PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Poolse soldaten en vliegtuigen leverden slag tegen partisanen Grote bosbrand woedt op woelig Cyprus Insteekhaven(s), uitvalsweg en onderdoorgang te Vlissingen BILT PLANNEN VOOR UITBREIDING VAN V.S.-HULP AAN EUROPA Vandaag... DE VERWACHT... 199e jaargang - no. 156 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p, kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 4 juli 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie. 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43. telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee. N Bogerdstraat 24. telef. £o. NOG STEEDS ONRUST IN POLEN Massale campagne van passief verzet op Poolse fabrieken Volgens een inlichtingendienst op particuliere basis, die doorgaans betrouwbaar materiaal uit de landen achter het ijzeren gordijn ont vangt, hebben maandagavond en dinsdagochtend gevechten gewoed tussen Poolse troepen en een groep partisanen op circa tachtig kilo meter ten noorden van Poznan. De gevechten zouden hebben plaats gehad nabij Schneidemuhl, in de bosrijke streek tussen Netze en Warthe. Poolse afdelingen, die het gebied controleerden op vluchtelingen uit Poznan, zouden daar op een georganiseerde verzetsgroep gestoten zijn. Poolse jachtvliegtuigen zouden aan de gevechten hebben deelgenomen en de verzetslieden op hun vlucht hebben achtervolgd. Volgens uitlatingen van perso nen die uit Polen naar het westen zyn teruggekeerd, zijn de anti communistische Polen een massale campagne van passief verzet be gonnen, welke campagne zich uit strekt van Poznan tot de kolen mijnen en staalfabrieken in Opper- Silezië. De Poolse arbeiders zouden, aldus de berichten van reizigers, een lang- zaam-aan-aetie begonnen zijn, het geen de communisten zelf voor een deel bevestigen. Volgens de communisten was de ko- lenproduktie in Opper-Silezië in de laatste twee maanden met 400.000 ton achteruit gegaan. De mijnen zijn 2.500.000 ton achter met het produk- tieschema. Een zakenman, die gisteren uit Poz nan in Berlijn arriveerde, deelde me de, dat arbeiders, die ervan verdacht waren, leiding te geven aan de bloedi ge demonstraties in Poznan, spoedig na hun gevangenneming voor vuurpe lotons waren geplaatst. Ook anderen, die met wapens in hun bezit werden aangetroffen, zijn zonder vorm van Sroc.es neergeschoten, zo vertelde hij. i Poznan waren „tientallen" te rechtgesteld. In „resoluties" en „petities" gezon den aan de Poolse regering, en afkom stig van tal van communistische orga nisaties, wordt een ware slachting on der de leiders van het verzet in Poz nan geëist. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft de Sowjet-Russische be schuldigingen, dat de Verenigde Sta- politie Zwolle had opnieuw een paar stroomloze uren In alle vroegte heeft Zwolle dins dagochtend weer met een storing in de elektriciteitsvoorziening te kam pen gehad. Ditmaal lag de oorzaak in een kleine explosie in de centrale van het provinciale elektriciteitsbedrijf te Leeuwarden. Daardoor was een scha kel in het schakelhuis defect geraakt, zodat de centrale geheel uitviel. Het gevolg was ook dat een stroomstoot werd teweeg gebracht over het kop- pelnet naar Zwolle waardoor de be veiligingsschakelaars in de centrale te Harculo bij Zwolle buiten werking werden gesteld. De explosie geschiedde te ongeveer 6.40 uur. Zwolle en omstreken kregen van dat moment af geen stroom meer evenals het baanvak van de N.S. Leeuwarden-Zwolle. De treinen onder vonden daardoor aanzienlijke vertra gingen. Later werden op het baanvak diesellocomotieven ingezet. Te onge veer half acht was de storing verhol pen. de stroom kon