PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Berechting verkeersovertreding wordt sneller en doelmatiger Mata Hari op Cyprus Wegen op Schouwen-Duiveland worden onderhanden genomen de BILT MINISTER W. J. IN UTRECHT A. KERNKAMP OVERLEDEN 199e jaargang - no. 169 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 19 juli 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 548 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Nteuwstraat 43. telef. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zlertkzee. N. BogercLstraat 24. telef. 20. WETSONTWERP VAN MINISTER VAN OVEN Bij aanhouding meteen een oproep om voor kantongerecht te komen Er is een wetsontwerp ingediend, dat het mogelijk zal maken ver keersovertredingen sneller en doelmatiger te berechten. Het wetsont werp voorziet in de wijziging van een artikel van het wetboek van strafrecht en eén aantal wijzigingen in het wetboek van strafverorde ning, waarbij in de eerste plaats aan de opsporingsambtenaren be voegdheid wordt gegeven, de overtreding te regelen door betaling van een bepaalde geldsom door de overtreder. Voorts zullen de opspo ringsambtenaren niet alleen direct na de overtreding een oproeping kunnen uitreiken aan de overtreder om ter gerechtszitting te ver schijnen, maar ook zullen zij de overtreders kunnen meedelen, dat bin nen drie dagen per post een dergelijke oproeping zal worden gezonden. De wijziging in het wetboek van strafrecht zal onder meer ook inhouden, ctat de overtreder wordt opgeroepen tegen de eerste gewone terechtzitting van het kantongerecht nadat twintig dagen sinds de overtreding (of de ontdekking daarvan) zijn verstreken. Als de verdache is aangehouden kan hij zelfs een oproep ontvangen om nog dezelfde dag voor het kantongerecht te verschijnen. In de memorie van toelichting merkt de minister van justitie bij dit ontwerpi op, dat het jaarlijks groeiende aantal verkeersovertre dingen in toenemende mate een be lasting op de politie, de parketten van het openbaar ministerie en mede op de kantonrechter legt. Daardoor wordt het voor de met handhaving van de wet belaste or ganen steeds moeilijker om temid den van de stroom van zaken van eenvoudige aard de noodzakelijke aandacht te geven aan de zaken, waarbij groter belangen zijn be trokken. Thoolse zorgen Enige maanden geleden verscheen een herdruk van een klein, maar voortreffelijk boekje: „Mijn dorp in Frankrijk", geschre ven door Henri Baudet. Deze schrij ver, die onlangs tot hoogleraar in Groningen werd benoemd en nu ei genlijk als prof. dr. E. H. P. Baudet moet worden aangeduid, heeft een boeiende en knappe beschrijving ge geven van een plattelandssamenle ving in Frankrijk, een beschrijving die tevens een openhartige en verhel derende analyse inhoudt van de he dendaagse situatie in dit Europese land. Baudet was onder meer getrof fen door de honkvastheid van de Franse arbeiders, ook in de industrie. Wat hier domineert, zo schryft hij, is de gehechtheid aan dorp en streek, aan de kleine commune, vanwaar men stamt. Men prefereert soms werk loosheid thuis boven werk op té grote afstand van „huis"; de grootste af stand, die men vul verwerken is te vens de uiterste, die toestaat 's avonds steeds weer thuis te kunnen komen. Wanneer men bij het lezen van deze opmerkingen denkt aan Zeeland, dan rijst onwillekeu rig het beeld op'van Tholen, waar da gelijks tientallen arbeiders per bus naar Brabantse industrieën worden gebracht. Toch is de mentaliteit op ait eiland heel anders: toen enige maanden geleden enkele redacteuren van ons blad aan enige van deze „bus arbeiders" de vraag stelden of zij zich gebonden voelden aan hun woon- f(laats op Tholen, was het ppmerke- ijk, dat verreweg de meerderheid liefst direct een woning in de plaats van het werk wilde hebben. De honk vastheid was blijkbaar op dit deel van het Zeeuwse platteland niet erg groot en men zou daaruit kunnen af leiden dat deze bevolking zich