3M PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Poujadisten maakten weer amok in Kamer Zeelands stranden! Zweeds waarnemer zwaar gewond bij incident in Palestina Eindelijk zomer aan KRITIEK VAN KROESJTSJEW OP MINISTER KHLAM0W VERWACHT... den Boer. Adjunct: W. de Pagter. B^lkJ W B B fï L HL— O— V V BL. IJ *-■ M Ml K Ing. mededelingen driemaal Hoofdredacteur: W. Leertouwer. «9 UHBSB nbrnm W W «F IK m« l m Kleine advertenties (max. 8 regels) Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. 23 cent p. regel met een minimum "Tf 6,10 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN *d™ per kw. Losse nummers 10 cent. t Glro no. 359300 p.z.c., Middelburg. Bureau's: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 UJnen (b.g.g. 546 of 301); Middelburg, Markt 51, telef. 384'; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zïerlkzee. N. Bogerdstr. 24. telef. 26. s Geassisteerd door een klein le ger van sleepboten arriveerde woensdagmorgen in de Vlis- singse haven het vlaggeschip van de scheepvaartmaatschap pij ,J?ratélli Grimaldi" te Ge nua. Het is het bijna 20.000 ton metende motorschip Vene zueladat tezamen met twee kleinere schepen beide rond de 10.000 ton de dienst tus sen Vlissingen en Centraal- AmeriJca onderhoudt. Het schip had 150 passagiers aan boord en zal vrijdag a.s. met een even groot aantal passagiers de te rugreis aanvaarden. (Foto P.Z.C.) Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Prof. Romme polst ici in toren politic De kabinetsformateur, prof. mr. C. P. M. Romme is zijn taak gistermor gen begonnen met een bezoek te bren gen aan dr. W. Drees, om van hem de stukken met betrekking tot de formatie over te nemen en zich 'op en kele punten betreffende het verloop daarvan nader te oriënteren. De for mateur heeft als plaats voor zijn werkzaamheden gekozen het „toren tje" op het ministerie van binnen landse zaken, de vroegere werkkamer van de onlangs afgetreden minister van binnenlandse zaken. Hij had gistermiddag een onderhoud met de heer J. G. Suurhoff, minister van Sociale Zaken en Volksgezond heid in het demissionaire kabinet. Verder werden nog voor een bespre king uitgenodigd mr. J. A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer en mr. L. G. Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer. Aangewezen lid spreken belet Schreeuwende Poujadisten hebben woensdag weer een zitting van de Franse Nationale Vergadering tijdens het debat over de financiering van de strijd in Algerije in de war ge schopt. Tweemaal weigerden schreeuwende volgelingen van de anti-belasting-be taler, Pierre Poujade, een afgevaar digde het woord te laten en dwon gen de voorzitter om de zitting te schorsen, vanwege het tumult. De socialistische premier Guy Mol- let tracht geld te vinden voor dé strijd in Algerije en het debat, dat daarover gevoerd werd, was al erg verwarrend geweest, toen plotseling bleek, dat de Poujadisten, die tegen de be staande belastingen zijn en dus van zelfsprekend tegen nog hogere be lastingen, een offensief tegen de rege ring beraamden. Het tumult begon, toen de radicaal socialist Pierre Souaues opstond om te spreken. Deze heeft de plaats inge nomen van een Poujadistische afge vaardigde, die van zijn zetel verval len is verklaard. „Aangewezen, aangewezen", schreeuw den de Poujadisten zo luid, dat hij niet was te verstaan. Het was een hoongeroep, omdat hij voor zijn zetel was aangewezen en niet bij de verkie zingen gekozen. De Poujadistische afgevaardigde Jean le Pen deelde daarop mede, dat zijn groep „aangewezen afge vaardigden niet zou toestaan om het woord te voeren. Zijn aanhangers klepperden met de lessenaars, totdat de voorzit ter de sirenes liet werken als sein, dat de vergadering werd geschorst en de tribunes ont ruimd. Van dezelfde tonelen kon men een paar minuten later opnieuw getuige zijn. 