PREDIKBEURTEN ER KOMT WACHTHUISJE OP HET BETJE WOLFFPLEIN WALCHEREN ONTSTEMMING IN KLOETINGSE RAAD OVER WONINGKWESTIES MARKTBERICHTEN ZATERDAG li SEPTEMBER 1956 P RUVIN O IALE 25 E h U W8 t. UU U RAN T RAADSVOORSTELLEN VLISSINGEN Twee elektrische klokken. B. en W. van Vlissingen hebben (le raad een voorstel doen toekomen om een wachthuisje voor buspassagiers te doen bouwen bij het Betje Wolff- plein. Er is thans overeenstemming bereikt met. de Koninklijke Maat schappij „De Schelde" over het in bouwen van een dergelijk huisje in de muur om haar fabrieksterrein aan de Aagje Dekenstraat. De huur van het fabrieksterrein bedraagt voor de ge meente 2.50. De Stoomtram Walche ren zal van de bouwkosten de helft voor haar rekening nemen. B. en W. stellen de raad verder voor 2000 uit te trekken voor de aan schaffing van twee elektrische klok ken, te plaatsen op een mast van ca 3 meter hoogte. Voorgesteld wordt één klok te plaatsen bovenaan de Leeuwentrap en wel zodanig dat zo wel van de Boulevard af als vanuit de Badhuisstraat de tijdsaanduiding is te zien, terwijl de andere klok is be stemd voor het kruispunt President Rooseveltlaan-Bloemenlaan op een nader te bepalen plaats. Verder vra gen B. en W. een krediet van 5700 voor het plaatsen van drie urinoirs, namelijk één op de zuidoostelijke hoek van het kruispunt bij de Keersluis brug, één aan de oostzijde van de Iris laan tussen de President Rooseveit- laan en de Vincent van Goghlaan, en één aan de noordzijde van de Dijk- straat tegenover de ooster- of dok haven. BENOEMINGEN De raad zal voorts dienen over te gaan tot benoeming van een hoofd van de openbare Vincent van Gogh- school, waarvoor B. en W. de volgen de voordracht hebben opgemaakt: 1. J. Schoen, Vlissingen, 2 K. A. Stoel, Serooskerke (Sch.). De heren A. Rid- dersma, C. J. Jansen en J. Hulleman te Vlissingen en de heer J. van der Poel te Bolnes worden voorgedragen voor een tijdelijk benoeming tot le raar aan de gemeentelijke dagschool voor de nijverheid. Voorgedragen Scheepvaartberichten. Vlissingen aangekomen op 20 septem ber, Urania van Amsterdam, Heinrich H. Stlnnes van Hamburg; op 21 septem ber Almut van Antwerpen. Gepasseerd naar Antwerpen op 20 sep tember, Rigel van Amsterdam, Deni var Caen, Mulan van Londen, Plevo van Fin land Meteoor van zee, Gronitas van zee; op 2J september, Arak van Casablanca, Energie van Londen, Janny van Londen. Vlissingen vertrokken op 20 september, Semlra naar Zeebrugge, Heinrich H. Stinnes naar Windsor; op 21 september, Almut naar Gdynia. Gepasseerd van Antwerpen op 20 sep tember, Netta naar Londen, Sirius naar Fulham, Lyra naar Kopenhagen, Kitty naar Londen, Dulvendijk naar Rotter dam, Betty Anne S. naar Barry, Kars naar Kopenhagen, Hoogezand naar Bil bao, Sonsbeelc naar Rotterdam, Nautlc naar Rotterdam; op 21 september. Gazel le naar Londen. voor een vaste benoeming aan de ge meentelijke industrie- en huishoud school worden de dames M. L. Prum- mel en C. F. Roeters van Lennep en de heer J. Hulleman. De leden van de woonruimte-adviescommissie worden voor herbenoeming voorgedragen. Indien de raad akkoord gaat met een voorstel van B. en W. zullen de subsidies voor de militaire tehuizen in Vlissingen met 250 worden verhoogd zodat maximaal 500 per tehuis wordt uitgekeerd. De jaarlijkse sub sidie voor de Stichting Militaire Te huizen Humanistisch Thuisfront komt van 50 op 100 maximaal. STRAATNAMEN Voorgesteld wordt om tot onderwij zeres aan de openbare Bonedijke- school te benoemen mej. J. Steen te Hansweert. Aan geprojecteerde we gen in bouwblokken van plan-West, omsloten door de President Roosevelt- laan, de Willem Klooslaan en de Vre dehoflaan, moeten nog namen wor den gegeven. B. en W. stellen voor de ze lanen te noemen naar eilanden in de Caraïbisehe zee. die in de 17e eeuw door Vlissingers zijn gekoloniseerd, namelijk St. Eustatius, Tobago, St. Maarten, St. Kruis, Saba. Aam