daarna weer vei lig worden ingeschakeld. Een jaar na aanranding door gegrepen De politie te Laren heeft de dader van een aanranding van een 15-jarig meisje, dat verleden jaar in het Spanderswoud gepleegd werd, op een aanwijzing van dit meisje gearres teerd. De aanrander, een 22-jarige jon geman uit Bussum, heeft na door de Hilversumse recherche aan de t.and te zijn gevoeld, bekend in 't Gooi een "drietal aanrandingen te hebben gepleegd. Het meisje herkende de jongeman maandagavond op de Larense ker mis, waarop zij onmiddellijk de po litie waarschuwde, die hem kon ar resteren. Hij is opgesloten en zal voor de officier van justitie te Am sterdam worden geleid. In Australische havens wordt gestaakt In de meeste Australische havens staken de havenarbeiders uit protest tegen nieuwe loonregelingen. Volgens officiële ramingen zijn 20.000 van de 27.000 leden van de Australische bond van havenarbeiders direct of indirect bij de staking betrokken. In Adelaide, Newcastle en Port Kembla lag dinsdag het werk stil. De arbeiders in Melbourne zrjn van plan woensdag in staking te gaan. De ha venarbeiders in Newcastle hebben dinsdag een landelijke staking geëist. ten de opstandelingen in Poznan fi nancieel nebben gesteund en hen ertoe hebben aangezet, in verzet te komen, ontkend. Het Europese bureau van het Amerikaanse Joodse comité heeft in Parijs verklaard, dat er in de af gelopen maanden een „golf van an tisemitisme" door Polen is gegaan. Aanvallen zijn gedaan op synago gen en in Wroclaw zijn de vorige maand graven van vooraanstaande Joden vernield. In Lodz werden uit een synagoge de heilige rollen ge stolen en verscheurd. Volgens de Poolse pers is een veelbetekend kenmerk van deze nieuwe golf van antisemitisme, dat zij als wapen gebruikt wordt door degenen, die zich verzetten tegen de destalini satie. Zaak-Schokking in de Tweede Kamer Bewogen discussies verwacht (Van onze parlementaire redacteur). De zaak van mr. Schokking komt donderdag a.s. in de Tweede Kamer In behandeling. Men verwacht een debat dat des middags verscheidene uren ln beslag neemt en dat des vrijdags in een lange vergadering moet worden voortgezet. De voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Kortenhorst, stelde in de dinsdag middag gehouden vergadering voor de nota over deze kwestie met het Voor lopig Verslag en de Memorie van Ant woord daarop op de agenda van don derdag a.s. te plaatsen. Prof. Beel stelde er prijs op de kwestie nog voor zijn vertrek met de Kamer te bespre ken. Tegen dit voorstel rees felle oppo sitie van de kant van prof Oud (v.v. d.). Hij noemde het voorstel ontstel lend ongewoon. Zijn bezwaren bleken van constitutionele aard te zijn. Hij vond het namelijk onjuist over deze zaak met een demissionaire minister od wie een eventuele motie niet meer het minste effect zou hebben, te dis cussiëren. Liever nog nam hij de des betreffende stukken, zonder er een woord aan te spenderen, voor kennis geving aan. Prof. Oud bleef alleen staan. De Ka mer verenigde zich zonder hoofdelijke stemming met het voorstel van de voorzitter, daar men de menselijke kans van de zaak liet voorgaan. Meisjesstudenten weggestuurd De autoriteiten op Cyprus heb ben gisteren 1500 man ingezet in de strijd tegen een grote bosbrand die in het dichtbeboste dal Fleva in Noord-Paphos woedt. Het is in dit 'gebied, waar naar men vermoedt de leider van de Eoka, „generaal Grivas" zich ver borgen houdt. Hét vuur, dat reeds 12 vierkan te mijl omvat, springt van boom top op boomtop, aangewakkerd door een oostelijke kustwind. De brand wordt beschreven als de „grootste" sinds mensenheugenis. Twee dorpen zijn gered, maar een functionaris