MAGNEET 1956 NEDERLANDSE PLOEG TOUR DE FRANCE ZONDER WIM VAN EST SPORTWEEKCOMMISSIE ZORGDE VOOR AANTREKKELIJK GEHEEL geslaagd HOUDSTERS VAN CLANDESTIENE „KAPSALONS" BEBOET DOUWE EGBERTS brengt iets nieuws 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 27 JUNI 1956 JONGEREN KRIJGEN EEN KANS Zeeuw Piet van der Lijke misschien ook mee.... In een vergadering van de sport- commissie van de K.N.W.U., waar ook de vertrouwensman de lieer Piet van Ierlant en de ploegleider Kees Bellenaars aanwezig waren zijn de volgende acht renners definitief aan gewezen voor de Tour de France: Wout Wagtmans (Breda), Jan Nolten (Geleen), Mies Stolker (Zuilen), Daan de Groot (Amsterdam), Leo van der Pluim (Dussen), Piet van de Brekel (Echt), Gerrit Voorting (Roosendaal) en Sjef Lahaye (Maastricht). Voor de twee resterende plaatsen heeft de sportcommissie de beslissing aangehouden. Zondag 1 juli wordt op het circuit van Zandvoort een 100 km wedstrijd gehouden voor professionals waaraan 100 renners deelnemen. De sportcommissie zal na afloop van de ze wedstrijd een keuze doen voor twee plaatsen uit de volgende zes renners: Jos Hinsen (Breda), Wies van Don gen (Breda), Piet van der Lijlce (Groede), Thijs Roks (Zundert), To ny Bergmans (Aalst) en Peter Post (Amsterdam). Onmiddellijk na afloop van deze wed strijd zal de keuze van de sportcom missie worden bekend gemaakt. Verjonging. Het lid van de sportcommissie, de heer John van Eek deelde na afloop van de vergadering mede dat de ploeg (Advertentie) Chefarine „4" doet wondprpn Miniatuur-Deltaplan in Noordoostpolder (Slot van pag. 1) de directie van het laboratorium juist ter wille van de excursies hier ook een soort „Miniatuur-Walcheren" of een „Madurodam" moeten bouwen. Dan was het hélemaal modél Maar het knutselen is hier niet zo maar een plezierige hobby, maar een dwingende noodzakelykhe'id. Dank zij dit Haringvliet-model bijvoorbeeld zal men allerlei belangrijke aanwij zingen Icunnen geven bij de aanleg van de delta-dam tussen Goeree en Voorne. Als destijds in Kornwerder- zand is ook luer de kwestie van de ontgrondingen belangrijk. Hoe zal het water na de afsluiting het zand trans porteren Men kan het op papier wel ongeveer nagaan, maar klopt dat in de praktijk? Nu is het ook weer niet zo, dat men van een model haarfijn kan af lezen, hoe het in werkelijkheid zal gaan. Immers: alles kan niet op schaal worden gemaakt. Dat is bij voorbeeld onmogelijk met zand en daardoor zal dat in een model wel eens anders reageren dan in de rea liteit, die tientallen malen groter is. Er moeten dus correcties worden aangebracht, correcties in de bere keningen, zo mogelijk correcties in het materiaal. Zo vervangt men soms zand door materiaal van een lichter soortelijk gewicht, zoals vergruisd bakeliet, in „De Voorst'' ook wel eens plastisch „gemalen radiotoestellen" genoemd. Maar al experimenterend wordt tenslotte een resultaat bereikt, dat de werkelijkheid wel héél dicht benaderd en daardoor kunnen er allerlei nuttige adviezen worden opgesteld: bouw de schutsluis in die en die vorm, bagger de geulen zus en zo, leg de zinkstukken daar en daar, zorg dat ginds de zuiger komt te liggen MEER ERVARING. Elke nieuwe proefneming betekent meer ervaring, waardoor men in Delft en in „De Voorst" beschikt over een steeds uitgebreider kennis van