PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dr. Drees bereikt vermoedelijk akkoord over defensie-uitgaven Middelburgs openluchttheater in gebruik Algerijnen belagen Fransen in Bern de BILT DULLES DAAGT RUSSEN UIT: LAAT SATELLIETSTATEN LOS VERWACHT... 199e jaargang - no. 163 Dagblad uitgave van do firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 8.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRME STEMMEN Donderdag 12 juli 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie. 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goe3, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N. Bogerdstraat 24. tc'.ef. 25. CONFERENTIE MET FRACTIELEIDERS Vandaag nieuwe besprekingen (Van onze parlementaire redacteur) Na afloop van de conferentie, die dr. Drees woensdagavond met de vijf fractievoorzitters in zijn kabinet op Plein 1813 in Den Haag over de kabinetsformatie gehouden heeft, zijn de kansen op welslagen beter dan ooit te voren. Hij was maandag en dinsdag reeds een eind in de goede richtifg op geschoten door zijn gesprekken met de minister van oorlog en marine, ir. Staf, en met de staatssecretaris van marine, de heer Moorman. Dr. Drees heeft gepoogd met ir. Staf en met de heer Moorman tot over eenstemming te komen over de hoogte der uitgaven voor onze defensie. Er bestaat goede hoop, zo vernemen wij uit gezaghebbende bron, dat de formateur op dit punt zal slagen. Er zal nog een afsluitend gesprek met Ir. Staf moeten komen. Aangenomen mag worden, dat de formateur zal proberen dit zo spoedig mogelijk, wellicht reeds vanochtend, te voeren. In de woensdagavond met de fractieleiders gehouden conferen tie heeft dr. Drees een groot deel van de punten besproken, die hij als globaal regeringsprogram aan gemerkt wenst te zien. Lichtzinnig Een directeur van een m.t.s. heeft bij het bekendmaken van zijm eindexamenresultaten enkele we ken geleden het woord „lichtzinnig heid" gebruikt. Hij liet een ernstige waarschuwing horen, omdat veel jon gelui de studie te lichtzinnig aanvat ten. Lichtzinnigheid leidt tot overschat ten van zichzelf en tot onderschatten van de taak, die verricht moet wor- der. Het gevolg van de lichtzinnigheid is, dat men een voorgenomen studie niel volbrengt of slechts met veel ver traging de eindstreep haalt. Deze m.t.s.-directeur staat niet al leen met zijn klacht. Zij is in diverse toonaarden ook gehoord uit andere milieu's en men heeft al gespeurd naar de oorzaak. Vrij algemeen is de opinie geuit, dat de schuld van de lichtzinnigheid nief in de eerste plaats ligt bij de jeugd, maar bij de ouders. De ouderen leven in jaren van hoog conjunctuur. Er is geen werkloos heid en men moet al een pechvogel zijn, wil men geen redelijk inkomen hebben. Men maakt bovendien nog gemakkelijk promotie. Waarom zou men dan niet in de vrije tijd wat meer grijpen naar de genoegens des levens? En grijpende naar die genoegens kan men toch bezwaarlijk van zijn bijna volwassen kinderen verlangen, dat ze avond aan avond over de boe ker-. -gebogen zouden zitten. Kinderen volgen het voorbeeld niet de wijze woorden van de ouders na!! Heel opvallend is in de laatste ja ren geweest het afnemen van de studiezin bij de beroepsjeugd, waarmee dan bedoeld worden de jon ge mensen, die al een baantje hebben, maar die hun bekwaamheid nog moe ten vergroten door het afleggen van diverse examens. Men is niet meer geneigd des. avonds een deel van de vrije tijd te offeren voor de studie. Ook al omdat men zonder die studie wel een rede lijk-betalend baantje kan bemachti gen. Dit is een uiterst gevaarlijk stand punt. De huidige hoogconjunctuur zal niet onbeperkt voortduren. Er komt een tijd, dat er weer aanbod zal zijn op de arbeidsmarktdat er weer geselecteerd zal worden. Die tijd kan over enkele jaren aanbreken en dan vai'en de slecht-ontwikkelden en min der bekwamen direct af. Er is nog een tweede punt, dat hierbij van belang is en waarop in 'n hoofdartikel van de Leeuwar der Courant de aandacht werd geves tigd. De mechanisering eerst en de automatisering vervolgens zullen straks oorzaak zijn, dat ook in Ne derland ieder die geen goede be roepsopleiding heeft gehad, aan de kant komt te staan. liet bedrijfsleven vraagt steeds meer mensen die zich terdege hebben gespecialiseerd en een brede prakti- schf en theoretische achtergrond be zit'en. We kunnen zeker op een niet onaanzienlijke verlenging van de leer- pli.