Democratie op zijn luidruchtigst: partijconventies in Ver. Staten S0H0, de kosmopolitische en romantische wijk in Londen PREMIER VAN MALTA LAAT RADIOCENTRALE SLUITEN MAANDAG 13 AUGUSTUS i956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 PANDEMONIUM IN CHICAGO Feest met revuemeisjes, ezeltjes, olifantjes en kolossale insignes (Van een speciale medewerker.) Vandaag begint de Democratische nationale conventie in het In ternational Amphitheatre te Chicago. Volgende week vangt de Repu blikeinse conventie in San Francisco aan. Waarschijnlijk nergens ter wereld verschijnt de democratie in zulk een luidruchtige vorm als op zo'n nationale par tijconventie in Amerika. De meeste Europese, maar ook heel veel Amerikaanse toeschouwers denken, dat horen en zien hun vergaat. Vier of vijf dagen achter elkaar is een kolossale ruimte van 's morgens elf tot 's middags vijf uur en 's avonds van acht tot elf uur tot in alle uithoeken stijf gevuld met ruim 1300 afgevaar digden en evenveel plaatsvervangers, een kleine 2000 verslaggevers, fotografen en t.v.-mensen en daarnaast nog honderden andere lieden, meer dan 6000 in totaal. De afgevaardigden uit de 48 sta ten en hun plaatsvervangers zitten als haringen in een ton rondom een bord met. de naam van him staat. De delegaties uit de grote staten hebben zich vaak voorzien van fan farekorpsen, die soms allemaal te gelijk van hun capaciteiten doen blijken. Daar tussendoor wordt het podium voortdurend in beslag ge nomen door redenaars, die voor de meeste aanwezigen totaal onv staanbaar zijn. Maar de 6000 achten dat van geen belang. Het voornaamste vinden- zij, dat de sprekers goed hoorbaar en zichtbaar zijn voor de luisteraars en de t.v.-kijkers in de huiskamers en zelf zetten zij hun conversatie rustig voort. Er is maar één regel: geen enkele afgevaardigde mag in hemds mouwen of op zgn sokken in de zaal verschijnen, want dat maakt op de televisieschermen zo'n kwalijke in druk. Verder is aan de vrouwelijke afgevaardigden de raad gegeven om japonnen in gedekte kleuren te dra gen en geen witte of bijna witte ac cessoires en geen hoeden met brede randen te dragen. In en buiten de conventiezaal gonst het van het vertier en van de geruchten. Revue meisjes in summiere kledij leiden al lerlei dieren rond; bij de Republikei nen zijn het baby-olifanten en bij de Democraten ezeltjes, die de tap-dance machtig zijn of die kunnen jongleren met kleurige ballen. Een of ander groot hotel in de stad bij de Democraten in Chi cago het Conrad Hilton-hotel, is weken van tevoren afgehuurd door politici, die daar hun tijde lijke hoofdkwartieren opslaan. Ook daar weer de revue-meisjes, de spandoeken, elke avond gratis variété, kolossale insignes ten Sunste van de een of andere kan- idaat en massa's aantrekkelijke dames, die iedere bezoeker over stelpen met goede zorgen en par- tijlectuur. De beste omschrijving voor dit alles is: een circus, „a three-ring circus". Door al dit kennis-vertoon zou men bijna vergeten, wat het eigenlijke doel van de conventie is. Dat doel is drieledig. In de eerste plaats moet de conventie uitmaken, wie bg de verkie zingen in november namens de partij kandidaat zullen zijn voor het presi dentschap en het vice-presidentschap. Vervolgens moet de- conventie haar goedkeuring hechten aan het pro gram, of, zoals de Amerikaanse term luidt, het „platform", waarmee de partij de verkiezingen ingaat. In de aerde plaats benoemt de conventie een nieuw „nationaal comité", dat in de komende vier jaar geacht wordt de algehele leiding van de party te voeren. Deze laatste taak is waar schijnlijk de minst belangrijke. In de Erakty'k is de werkelijke macht van et nationale comité gering; alleen de nationale voorzitter heeft nog wel het een en ander in de melk te brok kelen, maar hij wordt in de meeste gevallen aangewezen door de presi dentiële kandidaat. De eerste twee taken zijn echter wel degelijk van groot gewicht. Zij Drie weiten lang heeft een twintigtal jongens en meisjes uit Schouwen-Dui- veland van een prachtige valtantie genoten in de Franse tweelingstacl Saint-Hilaire-du-Harcouet. V oor dat de groep weer naar Zierikzee, waar men vrijdagavond laat arriveerdete rugreisde, zorgde, de fotograaf nog voor een blijvende herinnering aan dit bezoek. worden echter slechts bij hoge uit zondering in de grote conventiezaal verricht. De