van de houtvesterij deel de mede, dat het vuur nog niet onder controle is gebracht. Britse militairen en Turkse en Griekse Cyprioten zijp nog bezig aan het blussingswerk. De brand is kennelijk "veroorzaakt door smeulende resten, afkomstig van de brand, die drie weken geleden door terroristen was gesticht om de „Operatie Lucky Alphonse" stop te zetten. Inmiddels heeft rechter Bernard Shaw, die op 25 juni door Eoka-ter- roristen was beschoten, het hospitaal gisteren verlaten met een escorte van twee pantserwagens. De terroristen hadden hem in nek en hoofd getroffen nadat hij een Tenminste 1* mensen kwamen om het leven en IfO anderen werden gewond toen in een buitenwijk van Madrid 'n oud pand, ondermijnd door een kleine brandin elkaar stortte. rechtszaak had gepresideerd over een bom-aanslag. Shaw heeft te kennen gegeven, dat hij deze zaak voort zal zetten ondanks het feit dat hij zes brieven heeft ont vangen, waarin gedreigd is, dat het „werk voltooid" zou worden als hij de zaak zou voortzetten. Een andere Britse rechter heeft gister eveneens politiebescherming gekregen. Het was rechter Trai- nor, die met een gepantserde wa gen en lijfwachten naar en van zijn woning werd geleid. Hij behandelt thans drie zaken, waarbij de beklaagden waarschijn lijk ter dood veroordeeld zullen worden. Twintig Cypriotische meisjesstu denten en twee jongens, die maandag per boot uit Athene in Limassol aan kwamen, zijn voor een ondèrzoek door de autoriteiten aangehouden. Aan twee meisjes is de toegang tot Cyprus, waar zij de zomervakantie willen doorbrengen, ontzegd. Zij moes. ten gisteren het eiland weer verlaten. Dinsdag heeft H.K.H. Prinses Beatrix een bezoek gebracht aan het wapen der Koninklijke Marechaussee in de Koning Willem lil kazerne te Apel doorn Zij werd vergezeld door Z.K.H. Prins Bernhard in zijn functie van in specteur-generaal van de Koninklijke Landmacht. Foto links: De wacht welke was aan- getreden op het terrein van de kazer ne werd dooH.K.H. Prinses Beatrix geinsvecteerd. Foto rechts: Alvorens H.K.H. Prinses Beatrix liet terrein van de kazerne betrad, heefr zij een krans gelegd aan de voet van het monument voor de gevallenen tijdens de oorlog. Dr. Drees naar de koningin Tussentijds rapport over kabinetsformatie (Van onze parlementaire redacteur). De kabinetsformateur, dr. Drees, is dinsdagmorgen om kwart over elf door de koningin ontvangen voor het uitbrengen van een tussentijds rap port over de kabinetsformatie. Inderdaad is sprake van een tussen tijds rapport, aangezien dr. Drees zijn pogingen om Nederland een nieuw ka binet te verschaffen normaal voorzet. Dat laatste blijkt ook wel hieruit, dat lijj er op rekent woensdagmorgen de „schriftelijke antwoorden binnen te hebbed van de v(jf fractievoorzitters, die maandagavond in hoofdzaak over de huren en de defensiekwestie met hem geconfereerd hebben. Staljongen vermoordde zijn schatrijke meesteres Een Engelse miljonaire, die als ex centriek bekend stond, is maandag vermoord in haar grote landhuis in Newmarket. Zij was met een ijzeren staaf doodgeslagen. In verband hier mede arresteerde de politie een van haar staljongens, die beschuldigd werd van moord op de 68-jarige miss Rachel Parsons. Miss Parsons, erfde van haar va der, sir Charles Parsons, de uitvinder van de stoomturbine, 840.000 pond sterling. Hoewel zij fortuinen uitgaf aan paardenrennen, bewoonde zij, al dus de buren, slechts een van de 40 kamers van het 300 jaar oude land huis. In haar jongere jaren was zij een bekende figuur in de Londense socie- ty-kringen en vaak ontving zij ko ninklijke gasten in haar luxueuze wo ning aan Grosvenor Square. MILJARD DOLLAR EXTRA