PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Drees en fractievoorzitters zijn het eens over huurverhoging Zwitserse 12 juli wijkgebouwen worden officieel overgedragen BILT H OUDERS VAN ONTVOERD KIND ZIJN DE WANHOOP NABIJ Vand aag... 199e jaargang - no. 159 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p, p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 juli 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p- advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, lelef 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 26. POGINGEN TOT KABINETSFORMATIE GAAN VOORT Nog grote tegenstellingen op punt der defensie-uitgaven (Van onze parlementaire redacteur) Er is enige rust in de kabinetsformatie ingetreden» althans uiter lijk. De fractievoorzitters wachten af welk concept-regeringsprogram dr. Drees hun maandag zal voorleggen. De formateur is druk met de opstelling daarvan bezig. Hij is daartoe overgegaan, nadat in de con ferentie, die hij vrijdagmorgen met de fractievoorzitters heeft gehou den, aandrang op hem is uitgeoefend om zijn pogingen in elk geval voort te zetten. Hijzelf had namelijk het voornemen om zijn opdracht neer te leggen, gezien de onoverbrugbaar lijkende tegenstellingen op het stuk der defensieuitgaven. De fractievoorzitters wensten evenwel, dat dr. Drees zich voorlopig aan de opstelling van het verdere rege ringsprogram zou wijden, zulks met de overweging, dat als zou blij ken, dat hij niet slagen kan, dan toch voor zijn eventuele opvolger veel nuttige arbeid is afgedaan. In die tussentijd kan in wat langza mer tempo getracht worden, een oplossing te vinden voor de defensie- moeilijkheden. Verscheidene fractieleiders ge loven niet, dat met de uitgaven van 1500 miljoen per jaar kan worden volstaan. Dr. Drees meent, dat om andere noodzakelijke staatsuitga ven niet in gevaar te brengen bin nen het kader van onze internatio nale verplichtingen, niet meer uit gegeven mag worden en dat daar om op de militaire uitgaven bezui nigd dient te worden. Als mogelijkheden daartoe ziet hij het opleggen van enkele schepen der marine, het inkrimpen van de divi sies tot de sterkte, die met het oog op de atoomoorlogyoering noodzake lijk is, de vervanging van burgerlijk gersoneel door dienstplichtigen voor et onderhouden van het materieel, het niet-invoeren van de verhoging van de kostwinnersvergoeding, die minister Staf in het vooruitzicht had gesteld, het langzamer uitvoeren van aankoopcontracten voor het mate rieel en verspreiding van herhalings oefeningen over een langere periode. Over al deze dingen zal nog een har tig woordje gesproken moeten wor den. Snelheid Het Verbond voor Veilig Verkeer heeft de bromfietsers aange maand tot zelfbeheersing nu de maximum-snelheid voor hun ver- voersapparaten is bepaald op 40 km. per uur. Het bestuur wijst er op, dat men geen vrijbrief heeft gekregen om nu maar altijd met een snelheid van 40 km per uur langs straten en wegen te razen. De bepaling, dat men de veiligheid op de weg niet in ge vaar mag brengen blijft onvermin derd bestaan en men zal zi'ch tegen over de politie niet kunnen beroepen op de 40 km-grens, wanneer voor de veiligheid van het verkeer een la gere snelheid geboden zou zijn. et is goed, dat het Verbond voor Veilig Verkeer nog eens op dit punt de aandacht heeft geves- tigd. Destijds heeft minister Algera, die Tweede V in de IVeede Kamer de maximum- snelheidskwestie behandelde, als be zwaar tegen het vaststellen van een maximum-snelheid genoemd: de mo gelijkheid, dat bestuurders van mo torvoertuigen beneden de snelheids- grens alles toelaatbaar zouden be schouwen. Tegenstanders van de snelheidsbeperking namen dat be zwaar gretig over en maakten er druk propaganda mee. Vandaar thans de waarschuwing aan de bromfietsers en naar