de harmonie St. Caecilia al dus een voorstel van B. en W. kan een renteloos voorschot worden ver leend van 8000 voor de aanschaffing van nieuwe instrumenten. De raad zal bijeenkomen vrijdag 28 september tAdvertentie Goed voorbeeld doet... Zekerhaar grootmoeder en ook haar moeder gebruikten reeds MAÏZENA DURYEA en zij volg de dat goede voorbeeld. Vandaar haar lekkere groenten, smakelijke soepen en smeuïge sausen. En als haar vriendinnen vragen hoe het komt dat zij zo lekker kan koken, dan zegt zij„Goed voorbeeld doet goed volgen" en gebruik - zoals ik - MAÏZENA DURYEA voor het binden van groenten, soepen en sausen. Dan zijn mislukkingen bjj voorbaat uitgesloten. Bezoek Belgische ambassadeur Het bericht, dat wij gisteren publi ceerden over het bezoek van de Bel gische ambassadeur aan Zeeland, be hoeft nog enige aanvulling. Aan de maaltijd, die de ambassadeur wordt aangeboden door de commissaris der koningin, zitten niet alleen de burge meesters van Middelburg, Vlissingen en Veere aan, doch ook mr. P. H. W. F. Teilegen, burgemeester van Ter- Opruiming vroegere Duitse verdedigingswerken In de begroting voor 1957 van we deropbouw en volkshuisvesting is voor 1957 een bedrag van f 1.200.000 uitgetrokken voor het opruimen van vroegere Duitse verdedigingswerken in de zeewering van de Zeeuwse ei landen en Zeeuwsch-VIaanderen. Middelburg Wijziging verordening der brandverzekeringsbelasting Nader overleg over de uitvoering van de verordening voor de brandver zekeringsbelasting in Middelburg heeft geleid tot het besluit om, indien mogelijk, de inning van de heffing op het onroerend goed op te dragen aan gemeentebedrijven. Hiermede kunnen de perceptiekosten, tegenover de be trekkelijk geringe opbrengst van de heffing op net roerend goed, zo laag mogelijk gehouden wórden. B. en W. stellen thans voor om de noodzakelij ke wijzigingen in de verordening aan te brengen. Examen Voor het te Middelburg gehouden examen landmachinist A. praktisch gedeelte, slaagde de heer H. F. Wage naar te Oost- en West-Souburg. Vlissingen Dr. H. Groot sprak over ruimtevaart In Britannia te Vlissingen hield don derdagavond dr. H. Groot een cause rie over ruimtevaart. Deze avond werd georganiseerd door de Ned. Reisvereniging in samenwerlting met de Z.V.U. Op boeiende wijze schetste dr. Groot de moeilijkheden, die rijzen bij het binnendringen van de damp kring en ook het begrip „ruimte vaart" werd onder de loep genomen. Dr. Groot lichtte zijn causerie toe met behulp van lichtbeelden. BARAKKEN WORDEN NIET HERSTELD Naam: „Damscliool" werd niet aanvaard. De Dienst van Domeinen, die de resterende barakken in Ivloetinge be heert, is niet voornemens hieraan nog enige herstellingen te doen verrichten zo verklaarde wethouder M. Reijnhoudt (c.h.) vrijdagavond in de Kloeting- se raad, op een vraag van zijn partijgenoot de heer J. van Lïere. Hij noemde deze methode om mensen uit een woning te krijgen, weinig sympathiek. Hiervoor zijn volgens hem wel andere wegen. Wanneer er niets aan de ba rakken gedaan wordt, zouden de betrokkenen er in de komende winter niet kunnen blijven. Daarom zag de wethouder het als een taak van de gemeente om maatregelen te treffen. Bij de rondvraag bracht het raadslid Van Liere ook ter sprake, dat de nog niet opgele verde woningen aan de Prinses Irene- straat verschillende gebreken vertonen. Wethouder Reynhoudt bevestigde ook dit en deed de toezegging, dat aan de aannemer zal worden opgedragen een en ander nog te verhelpen. Raad behandelt aanleg van riolering in Kamperland De gemeenteraad van Wissekerke is tegen maandag 24 september a.s. des middags om Kalf twee bijeen ge roepen. De agenda vermeldt o.m. een voorstel tot de aanleg van een riole ring in de kom van Kamperland. Er zullen verordeningen worden vastge steld op de heffingen van rechten voor het ophalen van huisvuil, van havengeld, los-, laad. en liggeld, van begrafenisrechten en van een riool belasting. De bedragen per leerling voor het openbaar gewoon lager on derwijs en voor het christelijk u.l.o.