel een brief voor van een vin end van de heer Kruyder. Aan de geopende groeve, die om kranst was met vele bloemen, bad de predikant het Onze Vader. Een der familieleden sprak een dankwoord tot de aanwezigen. Laatste „Molenwaterconcert" Het Middelburgs Muziekkorps gaf vrijdagavond tot besluit van de serie Molenwaterconcerten een concert in de Graanbeurs aan de Dam. De be langstelling was ondanks het minder goede weer vrij goed. Zo is dan voor dit jaar weer een einde gekomen aan de concerten, waarvoor elke vrij dagavond het Middelburgs Muziek korps, Excelsior, Onda, of het mu ziekkorps van het Leger des Heils gezorgd hebben, en waarvan elke avond vele muziekliefhebbers geno ten hebben. Vlissingen N.V.V.-vrouwen bijeen De afdeling Vlissingen van de Vrouwenbond N.V.V. hield haar eer ste vergadering van het seizoen in het A.N.M.B.-gebouw. Het winterwerk van de afdeling werd besproken. Op 10 oktober zal zuster Stelweg in het Medisch Centrum een lezing houden over „Eenvoudige verpleging thuis". De avondleesclub zal 3 oktober begin nen bij mevrouw Van Putten, Bone- dijkestraat 259. Nadat nog gespro ken was over het leesolubwerk op De Vonk sloot mevrouw Van Putten Van Thiel de vergadering. Examens Geslaagd voor het examen scheeps- werktuigkundige, diploma A, de heer J. P. Kalkman; voor het examen 2e stuurman G.H.V. (theoretisch gedeel te) de heer A. M. Ducrot. Beiden zijn leerlingen der „De Ruyterschool" te Vlissingen. Collecte De te Oostkapelle gehouden collec te voor „Draagt Elkanders Lasten" en het steunfonds „Zuid Nederlands Sanatorium" heeft f 150.50 opge bracht. Secretaris-rentmeester voor het Gasthuis B. en W. van Vlissingen stellen de raad voor over te gaan tot de benoe ming van een secretaris-rentmeester (administrateur) van het Gasthuis in de vacature van de heer J. v. d. Hof. Op de aanbeveling komt als eerste voor de heer B. G. de Graaf, bankbediende, en als tweede de heer L. A. Torenvliet, administratief amb tenaar. Beiden zijn in Vlissingen woonachtig. Koudekerke Laatste concert. Zaterdagavond a.s. geeft de mu ziekvereniging „Voorwaarts" te Kou dekerke vanaf acht uur het laatste concert van dit seizoen. Na de pauze is er een fakkeloptocht, terwijl te vens in de pauze de trekking van de loterij geschieden zal. Oostkapelle Christenvrouwen vergaderden De afdeling Oostkapelle van de Ne derlandse Christelijke Vrouwenbond kwam in vergadering bijeen. Na ope ning door de presidente mevrouw Lantsheer Heufft, sprak ds. Dondorp van Domburg over „De wederkomst van Christus". De presidente dankte spreker hartelijk voor zijn rede en sloot de vergadering. E.H.B.O.-Oostkapelle 10 jaar De afdeling Oostkapelle van de E. H.B.O. vierde het tienjarig bestaan. De voorzitter, de heer J. Aalewijnse, heette in 't bijzonder welkom burge meester en mevrouw F. G, Sprenger, dokter en mevrouw Bom, alsmede en kele afgevaardigden met hun dames van het dlstrictsbestuur. Burgemees ter Sprenger zeide in zijn felicitatie woord o.m. groot respect te hebben voor wat de afdeling in deze tien ja ren heeft gepresteerd. Hij reikte aan de pas gediplomeerden het diploma uit. De heer Aalewijnse dankte dokter Bom voor het'vele wat deze voor de afdeling deed, „In deze 10 jaren be haalden van de 149 opgeleiden 145 het diploma en U dokter Bom had daarin het grootste aandeel." De voorzitter liet deze woorden vergezeld gaan van een geschenk. De