KAPPIE ARBEIDER IN MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE WEEKEINDEN IN ZEELAND IS PLAATS VOOR MEER FEDERATIES DER V.V.H. KLM uit de ETHER WALCHEREN en de PNEUMASAURUS DONDHRDAÜ ÜU BEFi'iiMBisiEt 195ö f R O V 1 N OI A Lis hi b U W COURANT 5 KANTONRECHTER MIDDELBURG VOORLICHTINGSBIJEENKOMST IN GOES Donderdags eenrichtings verkeer op Nieuwe Burg Voor de kantonrechter te Middel burg, mr. J. Moolenburgh, moest zich woensdagmorgen verantwoorden de 42-jarige transportarbeider P. van B. uit Kïuiningen, die ten laste gelegd werd op 18 juni 1955 in Kapelle en op 28 juli 1956 in Hansweert in kenne lijke staat van dronkenschap aange troffen te zijn. Van B. was hiervoor reeds eerder voor de groene tafel ver schenen, maar de kantonrechter had de zaak toen aangehouden omdat Van B. beweerde niet dronken te zijn ge weest. Als getuigen werden thans ge hoord de beide wachtmeesters, die de feiten geconstateerd hadden. De ver balisant uit Kapelle kon nog heel goed herinneren, dat verdachte dronken was geweest, hoewel van B. geen op stootjes veroorzaakt had. Ook de wachtmeester uit Hansweert had verdachte in kennelijke staat aan getroffen. Tijdens de vorige zitting had Van B. verklaard niet dronken te zijn geweest, hoewel hij zeven a acht flesjes bier gedronken had. „Hij slin gerde over de straat en het was wel te merken, dat hij een flink eind was" verklaarde de wachtmeester uit Hansweert thans. De ambtenaar van het O.M., mr. Th. Lebret, wees op de bijzondere re den om deze zaak na vijftien maanden nog te straffen. Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat verdachte, nadat hij voor een dergelijk geval had moeten terechtstaan voor de kantonrechter te Terneuzen, beloofd had een kuur te volgen. De hoop, dat dit verandering zou brengen, is echter niet in vervul ling gegaan. Voor het eerste geval van dronkenschap eiste de ambtenaar twee weken voorwaardelijke gevan genisstraf met een proeftijd van een jaar en onder toezichtstelling van de reclasseringsdienst van het Leger des Heils, en voor het tweede feit 30 of 6 dagen. Bijzondere steun De raadsman van Van B., mr. Vla ming, bracht naar voren dat zijn cliënt bekend staat als een ijverig werkman, die alleen geen raad weet met zijn vrijetijdspassering op zater dag en zondag. Mr, Vlaming merkte op, dat Van B. bijzondere steun nodig heeft om deze moeilijkheden uit de weg te ruimen. De kantonrechter vonniste tenslot te het eerste feit met een voorwaarde lijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van een jaar, en on der toeziohtsteiling van de reclasse ringsdienst van liet Leger des Heils, met het bevel om hem steun te verle nen. Voor het. tweede feit vonniste mr. Moolenburgh met een geldboete van 15 of 6 dagen. Vanaf 3 augustus jl. geldt er voor de Nieuwe Burg te Middelburg op donderdag (als dit tenminste markt dagen zijn) een éénznchtingsverkeer. Op die dagen mag men niet naar de richting Markt rijden. Dit nu wist de 22-jarige scholier in Middelburg P. B. uit Nieuwvliet niet, omdat hij van 15 juli tot 30 augustus de school in verband met de vakantie niet bezocht had. Toen hij op de 30e augustus toevallig een donderdag weer naar school ging, reed hij naar de Markt over de Nieuwe Burg. Er zijn hier na tuurlijk verkeersborden aangebracht, maar die had hij niet gezien omdat er een auto voor hem reed. De ambte naar eiste 5 of 1 dag, de kantonrech ter vonniste met 0.50 of 1 dag. Een weigerende bromfietsmotor leverde de 19-jarige leerling-jour- Moeilijke situatie bij veer Zijpe-Anna Jacobapolder De firma Gebr. Maas in Zijpe-An na Jacobapolder, die in dertig jaren een