Visserijdagen 1956 in Breskens op goede wijze ingezet pi Oecumenisch kamp Kapelle geëindigd BOSCH-i Zeeuwse Almanak JAARVERSLAG SOCIALE ZAKEN IN GEMEENTE VLISSINGEN Agenda P li üV IN GlALE Z hi L t. ONDANKS HET SLECHTE WEER Gevarieerd programma DE VISSERIJDAGEN 11)56 IN BRESKENS werden dit weekeinde op uitstekende wijze ingezet niettegenstaande het wel zeer slechte weer. Van heinde en verre waren de toeschouwers toegestroomd zaterdag en zondag om maar niets van dit gezellige festijn te missen, waarbij ook de aanwe zigheid van talrijke buitenlandse gasten tot. de feestvreugde bijdroeg. Breskens heeft het thans ongetwijfeld moeilijk nu de plannen voor de nieuwe veerhaven dreigen het centrum van deze Zeeuwsch-Vlftamse ge meente af te snijden van het grote verkeer naar België. Maar dit toeristisch gebeuren, waarbij ook do leden van de Brusselse jachtclub zich niet onbetuigd lieten, bewijst dat men in deze havenplaats waarachtig niet behoeft te wanhopen. Juist dezer dagen verliet van uit Breskens de eerste Zeeuwse kustvaarder de haven als een teken van een nieuw begin van welvaart, voor deze bij uitstek maritieme provincie, waar men do kustvaart nog niet als zodanig beschouwde. Vijf dagen lang wordt thans de aandacht gevestigd door allerlei acti viteiten op de visvangst in Breskens, die een bron van inkomsten is voor een groot aantal inwoners. Het programma omvat concerten, optochten, vuurwerk en het optreden van bekende revue- en variété-artis- ten. Op het Spuiplein werd in tegen woordigheid van een groot aantal belangstellenden zaterdagmiddag de rood-grocne gemecntcvlag gehesen ten teken dat het feest begonnen was. Aan de oudste visser van het dorp, de bijna 85-jarige maar nog stoere JJan Hoogstad, viel de eer te beurt de vreugdevlam te ontsteken, die vijf dagen zal blijven branden. Het gemeentebestuur van Bres kens heeft voorts een wimpel, be schikbaar gesteld voor de visser, die over een heel seizoen gemiddeld de beste garnalen aanvoerde. Tijdens de openingsplechtigheid; waarbij de harmonie „Uit het volk, voor het volk", het Wilhelmus speel de, reikte* burgemeester J. A, Eek hout het rood-groene dundoek met het gemeentewapen erop, voor de eerste maal uit aan Henk Fenijn en de bemanning van de Br. 5 „uit er kentelijkheid voor wat gij vissers voor Breskens betekent'. Begeleid door niet minder dan vier muziekkorpsen trok hierna een stoet van praalwagens door het dom, die bijna allen de visvangst als uitgangs punt hadden: een zeemeeuw met ge spreide vleugels op een meerpaal, een grote kreeft en modellen van vismijn en „Willem Beukelsz." wa ren kleurrijke kunststukken van ver nuft. Later in de middag gaven enkele mannen en vrouwen van de Brus selse jachtclub in de haven een de monstratie waterskieën, een onge kende sport in Zeeland. Achter een razend snelle motorboot scheerden zij over het water van de haven, ter wijl zij gedurfde acrobatische toeren uithaalden. Boven de hoofden van de duizen den mensen, die zich 's avonds op het Oranjeplein verzameld hadden om getuige te zijn van het Japanse vuurwerk cn van liet optreden van een Haagse balletgroep, spatten vuurpijlen met grote knallen uiteen, waarna van ragfijne zijde vervaar digde poppen en vissen sierlijk naar beneden zweefden. De mannen en vrouwen van Ballet Marjo toonden een serie dansen uit alle streken van de wereld; oud-Hollandse volks- en klompendansen, Russische dansen en een Polka Mazurka waren slechts enkele daarvan. Een voetbalvereniging uit Nangis Frankrijkdie zaterdagmiddag officieel in liet gemeentehuis van Breskens werd ontvangen, speelde de volgende dag een wedstrijd tegen de plaatselijke club cn moest daarin haar meerdere erkennen. Midden voor Jan Mookhoek maakte na een half uur spelen het enige doelpunt in deze zeer aantrekkelijke en span nende wedstrijd. Wat de Fransen ook na de rust nog