PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jordanië in alarmtoestand door „Israëlische troepenbewegingen" Engeland helpt Libië aan groter leger ■i BILT Toerisme naar Breskens bevorderd door viering van visserijdagen FRANSE PARACHUTISTEN IN ZUIDWEST-MAR0KK0 GELAND DE VERWACHT... 199e jaargang - no. 157 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 5 juli 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. VUssingen, Walstr. 58—80, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwstraat 43. lelef. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 26. KONING HOESSEIN ONTBOOD AMBASSADEURS Israëli's verklaren: Berichten zijn ait de lucht gegrepen Een woordvoerder van het Jordaanse leger, het zogenaamde Arabi sche Legioen, heeft woensdagavond te Amman verklaard, dat Israëlische troepen zouden zijn samengetrokken langs de bestandslijn met Jordanië en met name in de sector van Jeruzalem. Aan het Arabische Legioen was opdracht gegeven, zich paraat te houden. Van de zijde van het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken werd dezelfde avond te Jeruzalem verklaard, dat deze berichten „geheel uit de lucht waren gegrepen". Generaal E. L. M. Burns, de leider van de wapenstilstandscommissie der Verenigde Naties, is per vliegtuig van Caïro naar Jeruzalem gereisd. Te Amman, de Jordaanse hoofd stad, is woensdag bekendgemaakt, dat koning Hoessein de Arabische ambassadeurs mededelingen had gedaan over „de toekomstige agressieve Israëlische voorne mens". Hij had hen ook verzocht, hun regeringen te vragen „de no dige maatregelen te nemen, om het door de Arabische landen ge sloten verdrag tot gemeenschappe lijke beveiliging in werking te doen treden in geval van toekomstige Israëlische aanvallen op de Jor daanse bestandslijn". Te Londen verluidt, dat koning Hoessein de Britse, Franse en Ameri kaanse ambassadeur heeft ontboden in verband met het ondertekenen door hun landen van de gemeenschappelij ke Amerikaans-Brits-Franse verkla ring van 1950 betreffende Palestina. In uit Jeruzalem afkomstige en door de Syrische pers gepubliceerde berich ten werd verklaard, dat Israëlische militairen „reeds een week lang in het Israëlisch-Jordaanse grensgebied mij nen tot ontploffing brengen". Hieraan werd toegevoegd, dat „waarnemers gissen naar de Israëlische voorne mens, waarbij zij vooral aandacht schenken aan het feit, dat vooruitge schoven Israëlische troepen hun stel lingen hebben verlaten en in de gede militariseerde zóne waren doorge drongen. Volgens de Syrische bladen R.K.O. In de Rotterdamse raad is onlangs van gedachten gewisseld over een instelling, waarmee Zeeland zijde lings te maken heeft, namelijk het Rotterdams Kamerorkest. Sinds deze raadsvergadering nu hangt hét be- staan van het orkest, dat reeds vier jaar lang in Zeeland optreed, aan een commissoriale zijden draad. Want in verband met financiële moeilijk heden van het ensemble moet een spe ciale commissie binnen enkele maan den adviseren over de vraag, of er in Nederlands eerste havenstad wel behoefte bestaat aan een kameror kest en zo ja, of het R.K.O. in zijn huidige vorm in die behoefte kan voorzien. Dit zijn weliswaar vragen, waar mee Zeeland zich in eerste instantie niet behoeft bezig te houden, maar toch kan het goed zijn juist in dit stadium eens na te gaan of het Rot terdams Kamerorkest in de afgelopen jaren aan Zeeuwse verwachtingen heeft voldaan. Toen het orkest met zijn optreden in dit gewest begon, is er gejuicht en geweend. Gejuicht omdat geboren optimisten hier een mogelijkheid zagen Zeeuwen van de eilanden en van de Ee tot Hontenisse en van Hulst tot aan Cadzand op te voeden tot geestdriftige concertbe zoekers, voor wie Bach en Beethoven