PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Britse regering vordert schepen voor vervoer van strijdkrachten Cyprische Eoka dreigt met executie van Brit Kampeerhuisjes afgebroken worden toch weer in Zoutelande Vandaag.. GOEDERENWAGEN MET FOSFOR BRANDDE UIT BIJ HORST 199e jaargang - no. 183 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: V/. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; £r. p. p. 6,10 per lew. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 4 aug. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g! 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. 24, telef. 26. DULLES: GEEN GEWELD TEGEN GEWELD Egyptisch „bevrijdingsleger" roept jeugd naar militaire kampen „Wij zullen geweld niet met geweld beantwoorden". Aldus heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Foster Dulles vrij dag bij zijn terugkeer te Washington van de Londense besprekingen verklaard. Hij voegde hieraan toe: „Ik hoop» dat op de voor zestien dezer te Londen uitgeschreven conferentie over het Suez-kanaal een oplossing zal worden gevonden, die door alle landen, Egypte inbegre pen, zal worden aanvaard, zodat het gevaar van toepassing van ge weld zal worden vermeden". Dat dit gevaar intussen nog steeds bestaat, bleek uit een maatre gel van de Britse regering om een aantal koopvaardijschepen te vor deren met het oog op het vervoer van leger-, vloot- en luchtmachteen heden naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Tenminste twaalf Britse koopvaardijschepen zijn reeds gevorderd. Waarschijnlijk zullen in totaal veertig schepen worden overgenomen. Tot dusver be trof deze maatregel vrachtschepen met een beperkte passagiersacco- modatie en gewone vrachtschepen. geleid had tot een stap die meer tegen Frankrijk en Engeland dan tegen de Verenigde Staten ge richt was. Frankrijk heeft altijd alles gedaan om de goede betrekkingen met Egyp te te redden. Egypte zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor al les wat gebeuren kan, als het bij zijn standpunt blijft. Reeds hebben verscheidene landen de uitnodiging voor de te Londen te houden conferentie aanvaard. De Is raëlische ambassadeur in Engeland onderhandelde met Selvvyn Lloyd, de Britse minister van buitenlandse zaken, over het feit, dat Israël niet tot de 24 uitgenodigde landen behoor de. Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 heeft Egypte steeds geweigerd doorgang te verlenen aan schepen, die op Israël varen. Koningin Elizabeth van Enge land heeft vrijdag een besluit ge tekend tot het oproepen Van reser visten van de landmacht. Krach tens het besluit zal ongeveer 20.000 man worden opgeroepen. De Franse vloot is in staat van pa raatheid gebracht. Inmiddels zijn alle eenheden van de Egyptische „bevrijdingsbewe ging" gemobiliseerd. In de voor naamste steden en dorpen wordt de jeugd opgeroepen om zich in mi litaire oefenkampen te verzamelen. Overal zijn kantoren voor de aan werving van vrijwilligers geopend en sportterreinen zullen als oefen plaatsen voor de recruten worden gebruikt. President Nasser van Egypte is vrijdagavond besprekingen met zijn politielce raadgevers begonnen over de Britée uitnodiging tot deelneming aan een internationale conferentie in zake de internationalisatie van het Suez-kanaal. Meegedeeld werd, dat het Egyptische antwoord op de uit nodiging op zijn vroegst heden kon worden verwacht. Intussen gaf het kabinet van de president ee verkla ring uit waarin wordt gezegd, dat 't communiqué van de westelijke drie „druk op Egypte onder bedreiging met geweld" inhoudt. Het feit, dat kolonel Nasser de Britse uitnodiging niet meteen heeft verworpen be schouwde men in Londense politieke kringen als een aanwijzing, dat hij zich m deze kwestie niet onvermurw baar wil tonen. De Franse minister van buiten landse zaken Pineau heeft giste ren in een felle rede gezegd; „Zo dra de Londense conferentie, waartoe thans is besloten, het er over eens is dat het Suez-kanaal moet worden geïnternationaliseerd kunnen er twee dingen gebeuren: kolonel Nasser kan buigen en te rugkrabbelen door zrjn fout te er kennen of hij buigt niet. In het laatste geval dienen naar onze me ning alle mogelijke maatregelen te worden genomen om Nasser tot buigen te dwingen.... Pineau be