mak kelijk aanpast, vooral de jongeren. Zonder twijfel een gelukkig verschijn sel! Maar voor de streek zelf kan de ze vlotheid wel eens minder prettige gevolgen hebben Op deze gevolgen werd onlangs ge wezen tijdens de discussiebij eenkomst met een aantal voor aanstaande Tholenaren, van welke bijeenkomst het Zeeuws Tijdschrift in zijn laatst verschenen nummer een verslag publiceerde. „De huidige si tuatie, waarin velen werkzaam zijn in de industrie elders, houdt het ge vaar van definitief vertrek in", zo schreef het biad. „Dit laatste acht men niet wenselijk voor de opbouw van het eiland en evenmin voor het winkel- en ambachtsapparaat. Men moet echter voor een goede accommo datie (industrieterreinen, technische scholing e.d.) zorg dragen, want aütdmatisch komt er niets tot stand". Op dit ogenblik is met name deze laatste zin actueel: gisteren moest ons blad melden, dat er moeilijkheden waren gerezen rond de aanwijzing van de gemeente Sint Maartensdijk als ontwikkelingskern en aangeno men mag worden; dat deze aanwijzing voorlopig van de baan is. Met ande re woorden, géén rijkssteun bij in dustrievestigingen op het eiland En dat zou wel eens kunnen bete kenen. dat een auteur a la Baudet, die „Mijn dorp op Tholen" zou schrijven zonder veel moeite een aantal zinnen uit Baudets werk in negatieve zin zou kunnen gebruiken: „Wat hier domineert is de .geringe verbonden heid aan dorp en streek, aan de klei ne commune, vanwaar men stamt..." De eigen streek immers biedt onvol doende werkgelegenheid, die daaren tegen elders volop is te vinden. Dat betekent ook. dat de exodus naar het beloofde industrie-land aan gene zijde van de Eendracht onverminderd verder zal gaan. Dat is jammer. En dit moet te meer worden betreurd, omdat men zich niet helemaal aan de indruk kan onttrekken, dat er in Zee land iets gehaperd heeft aan de voort varendheid, waarmee deze zaak rond de ontwikkelingskem is aangepakt. Men zal zich wellicht herinneren, dat het gemeentebestuur van Tholen wei nig ingenomen was met het voorstel om St. Maartensdijk als een dergelij ke kern aan te wijzen en mede tenge volge daarvan heeft men in Zeeuwse (Vervolg pagina 3, eerste kolom) Voorts worden aan de perso neelsbezetting zware eisen gesteld, waarbij voor de parketten komt, dat men, om de zaken van eenvou diger aard snel te kunnen verwer ken, het openbaar ministerie zou moeten versterken, met veer het gevolg, dat de toch al moeilijke doorstroming bij dit onderdeel van de rechterlijke macht nog verder zou worden verzwaard. In de derde plaats remt de mas saliteit van het aantal verkeers overtredingen het tempo van de afdoening van de zaken, zulks ter wijl het met name op dit gebied van belang is, dat de reactie snel op het onjuiste gedrag zal volgen. Bij dit alles dient nog in het oog te worden gehouden, dat het be lang van de verkeersveiligheid voortdurend diligentie van de op sporingsambtenaren vraagt. Vooralsnog moet rekening wor den gehouden met de noodzaak van scherp toezicht en met de daaraan verbonden gevolgen. Personeelsprobleem De bijzondere problemen, verband houdende met de personeelsbezetting van het openbaar ministerie, zouden ten dele kunnen worden opgelost door het treffen van organisatorische maatregelen ten aanzien van de par ketten van het openbaar ministerie, b.v. door inschakeling van gekwalifi ceerde assistenten van de leden van het. openbaar ministerie als hoeda nig bekwame administratieve ambte naren van de parketten kunnen fun geren. In deze richting wordt dan ook reeds het nodige voorbereid. Een meer afdoende oplossing wordt hierdoor evenwel niet bereikt, te meer daar het hier slechts een deel van het personeelsprobleem geldt. Verder blijven de bezwaren bestaan, dat bij de opsporing, de vervolging en de berechting onvoldoende aandacht kan worden besteed aan de belangrij ke zaken en dat bet tempo van de af doening geremd wordt. Om deze be zwaren te ondervangen zullen wette