bloeiende veerdienst over het Zü- pe hebben opgebouwd en die later ook een dienst van Schouwen-Duiveland naar Goeree-Overflakkee instelden zal haar zaak nu verder uitbreiden. Op verzoek van de rentmeester van de Ambachtsheerlijkheid, zal zij ook het veer over de Eendracht gaan va ren tussen Oud- en Nieuw-Vosse- meer. De oude veerboot, die met hand kracht werd voortbewogen, wordt af gedankt. De firma heeft een veerpont aangeschaft met een draagvermogen van 60 ton. In verband met de toe gangen kunnen geen wagens of au to's zwaarder dan 20 ton worden over gezet. Normale auto's en vrachtwa gens kunnen echter vervoerd worden. De pont, die een dieselmotor met lier heeft, wordt momenteel door de fa. L. Padmos te Bruinïsse gereedgemaakt. De moeilijkheden, die tot nu toe wel eens ontstonden doordat de onge veer 100 meter lange veerdam bij springtij onder water stond waar door het veer moeilijk te bereiken was zullen binnenkort tot het verleden behoren. Tegelijk met de dijkverzwa ring, die daar wordt uitgevoerd, zal ook de veerdam worden verhoogd. Met ingang van 1 oktober zal het veer door de nieuwe pachters worden bediend en tot veerschipper werd aan gesteld de heer P. van Driel te Brui- nisse. r Advertentie i Eén of twee Bennies - en dat Brandend maagzuur is geblust - on-raid-del-lijk! Dat is voordeel extra met Rennies: U bent nooit in twijfel over het re sultaat. „Zou het. helpen?" is nooit in liet geding, want Rennies helpen on-mid-del-lijk, van de ene minuut op de andere. En zo is de zuurbrand nauwelijks uitgeslagen of dat sim pele tabletje gesmolten op uw tong heeft die snerpende pijn in de kiem gesmoord. Probeer 't met Rennies, bij de eerste aanval de bes te dat IJ een hap eten verkeert valt en de zuurbrand dreigt op te stijgen van uw maag tot hoog in de keel. „Stop!" zegt uw Rennie en de brand is geblust. nalist J. van K. uit Vlissingen in de avonduren van de 31 augustus jl. heel wat moeilijkheden op. Zo als gewoonlijk tufte hij op de „plof" van het bedrijf naar het station om enkele poststukken te halen. Weer huiswaarts kerend sputterde de motor ter hoogte van de Paul Krugerstraat plotseling tegen en hield daarna op met „brommen". Van K. heeft de motor toen uitgeschakeld en is terugge- fietst naar het kantoor, echter zonder een voor- of achterlicht te voeren (het was een Solex). „Waarom bent U niet gaan lopen", vroeg de kantonrechter. „Ik had de opdracht om de stukken zo snel mo gelijk aan mijn werkgever te bezor gen en fietsen was in dit geval de eni ge manier om er snel te komen", al dus verdachte. „Waarom stopte uw brommer eigenlijk", wilde mr. Moo lenburgh weten. „Omdat ik geen benzi ne meer had", zei van K.. „Maar voor een lege benzinetank magjie je nooit op overmacht beroepen. En hoe be langrijk de pers ook is, je had moeten zorgen dat er brandstof in de tank aanwezig was", vermaande mr. Moo lenburgh. De eis luidde tweemaal 3 of ■twee maal 1 dag, waarvan de kanton rechter twee maal 3 of twee maal 2 dagen maakte. Rechtbank deed uitspraak in ongeluk bij Zwinbrug Drie maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk De rechtbank heeft woensdag uit spraak gedaan in de zaak van de 43- jarige J. B. N. uit Sas van Gent, die onder invloed van sterke drank op dinsdag 3 april j.l. op zijn motor met tf grote snelheid de bocht bij de Zwinbrug in de provinciale weg Sluis Groede genomen had en daardoor op de linkerzijde van de weg tegen een Belgische personenwagen opge reden was. Bij deze botsing was de 35-jarige P. J Ocké uit Schoondijke, die op de duo van de motor zat, aan zijn ver wondingen bezweken. Het vonnis luid