PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Reconstructie van het kabinet mogelijk Minister Manshoit weigert om polder gelijk te geven Verenigde Staten zullen geen boycot Suezkanaal financieren Broodoorlog in Frankrijk OVERVAL OP BOERENLEENBANK IN EELDE MISLUKT de BiLT VERWACHT... 199e jaargang - no. 221 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer, Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 18 sept. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regelB) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adree bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau' AMERIKAANSE OHEPRODUKTIE WORDT OPGEVOERD Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841 Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43. telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr. 24. telef. 26. Legerkoks helpen huisvrouwen Legerkoks zijn Franse huisvrouwen n verscheidene steden in ."Midden- en Zuidwest-Frankrijk te hulp gesneld nadat bakkers aldaar hun winkels hadden gesloten als zet in een „ze nuwoorlog", met de broodprijs als In zet. De legerkoks bakten brood in scho len en andere geïmproviseerde bakke rijen, waar de huisvrouwen het kon den betrekekn. De bakkers willen, dat hun afne mers de kosten dragen van de vijftien procent loonsverhoging, die kortgele den in de Franse bakkergen van kracht is geworden. In Parijs en in vele andere steden hebben zij hun klanten verzocht als „welwillende bij drage" twee frank extra te betalen voor een groot brood. Doch nadat de politie in een vijfhonderd gevallen procesverbaal heeft opgemaakt we tens het verkopen van brood tegen hogere prijzen dan de officieel vast gestelde, was een toenemend aantal bakkers bereid de normale prijs voor hun broden te aanvaarden. De Parijse huisvrouwen hebben nog andere zorgen. De groente- en vruchtenihandelaren die er veront waardigd over zijn dat het Parijse gemeentebestuur heeft vastgesteld welke verkoopstoeslag zij ten hoogste boven hun inkoopsprijs op de bekende hallen mogen berekenen, hebben na- I melljk besloten twee dagen lang niets te kopen of te verkopen. Zal Londense conferentie direct proefkonvooi uitsturen John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken» heeft maandag ontkend, dat er enig Amerikaans plan bestaat voor het bekostigen van de uitvoering van maatregelen, die gericht zijn op een boycot van het Suezkanaal. De minister verklaarde tegenover verslaggevers, dat de Verenigde Staten wel bereid zijn, vergrote uitvoer van Amerikaanse olie naar de westelijke landen te helpen financieren, als de vaart door het Suez kanaal „onuitvoerbaar of zeer verminderd" zou zijn. De Amerikaanse regering heeft gisteren besloten op de olieproducerende Amerikaanse staten een beroep te doen de beperking van de olieproduktie te be ëindigen, teneinde te kunnen voldoen aan de Westeuropese vraag naar olie als gevolg van de crisis over bet Suezkanaal. Dulles zal vandaag in Londen aankomen voor de conferentie» die daar gehouden wordt ter oprichting van de gebruikers-associatie voor het Suezkanaal. Alle landen, die daarvoor uitgenodigd waren hebben besloten afvaardigingen te zenden. Diplomatieke kringen in Londen zijn van mening, dat een der eerste beslui ten van de conferentie zal zijn het zenden van een proefkonvooi van de gebruikersverenigingen door het ka naal om te zien hoe van Egyptische zijde hierop wordt gereageerd. Nasser heeft zondagavond in een interview met een blad uit India verklaard, dat men de vereniging niet zal toestaan in het kanaal werkzaam te zijn. „Wij, als Egyptenaren zullen zorgen voor het goed functioneren van het ka naal. Als niettemin de vereniging zich een weg door het kanaal forceert zou dat agressie