- onderwijs (beide voor 1957) worden eveneens vastgesteld. Voorts komt een verzoek van de Zeeuwse Korf- balbond in behandeling om over te gaan tot de bouw van een kleedlo kaal op het sportterrein te Wisse kerke. Concert „Euterpe" Vandaag zal de muziekvereniging „Euterpe" te Heinkenszand weer een openluchtconcert geven in de muziek tent aan de Kerklaan. Er staan enke le interessante nummers op het pro gramma, waaronder de ouverture „De Kalief van Bagdad", „Un soir chez les Hannetons" „De wals La Housarde" en „Het ballet les Tris- sons". Enkele marsen en een finale zullen het concert besluiten. „Pinokkio" in Vlissingen Het Nederlandse Jeugdtoneel voer de vrijdagmorgen en -middag „Pi nokkio" op voor de lagere schooljeugd van Vlissingen, in de grote zaal van „Britannia". Onder de bekwame lei ding van Rob. Geeraerds werd de be kende geschiedenis van „Pinokkio' naar het beroemde kinderboek van Collodi, tegen een achtergrond van ar tistiek verantwoorde en originele dé cors, ten tonele gevoerd. Pinokkio, de houten pop, die levend werd en graag een echte jongen wilde wor de worden, maar daarvoor veel te dom, te ongehoorzaam en te ondeu gend was, blijkt tenslotte toch een „echte jongen" te worden. Hij wordt verstandig en toont een goed hart te bezitten. De kinderen werden ver gast op een „levend sprookje", in een kleurig en feestelijk geheel met een leerzame strekking. Mariele Meyer verzorgde de muziek en choreografie. Vanmorgen zal een ander deel van de Vlissingse schooljeugd nog twee maal van de opvoering kunnen genie ten. RAAD ARNEMUIDEN Saneringsplan binnenkort in behandeling Tijdens de rondvraag van de ge meenteraadsvergadering van Arne- muiden bracht de heer J. Allaart (arb.) wederom het veelomstreden saneringsplan ter tafel. Burgemees ter W. H. van der Heide deelde hier op mee, dat deze kwestie in een aparte zitting na de begrotingsver gadering, die over twee weken ge houden wordt, behandeld zal worden. Verder wilde de heer Allaart we ten, wat er met de Singel gebeuren gaat. Deze straat moest verbeterd worden, maar in verband met het slechte weer gedurende de zomer maanden is de Singel herschapen in een modderpoel. Aangezien er bin nenkort huizen gebouwd zullen wor den, is besloten om een bestrating van betonklinkers aan te brengen, terwijl er bovendien enkele lantaarns geplaatst zullen worden. De Singel zal, daar B. en W. dit het beste geble ken is, in het uitbreidingsplan opge nomen worden. De heer G. Siereveld (g.b.) wilde een lichtpunt geplaatst zien bij de nieuwaangelegde weg van Tuindorp KERKNIEUWS Synode Gereformeerde kerken art 31 k.o, De Generale Synode der Gerefor meerde Kerken onderhoudende art. 31 K. O. heeft in haar te Enschede ge houden besloten zittingen de behan deling van het rapport van commissie n over de zaak Goossens voortgezet. De besprekingen hebben er tenslot te toe geleid, dat de commissie haar opdracht aan de Synode heeft terug gegeven. De Synode heeft nu voor de zaak-Goossens een nieuwe commissie benoemd, bestaande uit de leden ds. W. G. Visscher, Utrecht, samenroeper ds. W. de Graaf te Giessendam. ds. G. Jansen te Amsterdam, ds. A. I. Krijtenburg, Zaamslag en de ouder lingen J. O. Pouwman te Wagenbor gen, G. Grasdijk te Amersfoort en K. van Veelen te IJmuiden. De Synode is thans uiteengegaan om weer samen te komen zodra de nieuwe commissie zich van haar op dracht zal hebben gekweten. Herkiezing In de door de Hervormde (Geref.) Zendingsbond gehouden jaarvergade ring werd tot lid van het bestuur her kozen ds. D. J. van Dijk, hervormd predikant te St. Annaland. Zuïderzeefonds De zondag jl. in de hervormde kerk te Middelburg, namens de classicale Zuiderzeecommissie gehouden collecte voor het Zuiderzeefonds bracht 438.08 