toogde, dat de Amerikaanse wei gering om het project voor de dam bij Assoean te financieren. Nasser Deze steen, waarop de Duitse ade laar is afgebeeld-, die door een klem mende hand in worgende greep bij de keel wordt gegrepen, zal vanaf heden herinneren aan de voltooiing van Walcherens bevrijding op 8 no vember in Vrouwenpolder. Lui tenant-kolonel Dawson, voormalig commandant van het commando zal de steen aan de gevel van het pand A 81 onthullen. (Foto P.Z.G.) Nog geen (in) formateur bekend. (Van onze parlementaire redacteur) Koningin Juliana heeft vrijdag weer besprekingen gevoerd met de vice- voorzitter van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers, de fractievoorzitter van de P.v.d.A., mr. J. A. W. Burger, en de fractievoorzitter van de K.V.P., prof. mr. C. P. M. Romme. Het is verwonderlijk, dat na twee dagen raadplegen door de koningin van de gebruikelijke adviseurs en van anderen nog geen nieuwe opdracht is verstrekt. Twee Zwitserse scholieren in IJselmeer verdronken De olympiajol „Pollux" die dins dagavond leeg aan de Leidam bij Le lystad werd gevonden behoorde toe aan twee Zwitserse scholieren, de 19- jarige J. en zijn neef D., beiden uit Frauenfeld. Aangenomen wordt, dat de jongelui tijdens het stormachtige weer van het afgelopen weekeinde verdronken zijn. Hun stoffelijke over schotten zijn nog niet aangespoeld. De jongelui maakten in hun jol over de Rijn een vakantietocht en passeer den donderdag 26 juli onze grens bij Lobith. Zaterdag hebben zij nog hun familie in Zwitserland vanuit Amster dam getelegrafeerd. Volgens de va der van een der jongens waren zwem vesten aan boord, die zich automa tisch vullen als zij in het water komen Het kabinet der koningin deelt me de, dat Hare Majesteit de Koningin gistermiddag op het Huis ten Bosch aan de echtgenoten van een aantal Nederlandse ambassadeurs en gezan ten een thee heeft aangeboden. Drie gevonnisten vrijlaten" De Grieks-Cyperse ondergrond se dreigde gisteren een Engels man te zullen terechtstellen tenzij het Britse bestuur op het eiland drie ter dood veroordeelde rebellen vrijliet voor 's middags twaalf uur. De Eoka maakte door middel van een pamflet bekend dat zij een zekere Cremer heeft gevangenge nomen. Cremer wordt in het pamflet „een vooraanstaande agent van de Britse militaire inlichtingendienst" genoemd De Britse autoriteiten maakten juist donderdag bekend dat de 70-jarige Cremer werd vermist. Het Eoka-pamflet was ondertekend door de beruchte Dighenis, naar wie de Britten al maandenlang tever geefs zoeken. Een Cyprioot op wiens hoofd een prijs van 5.000 pond sterling stond, Xenofontes, is gisteren ter dood ver oordeeld voor een poging tot moord, die volgens hem geen betrekking had op de politieke situatie op Cyprus. Hij had in april vijf maal geschoten op een zekere Avgnerinos Papadopoulos. De verdachte beweerde, dat persoon lijke. en geen politieke motieven hem tot deze daad hadden gedreven. Het gouvernement verklaarde drie dorpen in het gebied van Fa- magusta tot „gevaarlijk gebied" en stelde er een uitgaansverbod in van acht uur 's avonds tot vier uur 's nachts. Krachtens een ander decreet werden 40 dorpen nabij Nicosia, 26 nabij Limassol en zes in de om geving van Pahos tot ..beschermd gebied" verklaard, hetgeen inhoudt dat zij gebruikt kunnen worden voor militaire kampementenen oefenterreinen of als centra voor nieuwe operaties tegen de Eoka. is het 40 jaar geleden, dat 'Denemarken zijn West-Indi- sche eilanden aan de Verenigde Staten verkocht. MORGEN - ...is het 175 jaar geleden, dat tijdens de vierde Engelse oor- log de slag bij 4e Doggersbank H werd geleverd. Deze zeeslag, die onbeslist eindigde, werd H aan Nederlandse zijde geleid door schout bij nacht J. A. Zoutman, terwijl bij de Engel- li sen vice-admiraal sir Hyde s= Parker het bevel voerde. ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Crabbs lijk aangespoeld bij Portsmouth? •Dicht bij Portsmouth, de haven waar in april j.l. de Sowjetschepen voor anker waren gegaan die Boeiganin en Kroesjtsjew naar Engeland hadden gebracht, is donderdag een lijk aan gespoeld. dat dat van de kikvorsman Crabb zou kunnen zijn. De aanhoudende regen is een ramp voor Oost Nederland. De velden kunnen de toevloed van watermassa's niet meer ver werken, zodat de koeien en de paarden in diepe plassen moe- ten lopen. Ook voor de gewas sen is de slagregen en de wind funest. Een boer bekijkt mis troostig wat er van zijn rogge veld is overgebleven. Acht miljoen krediet voor aardappelexporteurs. Het produktschap voor aardappelen neeft besloten acht miljoen gulden be schikbaar te stellen voor het verlenen van kredieten aan aardappelexpor teurs, die door de exportstop in zulke moeilijkheden zijn geraakt, dat hun zaken groot gevaar lopen. Aldus het vakblad voor de groot handel in aardappelen, groenten en fruit, dat verder meedeelt, dat deze beslissing maandag is genomen in een niet-openbare extra vergadering van het bestuur van het produktschap. Enige van de belangrijkste voor waarden, welke door het produkt schap zijn gesteld zijn: betaling van rente en het aangaan van de verplich ting om de binnenlandse schulden zo veel als nodig en mogelijk is, te vol- noen. BOVENLEIDING SMOLT WEG Explosies bemoeilijkten werk van brandweer. Van een goederentrein die gis terenmorgen omstreeks zes uur op weg was van Eindhoven naar Ven- lo, was een wagon geladen met tachtig vaten fosfor. Tussen Horst Mossadeq heden weer vrij man „we- Mohammed Mossadeq, de nende staatsman", zal uit de gevangenis worden ontsla gen, zo is te Teheran (Perzië) of ficieel bekendgemaakt. De voorma lige premier werd wel „de eerste exponent van het nationalisme in het Midden-Oosten" genoemd. Drie jaar geleden werd de grijze pre mier op een waslijst van beschuldi gingen veroordeeld. De voornaam ste beschuldiging was wel, dat hij tegen de Sjah had samengespan nen. Mossadeqs voormalige staf chef. generaal Tagni Riaha, werd gisteren reeds vrijgelaten. Het conflict tussen Mossadeq en de Sjah was ontstaan door Mossadeqs ijveren om de rijke olieraffinaderijen van de Anglo Iranian Oil Cy. te na tionaliseren. In dit opzicht is Mos sadeqs vrijlating dus wel een curieus gebeuren nu zii samenvalt met de toenemende crisis rond het Suez- kanaal. Een crisis die immers ook het gevolg is van een nationalisatie- poging. Woensdag is de 100.000ste vluchteling van dit jaar ln West-Berlijn geregis treerd. VOORLOPIG GEEN OPLOSSING Planologische dienst schenkt alle aandacht aan dit probleem Burgemeester D. Kodde van Zoutelande ziet voorlopig geen oplossing voor het probleem van de afbraak van de kampeerhuisjes in zyn gemeente aan het einde van liet seizoen. Het is niet mogelijk om aan één of meer particu lieren toe te staan permanente kampeerhuisjes te bouwen, want het pro bleem van orde en toezicht en een rechtvaardige beoordeling van de aan spraken laten dit niet toe Het vormen van een stichting of exploitatie ai- leen door de gemeente heeft ook zijn bezwaren, afgezien nog van het ont breken tot dusver van een geschikt centraal terrein. Maar er komen steeds meer kampeerders en op de duur zal men hier toch een methode moeten kunnen vinden om een einde te maken aan het tijdrovende en financieel kostbare bedrijf van afbraak en opbouw aan het eind en het begin van het seizoen. Permanente kampeerhuisjes kan men in feite moeilijk nog tot de uit rusting van een kampeerder rekenen, zo meent burgemeester Kodde. Die huisjes vallen onder de vaste bebou wing en dan is overleg met de Provin ciale Planologische Dienst nodig om ze een plaats te geven en om het ter rein van deze plaatsing te bepalen. Men kan nu wel wat romantiseren over het kamperen maar het is wel degelijk zo. dat streng toezicht van de overheid op kamperen, verblijven in kampeertehuizen en wat dies meer zij, nodig is. Daarbij komt nog, dat langs de kust van Walcheren een zekere be scherming van de veiligheid van de kampeerders nodig is. Weliswaar is het bijvoorbeeld in Zoutelande tame lijk beschut maar ook die beschutting gaat maar zover „als het hout lang is". In de jaren, dat burgemeester Kod de de ontwikkeling van deze vorm van sociaal toerisme heeft gezien, deed hij ervaring op met allerlei pro blemen, die niet in een handomdraai op te lossen zijn. Het is geen uitzon dering, dat in het seizoen men op de secretarie der gemeente een ambte naar dagen lang kwijt is aan het re gelen van al deze zaken. Dat de gemeente Zoutelande actief Is op dit gebied, moge blijken uit het feit, dat men in deze dagen weer maatregelen nam