PR0VIKCIA1E ZEEUWSE COURAHT Rembrandts Nachtwacht trad uit ijst en trok door Amsterdam O.K.K. uit Schoondijke won federatief muziekconcours het Dreigende taal van Tunesische premier KROESJTSJEW: VERKOOP ONS IETS ANDERS DAN KAAS ïl! i 199e jaargang - no. 166 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,83 p. kw.: fr. p. p. 8.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 16 juli 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58—60. telef. 2355 4 lUnen (b.g.g. 546 of 304): Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g Oostburg. Nleuwstraat 43. telef 20: Terneuzen Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 26. KLEURIG HOOGTEPUNT VAN HERDENKING Kranslegging door Jan Sluyters De figuren, die Rembrandt op onnavol gbare wijze op het doek van De Nachtwacht heeft gebracht zijn zaterdagavond in het hart van Amsterdam uit het stof herrezen. Duizenden hebben het kleurrijke schouwspel aan schouwd. Het zonlicht had reeds lang afscheid genomen, toen vier korpo raalschappen, bestaande uit schutters en piekeniers, zich opstelden ter weerszijden van de trappen van het pa leis op de Dam. Door hun gele en rode uniformen en ouderwetse bewapening riepen zij reeds dadelijk ae sfeer van een paar eeuwen geleden op. Een lang aangehouden roffel, een feeste lijk geschal van bazuinen, toen kwamen ze vanuit liet paleis tevoorschijn: de nachtwachtfiguren, doo. de grootste onzer schilders met onvergetelijke meesterschap geschilderd. Banning Cocq in zwart uniform en luitenant Van Kuijtenburgli in het geel gingen aan het hoofd. Tussen de beide aanvoerders ont spon zich een tweegesprek, dat uit mondde in een hartstochtelijk beroep op de Amsterdamse burgerij de schoonheid van de stad met hand en tand te verdedigen „n te bewaren. In optocht ging de schutterij vervolgens feflankeerd door een groep fiere Gou- en Eeuwse burgerruiters, naar de burgemeesterswoning op de Heren gracht. Mr. Arn. J. d'Ailly, die in ambts- kledij was, beantwoordde de oproep door te verklaren, dat het erfgoed der vaderen bewaard zal worden. De tocht werd voortgezet naar het Rijksmuseum. Het plein lag in het licht van tientallen sterke scnijnwer- pers. Plotseling doofden de lampen en toen ze een ogenblik later weer aan- gloeienden, bleek de Nachtwacht ver dwenen: de personen hadden zich weer binnen de lijst van het aloude schilderij begeven. Lekeprediker De eigenlijke herdenking van Rem brandt van Rhijn begon zondag ochtend precies 350 jaar na zijn geboorte daar, waar deze grote Vuurzee in New York Warenhuis uitgebrand Eeu van de geweldigste branden sedert twintig jaar heeft de gehele zondag in New Vork gewoed. Het leegstaande warenhuis van de firma John Wanamaker, ging in vlammen op. Een leger brandweerlieden be streed het vuur; 120 personen moes ten behandeld worden wegens rook vergiftiging. In vier grote straten lag het verkeer geheel stil, twee lij nen van de ondergrondse spoorweg werden beschadigd en onbruikbaar. De brand is zaterdagavond ont staan in een hoop puin en afval. Het reusachtige gebouw moet worden af gebroken om plaats te maken voor flatgebouwen. Met het slopen was men begonnen en blijkbaar is in de loop der werkzaamheden vuur ont staan in het afval. Zelfs zondagavond was de brand nog niet geblust en de brandweer neemt aan, dat het wel tot maandag zal duren, voor de vlammen uitge woed zijn. Op het hoogtepunt van de brand waren 300 brandweermannen bij het blussingswerk betrokken. Zorin verlaat Duitse Bondsrepubliek De Sowjet-Russische ambassadeur in de Duitse bondsrepubliek, Vale rian Zorin, zal over een paar dagen worden overgeplaatst, Zorin