vaststelling van het al gemene beleid, de aanwijzing van de presidentiële kandidaaten diens „running-mate" en de opstelling van het partij-program (vaak een aan eenschakeling van vage algemeenhe den, aanvaardbaar voor praktisch iedereen) is in belangrijke mate het werk van de comité's, die achter ge sloten deuren, in de z.g. „smoke-fil- led backrooms", vergaderen. De le den van die comité's zitten meestal tot diep in de nacht bijeen, in hun hemdsmouwen, de ene sigaret na de andere rokend en met donkere krin gen onder de ogen. Zij voeren einde loze besprekingen met vertegenwoor digers van de vakbonden, kamers van koophandel, de N.A.A.C.P. (vereni ging tot bevordering van de belangen van kleurlingen) en met allerlei zot ten en excentrieken, die de conventie belegeren. De afgevaardigden van de staten kunnen hun plaats in de grote zaal praktisch niet verlaten en zij worden op de hoogte gebracht van de te volgen strategie door hun leiders, die zich wat vrijer door de zaal be wegen en met Jan en alleman spre ken.. Uiterst moeizaam en vaak ondanks een onvoorstelbare verwarring komt dan tenslotte het partyprogram en komen ook de beide kandidaten uit de bus. Tegen de tyd, dat de presi dentiële kandidaat dank komt zeggen voor zjjn benoeming, is de conventie ontaard in een pandemonium van spreekkoren, fanfares, dansende girls en met confetti smijtende afgevaar digden. Het laatste woord is de vol gende morgen aan de gemeentereini- &ing. Prof. dr. Van Bemmelen overleden. Dezer dagen is in alle stilte het stoffelijk overschot gecremeerd van prof. dr. J. F. van Bemmelen, oud hoogleraar te Groningen en Delft, die te Leiden op 96-jarige leeftijd is overleden. Johan Frans van Bemmelen werd op 26 december 1859 te Groningen feboren. Hij was een zoon van de oogleraar Jacob Maarten van Bem melen. Aanvankelijk bezocht hij de h.b.s. te Arnhem en nadien te Lei den, waar hij ook eindexamen voor het gymnasium heeft gedaan. In 1882 promoveerde hij aan de Utrechtse universiteit tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proef schrift, getiteld: „over de bouw der schelpen van brachipoden en chito- nen". Daarna heeft dr. Van Bemme len nog gestudeerd te Jena en te Hei delberg, en gewerkt op het zoölo gisch laboratorium te Utrecht. In 1890 vertrok dr. Van Bemmelen naar Indië voor de bestudering van de ontwikkelingsgeschiedenis van de zeeschildpadden aan Java's zuidkust, waarna hij van 1891 tot 1894 als le raar in de natuurlijke historie ver bonden was aan het gymnasium Wil lem H te Meester Cornelis. In 1894 kwam hij terug naar Ne derland en doceerde een tijdlang aan het gymnasium Haganum te 's-Gra- Venhage. Na een assistentschap aan de po lytechnische school te Delft te heb ben vervuld, was hij buitengewoon hoogleraar in de palaeontologie van 1906 tot 1907. Hij doceerde vervol gens tot aan zijn emeritaat in 1929, als gewoon hoogleraar zoölogie aan de rijksuniversiteit te Groningen. Talloze onderzoekingen op ver schillend terrein heeft prof. Van Bemmelen verricht. In 1915 werd prof. Van Bemmelen benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten schappen. Hij was directeur van het bio-genealogisch instituut te Leiden. „Aangespoelde van Husum" was een bedrieger. Een man, die vorige week op het strand bij Husum in West-Duitsland werd aangetroffen en zei ontsnapt te zijn van een Oostduits schip dat munitie naar Egypte bracht, is vol- gens mededelingen van de politie 'n boerenknecht uit Sleeswyk-Holstein, die wegens verduistering gezocht, werd. Hij heeft klaarblijkelijk zijn identiteit willen „uitwissen" om een nieuw leven te kunnen beginnen. Hg is gearresteerd en van het zieken huis, waar hij wegens „uitputting" werd verzorgd, naar de gevangenis overgebracht. De man was, In zeemanskleren en besmeurd met modder op het strand liggend, door een herder gevonden. VROLIJK, INFORMEEL EN GELUKKIG Centrum van exquis gezelschap, lustoord voor fijnproevers Het Londense „Soho", de fascinerende vierkante mijl in het hartje van het „West End" van de grote wereldstad, is het gehele jaar door waarlijk cosmopolitisch. Men kan er mensen van alle nationaliteiten vinden, mensen die Londen als permanente woonplaats hebben geko zen. In Soho wonen Chinezen naast Spanjaarden, Italianen naast Indianen, Denen naast Grieken, Portugezen naast Oostenrijkers. Zij doen rustig hun zaken en