de drie maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar en ontzegging van de rijbevoegdheid voor één jaar. Voorts werd uitspraak gedaan te gen de 35-jarige J. N. uit Kloetinge, die op de provinciale weg bij Groede een vrouw aangereden had en daarna zonder zich om zijn slachtoffer te be kommeren doorgereden was naar Breskens. Het vonnis luidde drie maanden onvoorwaardelijke gevange nisstraf en ontzegging van de rijbe voegdheid voor de tijd van één jaar. Dit was tevens de eis. Tenslotte bevestigde de rechtbank hei vonnis van de Terneuzense kan tonrechter van 3 april tegen de 39-ja- rige M. D. C. Ph. uit Sas van Gent, die tot 25 subs. 5 dagen veroordeeld was wegens het dragen van een dolk mes in strijd met de wapenwet. Ook de officier had bevestiging gevraagd. Algemene ledenvergadering Zeeuwse Arjos te Goes Het provinciaal verband van de Aati-Revolutionarie Jongeren Stu dieclubs in Zeeland de ARJOS houdt op zaterdag 6 oktober a.s. des middags om drie uur haar algemene ledenvergadering in de bijgebouwen van de geref. kerk te Goes. De agen da vermeldt onder meer naast de jaar verslagen en de vaststelling van de begroting 19561957 een bestuursver kiezing. Aftredend zijn mej. J. den Hamer (niet herkiesbaar), waarvoor kandidaat gesteld is mej. I. Bol te Yerseke, en de heren B. Koole (kies kring Vlissingen), die. zich wel her kiesbaar stelt en D. van Gilst (kies kring Tholen) die zich niet herkies baar stelt. Voorts zal het werkprogramma 19561957 vastgesteld worden, waar na de heer D. Geuze uit Oostburg een nabeschouwing op de verkiezingen 1956 zal houden. Herverkavelingen op de landbouw-begroting De resterende werkzaamheden van de herverkaveling Walcheren zullen in 1956 en 1957 nagenoeg geheel kun nen worden uitgevoerd, zo vermeldt de memorie van toelichting op de be groting van landbouw en visserij. Hiertoe zal in 1957 nog een bedrag nodig zijn van f 5 miljoen, bestemd voor enige cultuurtechnische werken als egalisatie en drainage van onge veer 3000 ha (geraamd bedrag f 4.340.000), aanleg van stuwen (f 85.000), drinkwatervoorziening (f 150.000) tijdelijke voorzieningen en schadevergoedingen (f 350.000), be plantingen (f 65.000), onderhoud en exploitatie technisch materieel (f 10.000). Het complex van herverkavelïngs- werken in de noodgebieden zal in to taal naar raming ongeveer f 200 mil joen aan kosten belopen, waarvan als bijdrage in het cultuurtechnisch her stel door de rijksdienst voor land- bouwherstel wordt betaald f 70 mil joen. Deze bijdrage zal eind 1956 ge heel zijn voldaan. In 1957 zal in het kader van het werkprogramma op nieuw een bedrag van f 40 miljoen worden verwerkt. Verbouwing kantoor loodswezen Vlissingen In de memorie van toelichting bij de marinebegroting wordt er op ge wezen, dat de exploitatiekosten van het loodswezen in verband met de steeds toenemende scheepvaart stij gende zijn. Deze toeneming van de scheepvaart maakt het aannemen van loodsen noodzakelijk. Bij deze begro ting worden dan ook daartoe de no dig-? fondsen aangevraagd. Indien deze aanneming in verband met de krap pe arbeidsmarkt niet op korte termijn te verwezenlijken zou zijn, wordt overwogen op welke wijze loodsen, die een extra inspanning moeten le veren, daarvoor compensaties te ver lenen. Medegedeeld wordt, dat er aan het loodskantoor te Vlissingen een ver bouwing moet gebeuren om een beter gebruik van de bestaande kantoor ruimte te kunnen maken. Voorts wordt aangekondigd, dat het in de bedoeling ligt een viertal kleine betonningsvaartuigen, die ongeveer 40 jaar oud zijn, geleidelijk te vervan gen. Voor de bouw van één dezer vaartuigen is als eerste termijn op de begroting een bedrag van f 300.000 ge bracht. De totale bouwkosten zullen circa zes ton bedragen. Voorts zal in 1957 de aankoop van vier motorjollen nodig zijn. Marktberichten. EIERMIJN De A.V.M. eiercommissie heeft de con sumptieprijs voor de eieren vanaf vrij dag 21 sept. a.s. als volgt vastgesteld: Prijsklasse I, 0,21 Ms; II, 0.20%; III, 0,19%: IV, 0.16%. VEILING MIDDELBURG 19 sept. Bintjes, aanvoer 5 ton, bonken 10—11.20; grote 7—7.80; drlel. 