heeft zaterdag de Westduitse minister van buitenlandse zaken be zocht om hem van zijn overplaatsing op de hoogte te stellen en afscheid van hem te nemen. Zijn mededeling was een volko men verrassing voor politieke krin gen in Bonn. Noch de reden voor de overplaat sing, noch Zorins volgende functie zijn bekend. Nederlander zijn laatste rustplaats heeft gevonden, namelijk in de Westerkerk. De Hervormde predi kant ds. H. A. Visser ging daar in een herdenkingsdienst voor. Hij preekte over „Rembrandt als ge tuige van Christus". Als tekst had hij de woorden van de oude Simeon in de tem pel: „Mijn ogen hebben Uw heer lijkheid gezien" (Lucas H). „Met Rembrandt herdenken wij de man die de Bijbelse boodschap heeft verkon digd op een tijdloze wijze en met een geweldige kracht. Rembrandt was de grootste lekeprediker ter wereld. Zijn kracht schuift hierin, dat hij Jezus Christus leerde kennen als de bren ger van het heil aan alle mensen en dat hij had ontdekt wie hijzelf en wie de mens was", aldus ds. Visser. Om twaalf uur zondagochtend werd een sobere plechtigheid gehouden op het Rembrandtplein in Amsterdam, waar een krans werd gelegd aan de voet van het monument voor de drie en een halve eeuw geleden in Leiden geborene. „Voor de onsterfelijke mens Rembrandt", stond vermeld op het lint, dat aan de krans van gele anjers was gehecht. Mevrouw Rika Hopper droeg enkele nog niet uitgegeven ge dichten over Rembrandt voor. Ook hier waren weer velen, onder wie een aantal autoriteiten aanwezig. Egyptenaar in Amman bij aanslag gewond De Egyptische militaire attaché in de Jordaanse hoofdstad Amman, ko lonel Salah Mustafa, is zaterdagmid dag bij het openen van een postpak ket door het ontploffen van een daarin verpakte bom ernstig gewond. Door de explosie werden de atta ché beide armen afgerukt. Hij werd onmiddellijk na het incident opgeno men in het Italiaanse ziekenhuis in Amman, waar o.a. de Jordaanse pre mier en de Jordaanse minister van binnenlandse zaken hem later kwa men opzoeken. Uit het eerste onderzoek is geble ken, dat het pakket uit Jeruzalem naar Amman gezonden werd. Ge woonlijk goed ingelichte Egyptische functionarissen in Cairo zeiden, dat het pakket afgezonden was uit het bureau van de gemengde Israëlisch- Jordaanse bestandscommissie in het verdeelde Jeruzalem. Deze bronnen voegden hieraan toe, dat hun mede deling niet als een officiële Egypti sche verklaring gezien mocht wor den, terwijl zij verder weigerden om te zeggen van wie zij hun weten schap hadden. Nog twee Hongaren vroegen in West-Duitsland asiel Zaterdagavond hebben nog twee passagiers van het Hongaarse vlieg tuig dat door studenten in West- Duitsland tot landen werd gedwon gen, politiek asiel gevraagd. Het zijn een 33-jarige afdelingschef van een textielfabriek en zijn vriendin, een 19-jarige voorarbeidster van dezelf de fabriek. Zij waren van te voren niet op de hoogte van het ontvlüchtingsplan geweest, doch wilden nu van de ge legenheid gebruik maken om in het westen te blijven. Zaterdag en zondag werd te Vlissin- gen een groot nationaal concours ge houden van de Koninklijke Neder landse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen. Zondag was het weer zodanig, dat honderden be langstellenden de verrichtingen van de verenigingen kwamen gadeslaan. Op een afgesloten gedeelte van de President Rooseveltlaan werden de tamboersivedstrijdcn gehouden. (Foto P.Z.C.J Bom in Algerije eiste 16 levens De premier van Tunis, Habib. Bourguiba, dreigde gisteren ermee, dat hij zijn volk tot het wederopne- nemen van de wapenen zou oproe pen, als Frankrijk zou vasthouden aan