PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dulles ontvouwde de plannen voor gebruikers-associatie Suezkanaal Amerika doet alles om de vrede te bewaren Fokveedag en feestmarkt in Oostburg BILT NOG NIETS BEKEND OVER DE KABINETSFORMATIE Broodoorlog in Frankrijk DE VERWACHT. 199e jaargang - no. 223 Dagblad uitgave van do firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 20 sept. '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regela) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—. ..Brieven of adreo bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: VHsslngen. Walstr. 88-GO, tel. 2385 4 lijnen (b.g.g. M0 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 8841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr- 2; Zlerikzee, N. Bogcrdstr. 24, telef. 26- GEMATIGDE NEDERLANDSE STEUN AAN GRO TE DRIE Boelganin kwam met voorstel voor top-conferentie te voorschijn Op de eerste dag van de tweede Londense conferentie over het Suez kanaal hebben negen van de 18 deelnemende landen zich uitgesproken voor oprichting van een internationale vereniging van gebruikers van het kanaal. Deze landen zijn: Engeland, Frankrijk, de Ver. Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, West-Duitsland, Italië en Nederland. Pakistan heeft op de eerste conferentie meegedeeld, dat het tegen het voorstel is en dat de 18 aanwezige landen Egypte dienden uit te nodigen nader met hen te onderhandelen. Denemarken, Perzië en Zweden hebben bekendgemaakt, dat zij nog geen vast besluit hebben genomen met betrekking tot toetreding tot de gebruikersvereniging. Vijf landen, t.w. Ethiopië, Japan, Portugal, Spanje en Turkije moeten zich nog over het plan uitspreken. In conferentiekringen verwacht men, dat mogelijk 12 van de 18 deel nemende landen zullen besluiten met een gebruikersvereniging in zee te gaan. Maarschalk Nikolai Boelganin, de premier van de Sowjet-Unie, heeft in antwoord op vragen gesteld door een vertegenwoordiger van het Amerikaanse persbureau „Interna tional News Service" verklaard, dat de Sowjet-Unie een bijeenkomst van regeringsleiders van Egypte, India, Frankrijk, Engeland, de Ver. Staten en de Sowjet-Unie ter bespreking van het Suez-vraagstuk zou toejui chen, aldus heeft radio-Moskou woensdag meegedeeld. In Amerika werd koeltjes gerea geerd op de plotselinge suggestie van de Sowjet-premier voor net houden van een top-conferentie over de kwes tie van het Suezkanaal. Op een vraag of de Amerikanen bereid zouden zijn aan een dergelijk overleg mee te doem verklaarde een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken: „De landen die alles hebben gedaan om tot een rechtvaardige en vreedza me oplossing van het probleem te ko men, doen hun pogingen in die rich ting juist op de conferentie, die in Londen wordt gehouden." De zitting van de conferentie werd gistermorgen om elf uur geopend. De Britse minister Selwyn Lloyd werd weer tot voorzitter gekozen. Dulles zette zijn plan uiteen in een zestal junten. Hij sprak de wens uit, dat de .8 landen hun samenwerking zouden voortzetten. Hij wilde aan het hoofd van de ver eniging van kanaalgebruikers een Teleurgesteld De Belgische minister van staat Fr. van Cauwelaert heeft een half mensenleven besteed aan het leveren van pleidooien voor een Antwerpen-Moerdijk-kanaal. Hij vindt de verbinding, die Antwerpen thans via de Zeeuwse wateren heeft met de Rijn, maar matig. Voor de Vlaamse Club in Brussel vertelde de heer van Cauwelaert deze wede nog eens hoe het sedert 1815 gesteld is geweest met de Antwerpen. Rijn-verbïnding. In 1928 werd hij hoofd van de Belgische afvaardiging, die zonder succes onderhandelde met Nederland en na de jongste wereld oorlog onderhandelde hij opnieuw met Nederland. In 1951 werden de beslui ten van die besprekingen