PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Britse regering gaf bevel tot „zekere vloot bewegingen" Chinese troepen over Birmaanse grens Op bezoek in de kampeerhuisjes in Koudekerke en Zoutelande VOOR 27.800 HONGAREN ZAL MEN VONNISSEN HERZIEN DE VERWACHT. 199e jaargang - no. 180 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per Week; 5,85 p. kW.: £r. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 1 aug. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Min lm. p. advertentie 4.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1,„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: vilssingen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3R-1 Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2: Zlerlk7ee, N. Bogerdstr. 24, telef. 26. SPANNING ROND HET SUEZKANAAL Amerikaanse minister Dulles voor overleg, naar Londen gevlogen De bemanning van twee Britse vliegdekschepen, de Bulwark en de Ocean, kregen gisteren order, zich gereed te houden voor vertrek naar de Middellandse Zee. Operationele eenheden stonden gereed om de tocht mee te maken. JHet ministerie van marine te Londen deelde mede, dat bevel was gegeven tot „zekere vlootbewegingen". Bijzonder heden werden niet bekendgemaakt. Het Britse ministerie van oorlog maakte intussen bekend, dat de grondstrijdkrachten in het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied „zekere voorbereidende maatre gelen van militaire aard" treffen. „Met het oog op het gewicht van de aangelegenheden, die in Londen door de minister van buitenlandse zaken Selwyn Lloyd van Engeland en Christian Pineau van Frankrijk worden besproken, heeft de pre sident zijn minister Dulles persoonlijk verzocht, aan de slotfase van deze besprekingen, waarbij de Verenigde Staten door de waarnemend onderminister van buitenlandse zaken, Robert Murphy, zijn verte genwoordigd, deel te nemen". Aldus luidde een communiqué dat gis teravond op het Witte Huis te Washington werd uitgegeven. Dulles stapte meteen in het vliegtuig. Tezelfdertijd werden alle activa in de Verenigde Staten van de Egyptische regering bevroren. De Egyptische regering zond aan alle landen ter wereld een nota, waar in wordt beloofd dat het scheep vaartverkeer door het Suez-kanaal geen strobreed in de weg zal wor den gelegd. Deze Egyptische nota wordt ge zien als het antwoord van presi dent Nasser op de vaak gehoorde beschuldiging, dat het verdrag van Konstantinopel door Cairo niet zal worden nagekomen. De eis, dat het kanaal moet worden geïnternatio naliseerd, hangt met deze beschul diging samen. In een toespraak, waarvan de tekst door radio-Moskou is uitgezonden verklaarde de eerste secretaris van de Russische communistische partij, Nikita Kroesjtsjew, dat de Suezka- naal-aangelegenheid op vreedzame wijze moet worden opgelost. Een an- Recreatie De A.N.W.B. heeft een adres aan de regering gericht over de re creatie. De bond wil tenminste een staatssecretaris belast zien met het behartigen van de recreatieve be langen. Een man, die zich in de strijd kan werpen, wanneer het gaat om het behoud van gebieden, die nu nog voor ontspanning worden gebruikt, maar die opgeëist worden voor de woning bouw, de landbouw of wat dan ook. Een man ook, die een actief recre- atiebeleid zou moeten voeren en nieu we mogelijkheden zou moeten zoeken. Het komt, zo zegt de A.N.W.B., re gelmatig voor, dat de belangen van de recreatie in hoge mate geschaad kunnen worden, doordat geen instan tie aanwezig is ter verdediging daar van. Andere bodemgebruilcers ge noemd worden landbouw, industrie, defensie, verkeer en volkshuisvesting weten hun belangen goed te verde digen. Zij laten hun stem in de verte genwoordigende organen horen. Daar tegenover genieten de recreatiebelan- gen weinig steun. De klacht van de A.N.W.B, is be grijpelijk. Er gaat inderdaad nogal wat recreatieterrein ver loren, al is het misschien overdreven om daarvoor nu juist een nieuw staats-secretariaat te scheppen met een volledige administratieve omlijs ting. Wij hebben echter niet de indruk, dat bijvoorbeeld onze Nederlandse pla nologen, die de ruimtelijke ordening bestuderen geen gevoel voor het be houd van recreatiegebieden zouden hebben. Het tegendeel is waar! Zij zijn zeer gevoelig voor het behoud van de recreatiegebieden en voor het scheppen van nieuwe mogelijkheden. Kort geleden nog werd een „visie" op de toekomstige ruimtelijke orde ning rondom de stad Rotterdam be