PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Engeland roept reservisten op voor „dienst in noodtoestand" Grote Drie veroordeelden Egypt* Het slechte weer bederft niet alle vakantievreugde in Zeeland Situatie in landbouw zeer ernstig DE BILI VERWACHT... 199e jaargang - no. 182 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week: 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 3 aug. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Mtntm. p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max, 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 159200 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: VUssingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 384'; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zlerlkzee. N Bogerdstr. 24. telef. 26. Vierentwintig landen uitgenodigd voor conferentie over Suez-kanaal Koningin Elizabeth van Engeland heeft donderdag het besluit onder tekend, waarbij specialisten onder de reservisten worden opgeroepen voor „dienst in noodtoestand" in het oostelijke gedeelte van de Middel landse Zee. Intussen kwamen de eerste Britse bommenwerpers van het type Canberra van hun Britse bases op Malta aan. Bovendien werden voorbereidingen getroffen voor het zenden van andere Engelse vloot-, leger- en luchtmachteenheden naar het oostelijk deel van de Middel landse Zee. De ministers van buitenlandse zaken van de Grote Drie bereikten gis teravond volledige overeenstemming over een voorstel om op 16 augus tus in Londen een conferentie te houden over het instellen van internatio nale controle over het Suez-kanaal. Naar United Press meldt zijn de Grote Drie mondeling overeengeko men, dat Engeland de verantwoordelijkheid op zich neemt, de vrije door vaart door het kanaal te verzekeren, tot het is geïnternationaliseerd. Desgevraagd heeft men het A.N. P. van bevoegde zijde medegedeeld, dat de Egyptische regering heeft geïnformeerd naar de opvatting van de Nederlandse regering over de naasting van het Suezkanaal door Egypte. De Nederlandse rege ring heeft geantwoord, dat zij ge schokt is door het unilaterale op treden van de Egyptische regering. Dit optreden wordt in alle be schaafde landen sterk afgekeurd, aldus het antwoord. De Franse na tionale vergadering heeft donder dag met 422 tegen 150 stemmen een resolutie aangenomen; wa.arin verklaard wordt, dat „het gedrag van kolonel Nasser een voortdu rende bedreiging van de vrede vormt". Slechts de communisten stemden tegen. Kabinet Een Engels blad schreef dezer da gen, dat men in Nederland nog altijd zonder regering zat, maar dat men zich daarover niet bijster ongerust behoefde te maken, want ook zonder regering bleef het staats apparaat in Nederland draaien. Deze welwillende opmerking is voor ons, Nederlanders, toch wel pijnlijk, want ze herinnert teveel aan soortge lijke uitspraken over Frankrijk, waar men jarenlang van de ene regerings crisis in de andere viel. Met enige zelfvoldaanheid werd destjjds geconstateerd, dat die Fran se toestanden in Néderland niet be staanbaar waren. In ons land was de betere samenwerking tussen de grote politieke partijen zoveel beter dan in Frankrijk. Vermoedelijk is thans voor Neder land het ogenblik aangebroken om de zelfvoldaanheid te laten varen. De kabinetsformatie blijkt thans moeilijker te zijn dan ze ooit in de na-oorlogse jaren is geweest. Wel draait het staatsapparaat door, maar belangrijke binnen- en buitenlandse kwesties worden niet of slechts uitstellenderwijze behandeld. Dat kan niet al te lang voortdu ren en er komt dan ook in de Neder landse pers een duidelijke teleurstel ling tot uiting. Er is zelfs sprake van ongeduld. Men neemt aan, dat de K.V.P. en de P.v.d.A. elkaar moeten vinden en men verwacht dat dit vroeg of laat toch gebeurén zal. Daarom is het partijtje' touwtrekken tussen de heren Romme en Drees niet zo heel belangwekkend. Slechts weinigen zullen zich ver diepen in de misschien