probeerden, zij slaagden er niet in gelijk te maken. Begeleid door harmonieën uit Et- ten, Gent, Terneuzen, Groede en Breskens trok de optocht met praal wagens ook op deze tweede dag weer door het dorp. De waterskieërs ga ven weer een demonstratie, maar VAN iwin Ieder jaar is het weer een geani meerde stryd tussen do gemeentebe sturen onderling in Zeeland en in de andere provincies van ons land, welke gemeente het eerst zal komen met de behandeb'ng van de gemeentebegro ting voor het volgend jaar. Ditmaal gaat wederom voor wat Zeeland be treft Kloetinge met de eer stryken, waar de raad alreeds dinsdagavond bijeenkomen zal ter bespreking van de gemeentebegroting van 1957. Een prestatie, wanneer men bedenkt, dat er gemeenten zijn, die pas in maart of april of nog wel later de ge meentebegroting van datzelfde jaar behandelen. NA REGEN KOMT Dat we weer eens een natte zomer hebben is iedereen zo langzamerhand wel duidelijk geworden. Naast de va kantiegangers zijn het vooral de boe ren, die hiermee minder prettige er varingen opdoen. Met lede ogen heb ben zij moeten aanzien, hoe de afge lopen weken het water met bakken uit de hemel viel en de oogst verloren dreigde te gaan. Maar vanaf het eiland Tholen bereikte ons een opge wekter bericht: het eerste graan is gedorst. Op het bedrijf van de heer D. J. Duijzer aan de Bierensstraat te Sint Annaland werd hiermee vorige week een aanvang gemaakt. LUCHTBALLON. Op verschillende plaatsen in on ze provincie worden de laatste tyd ballonnen waargenomen. Ballon- clubs in binnen- en buitenland leg gen in de zomermaanden altyd een grote activiteit aan de dag en zo doende gebeurt, het meermalen, dat NOBLESSE Ditmaal beginnen we de week in dit hoekje en dat is weer eens heel iets anders met een korte semi- wetenschappelijke verhandeling over het woord „almanak"; een verhande ling dus, die eigenlijk zes jaar gele den al geschreven had moeten wor den. Maar aangezien er eerst heden een lezer is komen opdagendie meer afweet van die zaken dan wij. ge schiedt het eerst nu. Het woord „almanak" dan is een vergrielcste naam voor de Egyptische kalender, waarbij het woordje „al" een (Arabisch) lidwoord vormt! Zó schreef het ons een lezer en op diens gezag nemen wij dat allemaal gaarne aan. Waar dus verder uit voortvloeit, dat wij hier nu al jaar in jaar uit Zeeuwse zaakjes van alledag behan delen tegen een Grieks-Egyptisch- Arabische achtergrond En dat nu hebben wij nimmer zelfs niet in onze stoutste dromen, durven veronderstellen! Geschraagd door deze wetenschap kunnen wij thans weer even vooruit, het hoofd fier in de nek. Maar het wordt er wél een tikkeltje moeilijker door, want, nietwaar, adel verplicht, of zoals het nu tegen deze zwaar- wijsgerige Grieks ■Egyptische-Arabi sche achtergrond eigenlijk zou moe ten heten: noblesse oblige O -- een ballon, na honderden kilome ters door de wind te zjjn voortge dreven, op één van de Zeeuwse eilanden weer naar de begane grond terugkeert. Vooral de Schouwse Westhoek schijnt een ge wild „landingsterrein" te zijn. De heer J. Duson uit Burgh smaakte vorige week het genoegen In de buurt van Burghsluls.een ballon te vinden, die afkomstig was uit Clacton-on-Sea In Essex (Enge land). Het bijbehorende labeltje werd naar de secretaris van de „Balloon Race Competition" opge stuurd. BADEN. Enige tijd geleden werd in Sint An naland een nieuw badhuis in gebruik genomen. De bevolking van deze plaats maakt druk gebruik van deze nieuwe aanwinst en het bestuur van het Groene Kruis kan tevreden zijn. Tot voor kort werden de „douche-ge noegens" op zaterdagmorgen wreed verstoord, omdat tengevolge van een te geringe druk op de waterleiding liefhebbers moesten worden terugge stuurd. De directeur van de waterlei dingmaatschappij „Tholen" stelde zich persoonlijk van deze moeilijkhe den op de hoogte en dit had tot ge volg dat