wij hopen straks ook aan de auto mobilisten, wanneer voor hun voer tuigen een maximum-snelheid in de bebouwde kommen der gemeenten wordt vastgesteld. Op dat laatste wordt nog altijd ge wacht en veel te lang gewacht Het buitenland gaat ons in dit opzicht vóór. Zo juist heeft de Westcluitse regering een algemene snelheidsbe perking ingevoerd voor de bebouwde kommen van de Duitse gemeenten. Men begreep, dat daar niet aan te ontkomen viel, als men de strijd te gen de verkeersonveiligheid met suc ces bekroond wilde zien. Dat begrip ontbreekt helaas nog bij velen in Nederland, zelfs bij de leiding van de A.N.W.B., die in het jongste verslag nog weer eens betoogt, dat een algemene snelheids begrenzing voor de' bebouwde kom men ondoelmatig zou zijn. Het bonds- bestuur wil alleen maar snelheids beperking voor bepaalde wegen in de bebouwde kommen. Da.t zijn dan we gen, waarop de automobilisten onbe wust de neiging hebben om te snel te gaan rijden. Op die wijze zou er een mengel moes van straten en wegen ont staan met en zonder snelheidsbe.gren- zing. Over ondoelmatigheid gesproken Het motorverkeer zou er meer na righeid da.n gemak van ondervinden. Een algehele snelheidsbeperking voor de bebouwde kommen blijft daarom gewenst. De daaraan ver bonden nadelen zal men moeten be schouwen als een offer, dat voor de verkeersveiligheid gebracht moet worden. Op het moeilijke punt van de huren is men tot klaarheid gekomen. Het is de bedoeling om op 1 juli van het volgend jaar een huurverhoging van 25 in te voeren en daarvan 30 ten bate van de huiseigenaars te blokkeren. Dit geld zal alleen voor de verbetering en vernieuwing van de woningen mogen worden gebruikt. De oudere woningen moeten namelijk aan de modernere eisen worden aan gepast. Snel zal dit niet gaan, maar in elk geval wordt het voordeel be reikt, dat de huurders betere huizen krijgen en de eigenaars een waarde vol bezit houden. Het is begrijpelijk, dat de forma teur zich voornamelijk met deze twee problemen heeft beziggéhouden. Wat de huren betreft, mocht hij na melijk na de kabinetscrisis, die ver leden jaar over deze zaak ontstaan is, geen tweede crisis riskeren en wat de defensieuitgaven aangaat, wenst hij een oplossing, die hij als minister-president met overtuiging verdedigen kan. De overige programmapunten zal de formateur globaal formule ren. Wij nemen aan, dat hierover de fracties in veel mindere mate geraadpleegd zullen worden. In de eerste plaats omdat dit principieel juister is, in de tweede plaats om te voorkomen, dat amendementen de zaak telkens weer ophouden en in de derde plaats, omdat ook de toekomstige ministers hierin nog wat te zeggen moeten hebben. De formateur kan hen moeilijk vooraf binden. Anti-trustmaatregelen tegen General Motors De Amerikaanse regering heeft gis teren formeel medegedeeld, dat zij een vervolging heeft ingediend tegen „Ge neral Motors" op grond van de anti trust wet. Zij beschuldigd er de grootste corpo ratie ter wereld van, de vervaardiging en de verkoop van autobussen te mo nopoliseren. De Franse minister met standplaats Al giers. Lacoste, heeft een aantal Fransen, voor het merendeel leraren en onderwij zers, uit het gebied van Tlemcen last gegeven, Algerije te verlaten. Zij zouden in contact staan met de opstandelingen en door hun invloed het optreden van rebellen bevoordelen. Is Peter Weinberger nog in leven? Groot verdriet sprak uit de ontroe rende oproep, die moeder Weinberger uit Westbury in de Ver. Staten don derdagavond voor de Amerikaanse ra dio heeft gedaan. Haar één maand oude baby Peter werd woensdag ont voerd. Diet door tranen verstikte stem deed zij een hartstochtelijk verzoek haar het kind terug te geven. Intus sen leeft men nog altijd tussen vrees en hoop. Is het kind nog in leven Een groot deel van de Amerikaanse