's Ochtends had premier Mollet in de Nationale Vergadering nog een succesje geboekt, toen hij het ver trouwensvotum wist te verwerven terzake van het wetsontwerp voor een belasting op het wegvervoer. De uitslag der stemming was: 285 voor en 115 tegen. Buiten het gebouw van de Na tionale Vergadering demonstreerden vrachtauto-chauffeurs tegen de be lastingverhoging. Zij werden door de politie verwijderd. Over de gelden voor de financie ring van de strijd in Algerije werd in de middagbijeenkomst nog geen beslissing genomen. Aan mr. Schokking werd eervol ontslag verleend Bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1956, no. 71, is aan mr. F. M. A. Schokking op zijn verzoek met ingang van 1 augustus 1956 eervol ontslag ver leend als burgemeester van de ge meente 's-Gravenhage, met dankbetui ging voor de vele en gewichtige diens ten door hem als zodanig bewezen. Mr. Schokking en mevrouw Schok king zullen op 1 augustus een af scheidsreceptie houden. Het zou met de wens van de burgemeester overeen komen. indien daarbij geen toespra ken zouden worden gehouden. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Stockholm- zwaar bewolkt, 19 gr. Oslo, half bewolkt. 21 gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt. 22 gr. Aberdeen, half bewolkt. 23 gr. Londen, onbewolkt, 27 gr. Amsterdam zwaar bewolkt. 21 gr. Luxemburg licht bewolkt, 23 gr. Parijs, onbewolkt, 28 gr. Bordeaux, .onbewolkt, sg gr! Grenoble, licht bewolkt, 27 gr. Nice, onbewolkt, 15 gr! Berlijn, zwaar bewolkt. zo gr! Frankfort, zwaar bewolkt. 23 gr! München, onbewolkt, 21 gr! Zürich. onbewolkt, 24 gr! Genève, onbewolkt. 26 gr! Locarno, onbewolkt. 31 er" U7annn h.l 1 I Wenen, half bewolkt, Innsbruck, onbewolkt, Rome, onbewolkt. Ajaccio onbewolkt, Mallorca, onbewolkt, 21 gr. 27 gr. 33 gr. 2S gr. 31 gr. WEER ONRUST IN MIDDEN-OOSTEN Israëlisch vliegtuig neergehaald door geschut van Jordaniërs Wederom is er onrust aan de grenzen van Israël. De Zweedse luite nant-kolonel Eric Thalin, lid van de bestandscommissie van de Ver enigde Naties in Palestina, werd ernstig gewond en de Deense majoor A. E. Ervit-Miller, eveneens lid van de commissie, kreeg een shock toen Jordaniërs het vuur op hen openden terwijl zij zich op weg bevonden naar de grens voor onderzoek van een incident acht kilome ter ten noordoosten van de Jeruzalem. Aldus Israëlische berichten. Volgens Jordaanse zegslieden waren de beide waarnemers gewond geraakt tijdens een mortieraanval door de Israëliërs, die zes unr duur de. Iu het gebied van Gaza werd eveneens geschoten. En de Jordaanse legerleiding heeft meegedeeld, dat luchtdoelgeschut een Israëlisch vliegtuig omlaag heeft geschoten, „dat het Jordaanse luchtruim had geschonden". Hieraan werd toegevoegd, dat het toestel brandend in de Israëlische sector van Jeruzalem omlaag was gestort. De aanval op de waarnemers van de Verenigde Naties gebeurde, toen dezen zich op weg bevonden naar het dorp Mevasseret Yerus- halayim. Zij hadden de opdracht, een eerder voorgevallen incident te onderzoeken. De Jordaniërs hadden gevuurd nadat Israëlische arbeiders een „booby trap" hadden gevonden in de vorm van een handgranaat, die onder een ton was geplaatst. Israë lische politiemannen beantwoord den het vuur en gedurende 'n uur moest het verkeer tussen Tel-Aviv en Jeruzalem worden omgelegd. Volgens een Israëlische lezing van het incident zag een Israëlische pa trouille zich gedwongen, van mortie ren gebruik te maken om zich tij dens het gevecht uit een val te red den. De patrouille stond onder hevig spervuur van de Jordaniërs. Nadat Israël een klacht had ingediend bij de commissie van de Verenigde Naties voor toezicht op het bestand, wist de commissie ter plaatse een staking van de vijandelijkheden tot stand te brengen. Maar later openden de Jordaanse militairen opnieuw het vuur, hetgeen door de Israëliërs werd beantwoord. Na drie uur begaven