bekend ge maakt, maar een definitieve regeling voor een Antwerpen-Moerdijkkanaal werd door de Belgische en Nederland se regelingen niet getroffen. Dat heeft de heer van Cauwelaert teleurgesteld en uit zijn woorden kon men een zeker verwijt proe ven aan het adres van de Belgische regering, die nog slechts spaarzame activiteit betoont voor liet verwerke lijken van een Antwerpen-Moerdijk- kanaal. De heer van Cauwelaert staat niet alleen in die teleurstelling, want ook in Noordbranbantse kringen had men wel graag de aanleg van het omstre den kanaal gezien. Bovendien werd in Westelijk Noord-Brabant de afwik keling van een aantal waterstaatkun dige kwesties vertraagd doordat ijnen niet wist waar men met dat kanaal aan toe was. De ongewone situatie deed zich voor, dat men in Brabant mop perde ever de aarzeling van de Belgische regering bij het nemen van besluiten. Nu heeft dan ook de heer van Cauwelaert in het openbaar zijn be klag gedaan. Hij moet zich als ver grijsde kampvechter voor het Moer dijk-kanaal wel erg verlaten gevoe len. In 1951 meende hij, dat. de Belgi sche regering en geheel Antwerpen achter hem stonden en dat binnen een of twee jaren de kroon gezet zou worden op zijn ongeveer 30-jarige ac tiviteit. Daarna bleek, dat Antwerpen toch eerst urgentere vraagstukken moest oplossen, die voor de bloei van de haven belangrijker waren dan het Moerdijk-kanaal. De Belgische re gering voegde de kanaal-aanleg bij een grote lijst van geprojecteei-de openbare werken en zij gaf aan de kanaal-aanleg niet de hoogste urgen tie. Men stond dus niet in die mate achter minister van Cauwelaert als deze zelf wel hoopte. Hij heeft niet tijdig begrepen, dat het Moerdijk-ka naal in 1920 van veel groter beteke nis was voor België en Antwerpen dan in 1956. Zulke dingen gebeuren als men de strijd voor een goede zaak teveel als een ideaal ziet ente weinig als een commerciële kwestie! „scheepvaartlelder", aan wie uitge breide bevoegheden zouden moeten worden verleend en die bijgestaan zou moeten worden door een kleine staf. Een klein dagelijks bestuur voor de directe leiding en een bescheiden ka pitaal achtte hij mede nodig. Tenslot te stelde hij, dat het lidmaatschap van de vereniging geen enkele ver plichting zou inhouden. Minister Luns plaatste zich in een korte toespraak achter Dulles. Hoewel hij net aanvankelijke Dul- les-plan bleef preferen, betuigde hij zijn instemming met de grond slagen van het plan voor een ge bruikers-associatie. Hij was even als anderen van mening, dat de Verenigde Naties over de zaak zouden moeten worden benaderd, maar niet dan na diepgaande stu die omtrent de manier-waarop. De Zweedse minister Unden, die verslag uitbracht (hij was lid van de commissie-van-vijf) over de bespre kingen met Nasser, vestigde er de aandacht op, dat de deur voor onder handelingen met Egypte geenszins gesloten was. De Perzische afgevaar digde was het hiermee eens. De Spaan se vertegenwoordiger betoogde, dat het Egyptische plan voor een 45-mo- gendhedenbijeenkomst „een nauwkeu rig onderzoek" verdient. De ochtendzitting werd verdaagd tot 's middags. Gistermiddag besloot men na uren confereren de conferen tie hedenochtend voort te zetten. De directeur-generaal van de oude Suezkanaal-maatschappq Georges Pi- cot is gisteren naar Londen gevlogen, waar hij zich met conferentiekringen in verbinding stelde. Het hoofd van de Egyptische lood- sendienst in het Suezkanaal zei giste ren tegen een verslaggever: „Wjj zou den wel wat meer schepen willen zien. Zeg alstublieft aan de wereld, dat men ons meer schepen zendt. We kunnen ze aan. En er is wat aan te verdienen". Expediteurs, kooplieden en leveran ciers in Egyptische steden houden er rekening mee him zaken te moeten sluiten. Het land is door de diverse economische maatregelen in