ö.m. voor vervanging van Nederlandse mijnenvegers De Ver. Staten zijn van plan, de militaire hulp aan negen Navo- landen, waaronder Nederland, aanzienlijk te vergroten. De assis tent-onderminister van defensie, Perkins McGuire, heeft op beslo ten bijeenkomsten van de commis sie voor de toewijzingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden verklaard, dat president Eisenhower circa een miljard dol lar wil besteden voor militaire hulp aan Europa, als aanvulling op de 3.347 miljoen dollar die reeds voor de Amerikaanse bond genoten in Europa bestemd zijn. McGuire verklaarde, dat de re gering voor Nederland een aan zienlijk groter bedrag wil vragen dan in 1956. Dit geld is voorna melijk bestemd voor lichte tanks, militaire voertuigen en onderdelen, munitie, vervanging van mijnen vegers, patrouillevliegtuigen voor de marineluchtvaartdienst en ver vanging van jachtvliegtuigen en onderdelen. België en Luxemburg wil president Eisenhower meer hulp geven voor ver vanging van vliegtuigen. De grotere hulp aan West-Duitsland zal een spe ciaal program van 12 miljoen dollar omvatten voor economische hulp aan West-Berlijn. Italië zal meer geld krij gen voor alle onderdelen van de strijd krachten. De hulp aan Noorwegen wil de president bijna verdubbelen, even als die aan Portugal. De extra-hulp aan deze twee landen is bestemd voor schepen, onderdelen en oefenmunitie. De plannen voor de hulp aan Zuid- Slavië voorzien in een bedrag dat meer dan acht maal zo groot is als In 1956. Ook Spanje wil de president veel meer hulp geven. Daarentgen is voor Engeland in 1957 geen militair hulpprogramma opgesteld, aldus McGuire. is het 375 jaar geleden, dat de Staten een provinciale raad van appél instelden, de „Hooge Raad" genaamd. Deze werd bij de invoering van de nieuwe Ne- p derlandse wetgeving in 1838 vervangen door de huidige e= H „Hooge Raad der Nederlan- n H den". lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll PLANNEN WORDEN UITGEWERKT Toenemend tekort aan oeverruimte belemmert aantrekken industrie Enkele maanden geleden, tijdens de behandeling van het grenswijzigings plan in de Vlissingse gemeenteraad, merkte een der raadsleden op van mening te zijn, Jat het plan voor de insteekhavens ten westen van het Kanaal door Walcheren van de baan was. Zoals reeds gemeld, hebben B. en W. de raad enkele dagen geleden, over deze aangelegenheid een no ta toegezonden en vrijdag tydens de gemeenteraadsvergadering is over deze insteekhavens vrij uitvoerig van gedachten gewisseld. Daarbij bleek o.m., dat de uitvoering van de eerste insteekhaven wordt voorbereid zij het dan nog in een zeer primair stadium en dat het plan voor cm uitvalsweg daarmee nauw samenhangt. Dit laatste in zoverre, dat d uit valsweg gereed moet zijn eer men met de aanleg van de haven begint. Het plan voor de aanleg van deze uitvalsweg is overigens in een verge vorderd stadium en zal vermoedelijk nog bij wijziging op de gemeentebe groting voor 1956 worden gebracht, omdat enkele andere werken moe ten worden afgevoerd. Er zijn drie redenen, die de aanleg van de eerste insteekhaven nodig maken: 1. gebrek aan kaderuimte voor de beurtvaart, 2. uitputting van industriehavengelegenheid en 3. noodzakelijke verplaatsing van ka deruimte in verband met uitbrei dingsplannen van de Kon. Marine aan de binnenhaven. De beurtvaart vond tot dusver kaderuimte aan de Houtkade tegen over het raadhuis, maar binnen en kele jaren zal deze kade tot de ter reinen van de Kon. Mij. „De Schel de" behoren. Momenteel zou de beurtvaart ook wel wat kadegele genheid aan de kade bij de Kanaal straat op Het Eiland kunnen vinden, maar deze oplossing is