op. De meer dan 30 punten tellende agenda leverde verder weinig stof voor discussie op. Grotendeels waren het formele zaken, die zonder meer onder de hamer doorgingen. Aan de Bouwkas Ned. gemeenten werd de rente en aflossing van twee geldlenin gen voor nieuwbouw gegarandeerd. Om te voorkomen dat een herziening van het uitbreidingsplan door grond aankopen e.d. zou worden doorkruist werd het besluit genomen, dat een herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak en in onderdelen wordt voorbereid. Bij de vaststelling van een verorde ning, die de werkzaamheden tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand regelt, vroeg de heer J. Leijs (pvda) voor het voltrekken van hu welijken een toga voor de ambtenaar aan te schaffen. Dit zal worden over wogen. Aan de Stichting Zeeuws Stu diefonds werd ingaande 1 januari jl. een jaarlijkse subsidie van 5 cent per inwoner toegekend en voor het perso neel van de' kleuterschool werd een W.A.-verzekering afgesloten. Als waarnemend secretaris der ge meente werd met ingang van 1 okto ber a.s. aangewezen de heer J. A. Hoste, adj. commies ter secretarie, die tegelijk als zodanig werd beëdigd. Een krediet van 150 werd gevoteerd voor het maken van een ontwerp voor de bliksembeveiliging van de nieuwe school en de slangendroogtoren. De gemeenterekening over 1955 werd aangeboden en een subsidieverzoek van de „Bond tegen 't vloeken door het schenden van Gods heilige Naam" werd om financiële redenen afgewe zen. „What's in a narae" Het voorstel van B. en W. om de nieuwe openbare lagere school in Groenedaal „Damschool" te noemep, kon de instemming van de heer J. Q. Lenshoek (wd) niet verkrijgen en en kele andere raadsleden waren het met hem eens. Hij vond deze naam zo wei nig zeggend voor de kinderen en wil de er daarom liever Margrietschool van maken. Hij deed een voorstel in die geest, dat met 4 vóór (de heren Buitenhuis, Koster, Van Liere en Lenshoek) tegen 2 en 1 blanco werd aanvaard. De kleuterschool kreeg, zo als B. en W. hadden voorgesteld de naam Marijkeschool. Het volgende voorste] bracht weer een verschil van inzicht over een naamgeving. B. en W. wilden straits het gemeentelijk verenigingsgebouw, dat men in de oude openbare school wenst in te richten, de naam „Amici- tia" geven. De heer Van Liere meen de dat het voor oudere mensen een te moeilijk woord zou zijn en de heer Lenshoek vond 't een naam voor een oude heren sociëteit uit de vorige eeuw. „Maak er „Ons Dorpshuis" van", zo stelde dit raadslid voor. Toen er over gestemd werd, moest dit voor stel, met slechts de stemmen van de heren Buitenhuis, Van Liere en Lens hoek vóór, schipbreuk lijden. Waar op burgemeester Baron Schimmelpen ninclt van der Oye concludeerde dat de stand in deze vriendschappelij ke, namenwedstrïjd" tussen B. en W. en de heer Lenshoek 1-1 was. Het principe besluit om de oude school tot verenigingsgebouw in te richten werd aanvaard. De heer Bui tenhuis (a.r.) vroeg het niet te luxu eus in te richten, daar het toch slechts een noodoplossing is. Er wera besloten een kassa by het sportterrein te doen plaatsen. Bij de verordening op de heffing van vlees keuringsrechten vond de heer Van Liere het keurloon van 9 per var ken wel wat aan de hoge kant. Dit was echter nodig om de begroting sluitend te krijgen, verduidelijkte de burgemeester. Besloten werd de salarissen van het gemeentepersoneel per 1 september met 6% te verhogen. Voorts ging de raad alckoord met het voorstel tot de bouw van resp. 3 en 2 woningwetwo ningen in de Prins Bernhard- en de Prinses Irenestraat, onder intrekking van het besluit tot het stichten van 3 woningwetwoningen en 2 duplexwo- ningen, daar de bouw van laatstge noemde woningen niet meer wordt toegestaan. Enkele perceeltjes grond o.a. voor verbetering van de Kon. Wilhelmina' straat werden aangekocht en tenslot te werd 1500 gevoteerd voor het plaatsen