grote moeilijkheden terechtgekomen. Wordt er achter de schermen gewerkt (Van onze parlementaire redacteur) Er is een opmerkelijke stilte rondom de kabinetsformatie ingetreden. Na dat prof. De Gaay Fortman zijn informatieve opdracht zonder succes had vervuld, was er aanvankelijk veel bedrijvigheid van de kant van de advi seurs van de Koningin, Nog op het. einde van de vorige week ontving Hare Majesteit de vice-president van de Raad van State, de beide Kamervoorzit ters van de vjjf grootste Tweede Kamer-fractie's. Daarna won zij nogmaals advies in van de vice-president van de Raad van State en nodigde zij vier staatsrechtgeleerden, de professoren Beel, Kranenburg, Donner en Oud uit, haar omtrent enkele staatsrechtelijke vraagstukken van raad te dienen. Sinds het begin van de week is ech ter een stilte ingetreden, die er dui delijk op wijst, dat de situatie terde ge bestudeerd wordt door de Konin gin, voor wie uiteraard één dag om zich intensief met de kabinetsforma tie bezig te houden, verloren ging door de opening van de gewone zit ting der Staten-Generaal. Woensdagavond was er althans nog geen opdracht verleend. Alleen was boen bekend, dat de koningin de vice- president van de Raad van State, dr. Rutgers, voor de derde keer na het falen van prof. De Gaay Fortman, had ontvangen. De thans heersende stilte rondom de kabinetscrisis is in kennelijk in te genspraak met het ongeduld dat zich in staatsrechtelijke, in parlementaire en in het algemeen in politieke krin gen heeft geopenbaard. Men vraagt In het Lancasterhou.se te Lon- den is woensdagochtend de tweede internationale conferen- tie over de situatie rondom het H Suezkanaal "begonnenDe foto y y toont v.l.n.r. aan de conferen- y y tietafel de delegaties van Ne- derland, Nieuw-Zeeland en =f Noorwegen. Derde van links de leider van de Nederlandse y delegatie mr. J. M. AH. Luns, naast hem mr. D. ZJ. Stikker, y de Nederlandse ambassadeur y in Londen. y iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Russisch krediet bestemd voor elf projecten De Indonesische minister voor „staatsplanning", ir. Djoeanda. heeft woensdag bekend gemaakt, dat In donesië het Russische krediet van 100 miljoen Amerikaanse dollars zal benutten voor het financieren van elf industriële projecten. Deze projecten omvatten de bouw van elektrische krachtstations, kolenmijnen, chemi sche industrieën en cementfabrieken. De Sowjet-Unie bouwt aan de eerste door atoomkracht voortbewogen ijsbre- ker, die twee of drie jaar zal kunnen werken zonder brandstof in te nemen, aldus heeft de waarnemende permanente vertegenwoordiger van de Sowjet-Unie bij de Verenigde Naties, Saksin, te New York medegedeeld. zich af of er misschien een geheime opdracht is verleend, die zich heeft te richten op verzoening en op formatie of informatie. Het is althans moeilijk aan te nemen, dat de adviseurs op dit ogenblik nog altijd in het onzekere verkeren, wat er verder gebeuren moet. Nieuwe verkiezingen De voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Evert Vermeer, verklaarde op een bijeenkomst in Haarlem: „Indien men er niet in mocht slagen, een kabinet te vor men dan is het niet onmogelijk dat de Koningin de Tweede Kamer ontbindt en dat nieuwe verkiezin gen gehouden moeten worden". Oppositie vindt de heer Vermeer niet aanlokkelijk, maar hij zou de ze eventueel aanvaarden. De par tij handhaaft de kandidatuur van de heer Hofstra als minister van financiën ondanks het verweer van de K.V.P. Ike: „Wereldontwapening is een noodzaak voor wereld-leven" In een toespraak voor radio en televisie, waarmee hij gisteravond zijn verkiezingscampagne heeft geopend, heeft president Eisenhower verklaard dat Amerika voor een ernstige crisis staat in de Suezkwestie, maar dat de wereld zal weten dat Amerika alles heeft