toch wel inte ressante verschillen tussen het werk program van deze beide heren. De volksvertegenwoordiging is er om zo'n programma toe te passen, te wij zigen en aan te vullen al naar de po- litiek-economische ontwikkeling dat eist. Zo'n werkprogram is dus geen on wrikbare rots. Vandaar, dat men veel meer benieuwd is naar de keuze van de ministers, die met het parlement het werkprogram moeten uitvoeren, dan naar dat programma zelve. Intussen echter neemt de „gevoelig heid" tussen K.V.P. en P.v.d.A. toe. Er zal waarschijnlijk door buiten staanders bemiddeld moeten worden, opdat deze „gevoeligheid" geen vor men aanneemt, die voor ons land en volk ongewenst zijn. Bemiddeling evenwel kost tijd, ver moedelijk zelfs veel tijd. Gevreesd moet daarom worden, dat Nedw'and het in deze augustus maand nog zonder ka.bin -» za' nn" ten stellen. Dat is te betreuren, want net ont breken van actieve leiding kost altijd geld... veel geld! In het Britse Lagerhuis verklaarde de Engelse minister van buitenlandse zaken Selwyn Lloyd, dat de toestand zeer ernstig is. „Er zijn vele Britse onderdanen in Egypte en veel Engel se schepen naderen het kanaal". In situatie is alles mogelijk en de zou in haar taak tekort indien zij geen voorzorgs maatregelen nam". De regering heeft de Britse burgers in Egypte aangera den, het land te verlaten. Aan hen, die naar Egypte zouden terugkeren, is aangeraden, dit niet te doen, tenzij zij hiervoor dringende redenen hebben. De Franse regering treft „semi-offi- cieel" een soortgelijke maatregel. De Verenigde Staten hebben aan 1500 Amerikaanse burgers in Egypte laten weten, dat zij contact moeten houden met de ambassade in Cairo. Het oproepen van gespecialiseerde reservisten In Engeland zou kunnen gelden voor 250.000 man. Van gezag hebbende zyde is donderdagavond evenwel gezegd, dat in feite een zeer gering deel van hen zal worden opge roepen, de kranten schatten hooguit 20.000. De verloven der bemanningen van vier Engelse escadrilles Valiant bommenwerpers zijn voor het week einde ingetrokken. De Franse Middellandse-Zeevloot, waaronder zich een slagschip van 35.000 ton en vier vleigschepen bevin den, ligt volgens een woordvoerder van de Franse marine te Toulon voor vertrek gereed. Eenheden van de der de Britse divisie infanterie zullen het komende weekeinde met het vlicgdek- schip „Theseus" naar de Middellandse Zee vertrekken. Twee andere vlieg dekschepen, de „Bulwark" en de „Ocean", worden in Engeland even eens gereed gehouden voor vertrek. Ook werd een aantal tanklandings vaartuigen voor dienst klaargemaakt. Bevoegde zegslieden verklaar den gisteren te Londen, dat hoewel de Amerikaanse president Eisen hower en diens minister van bui tenlandse zaken Dulles de mening zijn toegedaan, dat de naasting van het kanaal laakbaar is en om actie roept, er alles moet worden gedaan om te voorkomen dat een gewelddadige tegenactie wordt on dernomen. Toch is de mogelijkheid van een militaire actie niet geheel uitgesloten, aldus het Amerikaan se standpunt, wanneer de zaken een dramatische wending zouden nemen of wanneer Egypte tot een provocerende daad zou overgaan voor de conferentie bijeenkomt. Volgens welingelichte kringen is de Amerikaanse regering van me ning, dat Engeland het recht had, intensieve militaire voorbereidin gen te treffen wegens het grote belang dat bij de toekomst van het kanaal voor Engeland op het spel staat. (Vervolg op pagina 3). Prinses Gracia verwacht in februari een baby. Hernieuwd overleg over kabinetsformatie. De koningin heeft donderdagmid dag voor 'n conferentie op 't Huis ten Bosch te 's-Gravenhage achtereen volgens ontvangen de voorzitters der Eerste en Tweede Kamer der Staten- Generaal, mr. J. A. Jonkman en dr. L. G. Kortenhorst, de vice-president van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers, alsmede mr. J. A. W. Bur ger, fractievoorzitter van de P.v.d.A. prof. mr. C. P M. Romme, fractie- voorzittèr van de K.V.P. prof. dr. J. Zijlstra, fractievoorzitter van de A.R.