betekenen en als zodanig worden behandeld", voeg de hij er aan toe. Europese lood sen, die in Engeland en Frankrijk uit Egypte aankwamen hebben verklaard, dat binnen korte tijd het verkeer door het kanaal zal spaak lopen. Door het Suezkanaal werden gisteren drie konvooien geloodst, die met enige vertraging de andere zijde bereikten. Dollarprobleem Dne grote scheepvaartmaatschap pijen hebben hun tarieven voor ver voer van goederen door het Suezka naal met 15 procent verhoogd. Een Australische verzekeringsmaatschap pij verhoogde de premies voor ver zekering van goederen, die door het kanaal moeten gaan met 150 procent. Financiële deskundigen vestigen er de aandacht op, dat de Suezkanaalsitua- tie zich veeleer tot een dollarpro bleem dan tot een olieproblecra ont wikkelt. Deze problemen zullen dan ook wel besproken worden door de wereld bank en het internationale monetaire fonds. De ministers van de aangeslo ten landen komen binnenkort in Washington samen. Amerikaanse olie voor Engeland zou voor de Britten een belangrijke dollarbesparing be tekenen. Men zou meer in ponden sterling kunnen gaan betalen. Egypte daarentegen, zou de dollars, die uit de kanaaldoorvaartgelden binnen-: kwamen moeten missen, wanneer de Amerikanen om de Kaap zouden gaan varen. De Indiase minister zonder por tefeuille Krisjna Menon had giste ren een onderhoud met kolonel Nasser. Hij kwam aan, een paar uur nadat de nieuwe Amerikaan se ambassadeur in Cairo, Raymond Hare was gearriveerd. Menon zoekt een oplossing voor het geschil om het Suezkanaal. Verwacht wordt, dat hij er op zal aandringen dat de kwestie zo spoedig mogelijk voor de Verenigde Naties wordt ge bracht. Menon vliegt na zijn bezoek aan Cairo naar Londen, hoewel India voor de tweede Suezconferentie daar niet uitgenodigd is. President Eisen hower heeft in de afgelopen week verscheidene persoonlijke - boodschap pen gezonden aan premier' Nehroe van India, die gedeëltelijk op de Suezkwestie betrekking hadden. Syrië en de Libanon hebben zich schriftelijk gewend tot de Veiligheids-) raad van de Verenigde Naties. Zij be-1 klagen zich, dat de militarie opbouw I op Cyprus een bedreiging van de reldvrede betekent. De Egyptische gering verzocht de voorzitter van de Veiligheidsraad schriftelijk een wa kend oog te houden op de kwcstie- Suez. SCHOTEN UIT STENGUN Assistente stelde alarm signaal in werking Wapenstilstand Vandaag doet zich het ongew verschijnsel voor, dat H.M. Koningin een nieuwe zitting de Staten-Generaal moet openen met een troonrede, die geen regeringspro gramma zal kunnen bevatten. De troonrede is namelijk opgesteld onder verantwoordelijkheid van het afgetre den kabinet Drees en een afgetreden kabinet heeft nu eenmaal geen pro gram. Het houdt de lopende zaken gaande totdat een nieuwe regering is opgetreden. Misschien is er geen benauwender kritiek op onze grote politieke partijen denkbaar dan dit tries te feit. Na drie maanden onderhande len heeft men elkaar niet kunnen vin den op basis van een gemeenschappe lijk werkprogram en van een ver deling der ministerszetels. De vraag mag gesteld worden of op parlemen tair niveau het democratisch stelsel in Nederland nog wel houdbaar is als de politieke kloven zo diep blijken te zijn, dat men ze bij een kabinetsfor matie niet kan overbruggen. Deze ernstige vraag houdt wellicht tegelijk de verklaring in waarom er zoveel tijd besteed is aan het zoeken naar een (onvindbare) oplossing op zuiver de mocratische basis. Welnu, die oplossing kon niet ge vonden worden, omdat de po litieke strijd te heftig is. Er was geen „kabinetsvrede" mogelijk. In dit verband uit het r.