Senatoren keren zich tegen te grote invloed van de overheid IJsland overlegt opnieuwmetNavo KLANKBORD j STOFFELIJK OVERSCHOT VAN MUSSERT IN BESLAG GENOMEN WEG NAAR DE NOORDKAAP LANDBOUWTELLING MEI 1956 AKKERBOUWGEWASSEN WOENSDAG 27 JUNI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 EERSTE KAMER BIJEEN Bij wetsontwerp regeling economische mededinging De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie goedgekeurd met de aantekening, dat de C.H.U.-fractie tegen is. Bij de behandeling van het wetsontwerp ver vallenverklaring van het vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden, wijziging van de onteigeningswet, van de wederopbouwwet en van de wet op de vervreemding van landbouwgronden, maakte de heer In 't Veld (p.v.d.a.) bezwaar. Hij wilde het ontwerp van de agenda af voeren, totdat een nieuw kabinet zal zijn gevormd. De heer Tjalma (a.r.) merkte op, dat het vrijwel onmogelijk is voor gemeentebesturen bouwgronden in handen te kragen. Het is noodzakelijk, dat het ont werp op zo kort mogelijke termijn wordt afgehandeld. Het voorstel van de heer In 't Veld werd met 26 tegen 13 stemmen verworpen. Vandaag komt het ontwerp verder in behandeling. Daarna maakte de Kamer een aan vang met de behandeling van het wetsontwerp inzake de economische mededinging. De heer Vixsebose (c.h.u.) deelde mede, dat zijn fractie voor het ont werp zou stemmen, in de verwachting dat een gerechtelijke controle bevre digend zal worden geregeld. De heer Regout (k.v.p.) had kritiek op het dualistisch karakter van dit ontwerp. Wat betreft het conjunctu rele karakter is zijn fractie bereid de regering tegemoet te komen bij het nemen van maatregelen, die nodig zijn voor de prijsstabilisatie. Struc tureel valt het te betreuren, dat het ontwerp geen tijdelijk karakter heeft. De heer Hellema (a.r.) wees er op, dat de a.r. met grote reserve staat tegenover dit wetsontwerp, omdat de overheid zich een maximum aan be voegdheden wil toemeten tegenover minimum aan rechten voor de onder nemer. Het ware beter geweest het ontwerp aan te houden totdat de mo gelijkheid tot beroep wettelijk zal zijn geregeld. De heer Molenaar (v.v.d.) sloot zich bij deze bezwaren aan. De heer Oosterhuis (p.v.d.a.) noemde een en ander een stap op weg naar ver antwoorde samenwerking, die gelei- Michiels Arnolds N.V. geeft Ethiopische rijstplannen op De raad van bestuur van Michiels- Arnolds N.V heeft moeten besluiten voorshands af te zien van verdere plan nen ten aanzien van de rijstcultuur in Ethiopië. Hoewel de bereikte resultaten van de proefaanplant een voortzetting op groter schaal alleszins zouden recht vaardigen, hebben onverwachte, van Ethiopische zijde gerezen moeilijkhe den betreffende de localisatie van de concessie tot het nemen van deze vér gaande beslissing geleid. De maatschappij heeft derhalve moe ten besluiten ook de proefaanplant te beëindigen. Een oplossing der gerezen moeilijkheden wordt naar de direc tie voorts mededeelde zeer onwaar schijnlijk geacht. In het jaarverslag over 1954 werd over de rijstplannen in Ethiopië mede gedeeld, dat het bij slagen van de proefaanplant in Ethiopië 'in de be doeling had gelegen, kapitaal aan te trekken voor de oprichting van een nieuwe vennootschap ter beoefening van de rijstbouw aldaar. De directie had echter in het verslag reeds ge waarschuwd tegen overdreven ver wachtingen ten aanzien van exploita tiewinsten in de naaste toekomst. Negenjarig jongetje reeds maanden verdwenen De politie van Rotterdam heeft nogmaals een dringend beroep ge daan op de burgerij mee te werken aan de opsporing van de 9-jarige Jo hannes Florie van de Vlietkade 19a te Rotterdam, die sedert zaterdag 14 april j.l. wordt vermist. Er is geen middel onbeproefd ge laten om klaarheid in deze duistere zaak te brengen. Daarom heeft de politie andermaal een dringend beroep gedaan op de burgerij om zelfs de kleinste aanwij zing, die tot opheldering van dit raadsel