het handhaven van Franse troepen op Tunesisch grondgebied. In zijn wekelijkse toespraak tot het Tunesische volk vertelde hij zijn radio-gehoor: „Wij zijn niet bang om te vechten en wij zullen opnieuw vechten, als dat nodig zou blijken te zijn." En hij voegde daaraan toe, dat hij de onderhandelingen met Frankrijk niet wenste te hervatten onderhandelingen, die vorige week door de Tunesische delegatie werden afgebroken „zolang de tegenpartij van plan was om een gedeelte van het Tunesische grond gebied bezet te houden." Zijn rede ging ook ten opzichte Algerije verder dan to' de strijd in toe het geval was geweest. i tot nu „Wij zullen nooit toestaan, dat Tu nesië als basis zou dienen voor de Franse troepen, die er mee belast zijn om de strijd voor hun menswaardig heid, die onze Algerijnse broeders voeren, te onderdrukken", gaf Bour guiba als een belofte te verstaan. Frankrijk staat er op om Franse troepen in Tunesië te handhaven in de eerste plaats om „de kurk te hou den" op de toegangsroute voor wape nen vanuit het Midden-Oosten naar Algerije. Zaterdag heeft een opstandeling een bom geworpen op de markt van Robertseau. 30 km ten zuid westen van Philippeville, Algerije, waarbij 16 doden zijn gevallen. Bovendien werden zeven Franse militairen en 18 Mohammedaanse burgers gewond, waarvan enkele levensgevaarlijk. De bom werd op het middaguur van een afstand tot ontploffing gebracht, doch de dader werd zelf ook uiteen gereten. De vier korporaalschappen van de ^Nachtwacht", die zaterdagavond ge durende een paar uur tot leven kwa men en de toeschouwers ruim drie honderd jaar terugvoerden, opge steld voor het Rijksmuseum. Vijf personen gewond door explosie op plezierjacht Zaterdagmorgen omstreeks kwart over elf lag een plezierjachtje, het motorscheepje „Ronald", in het Noorderkanaal te Rotterdam in de sluis om te schutten. Op het ogen blik dat men de motor weer aansloeg sprong er een vonk in de benzine. Er volgde een ontploffing, waarna brand uitbrak. Vijf van de zes opva renden, allen Rotterdammers, die de boot hadden gehuurd om dit week einde naar buiten, te gaan, werden min of meer ernstig gewond, nl. de 57-jarige havenarbeider J. S. met zijn 54-jarige vrouw, de 45-jarige sjouwer P. F. P. en zijn 42-jarige vrouw, en de zesjarige Nelly de W. wier vader ongedeerd bleef. De moe der zou men in Leiden gaan ophalen. De Rotterdamse brandweer had vrij spoedig de brand bedwongen. Bij het blussingswerk liep de brand wacht K. S. eveneens brandwonden op. Alle gewonden zijn door de ge neeskundige dienst naar het zieken huis Bergweg gebracht. Graaf Maurice Lippens te Brussel overleden De Belgische minister van staat, graaf Maurice Lippens, is in zijn wo ning te Brussel overleden. Hij werd in 1875 te Gent geboren. In zijn lange carrrière, die hij begon als advocaat te Gent, was hij o.m. gouverneur van O.-Vlaanderen; gouverneur-generaal van Belgisch Kongo; minister van spoorwegen, P.T.T., luchtvaart en ma rine; minister van vervoer en mi nister van kunsten en wetenschappen. Op 31 juli 1934 werd hij tot minister van staat benoemd. Hij ontwierp de plannen voor de badplaats te Knok- ke-Zoute. NEDERLANDSE JOURNALISTEN IN MOSKOU „Thuis hebt U altijd mot met elkaar" Op een receptie, die zaterdag ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag in de Franse ambassade te Moskou werd gegeven, heeft partij secretaris Kroesjtsjew enige tijd ge sproken met de Nederlandse journa listen die op het ogenblik in de Sow- jet-Unie zijn. Stroom uitgevallen in Groningen en Drente Groot magazijn moest bij gebrek aan licht sluiten Tijdens een zware onweersbui die zich