3.20—3.60. Ell. Orange k 24—32; f 13—14. Manks Codlin st. 70-80, 28; 60-65, 23; hl 60-70, 13—20; 60-65, 20; hll 8—13; k 7—20; f 6—10. Zigeunerin hl 65-75, 23—34; hll 13—25; k 6—23; f 6. James Grieve hl 65-75, 34—41; hll 25—32; k 17—45; f 19—23. Jac. Lebel k 17. Cox Orange Pippin st. 65-70, 50; 60-65, 36—47; 55-60, 42; hl 65-70, 54; 60-65, 46; 55-60, 41; 55, 45; 60, 45; 65, 48. Transp. de Crone, k 25. Enkhuizer Aagt hl 50-60, 31; hll 23; f 15. Tr. de Vienne st. 70 en boven 79; 65-75, 82;" hl 65-75, 60; 60-65, 70; 60, 64; hll 48—51; k 38—68; f 42—45. Clapps Favourite k 30. Juttepeer f 13—14, Bonne L. d'Avranches st. 55-60, 52; hl 55-60, 46; óu-Sö, 49; k 39. Conference st. 55-60, 42. S. d'Esperen hl 60-65, 47; hll 39; k 23. Br. d'Amanlis k 41. Kraaïpeer k 26—30; f 13. Jefferson 23—81. R. Vict. 13—88. R. Cl. d'Althan 70102. Abrlkoospruim 38—55. Tomaten 28—73. Frankenthalers 101—127. Bl. Alicante 113. Perziken 8—27. Net- meloenen 2226. Suikermeloenen 37—78. Ananasmeloenen 50—78. Bloemkool A 26—58; B 3149; c 21. Komkommers A 14—18; B 13—18; C 10— 19. Augurken A 1.90—2.21; B 1.27; C 1.29. Dubbele prinsessen 44—99. Stokprinsessen 1.14—1.18. Snijbonen 44—ly.04. Andijvie 19—28. Prei 16—24. Uien 13—15. Spinazie 45—56. Sla 4—18. Bospeen 23—31. Waspeen 27—29. Kroten kg 13—16. Kroten bos 11 —16. Savoye kool 12—15. Witte kool 8. Rode kool 10—19. Postelein 52—56. Plaatselijk kan meer gedaan worden In Zeeland, dat 250 vrouwenvereni gingen telt, zijn er nog slechts 18 plaatselijke cn 6 gewestelijke federa ties voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. Dit betrekkelijk ge ringe aantal verdient uitgebreid te worden en daarom hield de provincia le federatie woensdagmiddag in „De Prins van Oranje" tc Goes een bij eenkomst, waarin de burgemeesters vrouwen, alsmede vertegenwoordig sters van vrouwenverenigingen op Zuid- en Noord-Bevel3nd voorgelicht werden over het doel en de werkwijze van de federatie. De echtgenote van de commissaris der koningin, mevrouw S. C. de Ca- sembrootbaronesse Van der Feltz, wekte de dames op in hun gemeen ten tot de vorming van een plaatse- Veerpont met dieselmotor voor dienst op Eendracht De defecte veerboot „Krammer" op het veer ZïjpeAnna Jacobapolder doet onafgebroken dienst en zodoende worden per dag maar enkele vaarten minder gemaakt d3n normaal. De reis V3n Zijpe naar Anna Jacobapolder wordt gemaakt met behulp van de sleepboot „Hellegat", de terugreis wordt normaal gevaren. Kon dinsdag het verkeer normaal worden verwerkt, woensdagmiddag kreeg men echter een lange rij wach tende auto's en wachttijden van twee uur of meer kwamen na vijf uur dik wijls voor. Dit oponthoud was voor namelijk het gevolg van het over zetten van grote vrachtauto's, trucks met oplegger en aanhangwagens, waardoor per vaart minder wagens konden worden overgezet. Motorrijder reed tegen vrachtauto Dinsdagmiddag omstreeks half zes wilde P. Huijsman uit De Heen met een vrachtauto van de firma Schoo- nen uit Steenbergen het erf oprijden van de landbouwer P. Heijboer bij de Thoolse brug. Toen hij halverwege de weg reed om de draai te maken kwam van de