- partij. de heer H. W. Tilanus. frac tievoorzitter van de C.H.U. en drs. H. A. Korthals, waarnemend fractie voorzitter van de V.V.D. Gisteravond heeft de koningin ont- vans-en de minister van staat, mr. J. R. H. van Scha ik, en de minister president dr. W. Drees. Smaldeel 5 uit Leningrad terug in Den Helder. Na een voorspoedige reis is don derdagmiddag smaldeel 5, bestaande uit de" kruiser ..Zeven Proyinciën" en de onderzeeboot jager „Friesland" en „Zeeland" uit Leningrad in de haven van Den Helder teruggekeerd. De commandant schout bij nacht L. J. Goslings deelde mede het meest getroffen te zijn door de ontvangen hartelijkheid. Het bezoek is een vrien delijk gebaar tegenover elkaar ge weest, doch het resultaat zal moeten worden afgewacht, aldus de com mandant. H Prins Reinier de Derde van s Monaco heeft donderdag be- M H kendgemaakt dat zijn echtge- H note prinses Gracia, de vroege- re Amerikaanse filmster Grace M Kelly, in februari a.s. een baby verwacht. De bekendmaking werd door de prins donderdagavond voor radio-Monaco gedaan. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Boeren in Overijsel, Drente en Gelderland zwaar getroffen Sprekende over de situatie in de landbouw in Overijsel, Drente en Gelderland, als gevolg van de grote regenval van de laatste weken, heeft de heer H. D. Louwers, voorzitter van het Landbouwschap, donderdag avond tijdens een persconferentie te Zwolle verklaard niet te schromen van een ernstige ramp te spreken. Deze zal erger blijken te zijn dan de in 1954 geleden schade. Het ergst is zijns inziens ongetwijfeld Overijsel getroffen. De grootste schade is aangericht aan de hooi- en aardappeloogsten. Natuurlijk loopt de schade voor de bedrijven sterk uiteen van normaal tot volledig oogstverlies. Met de ge westelijke raad van het Landbouw schap heeft de heer Louwers donder dag een bezoek aan verscheidene ge troffen gebieden gebracht. VERLATEN STRANDEN, MAAR Dagjesbezoek veel minder Verlaten strandenkouwelijke vakantiegangers, die triest uit zien vanuit de hotelkamers naar buiten, waar de scherpe wind opper machtig is, de regenwolken voor zich uitjaagt en het zand in het gezicht striemt van de enkeling, die het er nog op waagt. Is zó het beeld van Zeeland—vakantieland in deze naargeestige zomer? Een onderzoek, dat werd ingesteld naar de bevindingen van een groot aantal Zeeuwse hotelhouders, leert dat deze kenschetsing niet vrij is van overdrijving. Er is zelfs geen sprake van dat alle strand- hotels met vele lege kamers zitten als gevolg van annuleringen. Maar wél zijn er minder ..passanten", wél is het dagjesbezoek ver minderd en de verkoop op terrassen en op het strand zelf is een grote strop. Daarentegen profiteren de restaurants in sommige plaatsen die in deze provincie wat verder van het strand afliggen van een druk ker bezoek, al zijn ook hier de ervaringen niet overal gelijk. Vat men de totale indrnk van dit onderzoek in Zeeland samen, dan moet gesproken worden van een maar middelmatig seizoen met minder toeristen dan in vorige jaren. - Het slechte weer heert dus wel <ti gelijk invioed op het vakantiebezoek aan Zeeland en de schade, die door het geringere bezoek ontstaan is. mag ztkere niet onderschat worden Op de vraag of men vecla' ;han Bcliik is var nri-e het antwoor»' Ui' die vnorhrspt '.ingei: hehhr' heb slechts weinig afzeggingen zonder meer voorgedaan als gevolg van het slechte weer. Wél moesten verschil- •cncle hotelhouders er genoegen mee nemen, dal men eerder vertrok dan het plan was, soms zelfs dagen eer der. In da» geval heeft een hotelhou der theoretisch wel recht op schade- ergoeding maar in de praktijk kom» 'aarvan maar weinig terecht- „Dan na» he' soms hn-rt te»(-n hard' aldus «*n hotelhouder „en dat is beslis» niet :1e bedoeling van dit bedrijf." Overigens konden vaak ook in deze gevallen de passanten worden opge