stromingen, zandtransport en wat dies meer zij. Daardoor is het wel eens mogelijk, adviezen te geven zon der dat er een model moet worden gebouwd. „Maar denkt U nou niet, dat we op de duur een kaartregister krijgen, waarin alle waterstaatkun dige mogelijkheden zijn gerubriceerd, die zich in de praktijk kunnen voor doen", aldus ir. Hoekstra. ..Die prak tijk immers levert altijd weer nieuwe verrassingen en bijna elke situatie is anders dan een vorige Om thans terug te kex-en tot het Haringvliet: het model in „De Voorst" is zo gebouwd, dat alle ho rizontale afmetingen op een honderd- vijftigste en alle verticale op een vijf tigste van de ware grootte zijn aan gebracht, ook op de bodem. Tijdens ons bezoek stond het model leeg, zo dat men precies kon nagaan, hoe het Haringvliet er uit zou zien, wanneer het eens drooggelegd zou worden. Maar vooral goed te zien was de miniatuur bouwput-in-aanleg. Met grind werd een dam rond de bouw put aangelegd, zoals te zijner tijd —-zy het dan met ander materiaal een dam zal worden „opgezon- ken", indien althans wordt beslo ten dezelfde plaats te kiezen. Plaatjes zink vervulden de functie van zinkstukken en hier en daar was kolengruis gebruikt, teneinde na te gaan hoe het zandtransport bij de aanleg van de bouwput zou verlopen. Op verschillende plaat sen waren reeds uitschuringen te zien! En juist deze laatste zaken zijn belangrijk: wanneer men die in de hand kan houden dank zij deze experimenten, dan is dat de kosten van modelbouw en proefne mingen dubbel en dwars waard. voor de Tour de France verjongd moest worden. „Wij willen dit jaar de Jongeren een kans geven om zich naar iet internationale milieu toe te rij den. Ervaren renners als Wim van Est en Hein van Breenen zijn door ons uit de ploeg gelaten. Wim van Est had zich dit seizoen speciaal voor Parijs-Bordeaux voorbereid en hy wil ook nog Parijs-Brest-Parys rij. den. Hij zou te veel hooi op zijn vork hebben renomen, indien hy ook nog in de Tour de France zou uitkomen". De mening van Piet van Ierlant is dat het na de minder prettige uitlatingen van Van Est over Pellenaars eenvou dig onmogelijk is om deze renner in de ploeg op te nemen, daar in dat ge val van een goede samenwerking in de ploeg zelf en met de leider geen sprake zou zijn. i Zevenhandbalwedstrij den in Vlissingse zomershow Op het schoolplein voor de Bone- dijkeschool te vlissingen zullen he denavond (woensdag) in het kader van de Vlissingse zomershow zeven- handbalwedstrijden worden gehouden waaraan alle eerste teams van de Vlissingse verenigingen zullen deelne men alsmede EMM. uit Middelburg. Voor de winnaar, zowel bij de dames als bij de heren, is een fraaie wissel beker beschikbaar gesteld. De volgen de wedstrijden worden gespeeld: da mes: Zeeland Sport-Walcheren; Ma- rathon-EMM; heren: Olympus-Mara- thon II; Maratlion-EMM. De dames van Olympus zyn voor defce eerste ronde vrijgeloot. Het ligt in de bedoeling het tweede deel te spelen op maandagavond 9 juli. By de heren spelen dan eerst de verliezers tegen elkaar, waarna de fi nale volgt tussen de beide winnaars. Olympus speelt bij de dames tegen de winnaar van de wedstrijd Marathon- EMM, waarna de winnaar van deze wedstrijd uitkomt tegen de winnaar van de wedstrijd Zeeland Sport-Wal cheren in de finale. SPORTWEEK SOUBURG Amsterdamse „ZAR"dames