PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Romme ontheven van opdracht tot vormen van een kabinet Rilland-Bath wordt woongemeente voor luchtmachtpersoneel Stalinist Ulbricht wil „zuiveren MOLLET VRAAGT VERSOBERING EN FINANCIËLE OFFERS Vandaag.. 199e jaargang - no. 181 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 2 aug. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Mlrifm. p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 38' Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen. Brouwerljstr. 2; Zierik/ee, N. Bogerdstr. 24. telef. 26. „SUBJECTIEVE REDENEN VERVULDEN ROL" Overzicht van bezwaren van P.v.d.A. tegen het ontwerpprogramma (Van onze parlementaire redacteur) De brief, die prof. Romme van de voorzitter der Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. ontvangen heeft en die een volstrekte afwijzing van zijn program inhield, heeft de doorslag gegeven voor zijn besluit om aan de koningin zijn opdracht terug te geven. Hij heeft ons dat woensdagavond medegedeeld en tevens op een aantal punten, die bij zijn formatiepoging van belang geweest zijn opening van zaken gegeven. Het verzoek van prof. Romme aan de koningin om hem te ontheffen van de opdracht tot het vormen van een kabinet dat geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te genieten, is door de koningin ingewilligd. Prof. Romme deelde mede, dat hij van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H. U. geen moeilijkheden had te duchten. De voorzitters van deze fracties bleken bereid om op grond van het program, doch onder het voorbe houd, dat het kabinet van bevredigende samenstelling is, aan hun geest verwanten te adviseren om in hef kabinet zitting te nemen. Wel hadden deze fracties wensen op onderdelen, doch prof. Romme achtte het mogelijk hieromtrent tof overeenstemming te komen. Bij de V.V.D. lag de zaak moeilijker, aldus prof. Romme. De voorzitter van de liberale fractie, drs. Korthals, had namelijk aan prof. Romme een brief gestuurd, waarin hij enige diep ingrij pende veranderingen voorstelde. Deze brief gaf evenwel geen directe aanlei ding om de formatiepoging op te ge ven. Dat was wel het geval met de brief van mr. Burger, die aan prof. Rom me heeft meegedeeld, dat het pro gram in zijn geheel als onaanvaard baar moest worden beschouwd en dat hij daarom de vraag, of hij zijn geest verwanten kon adviseren in een kabi net Romme zitting te nemen, ontken nend beantwoordde. Prof. mr. C. P. M. Romme ...niet geslaagd... Duizend hectaren staan blank in Overijsel Reeds drie weken lang staat een gebied van ruim duizend hectaren bouw- en grasland, de buurtschap pen Lenthe en Hoonhorst in N.O. Overijsel onder water. „Een nood toestand", zegt het gemeentebestuur van Dalfsen. „Een wantoestand", zegt de Nederlandse Heidemaatschappij. De boeren zelf noemen hun streek een rampgebied. De uitzonderlijk zware regenval, enige weken geleden, heeft de grenzen van capaciteit van de waterafvoer in Lenthe en Hoonhorst overschreden. Het gebied ressorteert onder gemeen te Dalfsen, maar staat niet onder watersehapsbeheer. Dit laatste doet de heidemaatschappij gewagen van een wantoestand. De landbouwers zien zich genood zaakt een gedeelte van hun veestapel te verkopen omdat zij geen voeder voor de beesten van het eigen land kunnen halen. Het gewas is totaal ver rot en de boeren moeten voor hun eigen wintervoorraad aardappels bij de groentenhandelaar kopen. De koeien staan in Lenthe en Hoon horst op stal. krijgen niet genoeg vers voer, en leveren melk ver beneden hun capaciteit. De bewerking van het land is geheel onmogelijk geworden. Een halve meter water overspoelt de wie len van de landbouwmachines en geeft vrij spel aan de eenden, die lustig rondzwemmen tussen aardappelen en bieten. Staking van IJmuidense vissers breidt zich uit Nadat maandag een wilde staking op de IJmuidense treilervloot is b'e- §onnen tegen het uitblijven van de eslissing over de nieuwe C.A.O. in het College van Rijksbemiddelaars, heeft deze actie zich gisteren uitge breid, zodat nu in totaal zeven sche pen bij de staking betrokken zijn. Er bestaat, naar men in visserijkrin- gen veronderstelt, grote kans dat het college geen beslissing zal nemen, zo lang er gestaakt wordt in het bedrijf. Met deze gegevens was het my on mogelijk, aldus prof. Romme, een kabinet op brede basis tot stand