van 3 lichtmasten ca. Groenedaal. RONDVRAAG Bij de rondvraag informeerde heer R. Buitenhuis (a.r.) naar een uitlating over de annexatie-kwestie en over Kloetinge als forensendorp, die resp. de burgemeester en secreta ris in 'n interview aan een verslagge ver zouden hebben gedaan. De burge meester verklaarde, dat in het arti kel de uitlatingen onjuist waren weer gegeven. Aan het betrokken dagblad 'is verzocht een correctie te publice ren. Naar aanleiding van een opmerking van de heer D. Koster (c.h.) deelde de voorzitter mede, dat richtlijnen voor bouwers zyn opgesteld t.a.v. het gebruik van het trottoir voor opslag e.d. De heer J. Leijs (pvda) kreeg ten antwoord op zijn vraag dat getracht wordt plan I met o.a. verbetering Le- westraat en Molenweg, uitgevoerd te krijgen. Onderhandelingen met grond eigenaren zijn in volle gang. naar de Molenweg. De voorzitter deelde mee, dat dit zo spoedig moge lijk zal gebeuren. Tevens vroeg deze spreker inlichtingen over de hoog- en laagwaterklok. Op de plastic bal na is deze installatie klaar, kon de burgemeester meedelen. De heer C. van Hemert (c.h.) ten slotte wilde uitgezocht zien hoever de invaliditeitswet strekt. Deze kwestie zal eveneens behandeld wor den. Cijfers boerenleenbanken Het totaal aantal stortingen aan spaargelden van de gezamenlijke boe renleenbanken op Walcheren in augustus bedroeg 870.286.94. Terug betaald werd in die periode een be drag van 793.463,42. VEILING Z.-HOLLANDSE EILANDEN Claps. St. B 44, St. C 44, Hh. A 40, Hh. B 38. Hh. 1 34—39, Hh. 2 33. K 15—32. B. Hardy St. B 72—21. St. C 83, Hh. B 51—74, Hh. C 51—77. K 22—51. Trtomph de Vlen- ne, St. A 63—93, St. B 70—87, St. C 69— 73. Hh. A 63—37. Hh. B 69—83. Hh. C 55 —74. Hh. I 49—58. Hh. 2 47—61. K 32—62. J. Grieve. St. A 51—55. St. B 48—54. St. C 4355, Hh. A 3958, Hh. B 32—52, Hh. C 29—47, Hh. 1 39—53. Hh. 2 34—46. K26—44. Manks, St. A 25—32. St. B 24—29. St. C 14—27, Hh. A 18—30. Hh. B 20—26. Hh. C ,7—20. Hh. 1 21. Hh. 2 13—16, K 9—17. Ellisson Orange, St. A 48—58, St. B 50—51, St. C 48—50, Hh. 1 41—43, K 31. Benonl, St. A 71—1.05, St. B 55—74, St. C 42-50, Hh. A 65—81. Hh. B 58—69. Hh. C 42—48. Hh. 1 68. Hh. 2 33. Pltmasson. St. A 46. St. B 43—52. St. C 41—47. Hh. B 47. Hh. C 46. K 18—27. Alicante 1.18—1.37. Andijvie 27—41. Bloem kool A 35—64. Bloemkool B 15—38. Sla 7 —14 Dubb. Prlnc. 1 1 06—1.34. Dubb. Princ 2 76—1.28. Stoksnljbonen l 1.13—1.45. Stoksnij bonen 2 51—1.—. Pronksnljbonen 47—84. Ananas meloenen 26—70. Poste lein 44. Selderij 4.8013.00. Frankenthaler 1.07—1.37. G Champion 1.17—1.22. Aardap pelen gr. 6.80—11.40. Aardappelen p 5.10 —7.50 Kroten 7—22. Rode kool 15—25. Ge le kool 14—23. Groene kool 17—23. Prei 21—26. Spinazie 35—59. Uien 6—14. Was- peen 3443. Grote peen 8—14. Bos peen 35. VEILING SINT-ANNALAND 21 sept. Eigenheimers, bonken 10.08; ge wone 9.80—10.36. Bintjes, bonken 13.52; gewone 8.00—8.86. Aanvoer 25 ton. VEILING SINT-MAARTENSDIJK 21 sept. Eigenheimers I 10.10—9.56; n 8.80; bonken 10. Bintjes I 8.80—8.16; bon ken 13.26—13.14. Aanvoer 30 ton. VISMIJN VEERE 21 sept. Exportgarnalen, aanvoer 1816, prijs per kg 199—255. Bot 130. 16—25. Mid del tong 93, 249—309. Rog 141, 16—19. VEILING GOES 21 sept. Industrie- en exportveillng. Transp. de Croncels st. 75-85, 31; 65-75, 27; h 75-85, 28: 85-75, 24.30; II 16.90. EU. Orange st. 75-85. 43; 65-75, 39; h 75-85, 42; 65-75. 36; II 26. James Grieve st. 80-85, 47; 75-80. 51; 70-75, 52: 65-70, 47; h 80-35, 46; 75-80, 49; 70-75. 50: 65-70, 47.30; II 33.80. Manks Codlln st. 60-70. 23; h 60-70. 20; II 12.30 zigeunerin st. 75-85, 32; 65-75. 31: h 75-85. 32; 65-75, 21.20; II 13. Br. Seed ling h 70-80. 26; II 11. Br. Lebrun h 65-75, 47; h 55-65, 43; II 16. Tr. de Vienne st. 65-70, 92; 70-75, 83; 60-65, 93; h 80-85, 92; 75-85, 92; 70-75. 89: 65-70, 85; 60-70, 73; II 52. Br. Hardy st. 70-75, 84; 65-70, 81; 60-65, 79; h 70-75, 83; 65-70, 75; 60-65, 68.50—69.20; II 37.50—38. Will. Duchesse h 75-85. 