zullen „kunstzwemmen" De Souburgsc sportweek zal dit jaar worden gehouden van 2 tot en met 7 juli. Ook dit jaar heeft de actieve sporlweckcommissie weer gezorgd voor een serie interessante evenemen ten. Op maandag 2 juli zullen om half acht de deelnemende verenigingen in optocht naar het sportterrein aan de Spoorstraat marcheren, waar de lief hebbers van „de Luchtbode" hun dui ven zullen lossen. Hierna, om 8 uur, zal loco-burgemeester J. de Priester de officiële opening verrichten. Van 8.15 tot 9.30 uur volgt dan een hockey-de- monstratie, te verzorgen door de M.M, H.C. uit Middelburg, waarna „Vlijt en Volharding" met een muzikale rond gang deze eerste dag zal besluiten. De dinsdag staat in het teken van de zwemsport. Van 7.30 tot ongeveer 11 uur kunnen de liefhebbers daar hun hart ophalen. Naast demonstratie red dend zwemmen en een wedstrijd wa terpolo tussen twee damesteams, staat een zeer interessant nummer op het programma. Een aantal dames van de Amsterdamse vereniging „Z.A.R." zul len namelijk „kunstzwemmen" ten beste geven. Op woensdag is er van 7 tot 8.30 uur politiehondendressuur door de politie hondenvereniging „Walcheren", waar na van 8.30 uur af dameshandbal tus sen ploegen van Marathon en Zeeland Sport zal worden gespeeld. Donderdag van 7.30 tot 9.30 zijn er gymnastiekdemonstraties door de bei de Souburgse verenigingen „Astrow" en „Zuidwesters", waarna om 9.30 een estafette-wedstrijd zal volgen tussen 5 ploegen. De korfballers komen vrijdag volle dig aan huu trek. Van 6.307.30 uur komen de aspiranten van de Zuidwes ters binnen de lijnen tegen die van Nederlandse speelster in 3e ronde Wimbledon Onze landgenote mevrouw Roos- Van der Wal, die door een bye onmid dellijk in de tweede ronde dames en kelspel van de Wimbledontenniskam- pioenschappen terecht kwam, heeft zich op uitstekende wijze tegen de Britse speelster mevrouw R. Wilson gehandhaafd. In de eerste set, die zij met 4-6 verloor, liet zij haar tegen standster rustig gaan. Toen had zij het tegenspel *~evonden en werd me vrouw Wilson met prachtig geplaat ste ballen en stopvofleys in de verde diging gedrongen. Onze landgenote slaagde er in haar concurrente uit- po sitie te spelen en met 6-2, 6-2 plaat ste zy zich in de derde ronde. Heather Brewer uit Bermuda, een linkshandige speelster, heeft niet veel moeite gehad om de Nederlandse kampioene Nel van der Storm-Herm- sen uit te schakelen. Slechts 34 minu ten had zij hiervoor nodig, In de eer ste set doorbrak zij vier maal de ser vice van onze landgenote en in de tweede set verloor de Nederlandse ti- telhoudster tweemaal haar service game. Met 6-1, 6-3 maakte mevrouw Brewer een einde aan alle illusies. Zeelandia (Ifanswecrt), terwijl terzelf- dertijd de Animo-aspiranten de strijd opnemen tegen die van Togo (Goes). Van 7.00 tot 7.45 is er een volleybal wedstrijd tussen EVVC en Zuidwes ters. Daarna speelt Animo I tegen Togo I (Goes) en Zuidwesters I tegen Zee landia I (Hansweert). Deze béide wed strijden duren van 7.45 tot 9.30 uur. „Gewoon fietsen De laatste dag, zaterdag 7 juli, wor den om 2 u. 