poli tiemacht houdt zich intens met de zaak bezig, maar er is nog geen spra ke van enige vorderingen De ontvoerder (of waarschijnlijk ontvoerster) heeft een bedrag van 7600.geëist. Een enveloppe met geld werd inderdaad op de in een ach tergelaten kladje aangegeven plaats gedeponeerd, maar niet weggehaald. Dat was wel begrijpelijk, omdat die plek een boom bij een garage, vlak bij het huis der Weinbergers over stroomd was met politie- en persmen sen. Het gaat overigens niet meer om een bedrag: een oom van de ongeluk kige vader, die zelf in het geheel niet vermogend is, heeft een blanco cheque beschikbaar gesteld. De ontvoerder zal zelf het bedrag in mogen vullen, wanneer het kind maar terug komt. Dit is het vier weken oude zoontje Peter van de New Yorkse familie Weinbergerdat werd ontvoerd uit zijn kinderwagen in de achtertuin bij het huis van zijn ouders. De hoop, dat het kind toch nog be houden bij de ouders zal terugkomen is opnieuw verlevendigd, nadat een on bekende man vrijdag de heer Weinber ger heeft opgebeld. Men had reeds aan iedereen verzocht niet op te bellen, om wanneer de rover zich telefonisch zou melden hij de lijn niet in gesprek zou vinden. Volgens de politie zei de onbekende, die uit een publieke telefooncel in Manhattan zou hebben gebeld: „Wij hebben je kind en willen dat je in de avondbladen een verklaring zal geven, dat je onze eisen zult inwilligen. De politie is van mening in deze te hebben met een in de misdaad on ervaren iemand, die zich waarschijn lijk in grote geldnood bevindt. Een an dere gedachte gaat in de richting van een schoolmeisje of schooljongen als dader. Indien er niet gauw iets ge beurt wil de politie een grootscheeps onderzoek instellen op de middelbare scholen om handschriften te vergelij ken met het briefje, dat door de ont voerder werd achtergelaten. Sir Cutlibert Aclcroyd, de lord-mayor van Londen met ambtskettingont ving de leider Boris Alexandrox (rechts van de burgemeester) en het muzikale ensemble van het Russische leger. Samen zongen zij „Auld Lang Synehet befaamde Engelse af scheidslied. Prins Bernhard en prinses Beatrix naar Aken. Prins Bernhard is vrijdag met prin ses Beatrix per vliegtuig naar Aken vertrokken, waar de wereldkam pioenschappen springen voor hippi sche sport worden gehouden. Prinses Irene zal over enkele dagen zich eveneens naar Aken begeven en zich bij het gezelschap voegen. De terug reis naar Nederland zal woensdag worden aanvaard. Zeventig jaar in lief en leed verbonden. Het Tilburgse echtpaar J. Heeffer- Van Kleinenbreugel heeft gisteren een grootse dag beleefd: een fruitmand van de koningin, bezoek van burge meesters van Tilburg en Hilvarenbeek en 's avonds een buurtfeest, waarbij de woning van het echtpaar aan de buitenzijde was geïllumineerd. Dit al les was ter gelegenheid van het 70- jarig huwelijksfeest van de echtelie den Heeffer, die respectievelijk 98 en 95 jaar oud zijn. Is het 500 jaar geleden, dat Jeanne d'Arc volledig werd ge rehabiliteerd. Op verzoek van haar moeder en broers gelastte paus Calixtus III revisie van het doodvonnis, nadat de natio nale heldin van Frankrijk in Rouaan op de brandstapel om het leven was gebracht. Eugene Messina veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. De rechtbank te Doornik in België heeft gisteren uitspraak gedaan in de geruchtmakende zaak tegen de be ruchte gebroeders Messina. Eugene Messina werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en een geldboete van 114.000 Belgische francs wegens vrouwenhandel, het in bezit hebben van wapens en een vals paspoort. Zijn broer Carmelo Messina, die tezamen met Eugene tien maanden geleden in een bar in Knokke werd gearresteerd naar aanleiding van een hevige ruzie, werd veroordeeld uitsluitend wegens verboden wapenbezit en het dragen