-k. dagblad De Maasbode de wens, dat er dan toch maar een wapenstilstand moet komen. Een wapenstilstand is geen vredes verdrag zo'n vredesverdrag kan pas gesloten worden als de verhitte gemoederen zijn bekoeld of als de scherpe kantjes van de wederzijdse standpunten zijn afgesleten. Maar zo dra er een wapenstilstand is dan kan! een wapenstilstandscommissie optre den. Het nieuwe kabinet zou zo'n wapenstilstandscommissie moeten zijn. De Maasbode heeft al een naam en een vorm bedacht voor dat kabh net. Het zou een reconstructie van heT kabinet Drees moeten zijn in „sterk extra-parlementaire vorm" en het zou intermezzo-kabinet moeten heten. Dat klinkt fraai. Juist fraai genoeg om te verhullen, dat het alleen maar een wapenstilstandskabinet is, dat aan de grote politieke partijen tijd wil laten om zich te bezinnen over de samenwerking, die in ons land on-1 misbaar is voor het voortbestaan van het democratisch stelsel. Maandagmiddag is een roofoverval gepleegd op de coöperatieve boeren leenbank te Eelde. De dader kwam op normale manier het kantoor binnen, waarna hij bij het loket een tweetal schoten loste uit een stengun, even wel zonder iemand te raken. De as sistente v3n de kassier stelde het alarmsignaal in werking, waarna de «jader met een auto vluchtte. Op een van de personen die hem wilde ach tervolgen loste hij ook een schot. Hij is in de richting Assen verdwenen. De overval is geschied door een ongeveer veertigjarige man met brui- Van Cauwelaert over het Schelde-vraagstuk De heer Van Cauwelaert, minister van staat, gewezen voorzitter van de kamer en lid van de Nederlands-Bel gische commissie voor de waterwe gen, heeft maandagavond in de Vlaamse club te Brussel gesproken over het Scheldevraagstuk. Sprekend over de „goodwill-werk- zaamheden" van de commissie Steen- berghe-Van Cauwelaert, zeide spre ker niet te begrijpen waarom van de Belgische regering drie jaar na de in diening van de adviesbesluiten van deze commissie nog vrijwel niets an- anders dan een enkele nota naar Den Haag w Met betrekking tot de vermeende koppeling van Belgische zijde van de Schelde-Rijnverbinding aan het Del taplan, zei spreker, dat Nederland niet mag menen, dat België, wanneer het eventjes over liet muurtje komt kijken, ongeoorloofde verlangens koestert. i bruin pak en Hij droeg een ne hoed, gekleed in een beige regenjas. zonnebril. De man eiste van de kas sier, de heer A. Hartlief, de geldtas en dreigde te zullen schieten. De kas sier weigerde, deed, enkele stappen achteruit en zocht dekking achter de deur van de brandkast. Op dat mo ment drukte de 22-jarige assistente mej. J. W. Boerma, de alarmschei in. De indringer loste, vermoedelijk met een stengun, enkele schoten, maar die raakten niemand. Hij ging aan de haal. Buiten" tvèrd hij achtervolgd' door verscheidene buurtbewoners, maar hij hield ze op een afstand door nog enkele schoten te lossen. Hij sprong in een grijze auto (een Peu geot) die aan de Duinerlaan stond en verdween in de richting Groningen. Later op de middag vergezelden de kassier en zijn assistente dc rijks politie naar Leeuwarden, waar inmid dels een aanhouding was verricht, maar later bleek, dat de man niet de gezochte was. Het vorige jaar is op de boerenleen bank te Eelde ook een overval ge pleegd, die echter ook niet slaagde. het terrein van de IFest- berlijnse industriële jaarbeurs staat een tweetal raketten op- gesteld voor het George H Marshall"-paviljoen. Het zijn (links) een wac-corporal, ge- H monteerd op een V-2 en H (rechts) een 83 meter hoge ra- ket voor het afvuren van een H aardsatelliet. Meer dan 1100 firma's nemen aan de grote M jaarbeurs deel. terwijl vele landen officiële stands hebben H ingericht. r£ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Congres Chinese communisten. Het achtste congres van de Chi nese communistische partij is zater dag in Peking door president Mao Tse Toeng geopend. 