's middags wielerwedstrij den georganiseerd op gewone fietsen voor jpngens van 12 tot 16 jaar. Om 3.30 komen de jongens van 16 jaar en ouder aan bod. Het te rijden parcours is op het Marnixplein. Opgave voor deelname kan geschieden bij J. den Boer, Braamstraat 60 te Souburg. De voetballers sluiten de rij. Omdat RCS promotiewedstrijden moet spelen zal de voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen Zeeland Sport (Vlissingen) en De Schutters (Stampersgat). De wed strijd begint om 7.30 uur. Om 9.15 uur zal burgemeester Stemerding de of ficiële sluiting verrichten, waarna „Vlijt en Volharding" met een concert en taptoe het sluitstuk zal (Advertentie) De mooiste beloning Een nieuwe MAGNEET 1956! Dat is een fiets, die zijn hart zal steleneen fiets, waar hij ogenblikkelijk weg van en weg op is. Een rijwiel, dat snel, gemakkelijk en heerlijk licht loopt. Kortom het mooiste cadeau voor de vakantie. Magneet rijwielen met Vredestein q banden Alleen MAGNEET heeft „fc" ,,fc" betekent over wonnen wrijving. Alleen Magneet kent dit geheim, dat een supersnelle start en een superlichte gang garandeert. ewrzaaft qt? we# embaatt MAGNEET RIJWIELEN- EN MOTORENFABRIEK N.V. WEESP Hoofdagent Magneet-rijwielen M. J. Jeremiasse, Oostwal 21, Goes. D.O.S. I—C.V. II2—6 Het Vlissingse DOS is er niet in geslaagd de promotiewedstrijd tegen het 2de team van CV uit Breda te winnen. De Bredanaars wonnen verdiend en promoveerden daardoor naar de 3de' klasse. Mevr. Braakmevr. Beens 4-76, 26; mevr. Timmermanmevr. Pie- deriet 6—1, 6—4; v. d. Velde Drent 6—8. 16; LaurensPen- nock 7—5, 64; mevr. Braak en mevr. Timmermanmevr'. Beens en mevr. Ouwerlïng 46, 26; v. d. Velde en LaurensDrent en Pen- nock 57, 62, 46; mevr. Braak en v. d. Veldemevr. Beens en Drent 16, 26; mevr. Timmerman en Laurensmevr. Ouwerling en Pen- noclc 810, 46. I11 Middelburg sneuvelden drie Zeeuwse records Nel Labruyère, Hein Cujé en Grootjans zorgden er voor Het is in dit seizoen zo langzamer hand een traditie geworden, dat by alle atletiekwedstrijden, die in deze provincie worden gehouden, één of meer Zeeuwse records sneuvelen. Ook dinsdagavond werd deze goede tradi tie gehandhaafd tijdens de wedstrijden van E.M.M. op de sportvelden in Mid delburg. Hein Cujé, die vooraan staat in de rij van atleten, die in Zeeland records breken, zorgde ook nu weer voor een Zeeuws record, en wel op de 800 meter met. een tijd van 1 minuut, 57,2 seconde. Hy werd eerste in de ra ce na oen enerverende strtyd met.twee militairen van C.O.A.K., Jansen, die tweede werd (2.00.8) en Notten, die als derde finishte (2.03.2). Vorder zorgde Nel Labruyère van het Vlissingse Marathon op het num mer discuswerpen meisjes A voor een nieuw Zeeuws record door een worp van-29.27 meter. Het Vlissingse meis je stak met hoofd en schouders boven de andere deelnemers uit, want R. van Gemert, die tweede werd, gooide de discus 17.50 meter ver. De stoere Grootjans van Zeeland Sport kwam ook met een reeordverbe- tering. Bij de heren stootte hij de ko gel namelijk 12.97 meter ver en dat was verder dan ooit een Zeeuw voor hem bereikt had. Op dit nummer wer den uitstekende prestaties verricht, want W. v. d. Linden van Zeeland Sport kwam tot een afstand van 11.265 meter en Masolijn van Delta Sport stootte 11.08 meter ver. Willy Cijsouw in B-ploeg De Vlissingse atlete. Willy Cijsouw, is gekozen in de Nederlandse B-ploeg, die tegen België A zal uitkomen. Me juffrouw Cijsouw zal uitkomen op de 80 meter horden, verspringen en op het nummer vier maal 100 meter es tafette. ECONOMISCHE