PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nasser weigert uitnodiging naar Londenwenst andere conferentie Engelse Zeeland fruitkwekers waren in bezoek de BILT Redders in rampmijn geven het niet op NEDERLANDSE AUTOBUS IN DUITSLAND VERONGELUKT Vand aag. 199e jaargang - no. 190 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. lew.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Mafindag 13 aug. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minim, p. advertentie 4.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vllssingen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841. Goes, Lange Vorststr 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43,.telef. 20; Temeuzen. Brouwerljstr v. Zieilkzee. N Bogerdstr. 24. telef. 26. BRITS TROEPENVERVOER WERD HERVAT Ook zonder Egypte zal Suezkwestie deze week echter besproken worden President Nasser van Egypte heeft zondagmiddag op een perscon ferentie te Cairo bekendgemaakt, dat Egypte de Londense conferentie over het Suezkanaal niet zal bijwonen. Wel is Egypte bereid, een internationale conferentie van alle regeringen, die de conventie van 1888 ondertekend hebben, te steunen. Andere zeevarende mogendhe den konden daarbij ook worden uitgenodigd. Gisteravond geloofde men in Londense diplomatieke kringen, dat Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten Nassers voorstel over een uitgebreide conferentie over de conventie van Constantinopel niet zullen aanvaarden. De Londense conferentie zal doorgaan, ook zonder Egyptische deelne ming. Een dergelijk voorstel had men van Nasser verwacht, zo luidde zondagmiddag de eerste commentaar in Londen op de verklaring uit Cairo. De vraag van een buitenlandse correspondent op Nassers pers conferentie: .Verwacht u militaire hulp van de Sowjet-Unie?" „Heeft zij u die beloofd?" legde de president, na haar voorgelezen te hebben, op zijn bureau. Zonder antivoord te geven, pakte hij de volgende vraag. Het Egyptische semi-öfficiële blad Al Ahaab heeft bericht, dat „vijf grote oorlogsschepen", welke de Egyptische vlag voeren, uit de Sowjet-Unie in de haven van Alexandrië zijn aangekomen. In middels werd het vervoer door de lucht van Britse troepen naar het oostelijk bekken van de Middel landse Zee, dat om onbekende re denen 48 uur was stopgezet, op grote schaal hervat. Daarbij wer den Engelands grootste passagiers vliegtuigen gebruikt, welke pas op zijn vroegst deze herfst voor pas sagiersvervoer in gebruik genomen zullen worden. Ook een Brits vrachtschip, afgeladen met mili taire voertuigen en voorraden, ver trok uit Engeland naar het Mid den-Oosten. De Marokkaanse nationalistische Istiqlal-partij heeft een oproep voor een algemene staking in Marokko op 15 augustus a.s. uitgegeven opdat Marokko hiermee zijn solidariteit ten opzichte van Egypte betreffende de Suezkwestie zal demonstreren. De waarnemende eerste minister van Lybië, in welk land zowel Engeland als de Verenigde Statén bases bezit ten, heeft verklaard, dat de regering niet zal toestaan dat welke buiten landse mogendheid ook van Libisch grondgebied uit een aanval op Egypte zal ondernemen. Minister van buiten landse zalcen Sjepilow zal zelf aan 't hoofd staan van de" Russische delega tie naar de Londense conferentie. Rusland zal dus vertegenwoordigd Auto slipte: voetganger te Heerlen gedood. Zaterdagmiddag te half vijf is op de Sittarderweg te Heerlen een in de richting Sittard rijdende personen auto geslipt. De auto reed hierdoor twee personen op het trottoir aan, van wie de heer H. G. uit Heerlen op slag werd gedood en de ander ernstig werd gewond. De auto kwam daarna links van de weg in een eta lageruit van een slagerij tot stil stand. De bestuurder W. B. uit Heer len kreeg een shock. De drie andere inzittenden kregen lichte verwondin gen. Allen zijn naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht. Zaterdag werd in Den Haag een bloemencorso gehouden ter ere van de Haagse bloem,enhónïngin, Op de foto ziet men de fraai versier de wagen licht en schaduw" op het moment dat de stoet over de Kneu terdijk trelct. zijn ondanks de weigering van Enge land, om overeenkomstig de Russi sche wens, het aantal deelnemers uit te breiden of de .conferentie uit te stellen. Griekenland heeft bekendgemaakt, dat het geen afvaardiging zal sturen naar de internationale