een pomp beschikbaar werd gesteid, die zonodig kan worden „bij gezet". In het vervolg voor Sint An naland op zaterdagmorgen onver stoord baaersgenot SIOLEN. De molen van de familie Cappon in de Oudewyk te Axel was dezer dagen teestelyk versierd en op de uiteinden van de wieken stonden grote vlaggen. De molen werd in feesttooi gestoken ter gelegenheid van het feit, dat het echtpaar Cappon zijn 40-jarig huwe lijksfeest vierde. Dat Axels enige mo len grote aandacht trok behoeft geen betoog. waren nu gekostumeerd en op het Oranjeplein vermaakte de bekende radio-artist Willy Vervoort de dui zenden met een grap en een liedje. Hij werd daarin geholpen door be kende figuren uit de variëte-wereld als de Spelbrekers, de kunstfluiter Jan Tromp, Tonny Bakkenes en an deren. Deze tweede, zeer geslaagde Vis serijdag werd besloten met een tap toe van de Harmonie uit Etten, die na afloop gevolgd door een grote menigte feestvierders naar de boot marcheerde. Ploegwedstrijd om kampioenschap Voor de derde maal zal in de Wil- helminapolder, waarschijnlijk op za terdag 29 september a.s., de ploeg wedstrijd om het kampioenschap van Zeeland worden gehouden. Zeven or ganisaties, n.l. de Z.L.M.. de C.B.T.B., de Ned. Kath. landai'beidersbond, de Ned. Chr. landarbeidersbond en de landbouwjongeren-organisaties zullen hieraan medewerken. Als oudste visser van Breskens ont stak de bijna S5-jartge Jan Hopgstad zaterdagmiddag de vlam, die gedu rende de Visserijdagen 1956 zal blij ven branden. Als directe afstamme ling van de man. die de visserij in Breskens grondvestte, was, hij daar- voor ook de aangewezen persoon. Zijn vader was n.l. 'de eerste schipper, die nu 78 jaar geleden, vanuit deze gemeente ter garnalenvangst trok. Zijn hooghaars „De twee gebroe ders", in Tholen gekocht, droeg het kenteken Br. 1. (Foto P.Z.C.) Afscheidsdienst in veilinghal Het door de Wereldraad van Ker ken gehouden oecumenisch werk kamp, dat op 13 juli te Kapelle-Ble- zelinge begon, werd zaterdagavond met een afschcids- en dankdienst in de grote veiling officieel gesloten. Deze dienst werd by gewoond door 'n kleine driehonderd mensen, vooral jongeren. Hoewel deze avond voor de deelne mers enerzijds een triest kantje had, omdat h*et afscheidnemen zo nader bij was gekomen, anderzijds was er tóch ook blijdschap voor de warme vriendschap, die zij in de afgelopen periode mochten ontvangen. Een pe riode, waarin men elkanders opvat tingen heeft leren kennen en leren waarderen. Er was overigens niet al leen een band gegroeid tussen de kampleden onderling, maar met de gehele gemeente, waarin zij deze we ken vertoefden. In allerijl was des middags in de veillnghal een klein podium in elk aar gezet, vanwaar deze laatste af scheidsdienst geleid werd. Deze dankdienst werd geopend met het loflied „Wij loven U, o God, wij pryzen Uwen naam". De Schrift lezingen, die werden verzorgd door deelnemers aan het kamp, werden in het Engels en in het Nederlands ge houden Een drietal deelnemers van het werkkamp vertelde hierna in het kort lets over de kerken, waartoe zij behoorden, namelijk de Lutherse Kerk in Zweden, de Anglicaanse Kerk in Gr.-Brittannië en de Presby teriaanse Kerk in de Verenigde Sta ten. De dienst, die ongeveer ander half uur duurde, werd besloten met een zegenbede in het Engels en Ne derlands. Hieraan voorafgaand was gezamenlijk, ieder in zijn eigen taal, het „Onze Vader" gebeden, terwijl men elkaar als teken van de oecume nische gemeenschap de hand gaf. Aan het eind van deze bijeenkomst werden alle deelnemers van 't werk kamp door de veilingsvereniging „Kapelle-Biezelinge en Omgeving" nog een doos met keurig verpakte appelen aangeboden. Zondagavond namen de deelnemers deel aan het avondmaal in de Ned. Herv. Kerk te Biezelinge, in welke dienst werd voorgegaan door de plaatselijke predikant, ds. D. Schnei der. Inbrekr