van een vals, Cubaans paspoort. Hij kreeg tien maanden en een boete van Bfrs. 8000. Hij werd later op vrije voe ten gesteld. Veiligheidspolitie in Tsjecho-Slowakije paraat Het Tsjechische ministerie van bin nenlandse zaken heeft, alle personeel van de veiligheidspolitie van verlof teruggeroepen, zo wordt in Wenen uit ^trouwbare bron vernomen. Bovendien zou aan de „arbeiders militia", het particuliere leger der communistische partij, bewapening met munitie uitgereikt zijn voor de bescherming der belangrijke indu strieën. De veiligheidspolitie van Praag heeft onthuld, hoe zij drie jaar gele den een komplot ontdekte om het Praagse postkantoor en radiostation te overmeesteren en de Paneratius gevangenis in brand te steken. Bij de arrestatie van de leiders van het com plot was een politieman doodgescho ten. Bijzonderheden van deze zaak zjjn voor de eerste keer openbaar ge maakt in het Tsjechische vakbonds blad in een artikel, waarin het werk van de veiligheidsdiensten wordt ge prezen en over het verleden van deze diensten wordt verteld. KORTE PREDIKATIE Zij baarde een zoon en Mozcs noemde hem Gersom, want zci- dc hjj: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Aan het Egyptische hof is een jongen opgegroeid, de beschermeling van de kroonprinses. Er hangt een geheim om hem. In de loop van de jaren gaat het hofpersoneel de „ver klede" Egyptenaar wantrouwen. En Mozes zelf gaat zich de vraag stel len: Ben ik een jood Wanneer zijn hart ja zegt, wil hij ook met zijn volk een jood zijn. Zijn volk is ge knecht, machteloos, ontrecht. Als Mo zes dat ziet springt hij voor de zwak ken op de bres. Hy slaat een Egypti sche oppasser die een joodse dwang arbeider afranselt, met één slag k.o. Nu is de bloedxoraak toegepast. De gealarmeerde politie-posten zoeken vergeefs naar hem, fly heeft de wijle genomen naar het. buitenland. In Mi- dian vindt hij bij de priester Jethro een nieuw tehuis. Hij trouwt met Zoppora. Haar ouders en zusters zijn goed voor Mozes. De hele omgeving van Jethro heeft Mozes volkomen aanvaard. Mozes is een gelukkig man geworden. Hij wordt vader van een zoon.. Prachtig nietwaar? Maar dc jongen wordt Gersom genoemd, zo veel als vreemdeling, want zegt Mo zes: ik ben een vreemdeling gewor den in een vreemd land. Sindsdien is het velen als Mozes gegaan. Het leven kan ons een „vreemdeling" maken, wanneer het verdriet en eenzaamheid brengt. En staan wij de ander bij in zijn verdriet en eenzaamheid? De aarde kan ons tot vreemdelingen makenwegge jaagd van huis en woonstede en va derland. En wat doen wij voor de ver drevenen Voor elke 76, die wij bij eenbrengen kan via de hulpactie van de Wereldraad van Kerken één kind in Korea weer een heel jaar ouderwijs ontvangen. Maar het diepst knaagt het gevoel der vereenzaming als wij leven wil len uit God's beloften. Is de aarde niet van Hem? Wat moet dan al het onrecht, leed, duisternis, dood? Misschien is de wereld te roeze moezig, ons leven te druk en zijn wjj te hardleers om te geloven: Christus is Overwinnaar. Hem behoren de aar de, de volken. God heeft de tijd om het ons te leren, want Hij Is getrouw, Zijn plannen falen niet. Allen wens ik een goede zondag om te luisteren naar Hém, die in Chris tus geen vreemde voor ons wil zijn, maar een Vader vol barmhartigheid. Kapelle. E. P. J. JEBBINK. PLECHTIGHEID IN STATENZAAL MIDDELBURG Schenkers maken tweedaagse tocht door het voormalige rampgebied Donderdag 12 juli zal in de Statenzaal te Middelburg een voor Zeeland belangrijke plechtigheid worden geho uden. In deze bijeenkomst zullen namelijk de door het Zwitserse Rode Kruis geschonken wijkgebouwen voor het Groene Kruis officieel worden overgedragen. Bij deze plechtig heid zullen verschillende Zwitserse gasten aanwezig zijn, die op deze dag en de dag daarna een tocht