-ht rekenen en in de bedrijven zal ook in toenemende mate aan beroeps- scti.-ling worden gedaan, maar de hoofdzaak zaï toch van de wil en de volharding van de jongelui zelf moe ten komen. Voor maar al te velen is vrije tijds- besieding tegenwoordig hetzelfde als lanterfanten. Als het werk afgelopen is, hang je verder wat om, slenter je op straat of ga je naar de bioscoop of het voetballen Vele ouders zeggen er blijkbaar niets van of geven zelf een slecht voorbeeld. Tallozen hebben geen liefhebberijen en kunnen er maar niet toe komen zich ergens bij aan te sluiten. Het moet al een flinke en moedige jongeman of jonge vrouw zijn. die zich aan deze heersende gees tesgesteldheid durft te onttrekken. En toch moet het gebeuren- de tijd is me- verat meer dat alleen de ge schoolden dc goede kansen krijgen. Dit onderhoud, dat van acht uiir tot kwart voor elf duurde, is be vredigend verlopen. De conferentie zal vanmiddag om twee uur wor den voortgezet. Dan zullen de overige punten aan de orde gesteld worden. De formateur had aan de fractie voorzitters twee stukken toegestuurd, namelijk zijn concept-program en een nota van de minister van financiën, bedoeld om de heren een beeld te ge ven van de aanstaande rijksbegroting, voor zover cijfers gegeven konden worden. Er was geen volledig program aan de fractieleiders voorgelegd, omdat de formateur het juister acht, dat ook de personen, die aangezocht zullen worden voor een ministersfunctie, hun oordeel daarover geven en over de definitieve tekst mede beslissen. Het is ook niet de bedoeling, dat de fractievoorzitters de programpunten met hun fracties bespreken. De erva ring heeft geleerd, dat men in een me nigte van amendementen terecht komt, die een weinig vruchtbare voe dingsbodem vormt voor het opkweken van het tere formatieplantje. Uiter aard zullen de fractieleiders wel hun deskundigen geraadpleegd hebben. Ongetwijfeld zullen er nog moeilijke {junten komen, doch op dit ogenblik aat de formatie zich gunstig aanzien. Geen nationalisaties op Sumatra in overweging. In Djakarta is woensdag verklaard, dat de provinciale autoriteiten in Noord-Sumatra niet voornemens zijn de buitenlandse ondernemingen, waarvan de concessies binnenkort aflopen, te nationaliseren. Zij zijn in tegendeel druk bezig maatregelen voor te bereiden om een einde te ma ken aan de onwettige bezetting van ondernemingsgronden door de bevol king. A. L. Schuurman overleden Dinsdag is op 71-jarige leeftijd over leden de heer A. L. Schuurman, oud- voorzitter en erevoorzitter van de Al gemene Nederlandse Molenaarsbond. Het voorzitterschap van deze bond heeft de heer Schuurman bekleed van 1936 tot 1948. De heer Schuurman was Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. „Er zijn weinig of geen neutralen". „De vrijwillige bevrijding van de satellietlanden door de Sowjet- Unie zou de toetssteen kunnen zijn voor de nieuwe politiek van het Kremlin", zo sprak John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van buitenlandsë zaken, gistermid dag tijdens een persconferentie te Washington. Dulles zei verder, dat het Russische volk en de volken van Oost-Europa eerst een grotere kennis moeten verkrijgen van het leven in de vrije wereld voor het proces van bevrijding kan door zetten. Met nadruk betoogde hij, dat de honderd miljoen dollars, die de Ver enigde Staten volgens het verlangen van het congres moet uittrekken voor de bevrijding van Oost-Europa niet bestemd zouden zijn voor onder mijnende activiteit. „Het geld zou al leen worden gebruikt om de Oost- Europese bevolking voor te lichten omtrent het leven in een vrije samen leving, aldus de Amerikaanse minis ter. In dit verband noemde Dulles de frote betekenis van meer contacten ussen Oost en West. Dulles zeide, niets af te weten van