te brengen. Tot het laatste toe heeft de ex-formateur de brede basis een kans willen geven. Bezwaren van P.v.d.A Mr. Burger heeft namens de frac tie van de P.v.d.A. enige voorbeelden gegeven van punten, waarmede de P. v.d.A. onmogelijk akkoord kon gaan. De voorbeelden van mr. Burger gol den het volgende: Prof. Romme had in zijn program, aanknopende aan wat in het overleg met dr. Drees tot stand gekomen was, de passage opgenomen, dat voor de Nederlandse economie en de economi sche organisatie van de produktie en van de distributie als basis van het voortbrengingsstelsel wordt gehand haafd. Deze passage was ontleend aan het program, dat prof. Romme in 1951 bij zijn formatiepoging had op gesteld. Toen werd er geen bezwaar tegen gemaakt. Mr. Burger vond ech ter, dat extra afstand wordt genomen van de ondernemingsgewijze produk tie. Bezwaar hadden de socialisten er te gen, dat in het program niet overge nomen is, wat wel in het program Drees stond, namelijk opheffing van het verbod van arbeid van de gehuw de ambtenares in overheidsdienst. Prof. Romme zei, dat hij persoonlijk zeer gekant was tegen de opneming van dit punt in het program. Aanmerking maakte mr. Burger verder tegen de passage, die al bij het program Drees een rol speelde en die prof. Romme toen geformuleerd wenste te zien als „Ruimere inscha keling van de zending en de missie in Nieuw-Guinea". Prof. Romme had deze passage enigszins anders opge nomen, namelijk als ruimere inscha keling van de maatschappelijk in Nieuw-Guinea werkende instanties bij de voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke beslissingen in dit ge biedsdeel. Prof. Romme heeft niet meer van zending en missie gesproken, omdat bij de zending bezwaren gerezen zou den zijn tegen haar vermelding. Bepaald verwondering hebben de fi nanciële aspecten van het program Romme gewekt, aldus heeft mr. Bur ger meegedeeld. Verwondering, om dat de uitgaven verre het bedrag overschrijden, dat de maatregelen van dr. Drees gekost zouden hebben, waar tegenover staat, lagere belas tingtarieven over de gehele linie. Prof. Romme ontkende, dat hrj belastingverlaging over de gehele linie wenst in te voeren. Waartoe hij wilde overgaan was „ombui ging van het huidige fiscale sy steem van zeer hoge belastingta rieven en daarnaast tal van fiscale faciliteiten over de gehele linie, zodat een aantal bijzondere fiscale faciliteiten in de richting van een systeem met lagere belastingta rieven over de gehele linie, mist. (Vervolg op pag. 8) In Oost-Duitsland geen oppositie 99 De Oostduitse communisten heb ben gisteren medegedeeld, dat de leider van de partij, Walter Ul bricht, een zuivering gevraagd heeft van leden, die aangedrongen hebben op democratisering van de partij. Ulbricht heeft op een bijeen komst van het centrale comité ge zegd, dat een vijandelijke groep binnen de partij de „tegen-revolu tie" predikte als een gevolg van de nieuwe richting na Stalin. Hij zei: „Het is noodzakelijk om de woordvoerders van die vijande lijke politiek te ontmaskeren". Deze rede werd op een bijeen komst van het centrale comité in Oost-Berlijn gehouden. Men meent, dat niet minder dan 50.000 leden gezuiverd zouden kun nen worden. In elk geval zei Ulbricht, dat de partij 50.000 nieuwe leden in de fa brieken moest winnen om de partij te versterken. Geloofd wordt, dat zij de leden, die voor zuivering in aan merking komen, zouden moeten ver vangen. Hrj zei verder, dat de aan de kaak j|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll| Nieuwe herfstdepressie j in de zomer j (Van onze weerkundige s medewerker) Met grote snelheid trok giste- e= ren het regenfront van 'n nieu- we depressie over Engeland naar het oosten en bereikte in de namiddag Zeeland. Ook de s kern van deze nieuwe zeer ac- tieve depressie kwam over En- s geland naderbij, waardoor de barometer gisteravond zeer snel |1 ging dalen. Later op de avond M nam de wind langs de Zeeuwse H kust al weer tot hard toe. Op tal van plaatsen kan vandaag H nog langdurig en vrij veel re- M gen vallen. De weerkaarten to- nen een volslagen herfstachtig beeld. Het weer blijft ook hel M overige deel van deze week s veel te koel en onbestendig. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllllll stelling van Stalin „verwarring had gesticht onder een gedeelte van onze kameraden". Sommigen van de leden van de partij, had hij daaraan toege voegd, waren toegankelijk ge weest voor de „westerse leugens", dat de dwalingen van Stalm ge worteld waren in het communisti sche systeem. Hij zei. dat deze elementen „tegen 't leiderschap van de partij ageer den, de leiders belasterden en de grondslagen van de communisti sche orde aanvielen". Hij verklaarde ronduit, dat geen oppositie-partij in Oost-Duitsland zou worden geduld en dat de socialisti sche partij, die sedert 1946 verboden is, niet/zou worden toegestaan te her leven. „Kameraden, die alleen maar op 'n dwaalspoor waren geraakt, moeten van hun dwalingen overtuigd worden maar de vijanden moeten uit de partij worden gezuiverd" H Het vrijgezellencongres, dat H s gedurende vier dagen het H plaatsje Grevenbricht in zijn greep hield, behoort weer tot M het verleden. In de nacht van §j H dinsdag op woensdag werd hel congres besloten met de plech- m tige en vrolijke verbran ding van een viertal vrijge zellenpoppen", die hiervoor uil België waren gekomen. Ill!llllll!lllll!ll!llllllllllllllllllllllll!ll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll Twee meisjes gewond door Natronloog Bij de Velser melkinrichting aan de Koningstraat in Beverwijk zijn twee meisjes van 21 en 22 jaar vrij ernstig gewond door aanraking met natron loog. De jongedames, die behulpzaam waven bij het opstapelen van kratten, raakten in een stoeipartij verwikkeld met een der manlijke employés. De ze pakte op een gegeven moment een fles, naar hij dacht gevuld met water en goot de inhoud over de meisjes leeg. Zij begonnen, hevig te gillen, want de fles bleek natronloog te bevatten. Het gevolg was, dat het tweetal met ernstige brandwonden aan gelaat en handen in het ziekenhuis moest wor den opgenomen. Een dubbel proces verbaal is opge maakt, ten eerste omdat de meisjes niet in dienst waren van de melkin richting, zodat het een overtreding werd van de arbeidswet en bovendien ontbrak op de fles met het gevaar lijke loog een etiket, dat de inhoud vermeldde. Treinramp in Brazilië eist twintig mensenlevens Tenminste twintig personen zijn om het leven gekomen en een groot aan tal mensen zijn gewond toen een goe derentrein met grote snelheid inreed óp een passagierstrein, welke buiten het station van Barra do Pirai in Brazilië stond. Bara do Pirai ligt op ongeveer 110 km van Rio de Janeiro. Tenminste twee rijtuigen van de passagierstrein werden volkomen ver nield, aldus ontvangen berichten. Reddingsploegen zijn nog bezig slachtoffers uit de verwrongen staal- te halen. OPROEP TOT FRANSE VOLK De Engelse regering waarschuwt voor prijsstijgingen De Franse premier, G. Mollet, heeft woensdag in de Nationale Vergadering aangekondigd, dat Frankrijk zal moeten versoberen en zich geldelijke offers zal moeten getroosten om zijn militaire opera ties in Algerije te kunnen bekosti gen en om alle inflatie- en devalua tiegevaren te bezweren. Hij begon zijn verklaring over de financiële politiek der regering met te zeggen, dat het Algerijnse drama het gehele leven van de natie 'n nieu we stijl oplegt. De strenge vorst van de afgelopen winter, die bijna een na tionale ramp werd, heeft de Franse economie een slag toegebracht, die door niemand wordt betwijfeld. Bo vendien zullen de staatsuitgaven als gevolg van de operaties in Algerije dit jaar met minstens 300 .miljard frank stijgen. Wanneer de vrede zal zijn hersteld, zal Algerije enorme ...is het 125 jaar geleden, dat onder leiding van de prinsen Willem en Frederik de tien- daagse veldtocht door België begon. ...is het 20 jaar geleden, dat de befaamde Franse luchtvaart- pionier Louis Blériot in Parijs overleed. Hij was het, die in 1909 als eerste een vlucht ovei Het Kanaal maakte van Ca lais naar Dover. Voor deze af stand had Blériot toen 27 mi- nuten en 21 seconden nodig. VOORBEREIDINGEN IN SNEL TEMPO Plan voor honderd woningen wacht op de laatste goedkeuring Wanneer „Oorlog" ons extra-bouwvolume kan bezorgen, dan zullen wy woningen bouwen", zei Rillands actleve burgemeester, de heer J. C. W. Job- se, toen de commandant van de vliegbasis Woensdrecht vorig najaar huis vesting kwam vragen voor zyn personeel. Na deze toezegging is er een „bliksem-offensief" ontketend, met als resultaat, dat er honderd en tien nieuwe 'woningen in Rilland voor de mannen van de luchtmacht op papier gereed staan. De vliegbasiscommandant