richting Tholen de marechaus see Teeken van de vliegbasis Woens- drecht op de motor aangereden, die deze richting-verandering te laat zag. Hij wilde nog rechts voorbijschieten doch werd toen aangereden waardoor hij de macht over zijn stuur verloor. Hij reed in volle vaart tegen de ijze ren afscheiding langs de aldaar lo pende watergang, vloog er overheen en duikelde het water in. Huijsman bedacht zich geen ogen blik, zette direct de vrachtauto stil en sprong de marechaussee te hulp. Met een juist passerende wielrijder wist hij de drenkeling nog te grijpen en op de walkant te trekken. Direct werd dokter Duinker uit Tholen ge waarschuwd die de eerste hulp ver leende. Teeken bleek een been gebro ken te hebben en klaagde over inwen dige pijnen. Hij werd per ziekenauto naar het algemeen burgergasthuis te Bergen op Zoom vervoerd. Kind werd aangereden en liep hersenschudding op Dinsdagmiddag omstreeks kwart voor zes is op het kruispunt bij café i „Vogelenzang" te Halsteren een on geluk gebeurd, dat zich aanvankelijk ernstig liet aanzien. De heer H. 'P. Noom uit Sint-Maartensdijk kwam met zgn auto van de richting Bergen op Zoom en was op weg naar Tholen. Bij het kruispunt moest hij even in- 1 houden voor een paar vrachtauto's, i Ter hoogte van „Vogelenzang" stak plotseling Jos. Jonkers uit de Juliana- straat te Halsteren per rijwiel de weg over en werd door de wagen van de heer N. gegrepen. Het ventje werd enige meters meegesleurd en bleef met zijn fietsje onder de auto liggen. Het liep een ernstige hersenschud ding en hoofdwonden op. Dokter Van Dijk verleende de eerste geneeskundi- fe hulp en liet de jongen daarna naar et ziekenhuis te Bergen op Zoom overbrengen. Aflevering consumptiemosselen De aflevering van consumptiemos selen, die tot dusver op gang kon wor den gehouden, zij het dan dat de ex- Eorteurs Deense mosselen moesten open ter aanvulling van de vraag, komt thans beter op gang. Begin de zer week vertrokken ongeveer 20 schepen naar de Waddenzee, waarvan er 10 reeds eerder aan de levering deelnamen, terwijl anderen eens pools hoogte gingen nemen, omdat vermoed wordt dat de mosselen voor de con sumptie geschikt zijn en aan de leve- ringseisen voldoen. Van de thuisblij vers zijn er enkele, die van de perce len in Zeeland aan de levering deelne men. lijke federatie te komen. Er wordt reeds veel gedaan, maar wanneer al len in federatieverband de schouders onder het werk zetten, kan er naar de mening van spreekster nog veel meer geschieden. De landelijke fede ratie. welke op initiatief van het Ned. Vrouwencomité werd gevormd, is het overkoepelend lichaam van vrouwen organisaties, die de sociale hulpver lening in hun programma hebben opgenomen Vijftien organisaties zijn thans aangesloten bij de federatie, die geen uitvoerend lichaam, maar cen trum van overleg bedoelt te zijn De mogelijkheid wordt hiermee gescha pen om een hulpverlening veel juis ter en efficiënter te doen plaats heb ben Nadat in december 1951 in lande lijk verband is gestart, werden in '52 de provinciale federaties opgericht. Mevrouw De Casembroot, die de hoop uitsprak, dat in alle gemeen ten een plaatselijke federatie zal wor den gevormd, gaf tal van objecten aan, welke in een dergelijke federatie door de vrouwenverenigingen geza menlijk kunnen worden aangepakt. Zo ligt er bijv. een taak op het ge bied van de bejaardenzorg (sociëtei ten;, medewerking aan collectes, aan de sociale dienst van de B.B., uitwis selen van stads- en plattelandskinde- ren, hulp bij natuurrampen, enz. Het werk dat kan geschieden op verzoek van overheid, semi-overheid of par ticulieren, blijft