1022 afgevaar digden die meer dan 10.700.000 leden van de grootste communistische par tij ter wereld vertegenwoordigen, wa ren aanwezig. Mao Tse Toeng en andere leiders werden luide toegejuicht, toen zij het podium bestegen. China, aldus Mao, steunt Egypte's naasting van de Suezkanaal-maat- schapprj en is gekant tegen elke ge wapende interventie. „Wij moeten de plannen der imperialisten om span ningen te scheppen en een oorlog voor te bereiden volledig laten mislukken." China moet verder actief steun ver lenen aan de nationale onafhanke lijkheids- en bevrijdingsbewegingen in Azië. Afrika en Latijns-Ameriïïa, aldus Mao. Koningin liet zich voorlichten (Van onze parlementaire redacteur) Na het falen van prof. De Gaay Fortman, die had te onderzoeken, welke mogelijkheden er waren voor de vorming van een kabinet, heeft de koningin zich uitvoerig laten inlichten over de ontstane situatie en over de middelen die eventueel aanwezig zijn om uit de impasse te komen. Eerst bezochten haar de gewone raadgevers: dr. Rutg ers, vice-president van de Raad van State, mr. Jonkman en mr. Kortenhorst, respectievelijk voorzitter van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer; daarna de fractie-voorzitters van de grote partijen: mr. Burger (pvda), prof. Romme (kvp), prof. Zijlstra (ar), prof. Oud (vvd) en de heer Tilanus (ch)> tenslotte de heren dr. Rut gers (voor de tweede maal dus), prof. Beel, prof. Kranenburg, prof. Donner en prof. Oud. Laatstgenoemde vier heren heeft zij gevraagd haar van staatsrechtelijk advies te dienen. Zij zijn derhalve niet als vertegenwoordigers van partijen gekomen, al zou het zeker geen toe val zijn, dat zg tot verschillende poli tieke groeperingen behoren. Prof. Beel is lid van de kvp, prof. Kranen burg van de pvda, prof. Donner van de a.r.p. en prof. Oud van de wd. Aangezien de heren Beel, Kranen burg en Oud bovendien hun sporen in OUD GESCHIL OVER TE HOGE DIJKGE SCHOTTEN Te Kloetinge opende het lid van Ged. Staten, de heer A. Schout, de nieuwe openbare lagere school aldaar. Tini r»P «ohAirtp Aa v. d. Weele bood hem de sleutel van &SÏSaan. T.l.n.r.: de heer Schout, burgemeester mr. H. N. ba ron Schimmelpenninck van der Oye, mr. L. G. Wolf, inspecteur van het lager onderwijs te Goes en wethouder M. Reijnhoudt. (Foto P.Z.C landen band of breuk" aldus Van Cau welaert, die ten slotte tot verstevi ging yan de eenheidsgedachte aan spoorde. Bestuur Polder Walcheren wil thans in beroep bij de Kroon MINISTER MANSHOLT heeft de Po lder Walcheren medegedeeld, dat hij de Herverkavelingscommissïe Walcheren géén opdracht wenst te geven tot betaling van vergoeding aan die schotplichtigen in de polder, die in het dïjk- geschot zijn aangeslagen naar een grotere oppervlakte dan hun voorlopig door de Herverkavelingsconunissie is toebedeeld. Het gaat hier om een oud geschil tussen de minister en liet polderbestuur, waarover dit bestuur zich in 't begin van dit jaar nog eens met een uitvoerig adres tot de bewinds man had gewend. De minister evenwel wenst zijn standpunt niet te wijzi gen! Het polderbestuur is hierdoor teleurgesteld en schrijft, nu aan de al gemene vergadering: „Ons blijft thans niets anders over dan U in overwe ging te geven zich tot Hare Majesteit de Koningin te wenden met een adres pig toebedeelde oppervlakte. Wij vragen echter: kan dit het onrecht tegenover hen, die minder grond hebben gekregen en dus te veel betalen, goed maken Door t.e wij zen op het onrecht, dat sommigen wordt gedaan en niet op het voor deel dat anderen genieten, hebben wij geen eenzijdige voorstelling van zaken gegeven" aldus het be stuur. „Het feit, dat sommigen