Amerikaanse vluchten boven Sow- jietgebied. Het Amerikaanse ministe rie van defensie heeft naar aanleiding van het Russische protest tegen der gelijke vluchten een onderzoek inge steld. Dulles verklaarde, dat het lid maatschap van de Verenigde Na ties neutraliteit uitsluit. Aange zien alle vrije landen in feite lid zijn van deze organisatie, zyn er weinig of geen neutrale landen". Men stelde Dulles vragen over de opmerkingen van vice-president Nixon betreffende het neutralisme en zijn eigen verklaring van verleden maand, dat het streven naar neutra liteit immoreel en kortzichtig was, tenzij er buitengewone omstandighe den aanwezig waren. Dulles ant woordde, dat hij nimmer gezegd had, dat het neutralisme immoreel was. Hij had gezegd, dat het neutralisme immoreel was en kortzichtig was. in dien het geen onderscheid maakte tussen recht en onrecht en geen be zorgdheid voor anderen toonde. Luchtlijn Londen-Rotterdam start in oktober Volgens een mededeling van dc heer Peter L. Eskell, commercial manager van de Morton Air Service» Ltd. heeft deze maatschappij thans zowel van de Engelse als van de Nederlandse rege ring officieel toestemming ontvangen voor het openen van een passagiers- dienst tussen Croydon aerodrome (by Londen) en de nu nog in aanleg zyn- de luchthaven Rotterdam. De bedoeling is, zodra het Rotter dams vliegveld geopend wordt ver moedelijk zal dit begin oktober a.s. de dienst te beginnen met de tweemotorige De Havïlland T zijn - DDove, die van acht tot dertien passagiers kan vervoeren. De overtocht zal één uur en 20 minuten duren en acht pond per enkele reis en veertien pond acht shil ling per retour gaan kosten. Deze retours zijn, door samenwerking met de andere luchtvaartmaatschap pijen, ook geldig op de K-L.M.-lijn op Londen en omgekeerd. Men is voorne mens twee retourvluchten per dag te maken. In teqenwoordiglieid van ongeveer 1,00 nabestaanden is op de begraaf plaats Waldfriedhof-Oberrad by Frankfort aan de Main een Neder- lands ereveld geopendwaarop de Nederlandse Oorlogsgravenstichting met de hulp van Duitse instanties de stuifelijke resten bijeen heeft ge bracht van 775 Nederlanders, die tus sen 191,0 en 19J,5 tengevolge van de oo log in Zuid-Duitsland om het le ven kwamen Nederlandse verpleegster naar Lambarene De staf van dr. Albert Schweitzer in Afrika bestaat voor meer dan de helft uit Nederlanders. Op 18 juli a.s. zal de verpleegster mej. G. L. Veeren uit Leusden per K.L.M. naar Lamba rene vertrekken om als vijfde Neder landse verpleegster dr. Schweitzer in zijn medische arbeid terzijde te staan. Mej. Veeren, geboren en getogen in Indonesië, is gewend aan een tropisch klimaat en heeft, sinds de tijd dat zij eerstejaars leerlingverpleegster was, zich erop ingesteld naar Afrika te gaan. Nadat zij haar diploma had be haald heeft zij op goed geluk bij dr. Schweitzer gesolliciteerd. Schweitzer heeft haar tijdens zijn verblijf in Euro pa aangenomen. Man gedood door vallende stenen in mjjn „Maurits". In de staatsmijn Maurits is woens dag een dodelijk ongeluk gebeurd. In de toevoergalerij raakte, op de 455 meter-verdieping, de 39-jarige stut ter S. V. uit Geleen onder vallend ge steente. Toen zijn mede-arbeiders hem hadden bevrijd bleken de le vensgeesten reeds geweken te zijn. Het slachtoffer was gehuwd en had vier kinderen. Nederlandse wagen slipte in België: één dode De heer W. V. uit Amsterdam is i paal gebotst. Eén der inzittenden, de heer K. L., een Indonesisch staatsburger, werd uit de wagen geslingerd. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij bij zijn aankomst overleed. De broe der van de bestuurder en mevrouw L. werden in het ziekenhuis te Duffel opgenomen. De bestuurder zelf is ongedeerd ge bleven. Doordat de paal omver gereden werd, bleef de gemeente enige tijd van stroom en telefoonverbindingen verstoken. Documenten werden in beslag genomen De federale politie en het depar tement van justitie in Zwitserland hebben gisteren bekendgemaakt, dat Algerijnse nationalisten voor nemens zijn met behulp van Zwit sers, de Franse ambassade in Bern en Franse consulaten in andere Zwitserse steden aan te vallen. Eerder was gemeld, dat huizen in Zurich waren doorzocht en per sonen voor een verhoor aangehou den. Na onderzoek was gebleken, dat bepaalde berichten juist waren, aldus het communiqué, er werden huiszoekingen verricht en verschil lende personen verhoord. Deze personen zijn later allen vrijgelaten, het onderzoek was voornamelijk gericht tegen leden van het Arabische Legioen en van de Algerijnse Nationalistische Be weging. Volgens een zegsman van United Press waren geen explosieven gevon- Op 21 juli: aantal Belgische douanekantoren gesloten. De A.N.W.B. deelt mede, dat op 21 juli de dag waarop in België de „Onafhankelijkheidsdag" wordt ge vierd alle Belgische douanekanto ren voor handelsverkeer gesloten zijn. Goederenvervoer naar en door België zal op deze feestdag dus niet mogelijk zijn. Daar een aantal kleinere grenskan- toren die dag ook voor reizigersver keer gesloten zijn, adviseert de A.N. W.B. diegenen die op zaterdag 21 juli een bezoek aan België willen brengen, te reizen via de grote douanekantoren. den, maar was wel een aantal do cumenten geconfisceerd. Waakzaamheid in Rome In Rome kreeg de Britse ambassa de extra politiebewaking naar aanlei ding van een myterieuse waarschu wing, dat zich gevaarlijke anti-Britss elementen in de stad bevonden. Volgens onbevestigde berichten zou de ambassade op de hoogte zijn ge steld van de aankomst van gevaar lijke terroristen van de nationalisti sche organisatie op Cyprus, Eoka. Maar dit werd door een woordvoer der van de ambassade tegengespro ken. „Wjj ontvingen langs bepaalde ka nalen inlichtingen, die ons ertoe brachten de Italiaanse politie twee dagen geleden om extra-bescherming te vragen", aldus de woordvoerder. „Dit is een gewone procedure in mo menten van spanning". In de Rover-autofabrieken te Bir mingham is groepskapitem Peter Townsend met veel ijver, aan een in tensieve opleiding begonnen in ver band met zijn eenzame tocht om de wceld. De route is uitgezet door het Midden-Oosten, Zuia-Oost Azië Australië Noord- en Zuid-Ame.rika en Afrika De foto toont Townsend (rechts) bij net bestuderen van een auto-motor. MIDDELBURGS OPENLUCHTTHEATER „TOORENVLIEDT" is woensdagavond officieel ingebruik genomen, een plechtigheid, die B. en W. van Middelburg in hun uitnodiging hadden betiteld als „feestelijke overdracht". Nu betekent het gebruik van een dergelijke frase meestal, dat het betrokken evenement plechtig is en heel weinig fees telijk, doch ditmaal heeft Middelburg op deze beproefde regel een gunstige uitzondering gemaakt; de overdracht van „Toorenvliedt" was inderdaad feestelijkEr werd lofwaardig kort gesproken, er wa ren allerlei plezierige dingen te zien en te horen en tenslotte werd het geheel besloten met een ontvangst in de Burgerzaal, waar het Mid delburgs Muziekkorps voor vrolijke muziek zorgde en waar de gasten in een grote kring opgewekte dansen uitvoerden. Het was een Bruege liaans tafereel in het stadhuis: de mannen, vrouwen en kinderen die deze.avond aan een kostuum-show van Zeeuwse drachten hadden mef degewerkt, de gekostumeerde openluchtspelers, die het theater voor het eerst „officieel" bespeelden en tenslotte de gasten in „gewone kledij", reidansten samen in de Gothische Burgerzaal. B. en VV. van Zeelands hoofdstad hadden kennelijk bij het samenstellen van het pro gramma een profetische blik gehadhet is echt een „feestelijke over dracht" geworden. Hoste-comité, dat aanzienlijke fond sen bijeenbracht, waaruit werd geput voor de aanleg van theater en beplan ting. De elektrische installatie kon totstandkomen doordat „Nieuw Wal cheren" een sluitpost van zijn be groting daarvoor bestemde. Tenslotte gewaagde de heer Verhagen met dankbaarheid van het werk, verricht door landschapsarchitect C. P. Broer- se en van de heer Zeijlemaker, die het verlichtingsplan ontwierp. De overdracht aan het gemeente bestuur geschiedde symbolisch door het overhandigen van het ontwerp voor het eerste affiche voor een offi- Feestelijke overdracht. De toespraken werden gehouden door de voorzitter van de Stichting „Nieuw