POLITIERECHTER Illegale watergolven in Yerseke en Middelburg... In Zeeland lopen tegenwoordig da mes met illegale watergolven en an dere haarbewerkingen rond. ETr zijn namelijk kapsters, die zonder de be voegdheid te bezitten, het edele en ver fraaiende ambacht uitoefenen. Voor de economische politierechter te Middel burg, mr. P. van Empel, verschenen twee van deze onbevoegde kapsters, die beiden tot een fikse boete werden veroordeeld. De 18-jarige Yersekse mej. M. M. H., die op haar jeugdige leeftijd reeds aan huis een clandestiene „kapsalon" had opgezet, lieu "bij controle dit voorjaar tegen de lamp Verdachte zal binnen kort examen doen voor „gezel" en heeft intussen ook een z.g. ministeriële verklaring aangevraagd. „Die krijgt U toch niet. want U bent nog te jong", zei de politierechter, die mej. H. maar bar eigenwijs vond. „Bovendien bent als U het examen haalt nog geen pa troon, dus hef gaat niet." „Ja, maar ik heb mijn klantenkring", zei "het onder nemende kapstertje. „Die hebt U dan zeker van een.ander afgetroggeld", was het antwoord De officier van justitie meende, dat verdachte H. welbewust een bestaande zaak in Yerseke afbreuk doet. „Zij is al eens eerder veroor deeld, maar zij gaat rustig haar ei gen weg en trekt zich van de wet niets aan'zo merkte hij op. De eis was 259 subs 50 dagen en een hechtenis van 2 weken voorwaarde lijk met een proeftijd van 2 jaar. De politierechter verdubbelde de gevraagde boete: 500,50 dagen en legde ook de voorwaardelijke vrijheidsstraf op. Hij gaf mej. H. nog de raad totdat zij volledig be voegd is bij een ander te gaan wer ken! Eenzelfde advies kreeg mevrouw A. Z L. uit Middelburg, die zich thuis ook als kapster had geoutilleerd en een cliëtèle verwierf. In dit geval toonde de politierechter begrip voor de moeilijke achtergronden van het be trokken gezin. Maar hij vond, dat 1 vrouw Z„ die niet onervaren is in het kapbedrijf zeker wel elders werk kan krijgen. De officier merkte in zijn requisitoir nog op, dat verdachte het de opsporingsambtenaar bij diens con trolebezoek niet gemakkelijk gemaakt heeft. Bovendien heeft zij nog een vc waardelijke boete van een vorige ver oordeling boven het hoofd hangen. De vordering luidde 50 10 dagen boe te en een onvoorwaardelijke sluiting van het bedrijf. De raadsman van me vrouw Z., mr J. G. v. d. Burgt, uit Goes, brach1 tal van verzachtende om standigheden naar voren. De economi sche politierechter vonniste echter con form de eis. op het gebied van pijptabak, onder de naam Vg Speciaal voor de liefhebbers van een milde en toch „stevige" pijp tabak, brengt Douwe Egberts nu MIX-BAAI. Een ideale tabaksmelange met het zachte karakter van baai en het pittige aroma van mixture. apart van karakter apart van smaak! AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Ook gisteren kleurloze markt 25 6 26-6 Nederland 1955 (3%) 92 92% Nederland 1953 (3%) 96% Nederland 1948 (3%) 90% 90% Nederland 194'' (3%) 3 91% 91% Nederland 1937 3 91% 93% Do'.larlening 1947 3 94 93% Investeringscertificaten 3 95% 95% Nederland 1962-64 3 95% 95% Nederland N.W S. 2% 70%) 70% Ned. Indië 1937 A 3 92% Grootboek 1946 3 Nat. Handelsbank 132% 133 Ned. Handelmij 199% 198% A.K.U. 266% 265% Bergh's en Jurgens 295% 295 Calcé-Delft 336 334 Kon. Ned. Hoogovens 325 323% Unilever 420%. 