de waarnemers Terreur op Cyprus laaide weer op: drie doden Eoka-leider haalt woorden van Winston Churchill aan Terroristen met revolvers en bom men gewapend hebben hnn activiteit op het door terreur bezochte eiland Cyprus opgevoerd. De doden zijn een Engelsman, die tot de luchtmacht behoort en die door het hoofd en in de rug werd geschoten, een Maltezer en een Turkse Cyprioot. Deze werden allen woensdag vermoord. Vier Griekse Cyprioten, onder wie een meisje van 15 jaar, werden ge wond, toen er een bom geworpen werd tijdens een huis-feestje in Li massol, dinsdagavond. Een Turks- cypriotische politie-agent kreeg een schotwond, toen hij ten noorden van Nicosia met zijn auto in een hinder laag reed. De Grieks-Cyprische verzetsorgani satie „Eoka" heeft in vlugschriften verklaard, dat de dreigbrieven, die Grieks-Cyprische journalisten hebben ontvangen, geschreven zijn door de Britse inlichtingendienst. De leidei van de Eoka, Digenis, die de vlugschriften had ondertekend, haalde hierin een uitspraak aan van Winston Churchill: „I-Iet; is de aller eerste plicht van onderdrukte volke ren voor hun vrijheid te strijden". Hatta bang dat corruptie Indonesië te gronde richt „Nederlanders hebben tijd noch geld voor Nieuw-Guinea" De vice-president van Indonesië, Moh. Hatta zei woensdag, dat Indo nesië uiteindelijk hetzelfde lot ten deel zal vallen als het bewind van Chiang Kai Shek in China, als het land niet zeer spoedig een einde maakt aan de heersende corruptie. Er be staat, aldus Moh. Hatta, op het ogen blik in Indonesië een onbeteugelde corruptie. Het Indonesische ideaal van een welvaren."' land is nog ver verwijderd van zijn verwezenlijking. Hij legde er de nadruk op, dat Indonesië de schuld voor de slechte economische positie waarin het verkeert, alleen maar op zichzelf kan werpen. Over westelijk Nieuw Guinea zeide Moh. Hatta, dat. dit land spoedig in Indonesische handen zal zijn, als In donesië rle wereld bewijst dat het de bekwaamheid en de middelen heef' om het tot ontwikkeling te brengei. De Nederlanders, aldus Moh. Hatta hebben noch het geld, noch de men sen om dit te doen. Hij achtte de te rugkeer van westelijk Nieuw Guinea naar Indonesië slechts een kwestie van tijd. van de Verenigde Naties zich van bei de zijden van de grens op weg om ter plaatse een onderzoek in te stellen, waarbij op hen geschoten werd. Luitenant-kolonel Thalin bevindt zich thans in het Haddassah-hospi- taal te Jeruzalem in ernstige toe stand vanwege een buikwond. Hij on derging een spoedoperatie, onmiddel lijk na opneming in het hospitaal. Er vit-Miller werd uit het hospitaal ont slagen na behandeling van 'n shock. De vorige dag waren, zoals bekend, twee Canadese waarnemers zwaar gewond bij een incident op de berg Scopus. In het gebied van Gaza, waar het de laatste tijd rustig was, schoten Egyptische troepen gisteren op een Israëlische patrouille, ten noorden van Kisifum. Korte tijd later was een andere Israëlische patrouille ge dwongen dekking te zoeken, toen uit Egyptische kanonnen in dezelfde sec tor opnieuw het vuur werd geopend. Aan de Israëlisch-Syrische grens losten Syrïërs schoten in de richting van Israëlische boeren, die op 't vela aan het werk waren. Dit gebeurde aan de oevers van het meer Kinneret. Evenmin als bij Gaza vielen er slacht offers. Moet Carnegie Hall plaats maken voor kantoren? De 65 jaar oude „Carnegie Hail", New Yorks meest bekende muziek centrum, is door makelaars gekocht. Indien de huidige huurders, de. „Philharmonic-Symphony Society of New York" het gebouw niet binnen vier maanden kopen, zal het waar schijnlijk afgebroken worden om plaats te maken voor kantoorgebou wen of voor een hotel. Curtiss-Bennett overleed aan alcohol vergiftiging Een lijkschouwing heeft uitgewezen dat Curtiss-Bennett, de Britse straf pleiter die maandag dood in zijn wo ning werd aangetroffen, aan