districtsvoorzitter, de heer Schipper van St. Laurens, fe liciteerde de afdeling en bood een bloemstuk aan. Ook voorzitter Aale wijnse werd dank gebracht en een ca deau aangeboden voor zijn leiding. De avond werd verder op gezellige wyze doorgebracht, Serooskerke (W) Benoeming Tot hoofd van de school voor C.V. O. te Serooskerke (W.) is benoemd de heer W. M.'Hageman te Vlissin- gen. In Kamperland jeugdige inbreker gearresteerd De rijkspolitie te Kamperland heeft de 21-jarige M. V. uit Kamperland aangehouden, die er van werd ver dacht enkele maanden geleden de woningen van de families J. K. en H. K. te zijn binnengedrongen, ter wij. deze zondags naar de kerk wa ren. In beide gevallen wist hij enig geld te bemachtigen. V. heeft be kend zich aan deze diefstallen schul dig te hebben gemaakt. Hij is inmid dels naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht. Onteigening percelen te Zoutelande in behandeling Bij Polder Walcheren Het dagelyks bestuur van de Pol der Walcheren verzoekt de algemene vergadering, die zoals bekend van daag vergadert, dit bestuur machti ging te verlenen tot aankoop over te gaan van enkele percelen en per ceelsgedeelten te Zoutelande, die moeten worden onteigend in het ka der van de verzwaring der zeewering ter plaatse. De eigenaren hebben zich bereid verklaard op de aangebo den voorwaarden in te gaan en de desbetreffende percelen aan de Pol der Walcheren te verkopen. Voorts stelt het bestuur voor om aan het personeel van de Polder Wal cheren een uitkering ineens van zes procent te verlenen ever de periode van 1 september 1956 tot 1 januari 1957 overeenkomstig de voor het rijkspersoneel geldende normen. Met deze maatregel is een bedrag van 5500 gemoeid, waarvan een klein gedeelte door de Herverkavelings- dienst zal worden gerestitueerd. Programma voor Zeeland van nieuw toneelgezelschap Nu de bestaande grote toneelge zelschappen zich meer en meer op de grote steden gaan toeleggen en daardoor bepaalde delen van t land eventueel verstoken zouden blijven van de goede toneelspeelkunst, is zoals gemeld het „Nieuw Neder lands Toneelgezelschap" (N.T.G.) op gericht, dat alle facetten van de cul tuurspreiding tot hun recht wil doen komen. Het N.T.G. is een samenvoeging van drie bekende toneelgroepen, te weten de Nieuwe Comedia, het Ne derlands Volkstoneel en de Bouber- groep, aangevuld met enkel artiesten van radio en televisie en het Neder lands Gemengd Toneel. Voor de eerste helft van het sei zoen staan op het repertoire van het N.T.G.„Detective Story" van Sid ney Kingsley in een vertaling van Louis Borel en onder regie van Ed ward Deleu. „Tsantsa", een verma kelijke klucht van Max Regnier. An- dré Birabeau's blyspel „Moederdag". Verder „Julia", „Soledad", „Zeeman pas op" en „Lieve Schim". Deze groep wordt voor Zeeland van groot belang. Voor de eerste helft van het seizoen staan in onze provincie 14 uitvoeringen op 't pro- framma, waarvan de stukken later ekend zullen worden gemaakt. De agenda ziet er als volgt uit: 28 november Middelburg, 28 januari Middelburg, 29 januari Vlissingen, 30 januari Goes, 7 en 13 maart en 10 april Middelburg, 1 februari Axel, 14 maart Oostburg, 15 maart Terneu zen, 31 januari en 8 maart Zierikzee. iSlot vaD pag. 11 ciency, dat bij vele kleine vlassers (en in Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat 75 procent uit deze categorie) te constateren valt. Van