confereerde met garnizoenscom mandant Bergen op Zoom.... het ministerie van oorlog sprak met wederop bouw, de staatssecretaris van oorlog gaf zyn goedkeuringde gemeente Rilland kocht de grondenliet een uitbreidingsplan maken.... twee archi tecten ontwierpen zes typen woningen..... een aannemer werd gevonden. Al les kwam gereed in nauwelijks een half jaar, alleende laatste goedkeu ring van wederopbouw ontbreekt nog. Juist dinsdag werd bericht ont vangen, dat naar de mening van wederopbouw de aannemingsprijs teveel boven de curveprys ligt. De eerste spade kan dus nog niet In de grond. Er zal eerst opnieuw be raadslaagd, gerekend "n geconfe reerd moeten worden, voordat het zover Is. Burgemeester Jobse Is echter vol vertrouwen, dat er een oplossing zal worden gevonden. Al weet hy nu nog niet goed, hoe op de ontworpen plannen verder be zuinigd zou moeten worden, zon der dat. de kwaliteit van de wonin gen hieronder gaat lyden. Honderd en tien woningen! Voor een gemeente als Rilland Bath bete kent dit niet minder dan dat het wo- ningbezit en het inwonertal met onge veer twintig procent zullen toenemen. En dat, terwijl er in andere overwe gend agrarische gemeenten als ge volg van de toenemende mechanisa tie in de landbouw en de trek naar de stad, vaak een langzame teruggang in de bevolking is te constateren. In Rilland-Bath, dat vooral ook na de ramp door zijn nieuwbouw en plant- soenaanleg als woongemeente nog aantrekkelijker is geworden, zal dit straks allemaal anders zijn. Honderd en tien mannen van de luchtmacht zullen 's avonds het rumoer van de vliegbasis kunnen ontvlieden, om zich in Rilland by hun gezinnen te voegen, waar zij zullen kunnen genieten van de vrije natuur en de landelijke rust. Het ministerie van oorlog kwam met het gemeentebestuur van Rilland Bath overeen, dat het zou trachten van wederopbouw en volkshuisves ting, extra-bouwvolume voor honderd woningwetwoningen ten gunste van Rilland te verkrijgen. Hiermee zullen (Vervolg op pag. 2) hulp van het moederland behoeven voor de modernisering van zijn eco nomie en voor het verhogen van de levensstandaard der bevolking. Deze nieuwe verplichtingen noodzaken Frankrijk tot een politiek van streng heid en offers, aldus Mollet. De Engelse regering heeft woens dag de industriëlen gewaarschuwd, dat het wegens de groeiende buiten landse concurrentie thans dringender dan ooit is een einde te maken aan de stijging van prijzen en kosten. Sir Bernhard Docker verliest de strijd Engelands meest spectaculaire in dustrieel, sir Bernard Docker, heeft zijn strijd om herbenoemd te wor den tot president-directeur van het machtige VB.S.A.-concern woensdag verloren. 'V Op een grote'aandeelhoudersverga dering, welke op zijn verzoek ge houden werd, stemden de aanwezige aandeelhouders bij handopsteken met 303 tegen 109 stemmen tegen Dockers resolutie waarin voorge steld werd Jack Sangers, de man, die Docker ontslagen heeft, te ontslaan. Een tweede door Docker ingedien de resolutie, waarin hij herbenoe ming van zichzelf als president-di recteur voorstelde, werd met 240 stemmen tegen 66 stemmen eveneens verworpen. Deze aandeelhoudersvergadering was zonder precedent. Niet minder dan 1500 aandeelhouders van het machtige concern, dat wapens zowel als geweren en speelgoed maakt, wa ren aanwezig in Grosvenor house. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond Stockholm regenbul 19 gr. Oslo: zwaai "bewolkt 18 gr. Kopenhagen: hall bewolkt 17 gr. Aberdeen: motregen 13 gr. Londen: motregen 16 gr. Amsterdam regen 17 gr. Luxemburg: geheel bewolki 17 gr. Parijs: regen 18 gr. Bordeaux: licht bewolkt 23 gr. Grenoble: half bewolkt 27 gr. Nice: zwaar bewolkt 27 gr. Berlijn: zwaar bewolkt 17 gr. Frankfurt: geheel bewolkt 39 gr. München: onbewolkt 20 gr. Zürich' geheel bewolkt 22 gr. Genève: zwaar bewolkt 24 gr. Locarno: half bewolkt 26 gr. Wenen: zwaar bewolkt 22 gr. 25 gr. Innsbruck- half bewolkt Rome: hall bewolkt 33 gr. AJaccio: onbewolkt 27 gr. DE VERWACHT... VEEL WIND Overwegend zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen tijdelijk regen. Vrij krachtig tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde wind, voorname lijk tussen west en noordwest. Weinig verandering in temperatuur. 3 augustus Zon Maan ZON EN 5LAAN 5.07 onder 20.29 1.20 onder 17.58

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1