LOODSEN OP WESTERSCHELDE WILLEN POSITIEVERBETERING WALCHEREN MARKTBERICHTEN ^Bilonet WEMELDINGS ECHTPAAR WON DE REIS NAAR OOSTENRIJK TWAALF WONINGEN WORDEN IN DE SPARSTRAAT GEBOUWD WOENBDAÜ Z( JUNI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SALARIËRING EN WERKTIJDEN Velen moeten voortijdig worden gepensioneerd Do laatste tyd -yn d® Pers verschillende publikatics verschenen over de ontevredenheid, die zou bestaan onder de Nederlandse binnenloodsen op de Westerschelde. Niet altyd voldeden deze publikaties aan de te stel len eisen van gedegenhr'* en betrouwbaarheid. „Het Parool" heeft dezer dagen de kwestie van de salariëring en de werktijden der binnenloodsen v ;er eens aangesneden en daarover maandag een uitgebreid artikel ge bracht. Er wordt dan o.m. In vastgesteld, dat de loodsen in twintig werk dagen per maand niet zelden ver boven de 300 werkuren komen en dat zij begrijpelijkerwijs streven naar een aantal van 215 werkuren per maand. Anderzijds wordt een vergelijking getrokken tussen de Nederlandse en Belgische rivierloodsen, die precies hetzelfde werk doen en waarby de Belgische vér boven de Nederlandse worden gesalarieerd. De klacht, die de verslaggever van „Het Parool" in Vlissingen ook tel kens hoorde is, dat de loodsen in for mele zin rijksambtenaren zijn voor wie talloze plichten en voorschriften gelden, maar dat de aard van hun uit zonderlijk beroep zij voelen zich in de eerste plaats zeeman eisen stelt, die bepaalt buiten de ambtelijke sfeer vallen. Een uiterst moeilijk punt is de sa lariëring. omdat de Scheldeloodsen aan de ene kant duidelijk beseffen, dat het rijk voor hen geen andere salariëring kan ontwerpen dan vopr de loodsen, die op andere plaatsen in Nederland werken. Maar méér dan die andere loodsen, worden de lood sen op de Schelde dagelijks gecon fronteerd met het feit, dat hun Bel gische collega's, die precies hetzelf de werk verrichten, aanzienlijk beter worden betaald, zelfs wanneer reke ning wordt gehouden met het verschil in levensstandaard tussen België en Nederland. De dienst- en rusttijden vormen hét probleem van de Nederlandse loodsen in Vlissingen. Een veelgehoorde uit spraak in hun kringen is, dat men van „beton" moet zijn, wil men dit slopende werk kunnen volhouden. óp papier bezien ziet hun dienst rooster er niet onaantrekkelijk uit: tien dagen werken, vijf dagen rust. Maar wat kan er in die tien dagen van de binnenloods worden ver wacht? Daarvan geeft „Het Parool" enkele voorbeelden, waaruit blijkt, dat loodsen dikwijls 30 tot 40 uur on afgebroken in touw zijn, alvorens zij zich aan de slaap kunnen overge ven. Is het wonder, dat hoewel de lood sen op 65-jarige leeftijd gepensio neerd worden, men in Vlissingen de genen, die op hun zestigste nog in dienst zijn, met een lantaarntje kan zoeken? De meesten worden, na him vijfenvijftigste afgekeurd, nemen zelf ontslag of overlijden. Het beroep heeft dan te veel van hun krachten gevergd. Een redacteur van het maandblad „De Nederlandse Loods" schreef enige tijd geleden: „Sinds begin 1955 zijn we van een onbevredigende arbeidsregeling te ruggegleden naar een onmenselijk diep laagtepunt in onze arbeid-rust verhouding." Maar bij dit alles is toch blijk baar ook tot de allerhoogste leiding van het loodswezen doorgedrongen dat de loodsen op dit punt voor de verwezenlijking van een reële zaak strijden. Want bevoegde kringen ver zekerden, zo vervolgt het dagblad, dat er naar gestreefd zal worden te ko men tot een aantal uren van 215 per maand. Om dit te bereiken zou het aantal loodsen evenwel met zeker 20 procent moeten worden uitgebreid. Dan zou er pas, ten aanzien van de dienst- en rusttijden, van