moderne be drijfsvoering heeft men in vele ge vallen nog geen kaas gegeten en slechts heel langzaam is hierin een verbetering te constateren. De opleidingsscholen kunnen hier uiteraard veel toe bijdragen. Men maakt er dan ook intensief propa ganda voor door middel van huisbe zoek en vooral ook via de vereniging van oud-leerlingen, die méér doet dan alleen maar gezellige avondjes beleggen. De vlassersscholen en de avondcursussen tellen dan ook dank zij deze propaganda niet Aanbestedingen door Ned. Heidemij. Namens de Herverkavelingscom missie Walcheren werden door de Ne derlandse Heidemij. aanbesteed de be stekken T.D. no. 1009, T.D. no. 1010 en T.D. no. 1011. Het bestek 1009 om vatte het egaliseren van percelen en het graven van kavelsloten, een en ander met bijbehorende werken tot een oppervlakte van 75 ha., het bestek 1010 dezelfde werken tot een opper vlakte van 93 ha. en het derde bestek eveneens dezelfde werken tot een op pervlakte van 120 ha. Voor bestek 1009 werd als volgt in geschreven: Aannemingsbedrijf Zee land, Middelburg 162.576, J. D. Jan- se, Middelburg 168.500. Hilien en Roosen, Amsterdam 175.000, W. Uil, Amsterdam 179.000, Eland, Vblker en Geldof. Vlissingen 179.980, Aan nemingsbedrijf E. Blok, Rotterdam 189.000, H. van Son, Middelburg 196.000, N. V. Gebr. Van Oord Wer kendam 196.000, Aannemingsbedrijf Jac. G. van Oord, Utrecht 209.000, Gebr. Van 't Verlaat, Nederhardinx- veld 209.700, Amsterdamse Aanne mingsmij., Den Haag 231.300. Voor bestek 1010 luidde de inschrij ving: Aannemingsbedrijf E. Blok, Rotterdam 229.000, W. Uil, Amster dam 246.000, M. Uil, Middelburg 246.800, Eland, Volker en Geldof, Vlissingen 249.900, Aannemingsmij. Zeeland 254.780, J. D. Janse, Mid delburg 258.900. Gebr. Van 't Ver laat. Nederhardinxveld 278.500, Hil ien en Roosen, Amsterdam 279.000, H. van Son, Middelburg 292.000. N. V. Gebr. Van Oord, Werkendam 293.000, Aannemingsbedrijf Jac. G. van Oord, Utrecht 298.000, Amster damse Aannemingsmij. Den Haag 319.800. De inschrijving voor bestek 1011 verliep als volgt: Eland, Volker en Geldof, Vlissingen 155.000, W. Uil, Amsterdam 155.000, M. Uil, Middel burg 156.800. Aannemingsmij. Zee land, Middelburg 169.400, H. van Son, Middelburg 169.500, Aanne mingsbedrijf E. Blok, Rotterdam 169.700, Gebr. Van 't Verlaat 169.999,99. Hilien en Roosen, Am sterdam 179.000, J. D. Janse, Mid delburg 179.950, N.V. Gebr. Van Oord. Werkendam 189.000, Amster damse Aannemingsmij., Den Haag Haag 203.600. Aannemingsbedrijf Jac. G. van Oord, Utrecht 208.000. Wandeling door natuurreservaat „Rammekenshoek" op Walcheren Zaterdagmiddag 13 oktober zullen leden van de stichting „Het Zeeuwse Landschap" een wandeling maken in het natuurreservaat „Rammekens hoek", waarbij ook het fort Ramme- kens bezocht zal worden. Tevens zal er gelegenheid bestaan voor een be zichtiging van de champignon-kwe kerij van de heer Varkevisser, die in de kazematten van het fort gevestigd ZONDAGSDIENSTEN ARTSEN, Middelburg: mevr. J. Pel—Meilink, Rouaanse Kaai 11, tel. 2585; Koudekerke. Zoutelande en Westkapelle: dokter H Frima, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01188—282; Vlissingen: dokter H. C. A, Detmar, Badhuisstraat 25, tel, 2233; Veere, Serooskerke en Oostkapelle: dokter P J. Bom. Oostkapelle, tel. 01188—276. Apotheken Middelburg: Nonhebei Lange Delft 133, tel. 2538; Vlissingen: mej. Van de Kleinemulder, Singel 9, tel. 2730. Walcheren ZONDAG 30 SEPTEMBER. Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 10 en 2.30 ds. Theunissen. Amemuiden 10 en 2.30 ds. Verwey. Biggekerke 9.30 ds. AbbLng, 7 ds. Kloosterman (jeugd dienst). Domburg 10 uur en 7 uur ds. Willenswaard. Gapinge 10 uur ds. De Boer. Grijpskerke 10 ds. Wisse, 2.30 ds. Wisse (bed. H. Doop). Kle- verskerke 2 ds. Otte. Koudekerke 10 ds. Van 't Hof (bed. H. Doop en voorb. H.A.), 10 jeugdkerk, 2.30 ds. Maas. Vliss.str. 7 ds. Wagener. 't Zandt 10 ds. Aalders. 10.15 jeugdkerk. 7 ds. Hoffman. Meliskerke 2.30 uur ds. de Groot. Middelburg, Oostkerk 10 ds. Sagel (jeugdd.)Engelse kerk geen dienst; Nieuwe kerk 10 ds. v. d. Hoofdt; 7 ds. Don sr. Nieuw, en Sïnt- Joosland 10 ds. v. Haarlem. 7 ds. v. Haarlem (jeugddienst). Oost- en West-Souburg 9.30 en 11 ds. Klooster man, 7 (jeugdd.) ds. v. Schuppen, 9.30 jeugdkerk (Concordia)Oostkapelle 10 en 2.30 ds. Richard. Serooskerke 10 ds. v. d. Wint (voorb. H.A.); 6.45 uur ds. v. 't Hoff (jeugdd.)Sïnt- Laurens 10 dr. v. d. Linde, 2.30 ds. v. Haarlem. Veere 10 ds. Ootte, 7 ds. Haitjema. Vlissingen, Sint-Jacobs- kerk 10 ds. d. Groot, 5 ds. van Duy- ne. Engelse kerk 9.30 kerk voor jon geren. Havendorp 10 ds. Van Duyne. Johanneskerk 9.30 ds. Kwast, 7 ds. d. Groot. Vrouwenpolder 2 ds. De Boer. Westkapelle 9.30, 2.30 ds. Oost hoek. Zoutelande 9.30, 2.30 ds. Wa gener. Egüse Wallonne, Middelburg a 19 heures du soir dans l'eglise Menno- nite M. Ie Pasteur J. Risseeuw. Evang. op G.G. Vlissingen (Willem III kazerne) 10 en 5 ds. Middelkoop. G.G.N. Arnemuiden 9.30, 2 en 6 leesdienst, vrijdag 5 okt. 7.15 n.m. ds. Mallan. Gereformeerde Kerk. Arnemuiden 10 en 2.30 ds. Poelman. Domburg 10 ds. Dondorp, 2.30 ds. Meister. Gapin ge 9.30 en 2 ds. Brederveld. Grijpsker ke 10 en 2.30 ds. Flinterjn&n (voorb. H.A.); 7.30 ds. Kouwenhoven, (jeugd- samenkomst)Meliskerke 9.30 en 2.30 ds. Kaptein. Middelburg (Hofplein- kerk) 9.30 ds. Meister. 2 ds. Elshout; (Noorderkerk) 9.30 ds. d. Boer, 5 ds. Meister. Luth. kerk 7.15 geen dienst. Oost- en West-Souburg 9.30 en 2.30 drs. Verschoor. Oostkapelle 10 en 2.30 kand. v. Breugel. Serooskerke 10 en 2.30 dr. Hommes. Sint-Laurens 10 en 2.30 ds. Boon. Veere 10 en 2.30 ds Streefkerk. Vlissingen 9.30 en 5 ds I v. Nes. Vrouwenpolder 10 en 2.30 cl v. d. Wal. Westkapelle 9 - 2.30 ds. Dondorp. Gereformeerde Gemeen i kerke 9.30, 2 en 6 leesdier muiden 9.30. 2 en 6 leesdien kerke 9.30, 2.30 en 7 leesdiens delburg 9.30, 2 en 6.30 leesdtens Oostkapelle 10 en 2.30 leesdienst Vlissingen 9.30 2.30 en 6.30 lees dienst. Westkapelle 9.30, 2 en 6 lees dienst. Zoutelande 10. 2.30 en 7 lees dienst. Chr. Gereformeerde Kerk. Middel burg 9.30 en 3 ds. Holtrichter. Vlis singen 9.30 en 5 leesdienst. Ver. van Vrijzinnig Hervormden. Vlissingen 10.45 prof. dr. Jansma. Evangelisch Lutherse Gemeente. Middelburg 9 ds. Johannes. Vlissin gen 10.30 ds. Johannes. Doopsgezinde Gemeente. Middel burg geen dienst. Vlissingen 10 ds. De Boer. Hersteld Apostolische Zendingsge meente. Vlissingen (Bakkersgang) 10 en 4.30 dienst. Leger des Heils. Middelburg 10 heil. dienst, 4 openl. samenk., 7.30 verlos singssamenkomst, o.l.v. brigadier van Geuze. Vlissingen 10 heil.dienst, 3,30 openl. samenkomst, 7.30 verlossings samenkomst o.l.v. kapitein Eikenaar. Kerkgenootschap der 7de dags ad ventisten. Middelburg 10 bijbelstudie, 11 ds. De Raad. Vlissingen 9.15 De Raad. 10.15 bijbelstudie. Interkerkelijk avondgebed. Middel burg (Koorkerk) 88.30 Vlissingen (Engelse kerk) 7.308. Marktberichten. 