kend gemaakt en op de kaarten had men niet slechts binnen het Deltaplan de Zuidhollandse eilanden in de Rot terdamse invloedssfeer betrokken, maar men had ook aan een groot deel van Zeeland een recreatieve functie ten bate van Rotterdam toegedacht. Een der af te dammen zee-armen was op de kaart voorzien van een verlaagd waterpeil. De drooggekomen fronden en eilandjes waren reeds be- ost en er was slechts weinig fantasie nodig om daar de natuurlievende ste delingen te zien wandelen. De vraag of de Zeeuwse bevolking andere verlangens had en heeft dan nieuw gewonnen gronden in recreatiegebieden om te zetten, speel de waarschijnlijk by dit plan geen rol. En toch zal men daarmee rekening moeten houden, De recreatie is in de ze provincie een inkomstenbron van betekenis, maar zij is dat slechts ge durende korte tijd. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. Wanneer ir. F. Q. (Vervolg op pagina 3) dere oplossing is niet mogelijk, zo be toogde hij. Hij was van mening dat de soevereine Egyptische regering gerechtigd was, het Suezkanaal te naasten. De Sowjet-Unie, die kennis heeft genomen van de verklaring der Egyptische regering, dat het kanaal open zal blijven voor schepen van alle nationaliteiten, meent dat er geen reden bestaat om zich ongerust over deze zaak te maken. De Egyptische daad van nationalisatie, aldus Kroesj. tsjew, heeft sommige westelijke rege ringen tezeer in een staat van opwin ding gebracht. „Vooral in Engeland en Frankrijk is men er nogal opge wonden over". Overigens hadden welingelichte kringen te Londen, waar de Grote Drie overleg pleegden, gezegd, dat er alleen op de dreiging van gewapende interventie zou worden gezinspeeld, ingeval van een nieuwe zich ernstiger voordoende ontwikkelende situatie. De Verenigde Staten voelden er niet veel voor, tot een straffe actie over te gaan. Semi-officiële Egyptische kringen ontkenden gisteren, dat de actie van de regering, waarbij alle buitenland se bank-rekeningen onder deviezen- controle werden geplaatst, een her vergelding inhield van de Engelse en Franse maatregelen van diezelfde aard. De Nederlandse Bank heeft van de Bank of England bericht ontvangen dat Egypte geen deel meer uitmaakt van de „Transferable Account Area". Zonder voorafgaande vergunning van de Bank of England zijn derhalve geen overboekingen tussen „Trans ferable Account" en „Egyptische" re keningen toegestaan, aldus de Neder landse Bank. Om de kaap. Naar te Nairobi verluidt, heeft Engeland troepenschepen op weg naar of komend van 't Verre Oos ten opdracht gegeven, het Suez kanaal te mijden en om de Kaap te varen. Maandag zijn 52 schepen van ge zamenlijk 400.000 ton door het ka naal gevaren zonder dat zich in cidenten hebben voorgedaan. De Britse minister van vervoer zou volgens de News Chronicle acht tien reders bijeengeroepen hebben en de raad hébben, "-egeven, zich erop voor te bereiden, hun sche pen om de Kaap te laten varen. De „Blue Funnel Line" een der groot ste vrachtrederijen tussen Malak- ka en Europa, heeft tot nader aan kondiging een embargo afgekon digd voor vraehtladingen naar Suez en de havens in het ooste lijk deel van de Middellandse Zee. United Press seinde uit Valetta (Malta) dat daar een vliegkampschip vier kruisers, zeven torpedojagers een flottielje mijnenvegers zijn ver trokken voor „oefeningen". Intussen naderen twee Britse oorlogsschepen de zuidelijke ingang van het. Suezka naal, de 8000 ton metende kruiser Kenya en de 2600 ton metende torpe dojager „Diana". Egyptische oorlogs schepen stoomden de haven van Alex- andrië uit, waaronder de torpedoja gers die onlangs van Polen zijn ge kocht. Aan beide ingangen van het Suezkanaal kruisten de Egyptische onderzeeërs die in de Sow jet-Unie werden gebouwd. Regering zegt: geen dorpen bezet Birma voert met de regering van communistisch China onderhande lingen over de aanwezigheid van communistisch-Chinese troepen in de staat Wa, in noordoost Birma, zo wordt gezegd in een communi qué, dat dinsdagavond door het ministerie van buitenlandse zaken te Rangoon is uitgegeven. „Het is niet waar", zo wordt in de bekendmaking gezegd, „dat, zo als in „The Nation" (een Birmaans blad) is verklaard, Chinese troepen Makoengam, Nogmoeng en twee andere dorpen hebben bezet." In twee van deze plaatsen zijn op het ogenblik Birmaanse strijdkrachten gelegerd, die in radiocontact met het betrokken hoofdkwartier staan, en de andere staan onder toezicht. In