lijke maatregelen noodzakelijk zijn. In Washington is bekend gemaakt, dat de atoomonderzeeboot „Nautilus" op 20 juni reeds 50.000 mijl had afgelegd zonder nieuwe brandstof in te nemen. De „Nautilus" Is de eerste onderzee boot ter wereld die door atoomkracht wordt voortbewogen. Plannen voor een „vrije regering" Cyprus heeft thans een bloedig my sterie gekregen, waarbij de naam van Mata Hari gemompeld wordt. Teil huize van de jonge Cypriotische dan seres Nitsa Hadji Geoyhiou werd het lijk van een 25-jarige sergeant van de Royal Air Force gevonden. De naam van bet slachtoffer is nog geheim. Hy was door een kogel genood. Op de schoorsteen van het vertrek stond een foto van Nitsa in Grieks legeruni form. Pas een half uur na de dood van de R.A.F.-man had Nitsa de politie gewaarschuwd, ofschoon deze prak tisch tegenover haar huis in de Cle- mensstraat gevestigd is. Grondig werd het vervuilde, ten de le uit kleiwanden bestaande huis door zocht. Dé 25-jarige Nitsa werd gevan gen genomen. Zij is een bekende actri ce op Cyprus. Onlangs is zij in Grie kenland geweest waar zij in het Griek se leger bij de hulpdienst heeft ge diend. Naar verluidt poogde de R.A. F.-sergeant, van Nitsa inlichtingen te krijgen over de E.O.K.A. Nitsa is zeer bevriend met een leidende figuur uit de extremistische organisatie. Zij is bekend als een radicale nationalis- te. Twee jaar geleden werd zij in Athene als schoonheidskoningin ge kozen. Volgens een in Athene verschij nend dagblad zijn de Cypriotische nationalisten van plan. een onder grondse regering te vormen om President Eisenhower is weer terug op het Witte Huis. Hier ziet men hem breed lachend tijdens een ge sprek met minister John Foster Dulles. het passieve verzet op het eiland te leiden. Volgens het blad, „Vradyni", dat Cy priotische kringen in Alexandrië aan haalde, kan spoedig de Vorming van een „vrije Cypriotische berg-rege- ring" verwacht worden. Deze regering zal geleid worden door een zekere „Dighenis" een legendarische guerilla leider op Cyprus, van wie men aan neemt dat hij de Griekse kolonel George Grivas is. De hotelkoks en de herhalingsoefeningen Dc A.N.W.B. heeft de minister van oorlog gevraagd, hotclkoks ge durende augustus en september niet op te roepen voor militaire herha lingsoefeningen en hem voorts ver zocht op verzoeken om vrijstelling of uitstel van herhalingsoefeningen gunstig te beslissen. De bond wijst er op. dat het in het drukke seizoen uitgesloten is. voor dit gespecialiseerde personeel ver vangers te vinden. Verschillende ho tels dreigden hierdoor in grote moei lijkheden te komen. Echtpaar bij verkeers ongeval gedood Woensdagavond is op de rijksweg MeppelAssen een verkeersongeval geschied, dat het bejaarde echtpaar J. Meijer uit Meppel het leven heeft ge kost. De heer Meijer, die met zijn echtgenote in een auto was gezeten, raakte bij het inhalen van een vracht auto met oplegger de voorbumper van de vrachtauto, waarop de auto begon te slingeren en tegen een boom terecht kwam. De personenauto werd van voren geheel in elkaar gedrukt. Het echtpaar Meijer werd op slag ge dood. Een aardige opname van de H twee Britse koningskinderen.. prins Charles en prinses Anne, ii bij het verlaten van het Scala- H theater in Londen, waar zij in gezelschap van hun tante, prin- p ses Margareth, een middag- p p voorstelling bijwoonden. llllllllllll!!ll!lllllllllllllll!!llllllllll!llllllllllinillllllllinillllllllllll|llllll Dr. Drees bij de Koningin Dr.