413% Ned. Kabelfabriek 303 308 Philips 303% 303% Wilton-Feyenoord 309% Billiton 318 319 Kon- Petroleum Mij. 799% 794 Amsterdam Rubber 98% 98% Holland Amerika Lijn 182% 182% Kon. Paketvasrt 174 165ed Rotterdamse I.loyd 176 173% Ned. Scheepvaart Unie 190%-168%ed Stv. Mij Nederland 193% 190 H-V.A. 116 Deli Mij. 134% 133 Bank v, Ned. Gem. 4% 102 102% Bank v Ned. Gem. 0-5-10 Van Berkels Patent 117 117% Centrale Suiker 207 202ed Kor. Mij De Schelde N.B. 216 215 Baltlmore-Ohio 48% 48 Missouri K.T New York Central Pennsylvania 24% 24% Anaconda 73% 73 Bethlehem Steel 147% 146% General Motois 45% 44% Internè Nickel 96% 96% Kennecott 129% 128 Republic Steel 44 43% U.S Steel 55% 55% Shell Union 81% 80% Tide Water 43% 43% PRFMIELENINGEN Amsterdam 1151 Breda 1954 Eindhoven 1954 Enschede 1954 's-Gravenhagc 1952 I 's-Gravenhage 1952 H Rotterdam 1952 I Rotterdam 1952 II Utrecht 1952 123% 123% 113 b 113 ANP-CBS P.EURSINDICES 1953 100 22-6 25-6 26-6 Intern Conc« 301.00 300.66 297.65 Industrie 163.20 163.41 163.06 Scheepvaart 162.24 163.82 159.58 Banken 142.14 142.14 141.32 Ind. fonrisci 123.74 123.28 123.37 Algemeen 221.07 221.03 219.13 Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam. 2G Juni. Londen 10.G4%- 10.64%; New York 3.82%— 3.83%; Montreal 3.89%—3.90%Pa rijs 1.0855—1.0805: Brussel 7.6547— 7.6597: FrankfuVt 91.132—91.182; Zü- rlch 87 26—87.31; Zürieh (vr. francs) 87.35—87.40; Stockholm 73.58—73.63; Kopenoagen 55.01—55.06; Oslo 53.20%— 53.25%; Milaan 60.83%— 60.88%. Argentijnse verr. dollar 3.793,:,—3 80%; Japanse verr. dollar 3 7G%—?.77%; Turkse verr. dollar 3.79%—3 793,4. Ook gisteren ls het weer zeer rustig toe gegaan op de Amsterdamse Effectenbeurs. New York wei eergisteren terughoudend en ook het Damrak markeerde de pas. Even na twee uur kwamen er berichten binnen, dat de staking bij de staalindus trie In Amerika niet door zou gaan. doch ook hier ging geen stimulans van uit en de markt bleef apathisch. De meeste be langstelling concentreerde zich weer in de scheepvaarthoek. waar aandelen scheep vaart Unie tx 15.7 procent, waarvan 5 procent In stock, werden verhandeld. De aandelen noteerden ongeveer 169 en voor de stocks werd f 84 betaald, hetgeen iets beneden de theoretische waarde ligt, Ook KPM werd gisteren ex 10 procent dividend verhandeld. Dit fonds hield zich echter iets beter op 166 tegen maandag 174. De overige scheepvaartpapieren een kleinigheid lager. Bij de Internationale fondsen noteerde Kon. Oüe circa 4 punten lager, de overige soorten nauwelijks prijshoudend. De cul tuursector had wederom een kleurloos verloop. HVA en Verenigde Deli noteer den pas tegen slot en bleven met Amster dam Rubber nagenoeg op peil. Kaiser Fraser heeft het dividend van 7 tot 10 procent verhoogd en dit werd gehono reerd met een koersstijging van circa G punten voor de aandelen Claims Rijnstaal weiden overanderd geadviseerd op f 66. Guldensbeleggingen ten slotte stil en on veranderd. Prolongatie 3 procent. 28 juni Vlissingen Terneuzer Hansweerl Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER -t-N.A.P. U.+N.A.P. U.N.A.P. U.—N.A.P. 4.57 5.23 6.26 6.40 1.98 2.14 2.29 1.42 1.67 17.09 1.7.37 -8.10 18.36 18.56 1.89 2,05 2.22 1.20 1.44 11.05 11.33 0.09 11.53 0.02 1.67 23.39 211 1.79 2.34 12.07 1.97 1.38 2.00 12.08 1.60

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 8