stal 400 gulden in Goes. Door politie achterhaald In Goes heeft de aldaar wonende L. R. geprofiteerd van de afwezigheid van de bewoners van een huis aan de 's-Gravenpoiderse weg, de familie D., door er vierhonderd gulden te stelen. Hij verschafte zich in de nacht van za terdag op zondag ingang door een tuimelraam en wist uit een geldkistje vierhonderd gulden weg te nemen. De diefstal werd ontdekt door de schoon zoon, die daarvan aangifte deed bij de politie. Ook vond men een broodmes, toebehorende aan de familie D„ op enige afstand van het huis. Dc poli tie te Goes slaagde er spoedig in de dader te achterhalen, die weldra be kende zich aan deze diefstal te heb ben schuldig gemaakt. L. R. werd in gesloten; hij zal voor de officier van justitie te Middelburg worden geleid. Kamt de oesterhandel geheel vrij? Benoeming Tot leraar algemeen vormend onder wijs (A.V.O.) aan de technische school te Oostburg is met ingang van 1 sep tember 1956 benoemd de heef J. Leijn- se te Middelburg. i Advertentiej. Reeds meer dan 50 jaar de Bougie voor iedere motor Met een optocht van praalwa gens begonnen zaterdagmiddag in Breskens de Visserijdagen 1956, die vijf dagen zullen du ren. Een van de. wagens, die het meeste succes hadden bij hel talrijke publiek, was het rij dende kasteel Bommelstein met een zeer levendige Heer Bom mel voor de slotgracht en Tom Poes op de valbrug. (Foto PJZ.C.) Werkloosheid gering Verschenen is het jaarverslag van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken te Vlissingen over 1955. Evenals elders iu het land was in Vlissingen gedurende het verslagjaar ruimschoots werk voor vaklieden. Ook de ongeschoolde arbcidc-r, mits lichamelijk en geestelijk gezond en niét to oud, had weinig of niet té kampen met werkloosheid. De, voornamelijk wegens gezond heidsredenen, werkloze arbeiders werden na gebleken geschiktheid, te werkgesteld in de gemeentelijke so ciale werkvoorzieningsregeling op werkobjccten, variërende van nor maal grondwerk tot lichte plantsoen- arbeid. De arbeidsmogelijkheden voor de werkloze hoofdarbeiders waren niet zo gunstig. Vooral de ouderen on der hen konden niet of zeer moeilijk tewerkgesteld worden, zodat voor deze personen passende vverkobjec- ten moesten worden gecreëerd in het kader van de sociale werkverrui mingsregeling voor hoofdarbeiders. Herinnerd wordt aan de oprichting van de „werkplaats van de gemeen telijke sociale werkvoorziening", die op 1 april 1956 in bedrijf werd ge steld. In liet verslag wordt vervol gens een opsomming gegeven van de Verschillende bijzondere uitkeringen. Dank wordt gebracht aan de heer M. J .van Poelje voor zijn arbeid in de commissie van bijstand voor so ciale zaken. De heer Van Poelje werd opgevolgd door de heer J. J. Kempe. Voor noodzakelijk levensonder houd, incl. huur en begrafenisfonds- premiën werd uitgekeerd 99.939.40, voor bijzondere verstrekkingen 8.480.51, voor brandstoffen 11.982.43, in totaal: 120.402,34 (vorig jaar 113.464.07). Brandstoffen Evenals in vorige jaren werd ook dit jaar een brandstoffenbijslag ver leend aan onvermogenden,, die niet van gemeentewege krachtens de ar menwet onderstand genoten. Gedu rende het eerste kwartaal werd uit gekeerd, inclusief extra koudetoe- slagen: aan 243 gezinnen en aan 206 alleenwonenden 19.186,47 en gedu- Het I rende het vierde kwartaal aan 257 gezinnen en aan 222 alleenwonenden 17.652.38, in totaal: 36.838.85. (In 1954 werd in totaal 33.103,53 uitbetaald) Ziekenhuisopname Tijdens het verslagjaar werden voor gehele of gedeeltelijke reke ning van,sociale zaken in totaal 39 patiënten gedurende 1730 dagen in ziekenhuizen verpleegd tegen 62 pa tiënten gedurende 2864 dagen in 1954. De hieraan verbonden kosten be droegen 21.574,45 (het vorige jaar 26.725,75). Er wordt in het verslag op gewezen, dat nog altijd een ge ring aantal mensen in gebreke