-Drees, die thans AYz week pro beert Nederland een nieuw kabinet te verschaffen, heeft woensdagmiddag in Huis ten Bosch in Den Haag, aan koningin Juliana een tussentijds rap port over de stand van zaken aange boden. Des morgens had hij een on derhoud van een uur met mr. Burger, de fractieleider van de Partij van de Arbeid. Hedenmorgen om 10 uur zal hij de heer Tilauus van de Christelijk Historische Unie en om 11 uur prof. Oud van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ontvangen. Rijksbijdrage voor strijd tegen kinderverlamming Het Rijk wil 688.500,gulden ter beschikking stellen van het Nationaal Fonds voor de Bestrijding van Kinder verlamming. In een wetsontwerp tot wijziging van de begroting 1956 van sociale zaken en volksgezondheid wordt voorgesteld, dit bedrag uit te trekken. Van het bedrag is 500.000 bestemd voor de aanschaffing van het instrumentarium, 30.000 voor aanvullende opleiding van personeel, 12.500 voor het bureau van het Na tionale Fonds voor de Bestrijding van de Kinderverlamming, 50.000 voor subsidie in salarissen etc. van het ver plegend personeel, almede 96.000 voor bijdragen in de kosten van be handeling van patiënten. Hierdoor zal met de revalidatie een begin worden gemaakt. Grondlegger van Statuut voor het Koninkrijk In zyn woning te Utrecht Is woens dagochtend overleden de minister van Overzeese Rijksdelen prof. mr. dr. W. J. A. Kernkamp. De overledene was reeds sinds het hegin van het jaar ziek. Hij was juist op deze dag 57 jaar geworden. Prof. mr. dr. Willem Jan Arend Kernkamp werd op 18 juli 1900 te Edam geboren. Hy studeerde rechten aan de Vrye Universiteit te Amster dam, waar hy in 1926 het doctoraal examen aflegde. In 1929 hervatte hy zijn studie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in het Arabisch en Indisch recht, In 1933 deed hy in deze vakken aanvullend doctoraal examen Hy maakte een studiereis door een aan tal landen in het Midden-Oosten en ER WORDT HARD GEWERKT Gevolgen van de ramp zijn hier lang merkbaar De wachtplaatsen by het veer ZijpeAnna Jacobapolder vertonen 's za terdags- en 's zondagsavonds weer sinds enkele weken het vertrouwde beeld van elke zomer: ryen auto's waarbij de rode nummerborden van de Bel gen domineren wachten op de volgende pont. Wie meeluistert naar de ge sprekken van de weekeindgangers en de toeristen, die de Westhoek van Schouwen als recreatie heben uitgekozen, hoort de gebruiltelyke klachten over het veer („Waarom leggen ze hier toch geen brug?") en de wachttijden die soms meer dan een uur zijn. Anderen hebben juist een tegenovergestelde mening: hoe moeilijker de toegang naar het eiland blyft, zoveel te rustiger blijft het op het strand en in de domeinen. Maar over één punt is men het wel eens: over de slechte toestand van de wegen op het eiland. Het wordt langzamerhand verve lend om voor alle tegenslagen op Schouwen-Duiveland te verklaren, dat de ramp van alles de oorzaak is. Maar wat de wegen betreft, moet er wèl rekening mee worden gehouden, dat op enkele plaatsen langer dan een half jaar de zee over het wegdek ipoelde, het zand ondermijnde en de itenen meesleepte. Verzakkingen, die normaal achterwege gebleven zouden zijn, bleven nu niet uit. Daarbij komt nog, dat het herstel vlug en proviso risch gebeuren moest, waarbij dan zware vrachtauto's en draglines, om van nog zwaarder materieel niet te spreken, een juist aangelegde weg stukwalsten. Ook stagneerde de aanleg van nieu we wegen door de herverkaveling, die ook een geheel nieuwe wegenindeling voor hef eiland heeft. In 1956 is Schouwen-Duiveland in een tussenfa se van eerste herstel en definitieve aanleg. Redenen dus, die de bewering van het slechte Schouwse wegennet weliswaar niet terugwijzen als on juist, maar zeker niet billijken, voornaamste verbinding) zee en van de Westhoek naar Zierik- zee. Wat de laatste weg betreft is de situatie niet rooskleurig en zeker niet zonder gevaar. Verschillende in stanties, tot op de vergadering van hoofdingelanden van het waterschap Schouwen toe, hebben zich met de de~- plorabele toestand van deze verkeers ader-beziggehouden. Vooral het ge deelte tussen Moriaanshoofd en Se- rooskerke is beslist niet zonder ge vaar in de avonduren voor autobe stuurders, die niet dagelijks deze rou te berijden. Verzakkingen aan de zij kant en centimeters diepe kuilen mid den op de weg, vereisen de nodige voorzichtigheid. Tot