nomen, die men anders had moeten weigeren, hetgeen de schade weer ver minderde In het land van Cadzand komen de Belgen vooral in het vóórseizoen en in het hoogseizoen moet men het daar ook en vooral hebben van de bespre- Vervolg op pag. 7) In Overijsel is zeer veel schade Aangericht aan het nog niet gemaai de gras. Het zal een wonder zijn wan neer men een tweede hooioogst zal kunnen krijgen. Voor de veehouders op de gemengde bedrijven is dit niet minder dan een ramp, aangezien ve len van hen de komende winter geen voeder zullen hebben voor hun vee. De heer Louwers verklaarde dat de schade zich in de getroffen streken uitstrekt over tienduizenden hectaren. Vele boeren staan thans weer voor ernstige financiële zorgen en velen van hen waren ook in 1954 bijzonder zwaar getroffen Toen was het t Duit. se water waar men overlast van had, thans alleen nog de regen, maar wel licht zal het Duitse water ook in de nabije toekomst weer moeilijkheden gaan opleveren. Sprekende over het prijsbeleid in de landbouw, dat niet zodanig kan zijn, dat alle calamiteiten kunnen worden opgevangen, dacht. spr. aan een mogelijk op te richten nat'onaal rampenfonds voor de landbouw. Grote boerderij in Heiloo brandde volledig uit De kapitale boerderij van de pach ter G. A. aan de Oosterzijweg te Hei loo is donderdagmorgen omstreeks 9 uur geheel door brand verwoest, waardoor het gezin, man, vrouw en 13 kinderen, dakloos is geworden. Verlaten stranden, vrij grote drukte in de steden. Van deze jongedames woei aan het strand een kampeertent in elkaar. Zij zochten én vonden hun troost in Middelburg. (Foto P.Z.C.J Een recente opname van prin- 't ses Irene, die op 5 augustus a.s. haar zeventiende verjaardag hoopt te vieren. (Foto M. G. Meyboom) VV\WvVVV\\VAVVVV\VyvVV Jongen gaf meisje vergiftigde rumbonen Een 17-jarige jongen uit Eindho ven heeft, gedreven door jaloezie, ge tracht een 16-jarig meisje van het leven te beroven. Hij had haar tijdens de kermis leren kennen en was ver liefd op haar geworden. Toen hij be merkte, dat een van zijn vrienden het meisje het hof maakte, wilde hij met een maar korte metten maken. Hij kocht bij een drogist een doosje ro dent en liep daarmee een dag op zak, zonder vastomlijnde planenn. De dag daarna vulde hij drie rumbonen door middel van een glazen spuit met het vergif en bood het meisje er twee aan. Gelukkig ontdekte het meisje door de vieze smaak, dat er iets niet klopte en spuwde de rumbonen uit. De jongen is onmiddellijk aan gehouden. Het meisje heeft geen na delige gevolgen ondervonden van het gebruik van de vergiftigde rumbonen. Generaal Valluy volgt maarschalk Juin op Generaal Jean Etïenne Valluy. van het Franse leger, zal maarschalk Juin opvolgen als opperbevelhebber van de Xavo-strijdkrachten in mid den-Europa. Generaal Valluy, die thans Frank rijk vertegenwoordigt in de perma nente groep van de Navo te Washing ton, zal zijn nieuwe functie op één oktober aanvaarden. Het weer in Europa. Volgens de, rapporten van gisteravond 7 uur: Stockholm zwaar bewolkt Oslo: regenbui Kopenhagen: regen Aberdeen: geheel bewolkt Londen: zwaar bewolkt Amsterdam regen Luxemburg zwaar bewolk» Parijs: zwaar bewolkt Bordeaux- half bewolkt Grenoble: half bewolkt Nice: onbewolkt Berlijn: regen Frankrort- zwaar bewolkt Müiichen. zwaar bewolkt Ziirich zwaar bewolkt Genève: regenbui Locarno: onbewolkt Innsbruck half bewolkt Rome: nevel Ajaccio: half bewolkt Mallorca: onbewolkt AANHOUDEND KOUD Enkele buien, hier en daar met on weer, maar ook verspreide opklarin gen. Matige af en toe krachtige wind aanvankelijk tussen zuidwest en west later ruimend naar noordwest. Wei nig verandering f-mperatuur. /.O-N EN MAAN 4 augustus Zon op 5.08 onder 20.27 Maan op 2.30 onder 18.45 17 gr. 18 gr. 15 gr. 14 gr. 19 gr. 17 gr. 16 gr. 20 gr. 21 gr. 26 gr. 27 gr. 18 gr. 21 gr. 22 gr. 22 gr. 23 gr. 26 gr. 26 gr. 29 gr. 27 gr. 30 gr.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1