altijd op vrijwillige basis, met behoud van de zelfstandig heid van de deelnemende verenigin gen. Als presidente van de federatie fungeert bijvoorbeeld de echtgenote van de burgemeester, die geen or ganisatie vertegenwoordigt en geen stemrecht bezit, UITBREIDEN Het is ook niet de bedoeling taken van verenigingen over te nemen, maar zo dit verlangd wordt, kan men het werk wel helpen uitbreiden. Voor dit jaar werd aan de provinciale federa tie zoals gemeld verzocht de Zeeuwse collecte van 814 oktober te willen verzorgen, welke ditmaal bestemd is voor de bejaardenzorg. Daarom gaf mej. W. J. H. Wes tera van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk op deze bijeenkomst ook een uit eenzetting over deze plannen. Zij wees er daarbij op, hoe b.v. be jaardensociëteiten ook op het platteland in een grote behoefte blijken te voorzien. Verder is er op het gebied van de vrijetijdsbeste ding en de culturele verzorging in de bejaardentehuizen nog wel een en ander te bereiken. Spreekster riep daarom alle dames op, in federatief verband mede te werken aan de organisatie van deze Zeeuwse collecte, waarvan negentig procent van de opbrengst voor het beoogde doel in Zeeland wordt be stemd. De resterende tien procent wordt, ingevolge een afspraak, aan het Prins Bernhardfonds afgestaan, daar de laatste jaren in Zeeland geen Anjercollecte meer wordt gehouden, terwijl men toch gelden uit dit fonds ontvangt. Het zal zowel een bus- als een huis-aan-huiscollecte worden, waar voor de stichting Zeeland het mate riaal zal verstrekken. De verdeling van de gelden zal geschieden door het dagelijks bestuur van deze stichting, waarbij advies gevraagd wordt van de betrokken instanties. Daar de be volking van Zeeland reeds voor 11 procent uit personen boven 65 jaar bestaat, verdient de bejaardenzorg steeds meer aandacht. De uit de col lecte te verkrijgen gelden kunnen hiertoe bijdragen. VRIJDAG 21 SEPTEMBER. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nds. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 3.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 Voor de vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10.00 Thuis, caus. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de kleuters. 10.40 Viool- recital. 11.05 Gram. AVRO: 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Promenade- ork. 13,55 Koersen. 14.00 Mezzo-sopr. en piano. 14.30 Voordr. 14.50 Gram. 15.15 Lichte muz. VARA: 16.00 Gram. 16.30 Voor de kinderen. 17.00 Muz. caus. 17.40 Hammondorgelspel. 18.00 Nws. 18.15 Act. 18.20 Gram. 18.30 Lichte muz. 18.50 Vak- verenigingsnleuws. 19.00 Voor de kinde ren. 19.10 Accordeonork. VPRO: 19,30 Ons adres, caus. 19.50 Ber. 20.00 Nws. 20.05 Boeken. 20.10 Pianorecital. 20.30 Gespro ken zelfportret. 20.40 Het onderwijs nu, caus. VARA: 2LOO Gram. 21.40 De vijf verbonden ringen, klankb. 22.O0 Lichte muz. 22.25 Buitenl. overz. VPRO: 22.40 Zorg om de mens. caus. 22.45 Avondwij ding. VARA: 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM n. 298 m 1007 kc/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Mor gengebed en lit. kal. 8.00 Nws - en weer- ber. 8.15 Gram. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.05 Gram. n.oo Voor de zieken. 11.40 Instr. octet. 12.00 Ange lus. 12.03 Lichte muz. 12.30 Land- en tuin bouwmeded. 12.33 Voor de vrouw. 12.40 Gram. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Dansmuz. 13.45 Voor de vrouw. 14.00 Ork. conc. 14.55 Gram. 15.00 Schoolradio. 15.30 Pianoduo. 15.00 Voor de zieker.. 17.00 Boekbespr. 17.15 Kinderkoor 17.40 Beursber. 17.45 Muset- te-ork. en soliste. 