Zoutelande: wassen buiten aan de pomp, de enige gelegenheid in het centrum van kampeerhuisjes hier, waar men water kan krijgen. Hier nog wel iets van de oude wijze van kamperen. (Foto P.Z.C.) Het in het Engels verschijnende an ti-communistische blad „The Nation" had tevoren gemeld, dat verscheidene honderden Chinese militairen over een 800 kilometer brede strook de Bir maanse grens hadden overschreden. Naar aanleiding van deze „flagrante schending van de Birmaa-nse grens" had premier Oe Ba Swe maandag een kabinetsvergadering belegd, die werd bijgewoond door de Birmaanse staf chefs, aldus „The Nation". Dit laatste wordt in het officiële communiqué ook tegengesproken. Gezegd wordt, dat het beleggen van een internationale conferentie om te spreken over een duidelijke grensafbakening, zoals voorge steld door „The Nation", niet dooi de gebeurtenissen wordt gemoti veerd Twaalf mensen omgekomen bij brand in rusthuis Dinsdagochtend vroeg zijn twaalf mensen in de vlammen omgekomen toen een felle brand In een rusthuis van drie verdiepingen In Puxlco, Ver. Staten, woedde. Slechts één inwoonster van het huis, mevrouw Sherry Fredericks, werd gered. Mevrouw Fredericks, die niet kon lopen, werd via een raam op de tweede verdieping door een geeste lijke en een ?->ediende van een pomp station gered. De brand verspreidde zich zo snel, dat de andere bewoners van het huis blijkbaar geen tijd meer hadden om het huis te verlaten. De brandweer uit tal van naburige plaatsen kwam te hulp,, maar des ondanks brandde het rusthuis geheel uit. Onder de twaalf den bevinden zich o.a. de directrice van het.huis en haar 7-jarig kleinzoontje. De oorzaak van de brand is niet bekend. Brits bergbeklimmer in Zwitserland omgekomen De bekende Britse alpinist Thomas Bourdillon, die destijds deel heeft uit gemaakt van de befaamde Mount Everest-expeditie van Sir Edmund Hillary en Sherpa Tenzing, is naar thans vernomen wordt zondag j.l. te zamen met een andere bergbeklim mer, R. M, Viney, van de steile ooste lijke helling van de 3406 meter hoge Jaegihom (Zwitserland) gestort en te pletter gevallen. e= Ruim 700 kilometer ten noord- oosten van Bombay in India is M 'n hevige aardbeving geweest, die zware schade heeft aange- richt en talloze gezinnen dale- loos heeft gemaakt. Twintig fj| jH mensen vonden de dood in een moskee, waar zij op het mo- ment van de ramp aan het H bidden waren. Deze foto werd H gemaakt te Anjar toen sociale werJesters uit Koetch de hinde- H ren van het getroffen plaatsje van melk voorzagen. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf Kefauver trekt zich terug Senator Estes Kefauver heeft zich als gegadigde voor de benoeming van democratisch kandidaat voor het Ame rikaanse presidentschap teruggetrok ken en zijn aanhangers opgeroepen, Adlai Stevenson te steunen. Hij verklaarde, dat hij na de voor verkiezingen de toestand, „op realis tische wijze" in ogenschouw had ge nomen en zo tot zijn besluit was ge komen. Bij de vorige presidentsverkiezin gen in 1952 was Stevenson de officiële kandidaat van de democraten. Hij werd toen verslagen door Eisenhower. Vijftig werkneemsters ontslagen bjj Nijma Bij de kunstzijdespinnerij Nijma te Nijmegen zijn 50 werkneemsters, voor het merendeel analisten, ontslagen. Dit is gebeurd omdat enkele nieuw bouwprojecten hoge uitgaven eisen en ten tweede, omdat als gevolg van de crisis in de auto-industrie in Amerika bestellingen voor technische auto- garens, die de Nijma gewoonlijk le vert, uitblijven. Het ontslag is ge beurd in overleg met het Geweste lijk Arbeidsbureau. De meisjes zijn ontslagen met twee maanden salaris en vakantietoeslag. Geruchten als zouden er ontslagen op grote schaal bij de Nijma worden gegeven, missen volgens de directie alle grond. „SOMMIGEN AL TERECHTGESTELD...." Gabor Peter maakte ernstige fouten De Hongaarse procureur-generaal, Gyoergy Non, heeft bekendgemaakt, dat er nog 27.800 politieke gevangenen zijn, „wier zaken opnieuw moeten worden onderzocht." Non, die tot het Hongaarse parle ment sprak, beloofde, dat „ieder uit de gevangenis zal worden ontslagen, tenzij de begane overtreding straffen noodzakelijk maakt." Non gaf toe, dat er „in het verleden door de geheime politie vergissingen waren begaan." Hij voegde hier even wel aan toe dat sinds 1954 23.000 per sonen amnestie hebben verkregen, Andrea Doria zag Stockholm naderen op radarscherm Bemannningsleden van de „Andrea Doria" namen voor