om alles wat moge lijk tot infectie aanleiding zou kunnen geven, te verwijderen. Opgemerkt moet worden, dat op de terreinen van de kampeerhuisjes niet zoals in ons vorig artikel (zie P.Z.C. van 1 aug. j.l.) pompen zijn, maar er wel degelijk waterleiding aanwezig is. Voorts is het niet juist, dat men ook zonder kampeerkaart binnen een tijdsbestek van 48 uur overal verblij ven kan. Behalve dit „kampeerpas- poort" is er allereerst de toestemming van de eigenaar van de betrokken grond nodig en die wordt voor het duinterrein zeker niet gegeven door de polder Walcheren. Ideale oplossing Wjj hebben ons inzake dit probleem ook in verbinding gesteld met de Pro vinciale Planologische Dienst in Mid delburg. waar de heer A. P. Schat ons de visie gaf op de ideale oplossing. Men moet er van uitgaan, dat na de herverkaveling op Walcheren niet meer voldoende grond voor deze re creatieve doeleinden was overgeble ven. Koudekerke heeft in dit opzicht nog het voordeel gehad, dat voor een complex als het Vebena-bos een be paalde ruimte was. Zou men een wer- (Vervolg op pag. 5) Sevenum en Blerik is deze wagon door nog onopgehelderde oorzaak in brand geraakt. De trein stopte bij Horst en de plaatselijke brand weer trachtte de brand te blussen. Uit de wagon sloegen steekvlam men er volgden tevens explosies. De bovenleiding van het elektrisch net smolt weg. Door de aanwezigheid van de bran dende wagen werd ook het andere spoor onberijdbaar. Tijdelijk werden de reizigers tussen Helmond en Venlo met bussen vervoerd. De D-treinen van en naar Duits land werden over Roermond geleid, inplaats van over Venlo. Zij hadden door de versperring aanvankelijk on geveer veertig minuten vertraging. Gistermiddag half zes waren beide sporen weer berijdbaar. De treinen loop tussen Helmond en Venlo is weer normaal. KORTE PREDIKATIE Tekst: Psalm 62 2: „Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot Goa". De stilte, waarvan in deze psalm sprake is en die hier om zo te zeggen is te horen, staat in een merkwaardige tegenstelling met het lawaai, dat om ons is. De straaljagers fluiten over ons hoofd. Dag en nacht zijn vervuld van het gedreun van fa- brielcsmachines. De radio, die door velen niet gehanteerd kan worden, voegt daar 'de nodige luidruchtigheid aan toe. De telefoons ratelen aan één stuk door. Het getik van de schrijf machines houdt niet op. Zo drüven wij de stilte uit, omdat wij daar bang voor zijn. Hoe meer bedrijvigheid en rumoer, hoe beter! Ook al worden toy er zenuwziek van. Vandaar dan ook, dat wij God niet meer horen. Want daartoe is in de allereerste plaats nodig, dat toy stil worden om zo tot Hem in te keren. Als, het stil wordt om ons en in ons, dan eerst zullen toy Hem kunnen vin den. Daarom heeft Jezus Christus ons ook verwezen naar de binnenka mer, dat wij daarin zouden gaan. Niet opdat wij ons zouden verdiepen in ons zelf, want dan zouden wij verward en verstrikt raken in de raadselach tigheden van ons eigen hart, maar opdat wij ons langs deze weg tot God zouden wenden. De stilte der ziel heeft één richting, n.l. naar.God toe, zó, dat wij niet staren in de af grond van ons eigen ik. Intussen is dat wel een langdurig proces. Het is de kwestie van een mensenleven. Want men is daar zo spoedig niet mee klaar. Even verder, op in de psalm komt hetzelfde woord, dat boven deze meditatie'staat afge drukt, nog eens terug, maar dan in enigszins andere vorm; niet als con statering, maar als een aansporing; waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. Een oproep tot het eigen hart. Dat is dan ook „de proef op de som". Wij zullen wat wij geloven ook moe ten waai maken in ons leven. En vooral ook: wij zullen steeds opnieuw bij de dingen Gods bepaald moeten worden. En wij zullen liet vertrou wen op God. in ons bestaan voortdu rend moeten veroveren. Nieuw- en Sint Joosland. A. VAN HAARLEM. DE VERWACHT... DEZELFDE TEMPERATUREN. Zonnige perioden, maar ook plaat selijk enkele bnien, met een kans op onweer. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Dezelfde of iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN tus Zon op 5.10 Maan op 3.51 6 augustus Zon op 5.11 Maan op 5.16 onder 20.25 onder 19.22 onder 20.23 onder 19.52

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1