conferentie. Met Egypte is Griekenland de enige staat, die aan de uitnodiging geen gevolg zal geven. De Nederlandse de legatie zal onder leiding staan van minister Luns. President Eisenhower van de Verenigde Staten heeft zondag middag in het Witte Huis over de kwestie van het Suezkanaal ge confereerd met leiders van het Congres en diplomatieke en defen sie-adviseurs. Nassers mening Op de persconferentie in Cairo heeft kolonel Nasser onder meer be toogd, dat „de Egyptische regering de voorgestelde Londense conferentie, gezien de omstandigheden, niet kan zien als een International^ conferen tie die bevoegd is, besluiten te nemen. Hg zette voorts uitvoerig uiteen, dat de Britse regering in 1939 zelf voor gemengde gerechtshoven in Egypte verdedigde, dat de Suezkanaal-maat- schappij een Egyptische onderneming is, die van de Egyptische regering 'n concessie voor de duur van 99 jaar kreeg. De bedoeling van de door Nasser voorgestelde conferentie zou zijn, de conventie van Constantinopel te her zien en het sluiten van een overeen komst tussen alle regeringen wier schepen van het Suezkanaal gebruik maken te overwegen, waarin de vrij heid van de scheepvaart in het kanaal bevestigd en verzekerd wordt. Toen hem werd gevraagd, wat hij zou doen als Engeland en Frankrijk door mid del van een gewelddadige actie weer meester zouden willen worden van 't kanaal, antwoordde Nasser: „Wij zijn gereed om maatregelen te nemen om onze waardigheid te handhaven." Ouderdomsverzekering: premie 6.75 procent. Het besluit van de sociale verze keringsbank om de premie voor de algemene ouderdomsverzekering vast te stellen op 6% pet. (zes en driekwart procent) is door de minis ter van Sociale Zaken en Volksge zondheid goedgekeurd. De betreffende ministeriële be schikking zal in de Nederlandse Staatscourant worden opgenomen. Truman: Harriman moet president worden. De vroegere president van de Ver. Staten, Harry Truman heeft zater dag in Chicago gpzegd te geloven dat Averell Harriman „de aangewezen man is" om tot president van Ame rika te worden gekozen. De keuze van Truman werd met grote belangstelling afgewacht, aan gezien zijn invloed in democratische kringen groot is, zodat zijn voorkeur doorslaggevend kan zijn in de te ver wachten strijd om de democratische nominatie voor het presidentschap. Eén dode, vier zwaar- en 26 lichtgewonden. Eén persoon is gedood vier per sonen zijn zwaargewond en- 26 lichtgewond bij het verkeersonge val, dat zaterdagmiddag bij Borg- horst in Westfalen is gebeurd, toen in een bocht van de weg een Ne- ...is het 500 jaar geleden, dat ee David van Bourgondië, bis- H schop van Utrecht, met hulp ee van de hertog van Kleef het beleg sloeg voor Deventer, dat pp gesteund door Groningen vijf ee weken wist stand te houden, p| maaj- tenslotte het gezag van -p de bisschop moest erkennen; Ij ...begint in het prot. geestelijk j§ centrum „Beukbergen" van de Nederlandse strijdkrachten op §f initiatief van de hoófdvloot- H predikant ds. J. H. Sillevis Smitt een conferentie van NAVO-vlootgeestelijken van alle gezindten. iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir derlandse bus, waarin zich een reisgezelschap bevond, in botsing kwam met een Duitse vrachtauto met aanhangwagen. Er viel ten tijde van de botsing een lichte re gen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In. de Nederlandse bus bevonden zich ongeveer 40 toeristen afkom stig uit Friesland, die van een uitstap je van zes dagen naar Sauerland te rugkeerden. De 60-jarige J. B. uit Os- terhogebrug, die zwaar gewond werd, overleed enige uren na het ongeval. De 24-jarige bestuurder van de bus, G. S. uit Surhuisterveen, de 65-jarige P. D. uit Leek, haar 24-jarige dochter, de Duitse bestuurder en enige inzitten- tenden van de vrachtwagen werden zwaar gewond. De ongedeerde reizigers en enige lichtgewonden, die in het ziekenhuis te Borghorst verbonden zijn, hebben met een andere Nederlandse bus de reis naar huis voortgezet. De twee zwaar beschadigde voer tuigen zijn door de Duitse rijkspolitie in beslag genomen en naar Münster gesleept. pp Aan de ene kant van het hek de ee Belgische rijkswacht, troostend, de orde bewarend met zachte woorden, aan de andere kant jpp de vrouwen, waanzinnig van eee verdriet. Zo is nog steeds de M ee toestand bij de mijn ,.Bois du pp