28 sept. Aardappelen. Bintjes. Aanvoer 4 ton. Bonken 9—9.80. grote 7—7.90. Koop- mans Blauwe, grote 9.50—10.60. Blauwe Eigenheimers, grote 8—8.90. Fruit: Cox Orange Pippin stand. 60-70 50. 55-65 30. H 1 65-75 42—51, 55-65 33—35, 55-60 30—34. H U 619, K 622. Manks Codlin stand. 60-70 18. H I 60-70 1521, boven 70 23. 60- 65 13—19. H n 12—16, K 6—14. Tr. de Cr. H l 75-05 29—32. 65-75 27—28. F 13—19. Ja- mus Grieve stand. 65-75 40. H I 75-85 36— 37 65-75 32 65-70 S3, H H 25—29, K 22— 40 F 18—23. Enkhuizer Aagt H I 15, H n 19, F 8. Zigeunerin H I 65-75 28. H II 1315, K 12, F 3. Perziken 1214. Aard beien per doos 62—66. Reine Victoria 25 Bonne Louise d'Avranches H I 60-70 32—36. 55-65 28. 50-60 27—31, H II 17. K 15- 25 F 6—16. B. Hardy H 1 70-80 71, 60-70 63. Tr. de Vienne H I 60-70 58. H n 37- 48 K 40—50. F 34 Conference stand. 60- 65 40. H I 55-60 33. 55 36. H II 19—27. K 1836. F 13—32 Spaanse Wijnpeer H 1 60-70 28. 50-60 27. K 22. F II." Seigneur d'Espern H I 60-70 .45. 50-60'43. F 16. Kraaipeer K 25—29 F 25. Tomaten 10— 55 Frankenthalers 93—1.34. Black Alican te i 08—1.25 Netmeioenen 11—48. Ananas- n-ioenen 25—62 Groenten Bloemkool A 25—70. B 18—48, 1.3—26. Komkommers A 8—26. B 8—23, 4—13. Augurken A 1.42—1.61. B 1— •s C 56—90. D 40—48 Pret 9—15. Andlj- 8—16. Spinazie 8—39 Postelein 25—31. fruiten 34—45. Dubb or 87—1.10 Pr.- "*nen 44—56. Stokpr 1.03—1.19. Witlof 9 -95 Uten 413 Bospeen 14—35 Was- peer. 15—30. Snijbonen 56—1.25. Boskroten 8—14 Kroten k.g 4.50—14. Sla 3—17. Sav. kool 7—11. witte kool 5—7. Rode kool 4.50—13. Chinese kool 4—8, alleen jeugdige leerlingen, maar ook ouderen, onder wie zelfs vjjftigjari- gen. Eenheid nodig Naast moderne bedrijfsvoering is voor de vlasserij, wil men lonend blijven werken, meer eenheid even eens onontbeerlijk. Sinds de bevrij ding kent men in Eede al coöpera tieve samenwerking, evenais in Koe wacht, maar naar de mening van deskundigen zou dit op nog veel gro ter schaal moeten gebeuren. Dan kan men het hoofd bieden aan tegensla gen, die nu eenmaal onvermijdelijk zijn en die zich met name de laatste drie jaren ook hebben voorgedaan: 1954: sléchte oogst; 1955: lage prij zen en 1956: wederom slechte oogst. Daarnaast moeten de vlassers de wet van vraag en aanbod leren doorgron den, hetgeen eveneens weer bereikt kan worden met een moderne be drijfsvoering en in samenwerking. „Goed beheerde, efficient gevoerde bedrijven blijven ondanks tegensla gen hun bestaansrecht houden". Daar zijn de deskundigen van overtuigd en daarom ook wordt in die richting intensief voorlichting gegeven. Maar dat er voor het vlas geen toekomst meer zou zijn vindt men zonder meer nonsens. RAAD VROUWENPOLDER Tekening gereed voor een verenigingsgebouw Spoedig nieuwe verlichting voor Gapinge De gemeenteraad van Vrouwenpol der kwam vrijdagavond in openbare vergadering by een onder voorzitter schap van burgemeester A. de Kam. De weg Gapinge—Serooskerke is gereedgekomen en de nieuwe ver lichting te Gapinge zal spoedig door de P.Z.E.M. worden aangebracht. De rekening 1955 en begroting'57 van het Waterschap Wegschap Wal cheren werd met een tekort van 317,32 voor Vrouwenpolder goed gekeurd. De begroting van de vlees keuringsdienst kring Oostkapelle sloot met een tekort. Aan de Zeeuwse Muziekschool