DDnVIMniAIF7FFIIWSFC0UDAMT Bemiddelingspogingen van prol. Lieftinck zijn mislukt Marcinelle: nog 169 man vermist in mijn Mr. H. B. Cantor bezocht Vlissingen om ruimte voor toeristenschepen D£ BILT Vand aag. SASTROAMIDJOJOOBJECTIEVE STRIJD TEGEN DE CORRUPTIE VERWACHT... Directie: F. van de Velde en F. B. If HW fl fl WB fl fl W III fllfl fl fl M fl fl BB W W fl fl B B B B B IH Bm fl B B Ing mededelingen driemaal tarief, den Boer. Adjunct: W. de B H%WB W B B 1 U flfl bBüIb êÊKS BH flfll W V W BB V W W lil BB 1 B Kleine advertenties (max. regels) Hoofdredacteur: W. Leertouwer. 23 cent p. regel met een minimum Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. f Brieven of adres r°kNfs^NTfRI;rS o 7°/ S!5 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN bureau v. d. blad" 25 cent meer. per kw. Loss^ nummers ui cent. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vllsslngen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 548 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841. Goes, Lange Vorststr. 63. telet. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwstraat 43. telef. 20; Terneuzen, Brouwerfjstr t: Zierikzee N Bogerdstr. 24. telef. 26. KABINETSCRISIS NOG LANG NIET TEN EINDE Kloof tussen K.V.P. en P.v.d.A. over bezitsvorming onoverbrugbaar Er was woensdagochtend, negen weken nadat het Nederlandse volk ter stembus trok voor het kiezen van een nieuwe Tweede Kamer, geen andere conclusie te trekken, dan dat we wat het formeren van 'n nieuw kabinet betreft, nog even ver staan als aan het begin. De bezitsvor ming blijkt namelijk aan een spoedige vorming van een kabinet on- overkomenlijke hinderpalen in de weg te leggen. Woensdag deelde de woordvoerder van de informateur mede, dat de kloof tussen de K.V.P. en de P. v. d. A. onoverbrugbaar is gebleken. Verdere mededelingen wilde de woordvoerder niet doen, omdat deze zouden moeten komen van het kabinet van de koningin. Het optimisme van prof. Lieftinck, waarvan de mededelingen van de woordvoerder dinsdag j.L gewaagden, is dus niet gerechtvaardigd gebleken. De informateur is dus evenals zijn beide voorgangers, de formateurs dr. Drees en prof. Romme, in een impasse geraakt. Zoals reeds is medegedeeld heeft de informateur maandagavond de brie ven van de heren Romme en Burger ontvangen, waaruit bleek, dat er ten aanzien van belastingfaciliteiten ter bevordering van een blijvende bezits vorming geen overeenstemming tus sen de beide fracties bestond. Na de ontvangst van deze brieven heeft de informateur zich beperkt tot het nader verkennen of er nog een mogelijkheid was om de kloof tussen de beide standpunten te overbruggen. Daartoe heeft hij dinsdagmiddag van kwart over drie tot kwart voor vijf een onderhoud gehad met prof. Rom me en daarna een telefonisch onder houd met mr. Burger. Uit deze gesprekken is prof. Lief tinck gebleken dat de tegenstelling met betrekking tot de essentie van de wederzijds ingenomen standpunten, neergelegd in de brieven aan de in formateur, onoverbrugbaar waren. ee ...is het 50 jaar geleden, dat de H Zuidamerikaanse staat Cliili door een zware aardbeving j§ werd geteisterd. Een aantal steden, waaronder de haven- stad Valparaiso, werden vrywel geheel verwoest. De kust werd over een lengte van 170 km on- geveer 80 cm hoger; ...landt te Buenos Aires een M ee viermotorige Superconstella- fl tion van de Deutsche Lufthan- sa. Hiermee wordt een lucht- verbinding geopend tussen de m Duitse bondsrepubliek en Zuid- Amerika, welke dienst voorlo- pig tweemaal per week zal wor- H den gevlogen. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Deze foto toont, het interieur van de zg. „Lange galerij" van het Lancas ter House in Londen, waarin vandaag vertegenwoordigers van 22 landen de internationale conferentie over de status van het door Egypte genatio naliseerde Suez-kanaal sullen begin nen. Het bleek, dat beide partijen het er over eens konden worden, dat tegenover de bedoelde faci liteiten in de sfeer van werkne mers in ondernemingen een wel willend standpunt kon worden aanvaard. De fractie van de P.v.d.A. wil de het daarbij laten. De fractie van de K.V.P. evenwel niet. Het kabinet van de koningin heeft woensdagavond een communiqué uit gegeven, dat bij oppervlakkige lezing weinig of niets schijnt te zeggen. De koningin heeft namelijk op Huis ten Bosch in Den Haag de informateur prof. Lieftinck ontvangen, die haar rapport heeft uitgebracht over zijn bevindingen ten aanzien van de vor ming van een kabinet op brede basis. Nadat bekendgemaakt was, dat de K.V.P. en de P.v.d.A. op het punt (Vervolg op pagina 3). Von Neurath overleden De voormalige Duitse rijksminister van buitenlandse zaken, Konstantin von Neurath, is dinsdag in Enzwei- hingen bij Stuttgart op 83-jarige leef tijd overleden. Von Neurath is in 1946 te Neuren berg tot 15 jaar gevangenisstraf ver oordeeld, maar wegens slechte ge zondheid is hij in november 1954 op vrije voeten gesteld. Als ambassadeur in Rome legde hij de grondslag voor de Duits-Italiaan se vriendschap, die later tot de „as" zou uitgroeien. In 1932 werd Von Neurath minister van buitenlandse zaken in het kabi- net-Von Papen. In 1933 werd hij in die'functie herbenoemd toen Hitier kanselier werd. Duitslands terugtrekking uit de volkenbond, het plebisciet in Saar land, het anti-Comintern-pact en de bezetting van het Rijnland, vallen in zijn ambtsperiode, die tot 1938 liep. In de laatste oorlog is hij enige tijd beheerder van Bohemen-Moravië ge weest. In 1941 vroeg hij ontslag. „Abdoelgani wordt wellicht na terugkeer ondervraagd" De Indonesische minister-presi dent dr. Ali Sastroamidjojo heeft gisteravond voor een aandachtig luisterend en tot de laatste zetel bezet parlement te Djakarta ge tracht zijn minister van buiten landse zaken Roeslan Abdoelgani te verdedigen. Hij gaf in zijn rede echter toe, dat de militaire politie inderdaad maandagochtend j.l. getracht had Abdoelgani in diens woning te ar resteren in verband met een groot scheeps corruptieschandaal. Terwijl Sastroamidjojo sprak, be vond zich voor het parlementsgebouw een grote menigte. Uit veiligheids overwegingen waren gewapende wachtposten en een groot aantal po litiemannen voor het gebouw ge plaatst. De Indonesische eerste minister begon met kritiek te leveren op de bladen „Indonesia Raya" en „Pedo- man", die volgens zijn zeggen sensa tionele verhalen over de corruptie affaire en de verrichte arrestaties ge bracht hadden, welke „mede het pres tige van Indonesië in het buitenland ondermijnd hadden". Het is niet onwaarschijnlijk, dat beide bladen een verschijningsverbod zal worden opgelegd naar aanleiding van hun berichtgeving in deze affaire. Volgens Sastroamidjojo beschik te de politie niet over voldoende bewijsmateriaal om Abdoelgani te ondervragen of een onderzoek naar diens activiteiten in te stel len. Hg voegde hier echter aan toe, dat de politie later wellicht de mi nister van buitenlandse zaken nog zou ondervragen na diens terug keer van de Suezconferentie te Londen. Ali Sastroamidjojo zei, dat „ze kere elementen" gepoogd hadden, „po litieke winst" uit de zaak te slaan, de regering ten val te brengen en ver deeldheid In de strijdkrachten te ver oorzaken. De premier verklaarde, dat de re gering de corruptie „objectief" en zonder aanziens des persoons of van positie zou bestrijden. De minister van justitie zou „zo spoedig mogelijk" een wetsontwerp tegen corruptie opstellen. De Amerikaan H. B. Cantor zoekt in Europa een aanloop- ee =j haven voor zijn nog te bouwen ee et toeristenschepen van respecta- -- hele afmetingen. Hij bezocht H Milfordhaven in Engeland, Zee- brugge in België en woensdag -- was hij te Vlissingen, dat even- eens kandidaatis. In de bui tenhaven nam mr. Cantor vierde van rechts) de situatie in ogenschouw, waarbij hij werd voorgelicht door o.a. (v.r. n.l.) ir. J. H. van der Burgt, hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat in de direc- tie Zeeland, en commissaris ran de N.V. Haven van Vlis- e- sing en, de heer F. P. C. Mijs, §1 directeur van de N.V. en de H commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Foto P.Z.C.) UÜJIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllimillWlJIlHIlllHIHIllllHIIIIIIHim Worden Chinese militairen opgeleid op Sumatra Volgens te Djakarta ontvangen be richten is er in het centrum van Su matra een militaire school in bedrijf, welke geleid wordt door de Nationa listische Chinezen. Jonge, in Indonesië woonachtige Chinezen, zouden hier een militaire opleiding krijgen. Aan het hoofd van dit geheime Chinees-Nationalistische militaire op leidingsinstituut zou een zekere Lim Tjen Tjai staan. Gevaar van nieuwe instortingen Na de aanvankelijke verwarring over de resultaten van het ber gingswerk in de rampmijn te Mar cinelle, kwam gisteravond vast te staan, dat tot nu toe de stoffelijke overschotten van 94 slachtoffers zijn geborgen. Geïdentificeerd wa ren 43 van 94 doden (26 Belgen, 15 Italianen, 1 Pool en 1 Duitser. Vier Italianen en drie Belgen waren gered; zes Belgen waren ge wond. Alle slachtoffers in de gaan derij op 835 meter diepte zijn ge vonden en geborgen, zo deelde de Belgische minister van arbeid Troclet mede. Thans wordt met al- KEUS UIT DRIE HAVENS Ondernemende Amerikaan was ook in Zeebrugge en Engeland Mr. H. B. Cantor, president van de Carter Hotels Operating Corporation, 53 jaar, wonend 8057 Grenfield St., Kew Gardens, Long Island, New York, heeft woensdag Vlissingen bezocht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid zijn Amerikaanse toeristenschepen hier een goede haven te bezorgen. Mr. Cantor was dinsdag In Zeebrugge, België en voorts In Milford Haven, Engeland, waar hy een al evenzeer welwillende ontvangst genoot als Ln Vlissingen. Op een persconferentie in „Britannia" In de Scheldestad heeft de heer Cantor na de bespreking met de autoriteiten, zyn visie gegeven op de mogelijkheden van dit reusachtige Intercontinentale toeristenvervoer en daarby was het wel duidelijk, dat hy in de eerste plaats het oog heeft op de Amerikaanse toerist zélf, al zullen zyn schepen ook aan Europese ge gadigden vervoer kunnen bieden. Een beslissing heeft mr. Cantor niet genomen. Hij neemt de gege vens van de drie havens mee naar de V.S. en daar zullen zijn inge nieurs een en ander rustig bestu deren. Trouwensde beslissing over het gehele project valt pas over vier maanden en de uitvoe ring, met name de bouw van twee schepen, zal nog eens een twee jaar vergen. Alles is dus toekomstmuziek. Maar wat vandaag niet is, wordt in onze tijd morgen werkelijkheid en daarom was het goed gezien, dat mr. Cantor de volle medewer king kreeg in Vlissingen en dat ook van officiële zijde de nodige aandacht aan dit project en dit be zoek werd besteed. Bij de besprekingen op nei directie kantoor van de N.V. Haven van Vlis singen waren tegenwoordig behalve mr. H. B. Cantor en zijn vrouw mrs. Gertrude Cantor, de commissaris der koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswa terstaat in Zeeland, tevens commissa ris van de N.V. Haven van Vlissingen, ir. J. H. van der Burgt, voorts mr. dr. A. J. J. M. Mes, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, eveneens com missaris van de N.V. Haven van Vlis singen, de directeur van de N.V. Ha ven van Vlissingen, de heer F. P. C. Mijs alsmede de loco-burgemeester van Vlissingen, de heer M. A. van Po- pering en de heer W. Poppe, wethou der. Bij het gezelschap bevonden zich verder de heren A. Vinke en H. P. So- nius, resp. firmant en directeur van Vinke en Co. cargadoors in Rotter dam. Al twintig jaar Wanneer begon U met uw plan nen voor het massaal vervoer van Amerikaanse toeristen? Het gaat om the littlë fel low" in de States, zeide mr. Can tor. De kleine man uit de V.S. moet Europa kunnen gaan zien op een goedkope manier. Ik wil geen con currentie met de bestaande scheep vaartlijnen. Daarom heb ik in juni 1956 het plan ingediend bij de Ma ritime Commission voor de bouw van twee Transatlantischee super schepen alsmede een financierings schema. De tonnage van deze sche pen, die Carter „Peace" en Carter „Goodwill" komen