blijft zich aanvullend te doen verzekeren. Gedurende het verslagjaar werden voor gehele of gedeeltelijke rekening van sociale zaken bejaarden en ande ren' verpleegd in inrichtingen en rusthuizen. Het ging hier om 54 per sonen in totaal, terwijl de kosten 88.614,02 bedroegen met 13.986 vei-pleegdagen (v. j. 70 personen, ge durende 16.281 dagen, kosten: 80.182,76). In tegenstelling tot vorig jaar is het aantal opnamen, in het bijzonder ten aanzien van de bejaarden, afge nomen. Vermoedelijk werd en wordt het totaal aanvragen om opname ge remd door de bouw van het nieuwe tehuis voor ouden van dagen. Men prefereert kennelijk veelal opname in het nieuwe tehuis boven plaatsing in een inrichting buiten de gemeente. In totaal werden 29 kinderen opge nomen in tehuizen en inrichtingen met een aantal dagen van 5548; kos ten 21.277,85 (vorig jaar 19 kinde ren, 2847 dagen en 9.409.03) Voorts bevat het verslag bijzonder heden over de arbeldstherapie, die doeltreffend werkt, de gezinsverzor ging, de voorschotten (in totaal 68.418,45). melkvoorziening school kinderen (260), inmiddels beëindigd. Voorts worden de gegevens ver meld over de sociale voorziening werklozen, de sociaal-economische voorzieningen voor zelfstandigen en regeling voor werkloze hoofdarbei ders. (Per 31 dec. waren nog 9 werk nemers tewerkgesteld Wat de handarbeiders betreft: per 31 dec. 1955 waren 82 arbeiders op diverse objecten werkzaam. (Zeven arbeiders werkten uit Vlissingen op de beschuttende werkplaats in Mid delburg). Gerepatrieerden Over de Indische eerepatrieerden wordt medegedeeld, dat in 1956: 26 gezinnen' en alleenstaanden uitkerin gen kregen. In totaal werd 41.916,38 "uitgekeerd. Per 31 december 1955 wa ren nog 24 gezinnen in zorg. Aan oorlogsslachtoffers. Indonesi sche gerepatrieerden, waterramp slachtoffers werd in 71 ecvaMen uit kering verstrekt, in totaal 102.420,96 (85 en 95.080 86). Bedryfsschap voor Vlsserjjpro- dukten heeft in principe besloten de oesterhandel vry te geven /.onder eni ge beperking of Inmenging van het bedrytsschap. Tevens is bekendge maakt, dat deze vrijlating voor een aantal jaren zal gelden, hetgeen zou neerkomen op een periode van min stens vijf jaar. De reactie, die het be drytsschap van verschillende zyden op dit besluit ontving, was echter zoda nig, dat men gemeend heeft alsnog de mógelijkheid open te moeten houden om door onderling overleg tot een re geling te komen. Dc afkondiging van het besluit is namelijk tot 16 augustus uitgesteld. De bedrijfsverenigingen zu'len dus nogmaals hun standpunt moeten be palen en er zal onderling getracht moeten worden nader tot elkaar te komen. Mocht dit geen resultaat opleve ren, dan komt de oesterhandel zonder meer,.deze week vry. Advertentie Spaaractie van marktkooplieden De marktkooplieden, die wekelijks een standplaats innemen op de woens- dagmarkt te Oostburg hebben beslo ten een spaaractie te beginnen en hier van jaarlijks tweemaal een feestmarkt te organiseren Zo zal er op woensdag 19 september a.s., de dag waarop in Oostburg ook de grote jaarlijkse veetentoonstelling wordt gehouden, een feestmarkt wor den georganiseerd met diverse attrac ties. Tevens zal een standwerkerseon- cours worden, gehouden. Men hoopt door het houden van dergelijke feest- markten en door het maken van recla me het marktbezoek nog uit te brei den. VANDAAG. Middelburg Electro: „Doctor at sea", (a.l.), 10 en 21.15 uur; Schouwburg: „Het schaap met 5 poten", (a.l.), 20 uur: Kunstmuseum: Expositie werken Zeeuwse Kunstenaars Kring, 1012, 14—17 uur; Molenwater: „Miniatuur Walcheren". 9—23 uur. Vlissingen Alhambra: „De man uit La ramie", (14 jr.), 1!) en 21 uur; Luxor: „Vallei der wetteloosheid", (14 jr.), 20 uur. „De Ruytër-spelen", Bellamy- park. 19.30 uur. Goes Grand: „Geen tijd om te blozen" (a.l,), 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 2