Cosier" te Marcinelle. i§ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllïllllllllll Bemiddelingsvoorstellen aan prof. Romme en mr. Burger. Informateur sprak met prof. Zijlstra De informateur professor Lieftinck heeft zaterdagmorgen van elf uur tot half één een onderhoud gehad met pofessor Romme. In aansluiting daaraan heeft hij van 13.15 uur tot 13.45 uur gesproken met de heer Burger. Daarna heeft de informateur het noodzakelijk geacht contact te zoeken met professor Zijlstra. Daar deze echter met vakantie in Fries land verbleef, is prof. Lieftinck hem halverwege tegemoet gereisd en heeft hem in Hoorn ontmoet. Het onderhoud aldaar duurde van 15.30 uur tot 17.30 uur. De informateur heeft bepaalde be middelingsvoorstellen aan prof. Rom me voorgelegd, die zal trachten hier op in de loöp van vandaag antwoord te geven. Dezelfde bemiddelings voorstellen zijn aan- de heer Burger gedaan. Japans-Russisch overleg werd voorlopig geschorst De Japanse minister van buitenland se zaken Mamoroe .Sjigemitsoe heeft zondag te Moskou de vredesonder handelingen met de Sowjet-Unie af gebroken tot na de Londense confe rentie over het Suezkanaal. Japan had van de Sowjet-Unie de keus gekregen tussen het maandag ondertekenen van een vredesverdrag of Je onderhandelingen te schorsen tot na de Londense conferentie. Van gezaghebbende Japanse zijde wordt vernomen, dat Sjigemitsoe lie ver dit laatste koos dan een vredes verdrag op de Russische voorwaar den te tekenen. Hij gaat nu naar Londen voor de Suez-conferentie, evenals zijn Russische ambtgenoot Sjepilow. Dag van nationale rouw in België Met de moed der wanhoop wordt het reddingswerk in Marcinelle, in de rampzalige brandende kolen mijn, die nog altijd 250 mannen gevangen houdt, voortgezet. Tel kens opnieuw gaan de reddings ploegen naar beneden om twee uren later, zwartgeblakerd en uit geput weer naar de oppervlakte terug te keren, waar ze dan weer de vragende blikken moeten ont moeten van al die familieleden der slachtoffers die voor de hekken blijven wachten. Zondag zijn de redders bijge staan door Franse en Duitse experts erin geslaagd vaste voet te krijgen op de galerij op 907 meter. Hoewel een nieuwe in storting voorlopig de weg verspert en er gewerkt moet worden onder bijna ondraaglijke temperaturen (meer dan 100 graden Fahrenheit) heeft men goede moed lager gele gen delen der mijn te kunnen be reiken. Zaterdag werden twee lij ken geborgen. De galerij van 907 meter staat in verbinding met die op 975 en 1035 meter diepte, waar sommige van de vermiste mannen werkten toen de ramp plaats greep. Het gebied rond Goedkoop wonen in Zuid-Frankrijk De Franse regering biedt tegen uiterst lage prijzen huizen te koop of te huur aan in verlaten bergdorpen in Zuid-Frankrijk. Dit is een poging nieuwe vakantie-oorden te doen ontstaan. Zo wordt bijvoor beeld een kasteeltje (met water en elektriciteit) aangeboden voor tienduizend gulden of een huis van twee verdiepingen met tuin en erf voor 3500 gulden. Verder zijn er kleinere huizen te koop voor bij voorbeeld niet meer dan 1500 gulden. Sommige der desbetreffende dorpen zijn in de Alpen gelegen, andere in het departement Dordogne BELANGSTELLING VOOR APPELRAS Zij kwamen de „Scarlet Pimpernel" bekijken Een veertigtal vooraanstaande Engelse fruitkwekers kwam in het afge lopen weekend speciaal naar Nederland om in Wemeldinge en omgeving de „Scarlet Pimpernel" de door de Gebr. Lindenbergh uitgeselecteerde zomer- appel, in produktie te zien Spontaan verklaarden zij na afloop van 't bezoek enthousiast, te zgn over hun bevindingen. Zonder twijfel zal daarom in het komende najaar menige Engelse boomgaard met dit reeds zo succesvol ge bleken zomerappelras worden Ingeplant. Jack Matthews, een bekend Engels boomkweker, die het enthout van de „Scarlet Pimpernel" van de Gebr. Lindenbergh in zijn land op de markt brengt, kon in zijn kwekerij nog geen bomen in produktie tonen. Wat lag er dus meer voor de hand om met de be langstellende kwekers naar Wemel dinge en omgeving te komen. Meer dan tien hectare van deze nieuwe se lectie dragen daar thans volop. De Engelsen hebben er zaterdag de rood gekleurde „Scarlets" zien hangen. Jammer genoeg heeft de stormwind van juli er lelijk huisgehouden. Talrij ke vruchten waren afgewaaid, doch daar konden de Engelsen ook over meepraten. Zij