profiteren van een onrechtmatige handeling van de Herverkavelingscommissie en deze commissie geen kans ziet dit profijt teniet te doen, kan nooit een argu ment zijn om hun, die van die hande ling nadeel ondervinden, vergoeding van dat nadeel te onthouden". DE HOOFDZAAK Het probleem wordt in hoofdzaak beheerst door de waag of de Herver kavelingscommissie bevoegd was tot de voorlopige toedeling. De minister stelt, dat de wet nergens verbiedt om daarmee reeds zo vroeg mogelijk te beginnen. Maar daarmee wordt naar het inzicht van het polderbestuur de zaak omgekeerd: in een wet als de Herverkavelingswet Walcheren, die (Vervolg op pag. 2) In het adres in concept aan de algemene vergadering overgelegd wordt het geschil uitvoerig toegelicht terwijl voorts nader wordt ingegaan op de argumenten van de minister. De voorlopige toedeling van de Her verkavelingscommissie heeft tot ge volg gehad, dat de meeste grondeige naren zich minder toebedeeld zagen dan de oppervlakte, waarvoor zij in het dijkgeschot van de polder zijn i aangeslagen. Krachtens het bijzonder I reglement van de polder is de kada- I straJe boekhouding de grondslag voor I het dgikgeschot, zodat het de polder j niet mogelijk is bij de aanslagen re- kening te houden met de voorlopige toedeling. De minister verwijt echter het pol derbestuur, dat het een eenzijdige voorstelling van zaken heeft gegeven, omdat het niet heeft gerept van die gevallen, waarin eigenaren meer grond hebben teruggekregen dan zij hebben ingebracht. Inderdaad zijn er zulke gevallen en wel in hoofdzaak bij de z.g. ge paneerde bedrijven, zo betoogt het polderbestuur. „Er zijn dus eige naren, die meer dijkgeschot zou den moeten betalen zo zij aange slagen werden naar de hun voorlo- de praktische politiek verdiend heb ben. mag worden aangenomen dat de staatsrechtelijke vragen, die rondom de kabinetscrisis gerezen zijn, nu wel aan alle kanten zijn bekeken. Het meest voor de hand liggend achtte men het maandag in Den Haag dat onderzocht is of de weigering van het ontslag van de nu démissïonaire ministers door de koningin mogelijk is en of dus een reconstructie van het kabinet de oplossing zou kunnen bren gen. In het algemeen is een weigering van het ontslag, een intrekking van de ontslagaanvraag of een recon structie van het kabinet mogelijk. De parlementaire historie kent er ver schillende voorbeelden van. Men verwachtte maandag in de kring van de parlementariërs, dat de koningin nadat zij de adviezen van de vier staatsrechtsgeleerden ontvangen heeft, enige tijd zal nodig hebben om tot een beslissing omtrent hetgeen haar verder te doen staat te komen. Prinses Beatrix Grootkruis Nedrfoudse eeuw Bij koninklijk besluit van 13 sep tember is prinses Beatrix benoemd tot Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten maandagavond 7 uur. Stockholm, zwaar bewolkt Oslo, "onbewolkt Kopenhagen, onbewolkt Aberdeen, geheel bewolkt Londen, zwaar bewolkt Amsterdam, geheel bewolkt Luxemburg, onbewolkt Parijs, onbewolkt Bordeaux, onbewolkt Grenoble, half bewolkt Nice, half bewolkt Berlijn, regen Frankfort, geheel bewolkt München, onbewolkt Zürich, nevel Genève, nevel Locarno, motregen Wenen, zwaar bewolkt Innsbruck, licht bewolkt Rome, onbewolkt Ajaccio, onbewolkt Mallorca, zwaar bewolkt van 11 gr. 17 gr. 16 gr. 13 gr. 17 gr. 15 gr. 17 gr. 21 gr. 24 gr. 24 gr. 23 gr. 13 gr. 15 gr. 17 gr. 22 gr. 24 gr. 24 gr. 20 gr. 24 gr. 28 gr. 26 gr. AFNEMENDE BEWOLKING Droog weer met afnemende bewol king en perioden met zonneschijn. Zwakke tot matige wind uit noorde lijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 19 september. Zon op 6.23 onder 18.48 Maan op 18.06 onder 5.43

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1