dusver is van efn diepgaand herstel nog weinig te bemerken, hoe wei enkele gedeelten zijn opgehaald. Eerste eis voor een goed functione rend verkeer van west naar oost zal dus een herstelde rijksweg zijn! Ge lukkig staat hier tegenover, dat de nieuwe weg die direct vanaf de ge mene geul naar Haamstede toeloopt, snel vordert. Een tweede belangrijke weg is die van Zijpe naar Zierikzee. Een jaar geleden begon ook hier bij Capelle de ellende van bulten en gaten, wat tot vlak voor Nieuwerkerk duurde Ge zegd moet worden dat van Zijpe tot Nieuwerkerk een mooie dubbelbaan- se weg voor de automobilisten is aangelegd, hoewel het daarnaast ge- Legen fietspad veel te wensen over laat; zo zelfs, dat onlangs een wiel rijder, die maar op de grote weg was gaan rijden en deswege bekeurd was, door de kantonrechter werd vrijgesproken. Vanaf Capelle wordt nu gewerkt aan de nieuwe weg. Hierbij wordt 'n belangrijke tijdsbesparing 'toegepast namelijk door het gebruik van nypro- keien die heel gemakkelijk hanteer baar zijn en zonder behulp van zand en houweel door een arbeider gelegd (Vervolg op pag. 2) promoveerde vervolgens in 1935 met lof op een proefschrift: „De islam en de vrouw". Een jaar later aanvaardde hij de benoeming tot bijzonder hoogle raar in de Indologie aan de Rijksuni versiteit te Utrecht. In 1946 werd hy aan hetzelfde instituut hoogleraar in het Nederlands staatsrecht. Na de bevrijding had hij ook zitting in de bijzondere raad van cassatie. Tevens maakte hij deel uit van de Ne derlandse delegatie naar de zesde al gemene vergadering der Verenigde Naties. In deze functie was hij voor zitter van de speciale commissie voor de onderontwikkelde gebieden. In september 1952 werd hij benoemd tot minister voor Overzeese Rijksdelen. Minister Kernkamp kan beschouwd worden als de grondlegger van de nieuwe Rechtsorde voor het Konink rijk, waarbij Suriname en de Neder landse Antillen binnen die orde zelf standige delen werden. Hij behoorde tot degenen, die koningin Juliana en prin3 Bernhard vergezelden bij hun bezoek aan Suriname en de Antillen. In totaal was minister Kernkamp driemaal in de West voor ambtsbezig heden. De heer Kernkamp, die na een een operatie in 1948 op één long leefde, werd aan het begin van dit jaar opnieuw ziek. Half april werd (Vervolg op pag. 3) Avondklok voor Amerikaanse soldaten in West-Duitsland De bevelhebber van het Amerikaan se leger in Europa heeft gisteren een avondklok ingesteld voor de Ameri kaanse troepen in Duitsland om het toenemend aantal incidenten tussen soldaten en burgers tegen te gaan. De manschappen moeten nu voor midder nacht op avonden die dienstdagen voorafgaan, en voor één uur in de morgen op vrije avonden voor vrije dagen binnen zijn. Sinds 1952 en 1953 is er geen avond klok meer geweest. In 1952 werd de zelfde maatregel om dezelfde redenen getroffen. Deze werd toen gedurende 18 maanden gehandhaafd. Het weer in Europa avond 7 uur. Stockholm, regen 24 gr. Oslo, onbewolkt 27 gr. Kpoenhagen, onbewolkt 20 gr. Aberdeen, half bewolkt 21 gr. Londen, onweer 22 gr. Amsterdam, onweer 22 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 23 gr. Parijs, geheel bewolkt 20 gr. Bordeaux, half bewolkt 21 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 30 gr. Nice, half bewolkt 25 gr. Berlijn, onbewolkt 23 gr. Frankfort, geheel bewolkt 25 gr. München, licht bewolkt 23 gr. Zürich, zwaar bewolkt 26 gr. Genève, onweer 24 gr. Locarno, zwaar bewolkt 26 gr. Wenen, licht bewolkt 25 gr. Innsbruck, half bewolkt 27 gr. Rome, onbewolkt 31 gr. Ajaccio, onbewolkt 23 gr. Mallorca, onbewolkt 32 gr. VERWACHT... ONSTANDVASTIG Veranderlijke bewolking met op de meeste plaatsen enkele regen- of on weersbuien- Zwakke tot matige ver anderlijke wind. Over het algemeen iets lagere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 20 juli Zon op 4.46 onder 20 50 Maan op 19.07 onder 2.33

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1