de noodlottige aanvaring met de „Stockholm" het Zweedse schip op het radarscherm waar, zo heeft Hugh Gigante, een pu blic relations officer van de Italia- lijn gisteren te New York tegenover United Press verklaard. De „Andrea Doria" week naar links uit, maar de „Stockholm" sloeg er in het geheel geen acht op, zo voegde Gigante hieraan toe. Volgens Gigante was de „Andrea Doria" scherp naar links afgedraaid in een „kennelijke poging" om uit de weg te komen. De verklaring van Gigante is een van de eerste details over de toestand op de brug van de „Andrea Doria", welke tot dusverre uitgelekt is. ROMANTIEK OF ZAKELIJKHEID Problemen van sociaal toerisme Waar is de tijd gebleven, dat men op Walcheren, in de tuin van Zee land, zijn tent ergens kon neerzetten ën als eenvoudig kampeerder kon genieten van de avond na een dag van zwerven langs velden en wegen! Na de oorlog werd het kamperen vooral: uitgaan met caravans, verblij ven in zomerhuisjes of kampeerhuisjes met wat minder comfort en nog maar zelden rondtrekken met tenten op een fiets, krakend onder de zware belasting. Thans trekken hele families er op uit en ook Zeeland merkt in hoge mate de weerslag van dit sociaal toerisme en het verlangen van deze tijd om in de natuur te vertoeven met een maximum aan comfort. Zó maar kamperen kan nergens meer, tenzij men binnen de 48 uur ver dwijnt om maar te zwijgen over de regelingen voor kampeerkaarten. En naarmate de jaren sinds de oorlog verstreken wordt ook het ver blijven in huisjes van een min of meer semi-permanent karakter moei lijker door kwesties als het aanzien van de streek, waar men vertoeft, welstandsvoorzieningen, regelingen van streek of gemeenten, centrale voorzieningen en wat daarbij verder komt kijken. By al deze reglementen van al lerlei aard kan men de vraag stel len of er niet een tendens is om teveel voor te schryven en nog te weinig over te laten aan het spel van verbeelding en romantiek. Wat de mogelijkheden van toe ristische recreatie betreft, zoals die in onze tijd gevraagd worden, kan men op Walcheren om dit voor beeld voor Zeeland te gebruiken een bepaalde tegenstelling ont dekken in de regelingen, zoals Koudekerke die trof en zoals die thans in Zoutelande gelden. Vebena-bos Om misverstanden te voorkomen zij er op gewezen, dat hier niet in het geding is de bouw van ongeveer 50 zomerhuisjes in het Vebena-bos in Koudekerke, een project, dat aan spraak mag maken op aller waarde ring door de kloeke en verantwoorde opzet. Thans zijn er 50 zomerhuisjes vrijwel gereed en het volgende jaar komen er nog 25 bij. De vóórgeschie denis is bekend: toen in 1952 de Rijks- goedkeuring minder stringent werd, kon de bouw van dergelijke bunga lows onder de bepalingen van de bouwvergunningen vallen. Was de be. langstelling in de jaren tot 1955 be trekkelijk gering, in de laatste tijd is (Vervolg op pag. 5) Hij kondigde voorts aan, dat zelfs gevallen, „waarbij geen onwettige po- litie-acties aan het licht waren geko men" opnieuw zullen worden bestu deerd. Vervolgens somde hij een reeks van gevallen op, waarbij de tot levenslan ge gevangenisstraf veroordeelde chef van de geheime politie, Gabor Peter „de ernstigste fouten had gemaakt". Hieronder waren ondermeer de pro cessen tegen de voormalige Hongaar se minister van Buitenlandse Zaken, Laszlo Rajk, die in 1949 was opgehan gen, de voormalige minister van Bin nenlandse Zaken, Kadar, en tegen de voormalige sociaal-democratische lei ders. Non gaf toe, dat sommigen van de genoemde personen al zijn terecht gesteld, maar dat „alles zal moe ten worden gedaan om hun nabe staanden schadeloos te stellen." In 149 gevallen was „onwettig" opgetreden, zo zeide hij. Ook deel de hij mede, dat de gevallen van oorlogsmisdadigers „individueel" zullen worden herzien. „Op God vertrouwen wij" devies Verenigde Staten Maandag: heeft president Eisenho wer de wet getekend waarbij het mot to: „In God we trust" (Op God ver trouwen wij) tot nationale leuze van de Verenigde Staten wordt in Koudekerke: prachtige centrale voorziening met een ideale toilet- en wasinrichtingwaarbij zelfs een douche niet ontbreekt. (Foto P.Z.C.) ONBESTENDIG. Toenemende bewolking met later van het westen uit enige regen. Zwak ke tot matige wind tussen west en zuidwest. Middagtemperaturen iets hoger dan gisteren. ZON EN MAAN 2 augustus Zon op 5.05 onder 20.30 Maan op 0.22 onder 17.02

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1