18.05 Lichte muz. 18.30 Vragenbeantw 18.45 Gram. 19.00 Nws. 19.10 Regeringsuitz.: Rubriek verklaring en toelichting. Serie :Jeugdvorming en volksontwikkeling. I. Problemen rond de jeugdvorming en volksontwikkeling, door E. A. Schöttenhelm, directeur-afdelings chef bij het ministerie van O., K. en W. 19.30 Gram. 20.20 Act. 20.35 De gewone man. 20.40 Instr. trio. 21.00 Lichte muz. 21.30 Ge var. muz. 21.55 Omr. ork. en so liste. 22.45 Avondgebed en Ut. kal. 23.00 Nwb. 23.15—24.00 Nieuwe gram. Middelburg Brandje in balen oud-papier Dinsdagavond omstreeks kwart voor elf moest de brandweer van Mid delburg in actie komen voor een brandje, dat ontstaan was in enkele balen oud papier, die waren opgesla gen bij de oude lagere school op 't Zanddorp. De brandweerlieden be hoefden maar één slang nat te maken en alles liep dan ook letterlijk met een „sissertje" af. Noemenswaardige schade was cr niet. Winterwerk huishoudelijke- en gezinszorg gestart De commissie voor huishoudelijke en gezinszorg te Middelburg ving haar reeks winterlezingen en demon straties aan met een lezing en expo sitie van de weverij „De Ploeg" in de industrie- en huishoudschool. Met lichtbeelden werd de geschiedenis van het wonen in de loop der eeuwen duidelijk gemaakt. Uit de aard der zaak werd het moderne wonen uitge breider behandeld. Tijdens het bezichtigen van de zeer goed verzorgde expositie was er ge legenheid om vragen te stellen, waar van druk gebruikt gemaakt werd. Concert Middelburgs Muziekkorps, Het Middelburgs Muziekkorps geeft vrijdagavond om acht uur een concert in de muziektent aan het Molenwater onder leiding van zijn dirigent, de heer Piet de Rooij. Het programma vermeldt de volgende nummers: 1. The Menin Road, mars, W. Guitarist; 2. Bandietenstreken, ouverture, F. von Suppé; 3. Valerius suite, drie de len M. Boekei; 4. Gold und Silber, wals, Fr. Léhar; 5. Marche-Americai- ne, J. P. Sousa; Pauze; 6. Marche Firgue, uit de A dur, W. A. Mozart; 7. Ouverture Fantastique, J. Govaert; 8. Potpourri Populaire. A. Delberg; 9. Wellington mars, W. Zehle. Het laatste concert in dit seizoen wordt gegeven op donderdag 27 sep tember a.s. Wanneer het gemeente bestuur hiervoor toestemming geeft, zal het Middelburgs Muziekkorps dan voor het laatst concerteren in de Graanbeurs aan de Dam. Concert Leger des Heils Vanavond (donderdag) om half acht geeft het muziekkorps van het Leger des Heils te Middelburg een concert in de muziektent aan het Molenwater. Het programma luidt als volgt: 1. Koraal „Ik buig mij voor de macht der liefde"; 2. Mars „Moedigen onversaagd"; 3. Selectie „De Leven de Heiland"; 4. Selectie „Jezus"*roep stem"; 5. Meditatie „Vergevende Liefde"; 6. Selectie „Op het pad naar waar geluk"; 7. Mars „De Roepstem"; 8. Selectie: „Al wat is van mii Heer"; 9. Geestelijke liederen; 10. Selectie „Gered en bewaard"; 11. Selectie: „Het pleiten van de Zondaar"; 12. Geestelijke liederen; 13. Lied bewer king Belmont"; 14. De blijmoedige heilssoldaat", mars; 15. Slot Koraal. Domburg Raad vergadert De gemeenteraad van Domburg komt vandaag (donderdag) des avonds om half acht in openbare vergadering bijeen in het gemeente huis. De agenda vermeldt onder meel de aanschaffing van brandweermate riaal en een verzoek voor buitenge wone inrichting van maatschappelijk werk. Mej. N. J. de Koning te Middelburg slaagde voor het te Wageningen gehou den examen voor leerling botanisch ana- Vlissingen Vlissingse jeugdraad Op de algemene vergadering van de Vlissingse Jeugdraad, welke werd bijgewoond door wethouder J. Post, f is de heer C. S. Luitwieler tot voorzit- ter gekozen. De heer