bewaren hun individuele gewoonten en godsdiensten, toch passen zij zich goed aan bij de omgeving en de Britse levenswijze. SohoDe naam alleen al houdt in, alles wat vrolijk, het meest cos mopolitisch, informeel en gelukkig is, in het nachtleven van Londen. „Laten wij vanavond eens uit gaan eten", zegt de Londenaar. „Ik weet een eethuisje in Soho en bij het binnentreden hiervan kom je in een wereld, die in Groot-Brittannië nergens anders te vinden is. Aardrijkskundig bekeken ligt Soho in het hart van Londen, het is vierkant van vorm. Binnen dit magische vierkant zijn de meeste thea ters gevestigd en een warwinkel van oude straatjes en pleintjes met restaurants, clubs, cafe's en kleine winkels, die met elkaar concurre ren met opdringerige verkwistendheïd, lopen hier kriskras door elkaar. Hier komen de kenners en fijn proevers om te eten en te drinken en de artist, het keurige gezel schap, de journalist, de man in de straat om te dansen, te eten of te roddelen. In deze meest democratische om geving komt' U in aanraking met een hertog, een metselaar, een „bookmaker", of een filmster. Hoe ook uw smaak moge zijn, u zult hier een restaurant vinden, groot of klein, dat u zal bevallen, hetzij Frans, Italiaans, Spaans, Portu gees, Indiaans, Chinees, Grieks, Oostenrijks, of Scandinavisch, en waar u maaltijden kunt verkrijgen tegen elke prijs. Geen broeinest Er bestaat een betreurenswaardig en algemeen geloof dat Soho een broeinest is van onschuld en misdaad Omdat het district zo romantisch en kleurrijk is, levert een gevecht in Soho stof voor een krantenartikel op, terwijl een ruzie in Battersea onop gemerkt voorbij gaat. In feite is Soho niet slechter of ge vaarlijker dan de rest van het cen trum van Londen of enige andere grote stad, hoe jammer dit ook mo ge zijn voor de sensatiejager. Achter de schermen is er obk een gewoon huiselijk leven en worden er kleine fa miliezaken gedreven. En de opvallend uitziende struikrover, die U daar ont moet in één of andere nauwe steeg, heeft, waarschijnlijk een groot en op gewekt gezin dm de hoek! Eén van de hoofdstraten van Soho is Shaftesbury Avenue, die van Pic cadilly Circus naar Cambridge Circus loopt. Hier zijn voornamelyk de we reld-beroemde theaters gevestigd, de Lyric, Apollo, Globe, en daarachter de Windmill, het theater waar een non-stop revue wordt opgevoerd. Wardour Street, alwaar de kerk van St. Anne is gelegen, met haar uit twee biertonnen bestaande klok, en 't populaire Chinese restaurants „Ley- On's", komt uit op Shaftesbury Avenue. Verder is er Dean Street, waar be roemde restaurants opééngepakt zijn als de spreekwoordelijke „sardines in een blikje". Indien U Dean Street in loopt van Shaftesbury Avenue af, is het eerste wat U ziet de Franse „pub" die vreemd genoeg York Minster wordt genoemd. Hier is Gaston Berlemont, de jon ge geestige Fransman met zijn mooie krullende snor, de op de voorgrond tredende persoonlijk heid, evenals zijn vader voor hem was. Hier kunt U aan een Engel se bar. in een Franse atmosfeer, bijna elke drank bestellen die U wenst. Het Huis van Berlemont importeert haar eigen wijnen, en boven in de kleine eetzaal kunt U uitstekend bereide Franse gerech ten nuttigen. Even verder in Dean Street is er het Tyroolse eethuisje, en nog verder Leoni's beroemde restaurant Quo Vadis, de verza melplaats van toneel- en filmster ren. Er tegenover is de Gargoyle Club, met haar daktuin en prachtige bal zaal welke zaal muurschilderingen van Matisse bevat. Indien U rechts af slaat komt U uit op Soho Square, bij de noord-oos telijke hoek van de wijk. Gegroepeerd om een ruime prachtige onderhouden tuin liggen de kantoren van film- maatschappijen, uitgevers, en fabri kanten, naast het armenhuis, dat on derdak verschaft aan vrouwen zonder tehuis in Londen. De premier van Malta, Dom Min- toff, heeft zondag opdracht gegeven ide Britse centrale voor radiodistri butie op Malta te sluiten, omdat zg geweigerd heeft een regeringsverkla ring uit. te zenden. Deze radiodistri butie, waarop circa 48.000 toestellen op Malta zijn aangesloten, zendt pro gramma's van de B.B.C. uit. Via de distributie werd zaterdag een officiële bekendmaking omge roepen van de directeur voor de bur gerluchtvaart, die lid is van de impe riale regering van Malta onder lei ding van de gouverneur. Daarin werden Maltese vissers gewaar schuwd