gedaan om de vrede te bewaren. „Wij hebben met zorg en terughoudendheid gesproken. Op dit moment kun nen wjj nog niet weten of het probleem met recht en eerlijkheid voor allen opgelost kan worden". In zijn speech gaf Eisenhower een overzicht van de verschillende crises die gedurende zijn ambtsperiode met vreedzame middelen zijn opge lost. Eisenhower gaf een opsomming van de problemen waarvoor Amerika ■zich in deze dagen geplaatst ziet, en noemde daarbij het eerst de situatie in het Midden-Oosten. „Wij zijn er in deze dagen getuige van dat in een groot deel van het mid dengebied onzer aarde een historische worsteling wordt gevoerd, met de vrijheid als inzet. Vrijheid van vreem de overheersing, vrijheid van armoe de. In dit grote gebied, van de woestijnen van Noord-Afrika tot de eilanden in het zuiden van de Stille Oceaan, wonen 800 miljoen mensen, eenderde van de wereldbevolking. En in al deze landen roepen communis tische stemmen allen toe het westen te haten. Eisenhower zei dat de rol van Ame rika in deze landen hulp en bijstand moet inhouden, met eerbied voor de verlangens naar vrijheid en zelfbe schikking, opdat deze landen van hun armoede verlost worden. Eisenhower sprak verder over de atoomwapens „wereldontwape ning is een noodzaak geworden voor wereld-leven". Over de ver anderingen in de strategie van het communisme. ,?Wij moeten, in de naam van de vrijheid, onze geaï- y Wat zegt U van m'n geit EE jes?" Parmantig voerde dezt y blonde dreumes woensdag op de fokveedag in Oostburg twee y zeer jeugdige geitjes aan y - (Foto pzr llllllllllillllllllllllllllllllllllll In Oostburg, centrumgemeente van West Zeeuwsch-VIaanderen, is woens dag de jaarlijkse fokveedag gehou den, die ditmaal gecombineerd werd met een feestmarkt en een standwer kersconcours. Tevoren had de Oost- burgse middenstand de trom reeds geroerd: dinsdag trok er namelijk een stoet van 38 met bloemen ver sierde en met reclame getooide auto's door West Zeeuwsch-VIaanderen om aandacht te vragen voor de produk- ten, die de Oostburgse winkeliers kunnen leveren. Misschien was het ook mede daar aan te danken, dat zich woensdag in Ooslburg een grote menigte op en rond het Ledelplein en de Markt be woog, waar zowel de fokveedag als de weekmarkt grote belangstelling trokken. De fokveedag was in de morgenuren officieel geopend door de burgemees ter van Oostburg, mr. K. Hoekzema, die een woord van welkom richtte tot commissie- en juryleden en tot de talrijke bezoekers. In zijn toespraak wees de heer Hoekzema op het ge vaar van de toenemende materialise ring en hij vroeg nog eens met na druk belangstelling voor de fokvee- dagen, die hij belangrijke gebeurtenis sen noemde voor West Zeeuwsch- Vlaonderen. Nauwelijks waren zijn woorden erklonken of via de luidsprekers dirigeerde men de diverse aange voerde runderen naar de ringen, om gekeurd te worden. Vaktermen schalden over het Ledelplein: „Een Levendige drukte op zonnige dag goed gebouwde stier met een wat lichte achterhand", aldus het com mentaar op een der voorgeleide dieren Een deskundige jury beijverde zich om het in grote getale aangevoerde vee juist te beoordelen, met als re sultaat een eerste prijs voor de stier „Sjoerd" (eig. stierenver. „Eendracht maakt macht" (Oostburg), een eerste prijs voor de (melkgevende) koe Reintje (eig. J. F. Dekker uit Bier vliet), een eerste prijs voor de (droogstaande) koe Sonja (eig. A. Dierikx uit Aardenburg) en nog tal van andere prijzen. Er was over het algemeen prima kwaliteitsvee aange voerd, zowel in de rundveesectoren als bij de schapen en geiten, van wie sommige van de laatste categorie trots prijkten met om het lichaam gebon den zwarte banden, waar soms vele medailles op flonkerden De zonnige septemberdag schonk dit voor Oostburg en wijde omgeving