Luitwieler, die de Nederlandse Padvinders Vereni ging in de Jeugdraad vertegenwoor digt, is opvolger van de heer A. H. Ie Feber, die aftrad als secretaris van de Hervormde Jeugdraad en dienten gevolge ook zijn functie als voorzitter neerlegde van de Vlissingse Jeugd raad. De Hervormde Jeugdraad is thans vertegenwoordigd door de heer Minnaar. De heer Luitwieler was reeds bestuurslid van de Vlissingse Jeugdraad. Op deze vergadering werden voorts de plannen voor het komende winter seizoen besproken. Men zal een lei derscursus organiseren, waarin aan dacht zal worden besteed aan spel en sport, handenarbeid en volksdansen. •Ook wil men trachten culturele jeugdavonden te brengen. Contact is al opgenomen met het jeugdballet Scapino, dat in maart 1957 een voor stelling komt geven. Ook denkt men aan filmavonden, terwijl andere plan nen nog nader bezien worden. Wethouder Post heeft de heer Le Feber dank gezegd voor het vele werk, dat hrj in de jeugdraad heeft verzet. Als afscheidsgeschenk werd hem een schrijfmap namens alle jeugdverenigingen aangeboden. Burgerlijke Stand VLISSINGEN Bevallen: W. C. Wagenaar-Weijermans z.; C. Sijnke-Vermeulen, d.; S. Affourtit- v. d Graaf, z.; J. C. Pel-de Ridder, d.; E. Peijpers-Duïnhouwer, d.: M. Fleur- baaij-Oostdijk, z.\ E. Groen-Stamhuis, d.; E. v. d. Weele-Goedbloed, z. Ondertrouwd: A. J. Pruijssers, 23 jaar en M. C. Janse 20 jaar; J. A. C. Berting, 29 jaar en M. C. Meulman, 28 jaar; J. M. Walraven, 26 jaar en M. P. Geurand, 23 jaar: C. Vos, 26 jaar en Th. F. v. d. Ket terij. 24 Jaar; E. Sicilïa, 26 jaar en M. M. de Klerk, 18 jaar; J. v. d. Ketterij, 25 jaar en F. S. de Hooge Getrouwd: H. L. de Paauw, 30 jaar en ,T. v. Loon, 22 jaar; M. G. de Klerk, 21 jaar en K. W. Hirdes, 20 jaar; J. G. P. Siebols, 33 jaar en J. Weggers, 20 jaar; M. L. Rison, 23 jaar en H. J. Blom, 22 Jaar: Th. A. v. Bavel, 25 jaar en G. A. Maes, 26 jaar; J. .v. d. Pijl, 36 jaar en M. Goedbloed, 42 jaar. Overleden: P. v. d. Linde, 66 jaar, echtgenoot van M. Remijnse; E. Siegers, 66 jaar, echtgenoot van K. Nagelkerke; M. Geljon, 85 jaar, weduwnaar van J. P. de Bruijn. VISMIJN VEERE 19 sept. Export garnalen, aanvoer 2881, prijs per kg 71—206. Handelsgarnalen 85, 86. Schar 113, 44—53. Bot 109, 24-48. Mid del tong 100, 214—365. Rog 232, 23—35. Vis iever 1, 191. Ongesorteerde vis 4, 45. Krabben 4, 25. 15. Een weinig teleurge steld besloot Kappie naar de Kraak terug te keren om de toestand te bespre ken met professor Jodel- ahitl. „Goeie", groette de Mees ter hen. „Wat hebben Jul lie met de professor ge daan?" „Met de professor?" her haalde Kappie. „Ik heb j; geen professor gezien". ,,En toch is hij de stad in getrokken", viel Okkl in „Ik kwam juist uit hei kombuis toen ik hem de loopplank af zag stiefelen" Terwijl Kappie. gevolgd door de Maat, aan boord stapte, ging hem plotseling een licht op. „Natuurlijk!' riep hij uit. „Dat was die gedaante in de stadl" ..Ik heb het maar niets op die vreemde verschijnin gen", treurde de Maat zachtjes. ..Waarom zou die professor. Ineens stokte hij. Over de hoofden van de anderen heen staarden zijn uitpui lende ogen naar het tafereel achter hen. Ook Kap pie, de Meester en Okkl, zich omdraaiend, keken in stomme verbazing toe. Want wie kwam daar, Jolig als immer, op Pen at? Professor Jodelahiti! „Gloeiende glimpiepers!" mompelde Okki in de plotselinge stilte. „Wie was dan die snuiter die ik de loopplank af zag schuiven?" „Der goede dag!" groette de professor opgeto gen. „Al der bagage is gereed. Der jachterl kan aanvangen, In naam der wetenschap!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 3