kan leiden, te harer kennis te brengen. Het signalement van het jongetje is 1,10 m lang, normaal postuur, bol gezicht, frisse kleur, don kerblond haar, lange wenkbrauwen, donkerbruine ogen. mist een paar bo ventanden, droeg een bril met dikke glazen. Kleding: beige jopper met bruine bontkraag, zwarte spijker broek, zwarte rubber kaplaarzen. Indonesische marine brengt Engels schip op. De Indonesische marine heeft het 2500 ton metende Engelse schip „Inehislay" bij Pare Pare opgebracht. Het schip werd naar de marinebasis Soerabaja gesleept voor een nader on derzoek, daar zijn papieren niet in or de waren. De Indonesische scheep vaartmaatschappij „Bintang Merau Poetih" had het Engelse schip gehuurd JOBSGEDULD. Zonder murmureren luisterden de afgevaardigden op het congres van de Amerikaanse Congrea- tionele Christelijke kerk te Omaha (V.S.) de notulen aan van het dagelijks bestuur Deze notulen besloegen 720 pagina's; de voorlezing duurde van vrijdagavond tot zaterdagochtend half acht. Na afloop verhieven de gedele geerden zich van hun zitplaatsen en riepen „Hoera". DROOGRIT. Toen hij een proces-ver baal kreeg wegens te hard rijden, ver dedigde Frank Washington jr. uit New York zich als volgt: „Ik had mijn auto pas gewassen en nu probeerde ik hem droog te rijden". delijk zal kunnen worden ingepast in de P.B.O. Minister Zijlstra zal de spre kers vandaag beantwoorden. In de avondvergadering behandel de de Eerste Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de octrooiwet. Hier over zal vandaag gestemd worden. Daarna kwam aan de orde het wets ontwerp inzake heffing van de rech ten van successie, van schenking en van overgang. Vervroegd congres der C.P.N. Om veranderingen in Sowjet-Unie te bespreken. Het partijbestuur der Communisti sche Partij Nederland heeft besloten in september a.s. een vervroegd par tijcongres bijeen te roepen om ter be spreking van de veranderingen in de Sowjet-Unie in verband met het 20ste congres der communistische partij der Sowjet-Unie. Voorts zal op het con gres de werkwijze der communistische partij ter sprake komen en zal een verkiezing voor het partijbestuur plaats hebben. De partij heeft dit bekend gemaakt in een communiqué over een op, 23, 24 en 25 juni gehouden bestuurszitting. Volgens het communiqué heeft Paul de Groot in deze zitting een rede ge houden, waarin hij de mening uitsprak dat de communisten in de kapitalisti sche landen bescheiden moeten zijn en dat zij de Sowjet-Unie haar vuile was in eigen kring moeten laten beredde ren. De misbruiken waarover Kroesjtsjew gesproken heeft zijn tientallen jaren voor de openbaarheid verborgen ge houden. Wij kunnen er ook nu niet over oor delen. HAAGSE POLITIE HOEFDE NIET VER TE ZOEKEN Grafschenders namen niets mee of skelet van een ander De Haagse politie heeft het stof felijk overschot van Mussert in be slag genomen. Het stoffelijk over schot bevond zich in de grafkuil, waarin de gefusilleerde op 7 mei 1946 begraven was. Op 7 mei 1946 werd Mussert op de algemene be graafplaats te Den Haag begra ven en de kist werd geplaatst in een kuil, waarin later nog 15 an dere personen werden begraven Begrafenis jhr. Witsen Elias Buitengewoon groot was maandag middag de belangstelling voor de be grafenis van het stoffelijk overschot van wijlen jhr. J. W. J. Witsen Elias op 't kerkhof te HuizumLeeuwar den. Personeel van de N.V. Erven Koumans Smeding, van welk bedrijf de overledene directeur was, begelei de de baar naar de groeve ,waar zich tal van autoriteiten, onder wie de commissaris der koningin, leden van de rechterlijke macht en besturen en corporaties, waarin de heer Witsen Elias tijdens zijn leven zitting had, hadden opgesteld. De heer J. Piebenga, hoofdredac teur van de Leeuwarder Courant, aan welk blad de heer Witsen Elias eerst als redacteur, buitenland daar na als hoofdredacteur vele jaren heeft gewerkt, sprak namens allen die aan de krant verbonden zijn en de vele