geen geheimen meer zouden hebben. Geweend daarentegen door de sombe re pessimisten, die in dit orkest een concurrent zagen yóor het niet altijd even glorieus florerende eigen mu ziekleven, althans voor zover zich dit afspeelde in enkele grotere ge meenten. Na vier jaar evenwel mag men zeggen, dat de juichkreten zijn verstomd, maar cok dat alle tranen zijn gedroogd. Met andere woorden: men loopt er niet meer warm voor, noch als voorstander, noch als te genstander. En dat is een veeg te ken, waaruit men zou mogen aflei den. dat het optreden van het R. IC. O. in Zeeland géén onverdeeld suc ces was. Neen, een succes was het niet. Maar het zou onrechtvaardig zijn om dit falen uitsluitend toe te schrijven aan het ensemble zelf. Immer:, het is duidelijk, dat het in cidentele optreden van deze groep er wordt éénmaal per seizoen in de centrumgemeenten gespeeld vrij wel zonder pedagogisch effect blijft. Wil men in Zeeland met dit orkest muzikale vorming bedrijven, in brede kring belangstelling wekken voor de symfonische kunst, dan is een totaal andere opzet van de concerten nodig en zal ook de frequentie aan zienlijk hoger moeten liggen. Want af gezien van de jeugdconcerten, wordt er tijdens het optreden van het R. IC. O. in Zeeland vrijwel niets aan mu zikale vorming gedaan, zodat deze toernees eigenlijk alleen maar bete kenen. dat de Zeeuwse liefhebbers van symfonie-muziek eens per jaar een concert van een klein beroepsor- (Vervolg op pag. 3) zou de opperbevelhebber van het Jor daanse leger hebben medegedeeld, dat boven verscheidene Jordaanse doipen Israëlische straalvliegtuigen waren waargenomen. Uit Gaza werd van gezaghebbende zijde vernomen, dat de Egyptische strijdkrachten de opdracht hadden ge kregen, elke Israëlische aanval, hetzij op Egypte zelf, hetzij op een der an dere Arabische staten, te beantwoor den. De Israëlische zender van Jeruza lem zei gisteren, dat 'de werkelijke re den voor de alarmtoestand van de Egyptische en Syrische troepen gele gen was in conbentraties van troepen van Irak langs de noordgrens van Jordanië. Het radiostation citeer de daarbij een bericht in het Jordaan se blad Al Difa. volgens hetwelk Irak krachtens het verdrag van 1947 tussen Irak en Jordanië troepen langs de grens heeft geconcentreerd teneinde Jordanië zo nodig te bescher men tegen een Egyptische coup ter gelegenheid van de aanstaande alge mene verkiezingen in Jordanië. De Amerikaanse torpedojager McGowan heeft ligplaats gekozen in de Israëlische haven Haifa. De bemanning vierde gisteravond In? dependence Day in Tel Aviv. Generaal-majoor Ali Aboe Noewar, chef van de generale staf van het Jor daanse leger, verklaarde woensdag tegenover een vertegenwoordiger van A.F.P., dat in het Israëlische gedeelte van Jeruzalem troepen worden samen getrokken en versterkingen aange legd. De generaal achtte dit „een uit daging aan Jordanië, die komt na de bedreigingen, welke de Israëlische premier Ben Goerion in een gesprek met generaal Burns heeft geuit en die door laatstgenoemde ter kennis van de Jordaanse autoriteiten zyn gebracht". Oprichting marine en luchtmacht Engeland zal aan Libië militair materiaal leveren voor uitbreiding der Libische strijdkrachten. Dit heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken woensdag meegedeeld. Deskundigen van beide landen zullen de details van de Britse hulp bespreken. Voorts deelde de woordvoerder mee, dat de Britse/regering even eens de mogelijkheden tot het op richten van een Libische lucht macht en marine bestudeert. Welingelichte personen hebben ge opperd, dat de nieuwe Libische strijdkrachten zich vermoedelijk zou den ontwikkelen in de lijn van het Arabische Legioen in Jordanië, tot voor kort onaer