zaterdagmiddag boven het noor den des lands heeft ontlast, is ver moedelijk de bliksem geslagen in een hoogspanningskabel tussen het pro vinciaal elektriciteitsbedrijf te Gro ningen en het voedingsbedrijf te Gasselte, waardoor drievierde gedeel te van Drente zonder stroom kwam te zitten. Vooral ziekenhuizen en bedrijven heeft dit veel moeilijkheden opgele verd. Een groot magazijn te Assen heeft ondanks de zaterdagmiddag- drukte zijn deuren moeten sluiten omdat het daglicht door de zware bewolking zo goed als verduisterd was. Ook hebben enige continue-be- drijven te Emmen noodgedwongen moeten stoppen. De telefooncentrales ondervonden weinig hinder van de elektriciteitsstoring omdat onmiddel lijk op noodaggregaten overgescha keld kon woi'den. IN VLISSINGS SPORTPARK Zij ondervroegen hem over de mo gelijkheid om de handelsbetrekkin gen tussen Nederland en de Sowjet- Unie uit te breiden, waarop Kroesjt sjew antwoordde: „Die mogelijkheid bestaat, op voorwaarde dat u ons iets anders dan kaas verkoopt. Maar men zal u niet toestaan ernstig handel met ons te drijven. Wij zouden koop vaardijschepen en walvisvaarders bij u willen bestellen. Wij weten dat u die bouwt, maar niet voor ons. U zoudt het kunnen doen, maar men zal het u niet toestaan". Een van de Nederlandse journa listen wees er toen op, dat „onze scheepswerven overstelpt - zijn met orders en dat wij volop in het werk zitten." „Dan is het nutteloos om verder over dit onderwerp te praten", zei Kroesjtsjew vinnig en daarmede ein digde het gesprek. Tevoren was onder meer het be zoek ter sprake gekomen, dat bin nenkort door een Nederlands smal deel zal worden gebracht aan Lenin grad. Een Nederlander sprak de hoop uit „dat geen kikvorsmannen rond dat smaldeel zouden zwemmen". „Wij weten, hoe wij onze gasten moeten behandelen," reageerde Kroesjtsjew gevat. Een van de Nederlanders wees de communistische partijleider er op, dat zijn gezelschap bestond uit Protestanten, Rooms-Katho- lieken, Socialisten en Conserva tieven, „waaruit blijkt, dat wij vredelievende coëxistentie toepas sen" Maar Kroesjtsjew antwoord de daarop: „Als u hier bent past u vredelievende coëxistentie toe, maar thuis heeft u altijd mot met elkaar". Groot nationaal festival voor het eerst in Zeeland Zaterdagmiddag hebben slechts weinigen het gewaagd om zich in de stromende regen naar het VJissingse gemeentelijke sportpark te begeven, waar een groot nationaal federatief mnziekconcours werd gehouden, ge organiseerd door de Koninklijke harmonie „Ons Genoegen" uit Vlissingen. Maar gelukkig was zondagmiddag het weer veel beter en op deze tweede dag genoot het concours dan ook het bezoek van vele honderden belang stellenden. De grote prijs van dit festival ging naar „Oefening kweekt kunst" uit Schoondijke, dat met het zeer respectabele aantal punten vaïi 118 (het maximum was 120) de eerste prijs met lof van de jury behaalde in de ere-afdeling harmonie. Veel belangstelling trok zaterdagavond ook toen was het weer goed het optreden van de 115 man sterke tam boers-, hoornblazers- en pijpersvereniging „Oost-Arnhem" op de Grote Markt. Zaterdag op het middaguur wer den de directeuren en voorzitters van de aan het concours deelnemende korpsen en van „Ons Genoegen" in het Vlissingse gemeentehuis ontvan gen door burgemeester mr B. Kolff, de wethouders M. A. van Popering en W. Poppe en gemeentesecretaris A de Beijl Bij deze ontvangst waren ook enkele gemeenteraadsleden aan wezig. Burgemeester Kolff verwelkomde de verenigingen in Vlissingen en noemde het een vreugde, ook voor het gemeentebestuur, dat dit con cours in Vlissingen zou