te heten, is voor ieder 90.000 ton (ter vergelij king de „Queen Elizabeth" meet 83.000 ton). Zij zullen ieder 6000 pasagiers kunnen vervoeren met een bemanning van 1350 koppen. De kosten bedragen 100 miljoen dollar per stuk en de schepen wer den ontworpen door Vladimir Yourkevitch, de architect, die ook de „Normandie" bouwde. Hoe kwam U op het idee een dergelijke onderneming te beginnen. Ik loop al twintig jaar rond met dit idee, vertelde mr. Cantor. En het bleek, dat dit nu al het zesde ont werp was sinds deze hoteleigenaar ap de uitwerking van zijn plannen begon. Eerst waren de schepen te groot, toen te kostbaar maar tenslot te kwam er een wyziging in de lei ding van de Maritime Commission en mr. Cantor kreeg het voorlopig fiat. „The project is sound", besliste de commissie, „het ontwerp is goed, ga maar door". En nu wacht de heer Can tor op de toestemming en medewer king van de Coast Guard, óók over het financieringsschema. In dit opzicht heeft deze Amerikaan de tijd mee, dat men in de V.S. van mening was, dat er niet genoeg aan dacht werd besteed aan de eigen scheepslndustrie, zodat er nu bepaal de mogelijkheden zijn via de Maritime Financing Act. De Carter Hotel Cor poration zal de zaak beheren en de plannen zijn, ondanks de geringe kos ten voor de toeristen, niet mis. Een enkele reis naar Europa kost de Amerikaan 50 dollar, maar dit is alleen voor het vervoer. Het eten aan (Vervolg op pag. 7) le kracht gewerkt aan het openen van de twee daaronder gelegen gaanderijen. Nog 169 slachtoffers worden vermist. Reddingsploegen van alle Belgische mijnen werken koortsachtig in de in gestorte gaanderijen: vooral die op 907 meter diepte biedt grote moei lijkheden. Een massa steenkolen, twintig meter dik, vermengd met ste nen en aarde verspert deze gang. Herhaaldelijk heeft men gepoogd, van de nu vrijgelegde gang op 835 meter diepte door te dringen naar de benedenste gangen, doch er is geen bruikbare methode gevonden. Het bergingswerk wordt ernstig be lemmerd door het gevaar van nieuwe instortingen in de uitgebrande gaan derijen. Slechts met de grootste voor zichtigheid kan men doordringen in nieuwe gedeelten der gaanderijen en herhaaldelijk moet men wachten tot plafonds geschoord zijn. Minister Troclet was dan ook geenszins optimistisch over het tempo, waarin men met het ber gingswerk kan voortgaan. Dit werk, zo verklaarde hij gisteren aan journalisten, kan zeer wel nog enkele dagen in beslag nemen. De identificatie der slachtoffers gaat al even langzaam als het bergings werk. Als alle andere middelen falen, gebruikt men daarbij de voorwerpen in de zakken der slachtoffers. Na identificatie worden de stoffe lijke resten vervoerd naar de woon plaatsen van de gezinnen. Daar wor den zij afzonderlijk begraven. In Mar cinelle echter zal een collectieve be grafenis plaats hebben van de slacht offers, die in Marcinelle zelf woon den. Die plechtigheid zal wat de tot nu toe geborgenen betreft, vrijdag ochtend geschieden. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Stockholm, half bewolkt, 18 gr. Oslo, zwaar bewolkt. 19 gr. Kopenhagen, regenbui. 17 gr. Aberdeen, licht bewolkt. 14 gr. Londen, geheel bewolkt, 19 gr. Amsterdam, geheel bewolkt, 18 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt, 18 gr. Parijs, zwaar bewolkt, 22 gr. Bordeaux, licht bewolkt, 25 gr. Grenoble, licht bewolkt, 23 gr. Nice, half bewolkt, 26 gr. Berlijn, regenbui. is gr. Frankfort, zwaar bewolkt 21 gr. München, onbewolkt, 20 gr. Zürlch. licht bewolkt. 22 gr. Genève, onbewolkt, 24 gr. Locarno, onbewolkt, 26 gr. Wenen, onbewolkt. 21 gr. Innsbruck, licht bewolkt, 25 gr. Rome, licht bewolkt, 31 gr. Ajaccio, onbewolkt. 26 gr. Mallorca, onbewolkt, 33 gr. Zwaar bewolkt met in het zuiden van het land plaatselijk regen, in het noorden bijna overal. Matige tot krachtige wind voornamelijk tussen west en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 17 augustus Zon op 5.2° onder 20.02 Maan op 17.43 onder 01.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1