leiding van Glubb Pasja van Engeland. Maar de strijd krachten zouden onder Libische of ficieren komen te staan. Het ministerie van buitenlandse zaken wilde geen bijzonderheden me dedelen over de overeenkomst, die tot stand is gekomen na onderhande lingen in Londen, verleden week ge voerd met de Libische premier Moes taf a Ben Halim. Volgens Libische berichten zou 't nieuwe leger 10.000 man sterk wor den, maai- dat staat nog niet vast. Het huidige Libische leger telt maar 2000 man. Libië is van vitaal strategisch belang voor Engeland sedert het verlies van de Suez-basis. Volgens het verdrag van 1953 heeft Enge land het recht er strijdkrachten te hebben en mag het ook van vliegvelden gebruik maken. Ook de Ver. Staten handhaven er een grote strategische bommenwer pers-basis bij Tripolis. akkoord, w is gekomen, heeft het land ook een nieuwe Britse belofte gebracht, dat de jaarlijkse financiële steun zal worden verhoogd. Tot nu toe bedroeg deze drie miljoen 750.000 pond sterling. Het bedrag van de nieuwe steun is niet bekendgemaakt en evenmin of de extra steun besteed zal moeten worden aan de oefening en de uitrus ting van de grotere Libische strijd krachten. De „Tour He France" heeft in Frank rijk veel bedrijvigheid met zich mee gebracht. O'.j de foto ziet men 't sor teren van de truien voor de diverse teams De .gele" en „groene" truien komen uiteraard op een apart stapel tje. Plannen voor bouw van atoomtanker in Noorwegen In Noorwegen bestaan plannen voor de bouw van een met atoomkracht voortbewogen tankschip van 32.000 ton dat een snelheid van 18 knopen zal kunnen ontwikkelen. Dit deelde ir. E. Jansen, die deel uitmaakt van de studiegroep-schepen van het Nederlands-Noorse centrum voor atoomonderzoek, in Kjeller me de. Vermoed wordt dat het eerste schip zal worden gebouwd door Rosenbergs Scheepsbouwbedrijf in Stavanger. Het schip zou volgens de huidige plannen 47 maanden onderweg kun nen zijn zonder brandstof in te ne men. De reactor zal. met inbegrip van de bemanteling tegen stralings gevaar, 1000 ton wegen, terwijl een normale machine slechts 275 ton zou wegen. Er wordt echter 3000 ton bun ker capaciteit gespaard. #De Amerikaanse senaat heelt i een resolutie aanvaard en naar het huls van afgevaardigden gezonden inzake de naamsverandering van het Bedloes Is land in de haven van New York, waarop het vrijheidsbeeld staat, in Liberty Is land. Dienstplichtwet bracht rumoer in Duitse bondsdag De Westduitse bondsdag heeft woens dagavond in een rumoerige zitting het wetsontwerp inzake de dienst plicht in tweede (voorlaatste) lezing aanvaard. De sociaal-democraten en de vluch- telingenpartij verlieten verontwaar digd de zaal nadat de coalitie een dertigtal amendementen van de op positie, kennelijk ingediend om de beraadslaging zo lang te rekken, dat het ontwerp niet meer vóór het zomer reces in tweede en derde lezing aan genomen zou kunnen worden, m snel tempo verworpen had. De vrije democraten protesteerden door verder niet aan de beraadslagin gen deel te nemen. Bij handopsteken volgde tenslotte de aanneming van de wet. Drie procent voor wie in 1955 bij l.o. werkten Minister Cals heeft, in antwoord op schriftelijk door het Tweede-Kamerlid Gortzak gestelde vragen, meegedeeld, dat ook het onderwijzend personeel, dat in 1955, doch niet op 1 mei 1956 bij het lager onderwijs werkzaam was, een uitkering ingevolge de 3 -rege ling zal kunnen ontvangen. Richtlij nen daarvoor zullen dezer dagen aan de gemeente- en schoolbesturen wor den toegezonden. ONRUST IN NOORD-AFRIKA Algerijnse nationalisten roepen op tot staking Er werden gisteren Franse troe pen met valschermen neergelaten in het onrustige zuidwestelijke ge deelte van Marokko, waarop