worden ge houden. Hij herinnerde aan het 65- jarig bestaan vorig jaar van „Ons Genoegen", die hij een altijd actieve vereniging noemde, die niet uit het Vlissingse gemeenschapsleven is weg te denken. Nadat mr. Kolff ook nog enige aandacht had besteed aan het culturele leven in Vlissingen en aan de Zeeuwse Muziekschool, wens te hij de organisatoren een succesvol concours toe en de deelnemende ver enigingen een prettig verblijf Vlissingen. De voorzitter van „Ons Genoe gen", de heer F. Naerebout, dank te het gemeentebestur voor de altijd ondervonden medewerking en in het bijzonder voor de nieu we verplaatsbare muziektent, die aan alle eisen voldoet. Hij ver welkomde ook de jury-leden en de afdelingsvoorzitter van de fede ratie, de heer P. C. Kerkhove. Hij noemde het een eer, dat zijn ver eniging dit jaar het concours mocht verzorgen en hoopte, dat in het vervolg ieder jaar in Vlis singen een nationaal of interna tionaal muziekconcours gehouden kan en zal worden. De heer Kerkhove merkte nog op, dat de Zeeuwse Muziekschool, vooral ook wat de muziekverenigingen be treft, in een grote behoefte voorziet en hij wenste het jubilerende „Ons Genoegen" een goede toekomst.' Na de ontvangst in het gemeente huis werd vandaar afgemarcheerd naar het sportpark, waar om half twee met de tamboerswedstrijden werd begonnen. Rond half drie be gonnen de concertwedstrijden. Het programma voor de tweede dag zondag bestond uit een marswed strijd, een tamboerswedstrijd en een concertwedstrijd, 's Avonds verzorg de O K K. uit Schoondijke op de bou levard het sluïtingsconcert. waarna nog de bekende harmonie „Sophia's Vereniging" uit Loon op Zand op trad. De hele zondag was er zeer veel belangstelling. (Vervolg op pag. 4) In de nacht van vrijdag op zater dag hebben onbekenden voor de wo ningen van enkele vooraanstaande juristen te Washington kruisen op gericht en deze in brand gestoken, bedoeld als dreigement van de Ku- Klux-Klan. liet geheime genootschap in tegen negers, Joden, Rooms-Katho- lieken en vreemdelingen. Meer dan 50 doden bij vliegongelukken Nader is gemeld, dat de lucht- ramp bij Wrightstown in de Ver enigde Staten aan 45 personen het leven heeft gekost. De 56 passa giers, militairen met hun gezinnen, waren op weg naar Engeland. De bemanning bestond uit 10 perso nen. De 21 overlevenden 2ijn allen gewond. Bij de doden waren twee vrouwen en twee kinderen. Ook bij Salina (Kansas) is een Amerikaans militair vliegtuig neer gestort. Het was een B-47 bommen werper. De vier leden van de beman ning zijn vermoedelijk omgekomen. Een nieuw tweemotorig vracht vliegtuig, voor de „Swiss Air" op weg van de fabriek in Californië naar Zürich, is zondagochtend on geveer twee en een halve kilome ter van het vliegveld Shannon neergestort. De vier bemannings leden drie Amerikanen en een Zwitser kwamen om het leven. Er waren geen andere inzittenden. Het toestel, een „Convair", stortte neer, toen het op het vliegveld zou landen. Het verdween plotseling uit het gezicht. Het wrak werd meer dan anderhalf uur later gevonden. Een reddingsboot ontdekte het in een kreek, ongeveer 5 kilometer van de plek. waar op 5 september 1954 een K.L.M.-vliegtuig neerstortte. Zaterdagochtend is een lesvliegtuig van de school voor parachutisten te Graz neergestort. De twee inzitten den werden gedood. DE VERWACHT... AANHOUDEND ONBESTENDIG. Veel bewolking met plaatselijk xvat regen en een kans op onweer. Hier en daar tijdelijk mist. Over het alge meen weinig wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN 17 juli Zon op 4.42 onder. 20.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1