verre van ideaal. Industrieterrein aan het binnenwater kan Vlissingen binnenkort niet meer aanbieden, omdat de gehele daar door beschikbare oeverlengte bezet raakt. Ook hierin moet dus worden voorzien. De Kon. Marine heeft plannen om haar terreinen aan de eerste binnen haven uit te breiden en zal daartoe, aldaar voor anderen beschikbare ka deruimte, nodig hebben. Voor vervan ging van deze ruimte moet dus ook worden gezorgd. In een herstel- en uitbreidingsplan van de gemeente Vlissingen dat in 't voorjaar van 1945 werd opgesteld, werden drie insteekhavens geprojec teerd ten westen van 't Kanaal door Walcheren, dicht tegen West-Sou burg aan. Men ging toen nog van de gedachte uit, dat de Kon. Mij. „De Schelde" wilde uitbreiden op een ter rein in de hoek tussen de West-Sou- burgseweg en de Paul Krugerstraat. Inmiddels heeft „De Schelde" dit plan laten varen en kan men dus met een zuidelijker aanleg beginnen. Thans is de zuidelijkste insteekha ven geprojecteerd tussen de West- Souburgseweg en de Noorderbe- graafplaats. Het is duidelijk, dat voor de aan leg van deze eerste insteekhaven ve le voorzieningen getroffen zullen moeten worden. De kanaaldijk moet worden doorbroken en de West-Sou- burgseweg eveneens. De kanaaldijk moet dus om de aan te leggen ven(s) heen gelegd worden en ook zullen daar wegen en spoorlijnen moeten komen. De exploitatievorm van de in steekhaven zal een punt van over weging zijn. De Vlissingse haven complexen zijn in exploitatie bij de n.v. „Haven van Vlissingen" en het meest praktische zou dus zijn, dat hieronder ook de insteekhaven(s) zal (zullen) komen. Voorts is nog een belangrijk vraagpunt of en in hoe verre het rijk voor bijdrage in de kosten te vinden is. (Vervolg op pag. 5) Vijftien jaar met aftrek wegens moord op meisje De rechtbank te Almelo heeft gis teren, conform de eis, de 21-jarige J. S. te Enschede wegens moord op het 17-jarige meisje H. B. te Ensche de tot een gevangenisstraf van vijf tien jaar met aftrek van voorarrest en ter beschikking stelling van de re gering veroordeeld. Amerikaanse staalstaking bezorgt 18.000 man ontslag Dinsdag werden in de V. S. de ge volgen van de nu reeds drie dagen durende staking in de staalindustrie en andere grote industrieën merk baar. De spoorwegmaatschappijen berei den zich erop voor, tegen het eind van de week ruim 30.000 arbeiders te ontslaan. Pennsylvania Railroad heeft 18.000 man, dat is 1520 pet. van het totale personeel, ontslagen. De scheepvaart-afdeling van U. S. Steel in Pittsburgh, die 08 schepen voor de vaart op de grote meren in dienst heeft, verklaart dat medio juli de gehele vloot der maatschappij stil zal liggen. Reeds is het binnenscheepvaartver- keer door de grote sluizen en op sommige rivieren met 90 pet. gedaald. Het weer in Europa Stockholm, onbewolkt Oslo, regen Kopenhagen, geheel bewolkt Aberdeen, half bew. Londen, zwaar bew. Amsterdam, half bew. Luxemburg, zwaar bew. Parns, regen Bordeaux, onbewolkt Grenoble, onbewolkt Nice, onbewolkt Berlijn, regen Frankfort, half bew. München, geheel bew. Zürich, regenbui Genève, licht bew. Locarno, onbewolkt Wenen, zwaar bew. Innsbruck, geheel bew. Rome, zwaar bew, Ajaccio, onbewolkt Mallorca, onbewolkt 2? r 11 "r" 22 gr. 21 gr. 17 gr. 19 gr. 18 gr. 21 gr. 21 8T- 22 gr. 25 gr. 21 gr. 23 gr. 15 gr. 19 gr. 22 gr. 27 gr. 23 gr. 15 gr. 26 gr. 2d gr. 26 gr. ZUIDWESTELIJKE \YEN*D Op de meeste plaatsen droog weer met enkele verspreide opklaringen. Matige zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen of Iets hogere. ZON EN MAAN. ju" Zon op 4.29 onder 21.03 Maan op 1.42 onder 18.18 5 juli

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1