enige vergelijking sprake kunnen zijn met de Belgen, die een regeling kennen van veer tien dagen werken en drie dagen vrij. Maar die bij deze regeling op geen stukken na zo worden „doorge draaid" als hun Nederlandse colle ga's. Bepalen we ons alleen tot een vergelijking van een Nederlandse en een Belgische loods eerste klas, een functie die beiden pas na on- gevaar tien jaar kunnen berei ken, dan komt het hierop neer, dat de Nederlander tot een maxi mum van 662 per maand komt en de Belg, in onze valuta omge rekend, tot ruim 1000, met nog een extra bedrag, dat tot 350 per maand kan oplopen, door een premiestelsel dat de Belgen wèl en de Nederlanders niet kennen. In de lagere rangen is dit opmer kelijke verschil navenant. Dat ook dus de kwestie van de financiële be loning, juist onder het verschil in dienst- en rijsttijden dagelijks stéékt, is logisch. Wil het Nederlands loodswezen op de Schelde zich zo snel mogelijk van een noodtoestand in een meer gezon de toestand wijzigen, dan zullen er drastische veranderingen moeten ko men, opdat de mannen, die als zee man nu eenmaal met hart en ziel aan het water, de schepen en het varen zijn verslaafd, hun verantwoordelijke taak met plezier blijven verrichten. In him voordeel van de reputatie van het Nederlandse loodswezen in het algemeen, aldus „Het Parool." Contactweekeinde te Hedenesse In het vormingscentrum Hedenesse te Cadzand werd zaterdag en zondag onder leiding van ds. Happee uit Groe- de een contactweekeinde gehouden, waartoe hel. initiatief was uitgegaan van de C.J.V F. te Middelburg en de Hervormde Jeugdraad te 's-Heer Arendskerke De zaterdag werd grotendeels door gebracht me* binren- en buitenspelen. Ook was er een kampvuur, waarbij men de canoi.zang beoefende, verhalen vertelde en gedichten declameerde. Er werd nog een avondwandeling ge maakt en ds Plantinga hield de dag sluiting Zondagmorgen werd de kampkerk dienst geleid door de heer I. T. C. A. Theunisse. De preek in deze dienst naar aanleinmg van Gen. 13 werd tijdens de koffiepauze besproken. Des middags speelde ds. S. P. de Roos en kele pianosoh en dit geslaagde week einde werd uesloten met de opvoering van een leerzaam sociodrama. Het ligt in de bedoeling om de con tacten tussen Middelburg en 's-Heer Arendskerke nog verder te verstevi gen. Elektriciteitsblad „Schakel" door „Stroom" opgevolgd Het voorlichtingsblad „De Scha kel", dat uitgegeven werd door de Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij Is opgeheven en daar voor is in de plaats gekomen „Stroom' waarvan thans het eerste nummer verscheen. De reden van deze veran dering is de behoefte, die zich ook bij andere elektriciteitsbedrijven deed ge voelen om een dergelijk orgaan uit te geven. Er werd overeenstemming be reikt tussen een aantal bedrijven om gezamenlijk een blad te verspreiden. Het resultaat hiervan is „Stroom". De inhoud van dit nieuwe blad heeft een ander karakter dan die van „De Schakel", waarin vrijwel alleen ver schillende toepassingen van stroom werden besproken. „Stroom" bevat ook korte verhalen, artikelen over an dere dan elektriciteitszaken, rubrie ken voor de jeugd en over mode. De middelste paginas zullen steeds aan Zeeland worden gewijd en zo kan men daarop thans o.a. lezen over de drin gend nodige uitbreiding van de Cen trale Zeeland, waarover reeds uitvoe rig werd bericht. Middelburg Tweetal Mozartconcerten Ook dit jaar heeft Middelburg weer deel aan het Holland FestivaL Het programma van dit evenement vermeldt namelijk een tweetal Mo zartconcerten in de Zeeuwse hoofd stad. Zaterdag 30 juni a.s. treden Theo Olof, viool en Hans Henke- mans. piano, op en donderdag 5 juli a.s. concerteert