de Mohammedanen ter plaatse 'n al gemene staking uitriepen. De Mo hammedanen zetten ook wegver sperringen op van voertuigen, rotsblokken en boomtakken bij hun pogingen om een Frans artillerie- bataljon te verhinderen, dit gebied binnen te rukken. Maar de Franse troepen maakten de hoofdweg spoedig vrij. Het hoofdkwartier van generaal Cogny in Rabat deelde mede, dat „als gevolg van toenemende diefstal len van wapenen, toebehorende aan het Franse leger in het gebied ten zuiden van Agadir, het Franse mili taire opperbevel gedwongen was ver sterkingen naar die streek te zen den", waarvan het mededeling had gedaan aan de Marokkaanse rege ring, op. 29 juni j.l. via de Franse ambassade. NU REEDS VEEL BELANGSTELLING Gisteren werd in het Kanaal door Walcheren te Middelburg een water leidingzinker gelegd. Dit overzicht van de bedrijvigheid, die midden in het vaarwater heerste, toen men be zig was met het doen zinken van de buizen, toont rechts de peiler met zijn peilstok, die voortdurend ge bruikt moest worden. In het midden de plaats, waar do zinker reeds on der water is verdwenen, tussen de twee zandschuiten. Op de achter grond een van de beide stellages, waarin dé beide uiteinden van do zinker waren opgehangen. (FOTO P.Z.C.) Feestelijke evenementen zijn dit jaar van 11 tot en met 15 augustus Zal Breskens nog eens een stil, afgelegen en byna vergeten plaatsje wor den? "Velen vrezen het nu straks de provinciale veerboten ver ten westen van Breskens de fuiken zullen blnnenglyden en de grote verkeersweg auto's, motoren, fietsers en buspassagiers niet door, maar langs deze plaats zal voeren. Dat zal nog wel enkele jaren duren, „maar", zeggen de pessimisten, „als de nieuwe fuiken en de nieuwe verkeersweg er eenmaal zijn, zal het niet lang meer duren of Breskens Is een „dood" stadje!" Er zyn er echter ook velen, die er anders over denken. Zo ook de zestien Bressiaanders, die samen het organiserend comité vormen, dat dit jaar de feestelijke „Visserydagen" weer in kannen en kruiken giet. Al driemaal heeft Breskens deze vissery dagen beleefd en er Is een bijzonder stuk toeristische propaganda vanuit ge gaan. Het is in de laatste maanden al ettelijke keren gebeurd, dat Bressiaan ders een briefje of een telefoontje kregen van familieleden en bekenden, die wilden weten wanneer het dit jaar weer feest in Breskens is, want z\j moes ten immers hun vakantie tijdens de visserydagen hebben. En de Belgische „supporters", die vorig jaar in een groot aantal mee kwamen met een muziekkorps uit Kortrijk, dat tijdens de visserijdagen concerteerde in Breskens, laten in augustus zelfs hun muziekkorps in de steek om de visserijdagen te kunnen meemaken. Tijdens de Breskense feestweek gaan de Kortrijkse muzi kanten namelijk naar Knokke, maar hun supporters laten Knokke voor wat het is en komen naar Breskens. Zo zyn er meer gevallen! Wie tijdens de visserijdagen in Breskens wil zijn, kan de data vast noteren: 11, 12, 13, 14 en 15 augustus a.s. Het organiserend comité begrijpt heel goed, dat de grote trom ge roerd moet worden om van Bres kens een toeristenplaats te maken. „Nu het dan toch vaststaat, dat de nieuwe fuiken ten westen van Breskens zullen komen en de grote verkeersweg niet langer door onze plaats zal lopen, moeten wij naar andere middelen zoeken om de aan dacht van de vreemdelingen op Breskens te vestigen", zegt de heer J. Carels, die voorzitter Is van het zestien man sterke organiserend comité. „Maar dat Is niet de zaak van de enkeling, het is het belang van de hele gemeenschap!", voegt hy er aan toe. De Bressiaanders geven er blijk van dit te begrijpen, want inmiddels hebben zich al vele buurtcommissies gevormd, die allemaal een part van de