Walcheren", de heer J. L. Verhagen, de burgemeester van Mid delburg, mr. dr. N. Bolkestein en de voorzitter van de Stichting Open luchttheater, jhr. mr. T. A. J. W. Schorer. Voorzitter Verhagen sprak woorden van dank jegens allen, die ■aan de totstandkoming van het thea ter. met alles wal er bijbehoort. had den medegewerkt. Hij memoreerde daarbij het werk van het Belgische ciële opvoering, in opdracht vervaar digd door Jac. Prinse. De burge meester, mr. dr. N. Bolkestein sprak een dankwoord en droeg op zijn beurt het theater over aan de Stichting, die voor de exploitatie zal zorgdragen. Namens deze Stichting aanvaard de de voorzitter, jhr. mr. T. A. J. W. Schorer het vorstelijke geschenk, daarbij de hoop uitsprekend dat „Toorenvliedt" een cultureel middel punt van Middelburg, Walcheren, ja van Zeeland zou worden. Tot het nu- bliek zei de heer Schorer: „Wij heb ben nu alle sprekers gehad, dus het ergste is voorbijMaar dank zij de beperkingen, die de drie sprekers zich hadden opgelegd, was ditmaal het aanhoren van toespraken geens- zl.is een vervelende opdracht. Ook a! niet omdat zjj werden afgewisseld door een voortreffelijke expositie van oude Zeeuwse klederdrachten onder leiding van de heer J. de Bree. Man nen, vrouwen en kinderen van Wal cheren, van de Bevelanden. uit het land van Hulst en Axel toonden, hoe schoon men hier in het verleden ge kleed ging. Deze show bestond uit een bonte afwisseling van allerlei schone kostuums, gedragen bij diver se gelegenheden, bij feesten en in da gen van rouw. Dé heer De Bree zorgde daarbij voor een uitstekende toelichting en het geheel werd blij kens het langdurig en hartelijk ap- Rlaus van de vele aanwezigen op oge prijs gesteld. Jammer, dat deze zaken slechts incidenteel worden getoond: een dergelijke expositie was na de grootste manifestatie voor het ko ninklijk paar in 1954 niet meer voorgekomen Kan de Stichting „Nieuw Walcheren" hier geen (Vervolg op pag. 10) Westduitse socialisten zien heil in overleg met Moskou. De Westduitse socialisten, In con gres bijeen, hebben woensdag hun eer ste resolutie met algemene stemmen aanvaard. In deze resolutie wordt ge protesteerd tegen „de universele mili taire dienst" en wordt gevraagd om een herziening van de Duitse defensie verplichtingen. De resolutie dringt voorts aan op directe besprekingen met Moskou over de Duitse hereni ging en oefent kritiek op de „politiek van de koude oorlog" van Adenauer. Tenslotte wordt in de resolutie ge vraagd om terugtrekking van de bui tenlandse troepen van Duits grondge bied „als eerste stap tot wereldontwa- pening". Panamese stomer „Estoril" na aanvaring gezonken. Na een aanvaring met het Italiaan se vrachtschip „Dea Mazella" is de Panamese stomer „Estoril" op onge veer 450 zeemijl ten oosten van Bos ton in de Atlantische Oceaan gezon ken. Het schip zonk binnen drie uur na de aanvaring. De bemanning ver liet het in de boten en werd door de Italiaan aan boord genomen. Een vliegboot die direct naar de plaats van het ongeluk vertrok, behoefde geen dienst te doen. Het 7255 ton metende Panamese schip was, geladen met ijzererts, on derweg naar Philadelphia. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur. Stockholm: half bewolkt 23 gr. Os o: zwaar oewolkt 22 gr. Kopenhagen- licht bewolkt 23 gr. Aberdeen- licht bewolkt 17 gr. Londen: zwaar bewolkt 23 gr. Amsterdam: zwaar bewolkt 16 gr. Luxemburg: zwaar bewolkt 13 gr. Pa vijs: onbewolkt 21 gr. Bordeaux: licht bewolkt 23 gr. Grenoble: geheel bewolkt 14 gr. Nice: licht bewolkt 26 gr. BeitQn: onbewolkt 27 gr. Frankfort reeen 14 gr. M'lnchen: regen 18 gr. Zürich regen 15 gr. Genève: regenbul 17 gr. Locarno: licht bewolkt 24 gr. Wenen- zwaai bewolkt 28 gr. Rome: zwaar oewolkt 28 gr. Ajacclo: licht bewolkt 23 gr. MaUorca: licht bewolkt 29 gr. NOORDELIJKE WIND. Op de meeste plaatsen droog weer met verspreide opklaringen. Matige, t(jdelyk vry krachtige wind tussen noord en noordoost Dezelfde tempe raturen, of iets hogere. ZON EN MAAN 13Juli Zon op 4.37 onder 20.57 Maan op 11.53 onder 23.OS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1