het Amadeus strijk kwartet met medewerking van Ce cil Aronowitz, altviool. Beide con certen, waarvoor de belangstelling reeds goed te noemen is, zyn in de Burgerzaal van het stadhuis en be ginnen om 20 uur. Examens Aan het modeinstituut van mevr. H. CuppensGeurs in Eindhoven slaagde voor het diploma costumière en coupeuse (met lof) mej. I. de Graag, leerlinge van mevrouw C. de KamMalgo uit Middelburg. Aan de mode-academie Ida de Leeuw van Reés te Amsterdam slaagden voor coupeuse de dames L. Kasse, Souburg en M. C. C. van Wallenburg, Middelburg. VEEMARKT ROTTERDAM. 26 juni. Aanvoer in totaal 3522 dieren. Weektotaal 5796 Vette koeien en ossen 600; gebruiksvee 778; vette kalveren 225; gras kalveren 194; nuchtere kalveren 694; var kens 123; biggen 67; paarden 110; veu lens 17: schaptn ot lammeren 143; weide- zuiglammeren 523; bokken x>f geiten 48. Prijs in cents per kg. Vette koeien, le kW. ,310—345 2e kW. 260—300 3e kW. 250— 260 Vette kalveren le kw. 280—290 2e kw. 260—270 3e kw. 220240. Slachtpaarden le kw. 240. 2e kw. 230, 3e kw. 200. Prijs in guldens p. st. le kw. 2e kw. 3e kw. Graskalveren 500 400 300. Nuchtere kalveren 78 65 50 Biggen 67 55 45 Schapen 140 120 100 Wesde/zuiglanimeren 100 90 70 Kalfkoeien 1175 950 750 Melkkoeilen 1175 950 750 Vare koeien 875 750 600 Vaarzen 900 750 600 Pinken 675 525 400 Vette koeien aanvoer iets meer, handel flauw, met iets teruglopende prijzen; prima's boven not. Vette ossen aanvoer iets meer, handel flauw, teruglopende prijzen prima's boven not. Vette kalve ren aanvoer als vorige week. handel vlot, prijshoudend Graskalveren, aanvoer even kleiner, handel stil, niet geheel prijshou dend. Nuehteie kalveren aanvoer korter, handel goed ruim prijshoudend. Biggen, aanvoer klein, handel matig, goed prijs houdend. Werkpaarden aanvoer iets min der. handel traag, even minder in prijs. Schapen aanvoer als vorige week, handel kalm. prijzen onveranderd. Weide'zuig- lammeren aanvoer als vorige week, han del redelijk, prijzen stabiel. Vare koeien aanvoer redelijk. handel kalm, iets min der in prijs. Vaarzen aanvoer matig, han del lui. prijzen onveranderd. Pinken aan voer matig, handel lui, prijzen onveran derd. VISMIJN VEERE 26 juni. Exportgarnalen, aanvoer 5202, prijs per kg 65—74. Handelsgarnalen 235, 80—85. Schar 209, 21—64. Bot 161, 16—51. Wij ting 197 16. Middel tong 135. 178—230. Rog 114. 20—52. Griet 2, 39. VEILING ST. ANN ALAND 25 juni. Aardappelen Doree, gewone 21.51—20 04, drielingen 10.11, kriel 17.54. Aanvoer 8 ton. VEILING KRABBENDIJKE 26 juni 'Kruisbessen: 4070. Aardbeien1 □eutsch Eve> r 40 per doos. Mad. Moutot 26 per doos. Mach Frühernte 40 per doos. Juounda 1.21—1.36 per kg. VEILING GOES 26 juni. Frutt: Kruisbessen 45, Jueunda 157, Mad. Móutot 128 per 100 kg. Aardbeien 1 per doos 36—43, II per doos 30—36, I per kg 130—170, II per kg 110—130. Early Rivers II 110—130. Groenten: Kropsla 2.50. Bloemkool AI 5067, All 4658, afw. 42. Komkommers AI 37—41, AH 36—39. BI 28—35, Cl 29—30, per 100 stuks. Eerstelingen 20—24, Drielingen 18—19. Kriel 5—9, Doperwten 48—54, Peulen 190— 200. Spitskool 23 Gr. sav. kool 15—17, Dubb. pr. bonen 170 Waspeen 56, Tuinbonen 40 —41. Spinazie 39—46, alles per 100 kg. Wortelen 36-49, Kroten 24—25, Radijs 9— 11, per 100 bos, VEILING BERGEN OP ZOOM 26 juni. Dinsdag werd voor de laatste keer van het seizoen 1956 te Bergen op Zoom een aspergeveiling gehouden. Als gevolg van het ongunstige weer werd een week langer gestoken dan andere jaren. Er werden 8750 kg asperges aangevoerd. De prijzen bleven vrijwel gelijk. De beste soort is dit seizoen niet beneden de prijs van 2 00 gegaan. De overige prijzen wa- renfcAA extra 2.23. AAI 1.85, A extra 2.18, AI 1.90, B extra 2.10, BI 1.90, C extra 1.80, Cl 1.60. Dl 0.92, E I 1.19, EII 0.64, FI-1.50, stek 0.41. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE 26 juni. Kruisbessen export 44.0044.60. Aardbeien in dustrie: Jueunda I 153.30, II 124.00—122.30 Mad. Moutot I en II 124.20. Aardbeien afw 80.95 Early Rivers I 133—150, II 114—134. gesch- 26—49. Vroege van Spithoven n 115. Aard beien per doos: Deutseh Evern I 3845, II 27—35, Regina T 39-49, II 26—35. Mach. Frü hernte I 38—47 II 25—36. C'imax T 42—50, II 28—41. Bows I 41—49, II 32—36. Madame Lefeber I 33—40, II 25—31. Mad. Moutot I 34—46, II 24—35 Jueunda I 33—42, II 28—32. Soldwedel I 41—44. II 34. Yden I 31—46, II 28. Aardbeien per kg: I 138—164, II 110— 148, afw 86—130 VEILING ZUID-HOLL. EILANDEN 25 juli Anaijvle 1327. Bloemkool I A 44—78. 2 A 29-58, 1 B 33—53. 2 B 24—44, C 18—38 Sla 2 50—4.30. Komkommers 1 A 35—40. 1 B 32-33 Snijbonen 1.40—1.70. To maten 1 A 1.03 1 B 94—102, 1 C 104. Aard appelen gr. 19—26, poters 17—23, kriel 13 —20. Rabarber 9—11. Waspeen 36—02. Spits kool 3845. Slalotten 3—24 Tuinbonen 32 —46. Dubb, Prino. 170—190, Bospeen 1 35 —47. 2 23—37 Kroten 7—17. Selderij 490. Tomaten l CC 92 Perziken 1 A 4145. l B 15, 1 C 23. 'Comaten binnenland 57—92. Aardbeien p, ioosje 55—71. Rode bessen p. doosje 70—72. Aardbeien l A 190—260. 2 A 140—240. Begin van brand ontstaan door spel met lucifers Doordat een 4-jarige knaap met lu cifers speelde ontstond omstreeks 7.40 uur dinsdag een begin van brand in het pand Budsin<*el 5 te Middel burg, een stenen noodwoning, die be woond wordt door het gezin K. M. Het knaapje, het oudste kind van de ze familie was op dat moment bij zijn zusje in de slaapkamer en veroor zaakte met zijn gevaarlijk tijdverdrijf dat het bed in brand vloog, waarin het kind lag. De knaap riep zijn moe der: de heer M. was niet thuis. Een kordate buurman, de heer S., zorgde $oor een afdoende beëindiging van het euvel. Hy wierp namelijk het brandende bed door het raam naar buiten. De brandweer, die gealar- meerd was, kwam spoedig ter plaatse doch kon onmiddellijk weer inrukken. De schade bedraagt 25 a 30; het gezin M. is tegen brandschade verze kerd. Vlissingen Kadercursus van C.N.V. geëindigd Tijdens de uitreiking van getuig schriften aan zeventien deelnemers van de cursus „Nieuwe verantwoor delijkheid" uitgaande van het C.N.V. te Vlissingen, verklaarde de heer J. van Mastrigt, de secretaris van het C.N.V., het noodzakelijk te achten, dat het huidige systeem van verga deren plaats maakt voor een werk wijze, waarbij meer de nadruk wordt gelegd op het bespreken van de hui dige onderwerpen in discussiegroepen. De snelle veranderingen, die zich thans in het maatschappelijke en so ciale leven voltrekken, zullen het no dig maken het terrein van de werk zaamheden te verleggen, zo meende de heer Van Mastrigt. De materiële behoeften, die tot dusver het werk overheersten zullen plaats moeten niaken voor problemen, die verband houden met automatisering, vrye tijdsbesteding en de geestelijke ver zorging van de arbeiders. De nu afgesloten cursus, waarin de heren Stol, rnr, W. M. Vermaas en J. Lodder de vakken economie, ar beidsrecht en sociale geschiedenis be handeld hebben, heeft tot doel een kern van leden en zo mogelijk een ka dergroep te vormen, die in deze nieu we ontwikkeling leiding kunnen ge ven. De heer J. Lodder te Vlissingen, districtsbestuurder van de C.M.B., be streed in zyn toespraak de opvatting, dat de taak der vakorganisaties ten einde zou zijn. Het C.M.B. is integen deel van plan om zijn budget voor voorlichting, vorming, studie en pro paganda de komende jaren regelma tig