43; 65-75. 48.30; II 28.40. B. Louise st. 60-65, 60; st. 55-60. 53.10—53.70; 50-55. 37—37.20; h 60-65. 57: 55-60, 51.10 50-55, 36.10—36.20; II 26.50—27.10. S. d'Esperen h 60-70, 61; 50-60, 43; II 19. Gewone veiling. Zigeunerin k 13—24, f 8—10. J. Grieve k 30—38, f 16—28. M. Cod lln k 16. i 9—10. Ell. Orange k 25. f 17. Tr. de Croncels k 19—22, i 13—16. Tr. de Vienne k 59-61. f 43—44. B. Louise k 31— 38. f 17. Br. Lebrun k 24. f 13. Will. Du chesse k 21, f 15. Br. Hardy k 30—46, f 20—31. Druiven 100—140. Bramen 27—35. Groenten. Kropsla 8—17. Bloemkool 12—60. Komkommers S16. Tomaten 43— 79. Gr. sav. kool 10—15. Rode kool 9—15. Andijvie 10—16. Prei 15—21. Uien 5—9. Waspeen 2931. Meloenen 23—95. Stok snljbonen 56—92. Tros pr. bonen 100—101. Saxa bonen 36—91. Pronkbonen 56—57. Wortelen 20—31. Kroten 4—15. Selderij 7—9. Collecten De huis-aan-huis collecte voor het Koningin Wilhelminafonds heeft in Vlissingen f 2591,56 opgebracht. De collecte voor „Draagt Elkanders Lasten" en Interkerkelijk Protestants Sanatorium-t.b.c.-fonds heeft in Big- gekerke 41,93 opgebracht. De collecte voor de t.b.c.-bestry- ding heeft in Sint Laurens 44,43 op gebracht. Walcheren ZATERDAG 22 SEPTEMBER. Zevendedags adventisten. Middel burg 10 bijbelstudie, 11 ds. Smit; Vlissingen 9.15 ds. Smit, 10.15 bijbel studie. Interkerkelijk avondgebed. Middel burg (Koorkerk 88.30; Vlissingen (Engelse kerk) 7.30S. ZONDAG 23 SEPTEMBER. Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 10 en 2.30 ds. Theunissen; Biggekerke 9.30 ds. v. 't Hoff, 2 ds. Abbmg; Domburg 10 ds. Willenswaard, 7 ds. Richard; Gapinge 2 ds. De Boer; Grypskerke 10 ds. Wisse, 2.30 ds. v. d. Wind; Kleverskerke 10 ds. Otte; Koudeker- ke 10 ds. Kloosterman, 2.30 ds. Hoff man, (Vlissingsestraat) 7 ds. Hoff man, 10 jeugdkerk; 't Zand 10 ds. Hoffman, 7 ds. Maas; 10.15 jeugd kerk; Meliskerke ds. Wagener; Mid delburg (Oostkerk) 10 ds. Van Woer den; (Eng. kerk) 10 jeugdkerk dhr. Vergouwe; (Nw. kerk) 10 ds. v. d. Linde, 5 ds. Stolk, 7 ds. Aalders; (Koorkerk) 10 ds. Goorhuis; Nw.- en St.-Joosland 10 ds. v. Haarlem, 2.30 ds. v. 't Hof; O.- en W.-Souhurg 9,30 en 11 ds. Van Duijne, 7 ds. Haitjema, (Concordia) 9.30 jeugdkerk; Oostka- pelle 10 ds. Richard. 2.30 ds. Willens- waard; Ritthem 10 ds. Abbing. 2.30 ds. Van Haarlem; Serooskerke 10 ds. v. d. Wind, 2.30 ds. Wisse; Sint-Lau- rens 10 ds. Otte, 2.30 ds. Haitjema; Veere 2 ds. Otte; Vlissingen (St.-Ja- cobslterk) 10 ds. Kwast (H. D.), 5 ds. Klap; (Engelse kerk) 9.30 kerk voor jongeren; (Johanneskerk) 9.30 ds. Maas, 7 ds. Stolk; (Havendorp) 10 ds. De Groot; Zoutelande 9.30 dhr. Barnard, 2.30 ds. Kloosterman; West- kapelle 9.30 en 2.30 ds. Oosthoek; Vrouwenpolder 10 ds. De Boer. Evang. op G.G. Middelburg 10 en 5 ds. Groenewegen. Gereformeerde kerk. Arnemuiden: 10 en 2.30 dr. Knoppers. Domburg: 10 leesd., 2.30 ds. Dondorp. Gapinge: 9.30 en 2 ds. Spoelstra. Grijpskerke: 10 en 2.30 kand. v. d. Veen. Melisker ke: 9.30 en 2.30 ds. Lindeboom. Mid delburg: (Hofplein) 9.30 ds. v. Til. 2 en 5 ds. Meister. (Noorderkerk) 9.30 ds. Meister, 5 ds. v. Til, (Luth. kerk) 7.15 ds. Meister. Souburg: 9.30 en 2.30 ds. Brederveld. (Dostkapelle: 10 en 2.30 ds. Kapel. Serooskerke: 10 ds. v. Wouwe, 2.30 ds. v. Til. St. Lau rens: 10 en 2.30 ds. de Boer. Veere: 10 en 2.30 ds. v. d. Wal. Vlissingen: 9.30 en 5 drs Verschoor. Vrouwenpolder: 10 cn 2.30 ds. Streefkerk. Wesfkapel- le: 9.30 ds. Dondorp, 2.30 ds. v. Wouwe. Gereformeerde gemeente. Aagte kerke: 9.30, 2 en 6 leesd. Arnemui den: 9.30, 2 en 6 leesd. Meliskerke: "0, 2.30 en 7 leesd. Middelburg: 2 en 6.30 ds. Rrjksen. Oostka- pelle: 11 en 2.30 leesd. Vlissingen: 9.30, 2.30 en 6.30 leesd. Westkapelle: 9.30, 2 en 6 leesd. Zoutelande: 10, 2.30 en 7 leesd. Chr. geref. kerk. Middelburg: 9.30 en 3 leesd. Vlissingen: 9.30 en 5 leesd. Ver. van vrijz. herv. Vlissingen: 10.45 ds. v. d. Wal. Evang. Luth. gem. Middelburg: 10.30 ds. Kloosterman. Vlissingen: 9 ds. Kloosterman. Doopsgezinde gemeente: Middel burg: geen dienst. Vlissingen: 10 ds. de Boer. Hersteld Apostolische zendingsge- meente. Vlissingen, Bakkersgang 10 en 4.30 dienst. Hersteld Apost. zendingskerk. Vlis singen: Kasteelstr. 