collega's daar buiten. Na mens de stichting „Friese Pers" werd het woord gevoerd door jhr. E. C. Storm van 's Gravensande. Na mens de N.V. Koumans Smeding sprak de heer A. Sprenger uit Am sterdam. Een zoon van de overlede ne, mr. J. W. Witsen Elias, dankte voor de betoonde belangstelling en de laatste eer zijn vader bewezen. Ned. magazijnmeester in Frankrijk verdwenen. De politie van Dieppe stelt een on derzoek in naar de geheimzinnige ver dwijning van een Nederlandse maga zijnmeester, A. M. de H., woonachtig te Rotterdam. Vijftien juni j.l. was deze in gezel schap van een chauffeur in een vracht auto in Dieppe aangekomen voor het afleveren van goederen die moesten worden verscheept. Dezelfde avond vertrok de chauffeur alleen naar Rot terdam Van de H. heeft men niets mëer vernomen. Deze had 1600 gulden bij zich Hij is gehuwd en heeft twee kinderen. In deze grafkuil stonden vier kis ten naast elkaar en vier boven elk aar. Oorspronkelijk stond Musserts kist onderin, maar deze werd later naar boven gebracht. Op 29 mei 1946 werd de bewuste grafkuil definitief gesloten. Na het openbreken van het graf in de nacht van 16 op 17 juni j.l. door onbekenden, hebben werk lieden de kuil aan één der zijkanten wat uitgegraven, waarbij de over blijfselen van een paar schoenen voor de dag kwamen. Toen men verder in deze richting groef, trof men "n ske let, overblijfselen van een broek en een broekriem aan. De schedel van dit skelet had een volkomen gaaf gebit. Daar de maat van de overblijfselen der gevonden schoenen maat 41 volkomen klopte met de maat van Musserts schoenen, ondervroeg de Ëolitie de zuster van de gefusilleerde, teze verklaarde dat haar broer in derdaad een gaaf gebit had gehad. De zuster had thuis nog het vest hangen, dat bij het kostuum had be hoord, waarin Mussert begraven werd. Op het gerechtelijk laborato rium heeft toen een vezelonderzoek plaats gehad, waarbij bleek, dat het vest behoorde bij de overblijfselen van de gevonden broek. Naar de politie verder mede deelde, moet in de loop der jaren Musserts stoffelijk overschot door werking van dé grond naar de buitenkant van het graf zijn ge duwd (de gefusilleerde lag in de rij kisten aan de buitenkant) en enigszins buiten het graf terecht zijn gekomen. Degenen, die de grafschennis hebben gepleegd, hebben dus èf niets meegenomen öf het skelet van een ander. Het onderzoek naar de grafschennis wordt voortgezet. Met de W olfhezerbrug in de M'iude Rijksweg Ede-Arnhem op de voer grond ziet men hier de s nieuwe weg UtrechtArnhem op de achtergrond door het landschap slingeren. Zaterdag zal de vierbaansweg officieel geoperd worden, hetgeen weer een mijlpaal in de wording van het Nederlandse wegennet be- tekent. De nieuwe weg zal te zijner tijd aansluiting krijge-n op*de snelweg naar Duitsland. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf Bendeoorlog in Londen Thomas Smithson, van wie gezegd wordt dat hij contact had met kame raden van Billy Hill en Jack (spot) Corner, bekende figuren uit de Lon- dense onderwereld, is het slachtoffer geworden van een overval. Volgens omwonenden hadden vier mannen Smithson voor zijn huis in West-Lon- den staan opwachten. Drie van hen waren hem naar binnen gevolgd, waarna er geschoten was. De man nen kwamen daarop naar buiten ge rend en verdwenen met een gereed staande auto. Even later was Smith son naar buiten komen wankelen. Hij was in de mond geschoten en over leed in het ziekenhuis. Niet 99.99 maar 84 procent voor Nasser Volgens de gocorrigeerde uitslag van de Egyptische presidentsverkie zingen zijn voor Nasser uitgebracht 5.499.555 stemmen, tegen 5.267 stem men. Het percentage voorstemmers is daardoor teruggebracht van 99.99 procent op 84 procent. Boekhouder verduisterde 60 mille bij modemagazijn Twee jaar en zes maanden gevan genisstraf heeft de officier van jus titie bij de Haagse rechtbank geëist tegen de 39-jarige boekhouder C. van B., die zoals de president