voorbereidingen voor hun reke ning nemen. Want men begrijpt, dat het visserijfeest zo'n middel is, om vreemdelingen naar Breskens te ha len. Die buurtcommissies houden zich vooral bezig met de voorbereidingen voor de optocht met vele praalwagens. Het ziet er naar uit, dat tijdens de vis serijdagen weer een bloemencorso te beleven zal zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de buurtcommissie van de Dorpsstraat zelf een veld gehuurd, waarop ijverig bloemen worden gekweekt om straks in augustus een magnifieke praalwa gen te fabriceren. Propaganda apart Die kleurrijke praaiwagens, die fi guren laten zien, welke opgebouwd zijn uit een zee van bloemen, vormen een stuk propaganda apart. Zo kwa men na afloop van het visserijfeest in 1954 enkele ondernemende Belgen naar Breskens met het verzoek of de praalwagen „Reddingboot", die in Breskens met glans de eerste prijs had veroverd, uan de grote optocht in Knokke mocht deelnemen. (Vervolg-op pag. 2) Gisteren vulden de valschermen van naar schatting een bataljon Franse koloniale inranterie uit het garnizoen van Marrakesj de hemel boven het dorp Foum-el-Hassane. 165 km. ten zuiden van Agadir en 40 km. ten noorden van de grens van Spaans Rio de Oro. Het waren de eerste Franse troe- ien sedert maanden, die in dit ge- iied aankwamen. Franse bewoners uit dit gebied hadden niet lang geleden een dele gatie gezonden naar ambassadeur André Dubois, om te zeggen, dat zij voor hun veiligheid vreesden. En in Algerije, waar de rebel lie ook gisteren voortduurde, ver spreidden nationalisten pamflet ten, waarop by de Algerijnen werd aangedrongen, heden, de 126ste verjaardag van de Franse bezet ting, thuis te blijven. De plaatselijke politie in Alge rije heeft een communiqué uitge geven, waarin werd gezegd, dat de veiligheidstroepen de strenge opdracht hebben, te zorgen dat een-ieder kan gaan waar en wan neer hij wil. Ook wordt in dit communiqué gezegd, dat winke liers en ambtenaren, die aan de staking deelnemen, bestraft zul len worden. Illlllllllll Na regen iels warmer j (Van onze weerkundige M medewerker). j§ Een actieve depressie bereikt §1 vandaag de Britse eilanden en ee zal zich langzaam naar het ee noordoosten bewegen. Het e£ warmtefront van deze depres- eë sie passeert vandaag met enige regen ons land en wordt ge- volgd door een hoeveelheid ëe subtropische lucht, waarin temperaturen van ruim 20 °C. ëe voorkomen. Mede door het ho- ge vochtgehalte van de lucht êe fcrygt het weer een iets zwoe- Ier karakter al zal de zuidwes- s telijke wind geleidelijk in kracht toenemen. Wanneer het warmtefront eenmaal is gepas- seerd, kunnen later enkele op- klaringen voorkomen, waarbij de kans op enkele verspreide pf regen- of onweersbuien toe- neemt. M llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Het weer in Europa De weerrapporten van het K.N.M.I. op woensdagavond 7 uur luidden: Oslo, geheel bew. Kopenhagen, onbewolkt Aberdeen, zwaar bew. Londen, regen Amsterdam, zwaar bew. Luxemburg, zwaar bew. Parijs, geneel bew. Bordeaux, onbewolkt Grenoble, licht bew. Nice, onbewolkt Berlijn, regenbui Frankfort, zwaar bew. München, zwaar bew. Ztirich, zwaar bew. Genève, licht bew. Locarno, licht bew. Wenen, half bew. Innsbruck, half bew. Rome. onbewolkt Ajaccio, onbewolkt Mallorca, onbewolkt 23 gr. 20 gr. 18 gr. 20 gr. 19 gr. 20 gr. 22 gr. 28 gr. 26 gr. 23 gr. 23 gr. 20 gr- 22 gr. 24 gr. 25 gr. 26 gr. 24 gr. 26 gr. 30 gr- 23 gr- 29 gr. IETS WARMER. Vrjj veel bewolking met hier en daar nog wat regen. Matige tot- krachtige Zuhlw s'c-lijke wind. Iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN. 6 juli Zon op 4.30 onder 21.03 Jfaan op 2.35 onder 19.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1