zal een bydrage wor den verstrekt, aangezien er twee per sonen uit Vrouwenpolder aan deelne men. De vergoeding over 1955, be taald aan de besturen der bijzondere lagere scholen, werd aangenomen. De gemeente zal voor de heer H. J. Redegeld garaant staan voor ren te en aflossing van een lening voor woningbouw. Enige percelen bouwgrond in het zoimerwoningterrein zullen in erf pacht uitgegeven worden en de ver koopsprijs van de bouwgrond in het uitbreidingsplan werd vastgesteld. Besloten werd een subsidie te ge ven van 0.05 per inwoner, te verle nen aan het Zeeuws Studiefonds. Hierna werd gesproken over de bouw van een verenigingsge bouw te Gapinge. Na lange tijd van voorbereiding kon thans de tekening bezien worden en zal er met een financiële bijdrage van het nationale rampenfonds binnen afzienbare tijd een modern en fraai verenigingsgebouw opge trokken worden. Er zal een aanvraag ingediend worden voor een verhoogde uitkering uit het gemeentefonds per jan. 57, zulks ter verkrijging van een zuive ringsinstallatie. Met de Coöperatieve Boerenleenbank te Serooskerke zal 'n lening aangegaan worden van 96.000. De begroting 1955 werd voor de zesde maal gewijzigd. 's-Gravenpolder krijgt nog geen verenigingsgebouw Voorzichtig financieel beleid is nog geboden De begroting 1957 van de gemeente 's-Gravenpolder, die in de dinsdag 2 oktober des avonds 8 uur, te houden raadsvergadering zal worden aange boden, sluit slechts met een post on voorziene uitgaven van f 2.426.36. Op de kapitaalsdienst zyn ook nog geen bedragen uitgetrokken voor de stich ting van een kleuterschool, een bad gelegenheid e.d. Voorts werd nog geen rekening gehouden, met te ver wachten salarisverhoging in verband met de ouderdomsvoorziening en de huurverhoging. Daarom zal een voor zichtig financieel beheer moeten wor den gevoerd, om de noodzakelijke za ken te kunnen blijven behartigen. De kapitaaldien st sluit met een nadelig slot van f 88.189,31. B. en W. stellen aan de raad voor een verzoek van de stichting „Ons Dorpsleven" om over te gaan tot de bouw van een nieuw verenigingsge bouw, vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen. Het stichtingsbestuur had op de mogelijkheid van combina tie, bijvoorbeeld met een kleuter school en een badhuis gewezen. B. en W. vragen zich af of dit wel mogelijk zou zijn, omdat een „ingebouwde" school o.a. uit financieel oogpunt door het ministerie wordt afgeraden. Ook zal een dergelyk complex meer dan f 100.000 kosten, waarvoor de rijks goedkeuring nodig is, die wellicht moeilijk verkregen zal worden. Ver der acht het college het niet verant woord de vaste lasten van de gemeen te nog meer te bezwaren. Een vereni gingsgebouw met inventaris komt al gauw op 50.000. Alleen rente en af schrijving vergen dan f 3250 per jaar. De inkomsten uit huren zullen de kos ten van onderhoud, verwarming e.d. nog slechts nauwelijks of niet eens kunnen dekken, aldus B. en W. Voorts stellen B. en W. voor af wijzend te beschikken op een subsidie verzoek van de stichting Zeeuwse Muziekschool ad f 56.67, als bydrage in het exploitatietekort voor 2 leer lingen, welke des chool bezochten. Het college acht subsidie van dit on derwijs vooralsnog niet noodzakelijk. Ook wordt de raad in overweging ge geven niet toe te treden tot de ge meenschappelijke regeling voor de muziekschool.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 15