het zeide „een half jaar lang had geleefd als de markies van Carabas en bar en boos met geld smeet, allemaal op kosten van die onschuldige duif". Die duif is dan een modemagazijn in de Haagse binnenstad, waar Van B. op 1 augustus van het vorige jaar in dienst kwam en er in een half jaar ruim 60.000 verduisterde. De boekhouder was pas enkele maanden terug in de maatschappij en solliciteerde bij het modemagazijn met valse getuigschriften, die hulp vaardig waren gemaakt door de ga ragehouder H. J. S. Deze „vrienden dienst" was het „startschot" voor 'n half jaar uitbundige geldsmijterij. Van B. begon op grote schaal geld te verduisteren. „Het is wel geen ex cuus", zei de boekhouder ter zitting, „maar als zü bij de duif mij hadden gecontroleerd, had het nooit kunnen gebeuren. Zij hebben mij nooit gecon troleerd". Kweekschool Schoonhoven wordt opgeheven De minister van onderwijs, kun sten en wetenschappen heeft beslo ten, met ingang van 1 september de rijkskweekschool te Schoonhoven op te heffen. De reden hiervan is, dat het leer lingenaantal gedaald is beneden het wettelijk voorgeschreven minimum. De weg naar de Noordkaap, noorde lijkst punt van het Eu ropese continent, zal zaterdag onder de mid dernachtzon officieel geopend worden. Met de opening van de weg van J/O kilome ter tussen het stadje Honningsvaag en het plateau van de Noord- kaap, zal een directe wegverbinding tot stand gekomen zijn van de Noordkaap naar Gi braltar, de Straat van Messina en Athene. De enige onderbrekingen in de verbinding te land. zullen gevormd, worden door de Sont tussen Zweden en Denemar ken en de oversteek tussen de Deense eilan den Zealand en Funen. Met de opening van de weg naar de Noord kaap komen ook de plannen voor een inter- continentale hoofdweg van de Noordkaap naar Kaapstad in Zuid-Afri- ka dichter bij verwe zenlijking. De inaugura tie betekent niet dat Noorwegen haar deel van de op papier gezet te Europese hoofdweg voltooid heeft. De officieèe spreker onder de middernacht zon is de Noorse mi nister van verbindingen Kolbjörn Varmann, terwijl de hoogste gast de baronet 'van de Noordkaap, vlootadmi- raal Honourable lord Bruce Austin. Gedurende de tweede wereldoorlog teas ad miraal Fraser opperbe- vélhébber van de'thuis- vloot, oostelijk deel. Onder zijn commando brachten de thuisvloot en Noorse schepen de Duitse kruiser Scharn- horst tot zinken niet ver van de Noordkaap en legden vliegtuigen van zijn strijdkrachten het Duitse slagschip Tirpitz lam. Lord Fraser kreeg zyn titel van de Britse koning en met speciale toestemming van ko ning Haakon van Noor wegen, waardoor hij hoewel een buitenlander zijnde de enige Noor se baronet en edelman werd. Ter gelegenheid van deze opening zal de Noordkaap-prinses" een schoonheid van de Poolstreekgekozen worden. Compromis inzake Amerikaanse bases In de nazomer zal IJsland met de V.S. en andere Navo-landen be sprekingen beginnen over de toe komst van de Amerikaanse bases op het eiland een van de be- In het afgelopen weekeinde heeft de Duitse verkeerspolitie het snelverkeer op de grote autoweg van Bonn naar het Roergebied voor het eerst ook ge controleerd vanuit een nieuwe, pas in dienst gestelde helikopter. langrijkste punten bij de zondag gehouden parlementsverkiezingen. De leider van de onafhankelijk heidspartij, premier Olafur Thors, en zijn minister van buitenlandse zaken, Gudmundsson van de pro gressieve partij, hebben toegezegd, dat IJsland lid zal blijven van de Navo. Laatstgenoemde heeft verklaard, dat, hoewel zijn partij gekant is tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen, hij er voorstander van is, dat de grote basis te Keflavik door IJs landse en Amerikaanse technici in pa raatheid wordt gehouden. Waarnemers te Reykjavik zijn van oordeel, dat IJsland zal aandringen op herziening van het verdrag met de V.S. van 1951, maar dat het zijn eis van volledige ontruiming van de ba ses zal verzachten. Bij