altijd weer belangrijke gebeuren nog bijzondere luister. Het Ledelplein was de gehele dag een levendig cen trum voor de veefokkerij, terwijl op de markt de zakenlieden zich in de belangstelling van vele winkelende huisvrouwen mochten verheugen. Tot besluit van de fokveedag reikte de Rijksveeteeltconsulent in Zeeland, ir. W. L. Harmsen, de talrijke prijzen uit. Rond twee uur kwamen op de Markt de standwerkers in actie om de feestmarkt ëxtra luister bij te zet ten. Een zevental prima van de tong riem gesneden markthandelaren, le den van de Centrale Vereniging voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel, brachten daar hun zeer uiteenlopen de waren van druiven tot scheer mesjes aan de man. Hun prestaties op oratorisch en verkoopgebied wer den beoordeeld door een uit drie le den bestaande jury, die tenslotte aan de heer A. Jongkind uit Amsterdam de eerste prijs toekende. Uit handen van burgemeester Hoekzema mocht de heer Jongkind de eremedaille van de stad Oostburg, benevens een waar debon, in ontvangst nemen. Ook de heren H. Kenter (2e prijs) en K. Schoester (3e prijs) ontvingen waar debonnen, terwijl alle zeven deelne mers een herinneringslepeltje ten ge schenke kregen. Mr. Hoezema noem de de standwerkerij in een toespraak je „het hart van ds markt". Namens de standwerkers sprak de heer Jong kind een dankwoord. Deze geslaagde feestmarkt werd ook bijgewoond door marktmeesters uit Middelburg, Zierikzee en Goes. De fokveedag werd bezocht door o.a. de gemeente-secretaris en een schepen van de Belgische gemeente Kruishou ten, waar burgemeester Hoekzema dit jaar de eiermarkt - bezocht. lieerden herinneren aan hun ver- antwoordelijlvheden binnen hun ei gen grenzen" en over Rusland, dat als industriële mogendheid een groot concurrent voor het westen wordt. „De concurrentie zal van ons, als een eis van nationale vei ligheid, eisen dat wij onze jeugd in de techniek opleiden". Eisenhower verklaarde dat Amerika zich geen „theatraal nationaal ge baar" kan veroorloven, „zoals 't be ëindigen van de proefnemingen met H-bomen ofm de suggestie dat de dienstplicht misschien binnenkort zal ophouden te bestaan". Eisenhower zei er van overtuigd te zijn, dat hij de fysieke kracht bezit om alle verantwoordelijkheden van het presidentschap het hoofd te bie den, nu en in de komende jaren: „Als ik daar niet van overtuigd was", zo zei de president „zou ik de kandidaat stelling nooit aanvaard hebben". Regering dreigt winkels in beslag te nemen Parijs, dat het in de afgelopen 48 uur zonder verse groente en fruit heeft moeten stellen door een staking van groenteboeren uit protest tegen de prijzenpolitiek van de regering, komt donderdag voor nieuwe moei lijkheden te staan. De bakkers hebben n.l. besloten donderdag hun winkels gesloten te houden uit protest tegen de weigering van de regering een prijsverhoging voor brood goed te keuren. De prefect van het departement Seine heeft reeds bekendgemaakt, dat de bakkerswin kels in beslag genomen kunnen wor den om de voedselvoorziening gaan de te houden. De broodoorlog is in het afgelopen weekeinde in de Parijse voorsteden en in vele provinciesteden begonnen. In de voorsteden werd woensdag in een derde van de bakkerijen normaal ge werkt, doch in de provincies bakken reeds drie dagen militaire koks bro den die aan de bevolking uitgereikt worden. Volgens een bericht van radio Mos kou zullen binnen de komende paar da gen 500 in de Sowjet-Unie woonachtige Spanjaarden met een Russiseh schip naar Spanje vertrekken. Het schip de „Cri mea" vertrekt uit Odessa. VRIJ WARM Over het algemeen zonnig en vrij warm weer. Overwegend matige wind nit zuidelijke richtingen. ZON EN SLAAN 21 september. Zon op 6.26 onder 18.43 Maan op 18.47 onder 8.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1