5. 10 en 5 dienst. Leger des Heils. Middelburg: 10 heil. dienst, 4 openl. samenk., 7.30 verlossïngssamenk. o.l.v. maj. en me vrouw Bosveld. Vlissingen: oogst- en dankfeest. 10 heild., 3.30 openl. sa menk., 7.30 verloss. samenk. oJ.v. ka pitein Eikenaar. G.G.N. Middelburg: 9.30. 2 en 6.30 leesdienst. ZONDAGSDIENST ARTSEN Middelburg: C. F. Frumau, Groen markt 17, tel. 2635; Koudekerke, Zou telande, Westkapelle, M. Huygens, De Casembrootstraat 26, Westkapelle, tel. 01187-234. AnotheekMiddelburg, v d. Harst, K'orte Delft 12, tel. 2789. Veere. Serooskerke en Oostkapelle: dokter M. A, v. d. Sluijs te Veere, tel. 01I8L—271. Vlissingen: dokter J. Vader, Badhuisstraat 106, tel. 2472. Apotheken: Vlissingen: Van de Sanae, Badhuisstraat 22, teL 2066, VEILING BERGEN OP ZOOM 21 sept. Andijvie 18—34. Postelein 60. Bloemkool AA 23—88; A 11—55: B 1031; C 10 Snijbonen 35—1.10. Staakprlnsessen 1.06—1.29. Stamboon dubbele prinsessen 51—1.10. Komkommers 12—29. Rode kool 8—20. Savoye kool 7—14. witte kool S—12. Kroten 11—15. Bospeen 22—38. Waspeen 3044. Prei 15-35. Sla 6—15. Tomaten 20— 67. Splna2le 19-43. Appelen. Ell. Orange 14—33. James Grieve 25—47. Manks Codlln 11—25. Zi geunerin 12—33. Orly Laxton 34(4. Tr. de Croncels 32—28. Peren. Tr de vienne 29—79. Marg. Ma- rilette 19—37. Br. Hardy 28—30. Br. de Merode 18—30. Br. d'Amanlis 40—55. B. Louise 28—59. Will Duchesse 12—30. Con ference 26—47. Druiven 1.40—1.52. Aardbeien 1.60—2.50. Meloenen 43—88. VEILING STAVENISSE 21 sept. Eigenheimers 10.20. Bintjes 8.30; bonken 8.80; Bintjes, bonken 13.20—13.40. Aanvoer 21 ton. VEILING MIDDELBURG 21 sept. Bintjes aanvoer 9 ton, grote 6.30—7.20; bonken 10.10—10.80: driel. 3.30— 3.70. Blauwe Eigenheimers grote 9—11.20 Koopmans Blauwe grote 8—9.80. Manks Codlln st. 60-70. 22; hl boven 70, 23; 60-70, 15—21; hn 12—13; k 7—18. James Grieve st. 65-70, 37; hl 75-85, 27—41; 65-75, 31—43; hll 23—31; k 22—29; t 11—22. Cox Orange Pippin st. 65-70. 43 60-70, 46; 65-60, 40; hl 65-75. 44 65-70. 48; 60-65, 36—43; 55- 65, 35—37; 55-60. 36—37; k 22—40; f 15—24. Zigeunerin hl 65-75, 21—23; hll 11—22; k 8—16. Transp. de Croncels hl 75-85, 35 36; 65-75, 30—35: hH 18—19; k 15—25. Zoete Kroon k 30. EU. Orange hl 65-75, 36; hn 26; k 21—28. Bramley Seedling hl boven 70. 20; hll 12—13. Jac. Lebel k 17—18. Clapps Favourite k 38—39. Tr. de Vienne hl 70-80, 71—78: boven 70, 70: 65-70, 65; 60-70, 62—71; k 45-67; f 39. Bonne Louise d'Avranches hl 55-65. 43; 50-60, 41—46; 50- 55, 35—38; k 33—36. Conference st. 55-65, 46; hl 55-65, 40-47: 55-60, 40. Souvenir de Congres hl 55-65. 36—37; hll 27: k 28; f 19. Kraalpeer k 3034. Seigneur d'Espe ren hl 55-65. 47; hll 38; k 37. Br. d'Aman lis f 40. Reine Victoria 8—85. Jefferson 55—1.00. R. Cl. d'Altban 94. Aorikoos- prulm 29. Tomaten 25—73. Perziken 5—29. Bramen per doos 32. Frankenthalers 98 —1.61. Black Alicante 1.38—1.56. Net- meloenen 20—63. Suikermeloenen 30—74. Ananasmeloenen 86—97, Groenten. Bloemkool A 48—89; B 20—55; C 22—26. Komkommers A 15—21; B 13—20. C 12—13. Augurken A 2.02; B 1.64—1.77; C 81—97. Andijvie 13—31. Prei 18-26. Uien 12—14. Postelein 31—36. Bospeen 10—29. Waspeen 11—32. Boskroten 17—19. Kroten kg 22—26. Dubb. prins. 58—99. Stokprln- ses 1.07—1.14. Snijbonen 85—1.02. Pronk bonen 54—72. Spinazie 22—40. Sla 3—24. Savoye kool 7—18. Rode kool 9—17. Chi nese kool 13—14. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE 21 sept. Export- en industxleveiling. Dubb. pr. bonen I en n 94; m 74; stek 41. Appelen en peren: J. Grieve st. 75- 80, 52; 70-75, 52; 65-70, 50; h 80-85, 48; 75-80, 50; 70-75, 48; 85-70. 