de verkiezingen zijn de (conservatieve) onafhankelij- ken de grootste partij gebleven, hoe wel zij twee zetels hebben verloren. Premier Thois verklaarde, dat er nog nooit zoveei stemmen op zijn partij waren uitgebracht. Hoofd marinebewakings korps Den Helder naar gevangénis De 43-jarige J. van H. uit Castri- cum, die als hoofd van het marinebe wakingskorps te Den Helder her haaldelijk niet gemaakte reiskosten had gedeclareerd en zodoende de staat benadeeld voor een bedrag van 675, is door de Alkmaarse recht bank veroordeeld tot twaalf maan den gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en aftrek van de preventieve hechtenis. Tegen hem was een jaar met aftrek geëist, waarvan vier maanden voorwaarde lijk. De zetelverdeling en de stemverhou ding (tussen haakjes de resultaten van de verkiezingen van 1953) waren als volgt onafhankelijsheidspartij 19 zetels (21) 42,4 pet (37.1); vooruitstrevenden 17 zetels (16) 15,6 pet (21,9): sociaal-de mocraten 8 zetels (6) 18,3 pet (15,6); voiksaJliantio 8 zetels (7) 19.2 pet (16,1); nationale defensiepartij 0 ze tels (2) 4,5 pet (6). De volksalliantie is een coalitie van communisten en linkse socialisten. Het Wereldgebeuren. D" Prikkeldraad e Noordatlantische Verdrags Or ganisatie is alleen maar een midde om de vrije wereld te beschermen tegen een vreemde ziekte. Na een poos, wanneer dc gezonde scha pen gezond blijven, kan er iemand ko men die zegt„Het gevaar is voorbij en ik zal mijn deel van het prikkel draad opruimen". Maar de wijzere mensen wete.. dat alle schapen weieens door de ziekte kunnen worden over rompeld, wanneer het prikkeldraad verdwijnt voordat de ziekte voorbij is. En dus blijft hun prikkeldraad, waar het was. Welnu: Keflavik is een deel van de prikKeldraadversperring der vrije wereld". Op die manier sprak de 64-jarige Olafur Thors dezer dagen herhaalde lijk tijdens zijn verkiezingscampagne op IJsland. Thors is een ervaren poli ticus, die al een dertig jaar een voor aanstaande plaats inneemt in de On- afhankelijkbeidspartijdie in de loop var. zijn carrière onder meer minister van justitie, handel en industrie en van buitenlandse zaken is geweest en die ook a! verscheidene keren het pre mierschap bekleedde, een functie die hij ook bij de verkiezingen nog ver vulde. Maar zijn ervarenheid en zijn beeldenrijke betoogtrant mochlen niet baten: zijn partij heeft bij de verkiezingen, die zondag werden ge houden, enkele zetels verloren. En dat is de enige partij, die voorlopig ge porteerd is voor handhaving van de Amerikaanse bezetting van 4500 man op de door rle Amerikanen aangelegde basis Keflavik, „een deel van de prik keldraadversperring der vrije wereld". Daarentegen hebben de progressieven en de sociaai democraten, die voor het vertrek van de „vreemde soldaten" zijn, winst geboekt. Niet minder dan 150.000.000 dollar hebben de Amerikanen tot nu toe in de luchtbasis van Keflavik ge stoken, die zij er mochten aanleggen als bondgenoten van IJsland in de Na vo. In feite was de gastvrijheid van de IJslander hun enige'bijdrage tot de weerbaarhein van het bondgenoot schap; zelf hebben zij immers geen strijdkrachten En dank zij die basis en de Amerikaanse militairen vloeien er nogal wal dollars in de IJslandse schatkist, die overigens de laatste tijd niet in zo'n beste staat verkeert. De luchtbasis was het feitelijke on derwerp van de vervroegde verkiezin gen. De progressieve partij, waartoe de minister van buitenlandse zaken, Kristinn Gudmundsson behoort, heeft immers in maart in de volksvertegen woordiging, het Althing, een resolutie ingediend waarin de terugtrekking van de Amerikanen werd gevraagd. En die resolutie werd aangenomen. Dit geval bracht een kink in de kabel van de coalitie tussen Thors' onafhanke- lijkheidspar'ij en de progressieven. De voorstanders van de resolutie von den, dat de internationale situatie de aftocht van de Amerikanen wel moge lijk maakt. Bovendien zeiden zij, bang te zijn dat zij door de aanwezigheid van de basis moeilijkheden zouden krijgen met ile Russen. En de Russen zijn tegenwoordig hun voornaamste afnemers van vis. De Russen zetten hun vriendelijkste glimlacn-gez cht. wanneer zij in de richting van IJsland kijken. En het re sultaat van de verkiezingen bewijst, dat deze tac'.