hebben bedrijven waar de helft en meer verhageld en ver waaid is. De bezoekers hebben de „Scarlets" gezien en geproefd. Zij hebben de ge broeders Lindenbergh honderd uit ge vraagd over de teelt en de eigenschap- pen van deze appel en unaniem waren ze het er over eens, dat dit een pro- dukt is voor de Engelse markt. Juist rond Bank Holiday plukrrjp. Dat be tekent veel. Er is om deze tijd in En geland niet anders dan de „Beauty of Bath" aan de markt, waarover de te lers zelf niet enthousiast zijn. Niettemin wordt daar nog onge veer een gulden per kilogram voor betaald. De telers zien daarom voor de „Scarlet" goede perspec tieven. De prijs van gemiddeld 115- 120 ct. per kg., welke dit seizoen tot dusver op de Kapelse veiling werden gemaakt, vonden de Engel sen nog helemaal niet aan de hoge kant. Voor Nederlandse begrippen is deze prijs overigens niet slecht. Integendeel, zeker de helft meer dan voor de Yellow's. Het gezelschap bezocht in de Peule nabij de postbrug een aanplant van in 1954 op Jonathan type IV en IX ge- ente Scai lets, lerwijl in de Oudepolder de goede resultaten op oude Keswick- onderstammen konden worden bezich tigd. Na de lunch in hotel „De Koren beurs" te Goes bracht het Engelse ge zelschap nog een bezoek aan een pe renboomgaard onder Biezelinge, ter wijl voorts te Wemeldinge een indnik werd verkregen van de oestercultuur. de ingang van de 907 meter galerij was helemaal zwart gebrand en lag vol ingestorte gedeelten van wanden. De giftige gassen noodzaakten de redders maskers te dragen. Door het aanbrengen van een hulp-ventilatie systeem en een waterpijp tracht men de temperatuur wat dragelijker te maken. Mrjn-fuctïonarissen koesteren nog altijd de hoop, dat de mannen „zak ken" met zuivere lucht hebben gevon den eigens in de vele galerijen. Men herinnert daarbij aan de grote mijn ramp van 1906 bij Courrieres in Frankrijk, waar na twintig dagen op sluiting nog enkele overlevenden werden gevonden. Toen de ramp woensdagmorgen gebeurde, bevonden zich 276 man nen in de mijn. Eigenlijk hadden het er 277 moeten zijn. Die laatste arbeider, de vijftienjarige Jean Rochet, versliep zich echter die morgen. Toen hij enkele uren te- laat wakker werd, hoorde hij van het vreselijke ongeluk, waaraan hij zelf ontsnapt was. Zondagoch tend om kwart over acht is op het binnenplein voor het hek van de mijn 'n mis gelezen voor de wach tende familieleden van de slacht offers. Geheel België deelt in de rouw over de mijnramp. Heden zal de nationale rouwdag zijn. De gezamenlijke kolen mijnen in 'Nederlands Limburg heb ben besloten een miljoen francs ter beschikking te stellen voor de nabe staanden van de slachtoffers. Een verslaggever van United Press seint uit Milaan, dat zich daar hart brekende tonelen voordeden, toen een aantal straat-arme familieleden van opgesloten mijnwerkers, die honder den kilometers naar deze stad ge reisd hadden, te horen kregen, dat ze niet naar België mochten reizen. De ramp in België zou wel eens kunnen betekenen, dat hele dorpen in Zuid- Italïë tot de bedelstaf worden ge bracht. Bosbrand aan de Rivièra In de omgeving van Cannes en Vallauris aan de Franse rivièra heeft' een grote bosbrand gewoed, die door brandweerlieden uit Nice. Cannes, Grasse en Antibes is bestreden. Men schat dat 800 ha. door 't vuur zijn verwoest. De rook was zichtbaar tot in Nice, op een afstand van 30 km. Het weer in Europa rapporten van gister- Volgens de avond 7 uur: Stockholm: half bew. Oslo: zwaar bew. Kopenhagen: onbewolkt Aberdeen: regenbui Londen: regen Amsterdam: licht bew. Luxemburg: half bew. Parijs: licht bew. Bordeaux: onbewolkt Grenoble: onbewolkt Nice: licht bew. Berlijn: half bew. Frankfurt: half bew. München: onbewolkt Zilrich: licht bew. Genève: onbewolkt Locarno: onbewolkt Wenen: zw. bewolkt Innsbruck: regenbul Rome: onbewolkt Ajaccio: onbewolkt Mallorca: onbewolkt 18 gr. 15 gr. 19 gr. 17 gr. 21 gr. 18 gr. 18 gr. 22 gr. 21 gr. 22 gr. 26 gr. 20 gr. 21 gr. 19 gr. 20 gr. 22 gr. 28 gr. 20 gr. 19 gr. 32 gr. 25 gr. 30 gr. VERWACHT... TIJDELIJK REGEN Veel bewolking met tljdelgk regen. Tot krachtig of hard toenemende zuidelijke wind, draaiend naar west. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 14 augustus Zon op 5.24 onder 20.08 Maan op 15.27 onder 23.39

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1