47: II 36; k 37: fabr. 26. Cox Orange Pippin st. 75-80. 64—66; 70-75. 66: 65-70. 58—61; 60-65, 52; 55-60. 32; h 75-80. 59; 70-75 56—57; 65-70, 53.70; 60-65, 42.20; 55-60, 29.80: k 29; fabr. 11. Ellisons Orange St. 75-85, 50: 63-75. 42; h 65-75, 43; n 37; k 25; fabr. 17. Transp. de Croncels h boven 75. 29.90—30.50; 65-75, 25.00—25.70; n 18: k 20.25—20.30: fabr. 16. lZgeunerin h boven 75 31.10; 65-75, 23.50—30.40; Et 13.70: k 17; fabr. 11—12. Manks Codlln boven 70, 29: 60-70, 22; h boven 70, 22.70—29; 60-70. 22.70; H 12.80; k 16; fabr. 12. Bramley Seedling h boven 80, 33; 70-80, 24; H 15—16; k 17; fabr. 13. Jacq. Lebel h 75. 33; 65-75, 22.80; H 16.90; k 16; fabr 14. Codlln Keswick h 70. 18; 60-70. 17; n 11; fabr. 9.50. Tr. de Vienne h 70-75, 87; 65-70. 84: 60-65, 76; II 55; k 60; fabr. 39. Beurre Hardy st. 70-75, 86; 65-70, 82.70; 60-65. 78.30; h 70-75, 84 65-70, 74.60J 76.70: 60-65, 73.10: H 38.60; k 46.10—48.20: fabr. 28.20—32.90. Bonne Louise st. 65-70, 67.70: 60-65, 62.10: 55-60, 53.70—59.40; 50-55, 37.60; h 60-65. 58.50; 55-60, 52.90; 50-35, 35.48—40.50; II 24.90: k 39.20; fabr. 18. Br. Durondeau h 65-70, 74 55-65, 38; n 14—15; k 15; fabr. 10. Conference st. 65-75, 56; 55-65, 46.20—52.40! h 65-75, 49; 55-65, 42; k fabr. 16. Spaanse Wijnpeer h 50-60, 37; n 24. Souvenir de Congres h 55-65, n 16: k 28: fabr. 13. Seigneur d"Es- pqren h 60-65. 63; 50-60, 41; H 19; k 26. Marg. Marrlllat h 70. 42; 60-70, 35; n 17; k 28; fabr. 16. Br. d'Amanlis h 60-70, 39; n 34. Br. Lebrun h 70-75, 53; 65-70. 55: 65-75. 52; 60-65. 50.80: 55-65. 48.60; 55-60, 40.80; II 15.50; k 24—28.30; fabr. 13.60— 15,20. Pltmaston Duchesse h 65-75, 46— 50.95: 65-75. 50.30—50.70; II 30.35: k 12; fabr. 11.50—11.60. Br. de Merode h 60-70, 43; n 16—17; k 23: fabr. 17. Clapps Fa vourite st. 55-65, 36—38. Verpakt fruit: James Grieve st. 85, 81—70; 75. 65—70; 80. 64: 65. 64; 70. 61—63. Kroetappelen 4; Valappelen 7; Kroet- peren 10—11. Gewone velling: Druiven I 116—139; n 92—108. Bramen per doos I 35—38; n 27 —31. Moerbeien per doos I 53. Druiven: Warwick Droper I 88103; 2052; grof 47—92. Burbank Giant I 35— 64; n 10—18: grof 12—37. Monarch I 76— 107: n 19—44. Gele elerprulm I 60-66; H 34. Rademaker I 118. grof 52; U 15. Groenten: Aardappelen 6—9. Andijvie 7—8. Bloemkool 10—29. Rode kool 5—6. Savoye kool 7. Gele savoye kool 8. Witte kool 4. Kropsla 8—15. Prei 22. Bospeen 1517. Snijbonen 5071. Pronkbonen 42— 69. Tomaten 41—61. Meloenen 56—75. Groene komkommers 20. Boskroten 15. VEILING KRABBENDIJKE 21 sept. Dubb. pr. bonen II 83; stek 44. EU. Orange h 80-85, 44—46; 75-80, 43—46; 70-75 43—13; C5-70, 40—42; II 25.70; keuken 28; fabr. 25 James Grieve st. 80-65, 52; "5-80. 53.10; 70-75. 53.10; 65-70. 49.70; h 80- 85. 43 75-80. 50—55; 70-75, S0—65; 65-70, 48—49; II 35.80; keuken 33—42; fabr. 1631; kroet 1015. Cox Orange Pippin st. 65-70, 55: 60-65. 51: 55-60. 35: h 65-70, 47; 60-65, 43; 55-60, 31: keuken 32; fabr. 12. Transp. de Croncels h 75-85, 32; 65-75, 25; II 14; keuken 17; fabr. 12. Zigeunerin h 75-80. 23; 70-75. 22; 65-70. 19; II 12; keuken 7—11: fabr. 6—3. Manks Codlln st. 65-70, 26: 60-65, 24; li 13: fabr. 14. Conference St. 65-70, 59: 60-65. 57; 55-60, 44; h 65-70, 52; 60-65, 48; 55-60. 36: keuken 26; fabr. 17. Will. Duchesse h 75-80. 48; 70-75, 50; 65-70. 50; n 26.70: keuken 24—25; fabr. '425; kroet 8—9. Br. Hardy st. 70-75, 77; 65-70, 80; 60-65 76; h 65-70, 76; 60-65, 67; H 43; keuken 47—48; fabr. 30—35; kroet 13. Bonne Louise d'Avranches st. 65-70, 67; 60-65. 63; 55-50, 54; 50-55. 38.40; h 60-65, 59; 55-60, 52.70 50-55. 36.60; n 28.50; keu ken 4148; fabr. 21—28; kroet 7—19. Verpakt fruit. Bonne Louise d'Avran ches st 60-65, 67 55-60. 58—64. VEILING SCHERPENISSE 21 sept. Eigenheimers bonken 8.65; ge wone 9.529.59, Aanvoer 8 ton.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 15