-ek hun geen windeieren legt. Premier Thors is zelf wel herkozen, maar her is zeer de vraag, of hij weer minister-president za! wor den. V/aarschijnlijk zal een afgevaar digde van de progressieven met de vorming van een kabinet worden be last en zullen de partijen, die de ba sis Keflavik alleen in geval van nood aan de Amerikanen ter beschikking willen stellen, voor de ministers zor gen. In de landen die bij de Navo zijn aangesloten, wordt de ontwikkeling uiteraard me' spanning gevolgd. Kef lavik is een "an de belangrijkste steun punten in het noordelijke deel van de Atlantisch Oceaan. En de Amerikaanse bevelhebber van de basis, brigdde-ge- neraal John W. White, heeft al met klem zijn stem verheven tegen het voornemen om de basis „in de motten- ballen te leggen". Het zou een hele tijd kosten, voor hij weer intact was. En wat erger is- In geval van oorlog zou niet de regc-.ng van het onverdedigde IJsland hebben te beslissen over de vraag, wie Keflavik zou moeten be zetten. Het /ou dan tussen de grote mogendheden gewoon maar een kwes tie worden .an „Wie het eerst komt, het eerst (met zijn vliegtuigen) daalt". Wie weet, Kisteren degenen die de Amerikanen weg willen hebben (maar die wé» voor de Navo zijn) toch nog naar d«ve waarschuwingen en naar die van Olafur Thors. IJsland, dat pas in 1944 een helemaal zelfstandige repubkek werd na eeuwenlange Deen se heerschappij, is echter in een pe riode waarin nationalistische gevoelens hoogtij vieren en waarin verstande lijke argumenten schipbreuk lijden. Het verstand zegt: „Laat dat „prikkel draad" vooriopig nog staan. Wijziging bij granen Door het centraal bureau voor de statistiek zijn de voorlopige uitkom sten bekend gemaakt van de land bouwtelling mei 1956 betreffende de akkerbouwgewassen. Granen: hoewel het totale graan areaal slechts een geringe uitbreiding te zien geeft t.o.v. 1955 (ca 0,5 hebben zich aanzienlijke wijzigingen in de oppervlakten, die door de afzon derlijke gewassen worden Ingenomen, voorgedaan. Tegenover een inkrimping van de oppervlakten tarwe, haver en korrel- mais met resp. 3.600 4,0 17.700 (—10.3'%) en 1.900 ha (—31,1%) staat 'n uitbreiding van de oppervlak ten rogge 16.800 ha 10,9 gerst -}- 3.500 ha 5,1 en meng sels van granen (-f 5.400 ha 18,4 procent). Peulvruchten: De oppervlakte peul vruchten is met 1,700 ha 3.6 achteruitgegaan en bedraagt thans rond 44.800 ha. De oppervlakten groene erwten, schokkererwten en bruine en witte bo nen blijken te zijn ingekrompen met resp. 900 (—2,7 470 (—9,6 en 660 ha 12,8 Een uitbreiding vond plaats bij de kapucijners en grauwe erwten met 200 ha i -f- 10,6 en bij de veldbo- nen (4- 100 ha 7 Oliehoudende en vezelgewassen. De oppervlakte vezelvlas bleef met «2.000 ha nagenoeg ongewijzigd. Met uitzondering van het mosterdzaad, dat werd ingekrompen met 54,8 (331 huj geven de overige gewassen een uit brei ding te zien. Het koqizaadareaal bedraagt thans rond 10.000 ha (-j- 36 De reiatief grootste toeneming vond plaats bij het blauwmaanzaad (2.100 ha of 104,9 procent) en het kanariezaad (rond 3.500 ha of 207 Knol- en wortelgewassen: De opper vlakte consumptie- en voederaardap- pelcn op zand en veengrond vermin derde met 8,2 en bedraagt thans 49.500 ha. 6 De oppervlakte kleiaardappelen werd uitgebreid tot 54.000 ha 3,1 De fabrieksaardappelen werden met 10,8 ingekrompen en beslaan thans éen oppervlakte van 33.500 ha. Het suikerbietenareaal nam toe van 66.800 ha tot 68.900 ha 3,1 De oppervlakte cichorei werd bijna gehalveerd cn beslaat thans slechts een oppervlakte van 84 ha.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 5