zullen maken langs een aantal van de betrok ken gebouwen. De bijeenkomst in de Statenzaal begint om 16.30 uur. De binnen- en buitenlandse gasten zullen worden ontvangen door de com missaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Enige tijd na de februariramp van 1953 kwam de Algemene Nederland se Vereniging „Het Groene Kruis" in contact met rnej. J. Jöhr van het Zwitserse Rode Kruis. Deze was naar Nederland gekomen met de opdracht een bestemming te zoeken voor een gift van 1 miljoen Zwitserse franken. Dit bedrag was een derde deel van de door het Zwitserse volk opge brachte gelden door middel van de „Chaine du Bonheur" (geluksketen). Het miljoen werd door de Zwitserse radio geschonken aan het Nederland se Groene Kruis en bestemd voor de bouw van wijkgebouwen, voorname lijk op Schouwen-Duiveland en Tho- len. Van het geld konden 32 wijkge bouwen in totaal worden gepro jecteerd, waarvan er thans 20 in Zeeland, één in Noord-Brabant en 8 in Zuid-Holland gereed of bijna gereed zijn. Het grootste aantal is reeds enige tijd in gebruik, een ^en ander zeer tot voldoening van tie plaatselijke Groene Kruisver enigingen en de wijkverpleegsters. De officiële overdracht van de ge noemde voltooide of bijna voltooi de gebouwen geschiedt dus op 12 juli a.s. Daarbij zal de Zwitserse gezant in Nederland, de heer D. Sécretan, aanwezig zijn, die daar mee zijn belangstelling voor dit project toont. Bovendien zal de volgende dag vrijdag 13 juli het wijkgebouw in St. Philipsland worden geopende Dit geschiedt door mej. Jöhr. Zij was het namelijk, die na overleg met de commissaris der koningin in Zeeland adviseerde het bedrag voor de tot standkoming van Groene Kruisgebou- wen aan te wenden. De bouw van de- Vervolg op pag. 2) Prijsstop voor melk afgekondigd In de Staatscourant van gisteren hebben de ministers van Economi sche Zaken en van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening een prijsstop afgekondigd voor melk. Deze prijsstop houdt in, dat de maximale verkoopsprijzen voor los se melk en melk in flessen, karne melk, yoghurt, vla, pappen en cho colademelk worden bepaald op die van 30 juni 1956. De ministers hebben deze maatre gel getroffen, nadat de Algemene Vereniging voor Melkvoorzienïng in Den Haag heeft geadviseerd met in gang van 8 juli 1956 voor West-Ne derland de prjjzen van consumptie- melk met éen cent per liter te verho gen, teneinde de slijtersmarge te ver ruimen. De noodzaak van deze verho ging is de ministers niet aangetoond, omdat aan dit advies tot prijsverho ging door de A.V.M. geen overleg met het ministerie van Economische Zaken is voorafgegaan, zoals is toe gezegd in de verklaringen, die de centrale organisaties van het be drijfsleven begin februari ter onder steuning van de prijssiabilisatie heb ben afgelegd. De minister van Economische Zaken heeft de A.V.M. dringend verzocht, het advies terug te ne men en alsnog het overleg te be- finnen. Deze vereniging meende it verzoek niet te kunnen inwilli gen, waardoor de ministers zich genoodzaakt zagen tot uitvaardi ging van de prijsstop over te gaan. Britse bases op Ceylon worden overgedragen Engeland heeft toegestemd in de overdracht der strategische lucht- en vlootbases op Ceylon. Aldus een offi ciële aankondiging die gisteravond te Londen werd gedaan. De regering van Ceylon aan welke de bases overgedragen worden, heeft zich bereid verklaard, „Engeland ze kere faciliteiten" op Ceylon te verle nen. DE VERWACHT... LATER WAT REGEN. Verder toenemende bewolking met later van het westen uit enige regen. Matige zuidwestelijk of zuidelijke wind. Iets hogere middagtemperatu- ZON EN MAAN, juli Zon op 4.32 onder 21.02 Maan op 4.59 onder 20.55 juli Zon op 4.33 onder 21.01 Maan op 6.24 onder 21.28

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1