voor landingen van vliegbo- ten met evacuees uit Egypte in twee baaien van het eiland. Premier Min- toff maakte bezwaar tegen de be kendmaking, omdat geen overleg met hem was gepleegd. Tot zover Soho wanneer de avond gevallen is, de neonlichten flikkeren, de lampen hun zwak schijnsel uitwer pen en dansmuziek tot ons doordrin gen uit onverwachte hoeken. Overdag Maar overdag is het even levendig en vrolijk. Dan komen chique gekle de dames uit Mayfair er boodschap pen doen, want in Soho kan men arti kelen kopen die nergens anders ver krijgbaar zijn. Er zijn wereldberoem de wijnkelders, delicatessenwinkels en warenhuizen van elk soort, win kels waar men elk denkbaar voedsel kan kopen, ja zelfs artikelen waar men nooit van gehoord heeft ge droogde inktvis en slakken, uitheem se sausen. En de jonge scheuten van bamboe. Er zijn oude boekwinkeltjes thea ter costumiers, en op de markt in Rupert Street en Borwick Street kan men op handkarren en stalletjes van alles vinden, van fruit tot kralen. Bal lonverkopers en accordeonspelers slenteren tussen de luidruchtige bab belende, handeldrijvende menigte, en straatzangers en dansers houden het verkeer op tot grote vreugde van de winkelende mensen. En zo gaat het leven verder in Soho levendig en openhartig, met 'n meng sel van Cockney humor en spranke lende continentale charme in het hart van Londen. Met een zorgeloze warmte en har telijkheid verwelkomt deze wijk van Londen zgn bezoekers, speciaal wan neer deze naar Soho zullen komen voor de jaarlijkse kermis. Gedurende één week is Soho na melijk het middelpunt van vele festiviteiten. Nationale en andere vlaggen zullen van de hoge daken der gebouwen wapperen en in de straten zullen carnavaloptochten volksdansen, schoonheidcompeti ties, kunsttentoonstellingen en ve le andere kleurrijke gebeurtenis sen elkaar opvolgen. Dat is de kermis van Soho, een gebeurtenis, die het vorige jaar voor het eerst werd gehouden en nu reeds een jaarlijks terugke rend evenement van het Londense zomerseizoen is geworden. Hg verzocht de centrale voor ra diodistributie een bekendmaking van hem om te roepen, waarin de vissers werd medegedeeld, de voorgaande bekendmaking te negeren. Mintoffs bekendmaking werd echter niet om geroepen, hoewel de premier met sluiting van de centrale gedreigd had. Dronken chauffeur reed op twee wielrijders in Zesjarig kind gedood Zondagavond is op de Maasdijk te Appeltern een vrachtauto, bestuurd door de houthandelaar H. uit St. An- tonius, op twee wielrijders ingereden, die uit de tegenovergestelde richting kwamen. De beide wielrijders, de heer en mevrouw Van Schaik uit Alphen (prov. Gelderland), werden van de dijk geslingerd en levensgevaarlijk gewond. Een zesjarig zoontje, hun dgk. Het bleek, dat de chauffeur onder invloed van sterke drank verkeerde, nadat hg ver scheidene eafé's in Appeltern, waar een kermis wordt gehouden, bezocht had. De slachtoffers zijn vervoerd naar een ziekenhuis te Oss. De chauf feur is ingesloten en de wagen in be slag genomen. Nuschke kwaad weggelopen van Evangelische Kirchentag. De Oostduitse plaatsvervangende premier Otto Nuschke heeft zater dagavond bekendgemaakt, dat hij zondag niet aanwezig zou zyn op de slotzitting van de bijeenkomst van de Duitse Evangelische Kerk in Frank fort aan de Main. Nuschke verklaar de dat Oostduitsers op deze bijeen komst met opzet gescheiden worden gehouden van Westduitsers en dat hij daarom verder geen deel aan de besprekingen wenste te nemen. Vrndag was de voorzitter van het Oostduitse parlement, Johannes Dieckmann, reeds uit Frankfort naar Oost-Berlijn teruggereisd. De beide politici waren door West en Oostduitse bezoekers van de ker- kedag zeer duidelijk gewezen op het verschil tussen de door hen in Frank fort gesproken woorden en de in de Oost-zone gevolgde politiek. Deze interpellaties zijn vrijdag en zaterdag de aanleiding geweest tot politieke discussies die eigenlijk het programma van de kerkdag te buiten "ingen. Weer moeilijkheden met Ambonezen in Steenwijk. In Steenwijk waren er zaterdag we derom moeilijkheden met een groep Ambonezen uit het kamp Beenderib- ben. Ook ditmaal probeerden zij in enkele winkels in de stad levensmid delen te kopen zonder daarvoor te betalen. Er werden bedreigingen ge- het adres der winkeliers, die

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 5