alcohol- vergiftiging is overleden. TEKORT AAN HUIZEN, GEEN RECREATIE Leven op boerderijen in Siberië miserabel Kroesjtsjew, eerste man in de Sowjet-Unie, heeft tijdens een con ferentie van - landbouw-arheiders te Novosibirse (Siberië) gezegd dat 't leven op de collectieve boer derijen in Siberië en andere maag- dehjke gebieden van de Sowjet- Unie „bijzonder miserabele" is. Kroesjtsjew oefende felle kritiek op het ministerie van landbouw en staatsboerderijen en op 't mineiste- rie voor de bouw van tractors en andere landbouwmachines, dat on der leiding staat van Khlamow. Kroesjtsjew zei dat er een tekort is aan huizen, dat er geen recreatiezalen zijn of andere plaatsen voor ontspan ning, dat de winkels maar weinig keus hebben en dat de nieuwe boerde rijen slechts zelden voorraden ont vangen. Tal van jongelui die aan mijin op roep hebben gevolg gegeven, naar het oosten te gaan om de maagdelijke ge bieden van de Sowjet-Unie te ontgin nen, vinden in dat oosten geen enkele plaats waar zij hun vrije tijd kunnen" doorbrengen, zo zeide Kroesjtsjew. „Is het soms mogelijk", zo vroeg Kroesjtsjew, „dat de -verantwoordelij ke personen op de ministeries en op de plaatselijke partijkantoren niet de kracht en het vermogen hebben, deze stand van zaken tot in de kern aan te pakken Kroesjtsjew noemde minister Khla mow met name, toen hij kritiek lever de op het feit dat de machine-produc tie door diens ministerie niet aan de eisen van de nieuwe boerderijen is aangepast. „Juist zoals vroeger produceren .de ondernemingen van Khlamow gewel dige combines, die absoluut waarde loos zijn voor de moderne wijze jyan oogsten in fasen," aldus Kroesjtsjew. „En wat betekent het, een jaar met een onbruikbare machine te werken? Dat betekent det er vele miljoenen roebels worden weggesmeten en dat het materiaal wordt bedorven", zo besloot Kroesjtsjew met stemverhef fing. lindelijk zomer aan Zeelands stran den! De 'siloze toeristen, die in deze maanden ook onze provincie bevolken hebben woensdag dan eindelijk weer kunnen ondervinden, dat het goed oeven v onder Zeelands hoge hemel! Evenals aan het Vlissingsc zuider- strand A-aar bovenstaande foto een beeld van geeft, genoten ook elders in Zeeland langs de Zecuws- Vlaamse kust. In de Westhoek van Schouwen en op de Bevelanden duizenden van het nu waarlijk zon nige zomerweer. Eest nu konden velen tenvolle pro fijt trekken van hun verblijf aan zee, dat vele weken lang vaak slechts een twijfelachtig genoegen is geble ven De beschutting van hotelkamer, pension of zomerhuisje was niet lan ger nodig: uitnodigend straalde de zon aan een vrijwel wolkeloze hemel enhet weerbericht luidde gister avond voor het zuiden des lands nog altijd gunstig! Het is moeilijk te schatten hoe veel belangstellenden er ook in Zeeland op het ogenblik met spanning de weersverwachting beluisteren, maar het zijn er ongetwij feld duizenden. Véél hangt er immers van af; vooral een vakantie aan zee staat of valt in feite met zon. Dat is dan woensdag nog eens overduide lijk gebleken, niet 3lleen aan de stran den, maar ook in de steden, waar men zoals bijvoorbeeld in Middelburg reeds in de morgenuren nauwelijks meer een plaatsje op de café-terrassen kon bemachtigen! Het toerisme, dat ook in Zeeland de laatste jaren een grote vlucht heeft genomen, bloeit vooral bij zonneschijn. Dat wordt nog eens extra duidelijk na vele, vele dagen met „wisselende bewolking" en dat is dan ook met name woensdag weer gebleken, toen de thermometer eindelijk weer eens echt zomerse temperaturen aanwees. (Foto P.Z.C.), VRIJ WARM. Droog en vrij warm weer met voor al in het zuiden van het land zonnige perioden. In de noordelijke provincies echter wat meer bewolking. Matige en af en toe krachtige westelijke wind. ZON EN MAAN 27 juli Zon op 4.56 onder 20.40 Maan op 21.52 onder 10.02

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1