uit te breiden. De heer Lodder wees er op, dat er van besturen en leden gevraagd wordt te kunnen mee spreken over zaken als bezitssprei- ding, dat zij kunnen deelnemen in het beheer van pensioenfondsen en ook op economisch terrein geen onbeken den zijn. „Deze cursus heeft de basis hiervoor gelegd", zo besloot de heer Lodder. Geldlening van f 58.000. voor woningbouw B. en W. van Vlissingen stellen de gemeenteraad voor om aan de Vereni ging tot Verbetering van de Volks huisvesting te Vlissingen en Omlig gende gemeenten een geldlening te verstrekken van ten hoogste 58.000 voor de bouw van 4 woningen aan de Van Dishoeckstraat. Er is bij de ge meente een plan ingediend voor de bouw van deze woningen ter vervan ging van de 4 door oorlogsgeweld verwoeste woningen van liet „Bouw plan 1938" van deze vereniging. Officiële publikaties VERHINDERING SPREEKUUR. De burgemeester van Vlissingen maakt bekend, dat hij verhinderd is hedenmor gen spreekuur te houden. LAATSTE NIEUWS Veiligheidsraad weigert Kwestie Algerije niet op agenda De Veiligheidsraad der Verenigde Naties heeft gisteravond geweigerd, de, kwestie Algerije op zijn agenda te plaatsen. Slechts Perzië en de U.S.S.R. stemde voor het verzoek van 13 leden van het Afro-Aziatische blok, de kwestie tot in details te bespreken. Arnemuiden Raad vergadert Vrijdag 29 juni zal de gemeente raad van Arnemuiden om 16 uur bijeenkomen in het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a. voorstellen met betrekking tot vaststelling in terimregeling ziektekosten ambte naren 1956, toekenning 3 uitke ring 1955. toekenning uitkering in verband met uitzonderlijke weers omstandigheden, wijziging ambtena renreglement en arbeidsovereen- komstenbesluit, toekenning subsidie aan de muziekvereniging, aankoop van grond en begrotingswijzigingen. Domburg Raad vergadert De gemeenteraad van Domburg zal vandaag, woensdag 27 juni, om 20 uur ten gemeentehuize in verga dering bijeenkomen. De agenda ver meldt o.a. de punten: besluit, dat wijziging uitbreidingsplan en bouw plan wordt voorbereid, vernieuwing torenuurwerk en verlichting wijzer platen en wijziging van de begroting. „D.E.S." naar Domburg Een veertigtal leden van de land- bouwvereniging „D.E.S." te Oister- wijk maakte vorige week per auto bus een trip naar de landbouwten toonstelling te Domburg. De leiding berustte bij de voorzitter der vereni ging ,de heer H. J. v. d. Zande. Bur gemeester S. W A. Laurense maakte de tocht mee. Ritthem Schoolkinderen op slap De leerlingen van de hoogste klas sen van de Chr. School te Ritthem maakten een schoolreisje door het westelijk deel van Noord-Brabant. Eerst werd het dierenpark te Tilburg bezocht, waarna de kinderen zich in de Efteling te Kaatsheuvel vermaak ten. Na Oosterhout en Breda werd dit geslaagde reisje besloten met een bezoek aan Bergen op Zoom. Grijpskerke Raad komt bijeen Op de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad van Grijpsker ke, die vrijdagavond 29 juni 's avonds om half acht wordt gehouden, komen o.m. de volgende punten voor: aan vraag van het bestuur van de bijzon dere school om een vergoeding over 1955. aanvraag van het bestuur van de christelijke kleuterschool om een voorschot op de vergoeding voor '56, voorstel van B. en W. om afwijzend te beschikken over een verzoek van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Vogels om als lid toe te treden, vporstel van B. en W. om voorlopig niet in te gaan op een aanbieding van het technisch bureau van de Unie van Waterschapsbonden be treffende een bedrijfscontrole op de rioolzuiveringsinstallatie, voorstel van B. en W. om afwijzend te be schikken op een verzoek van de stichting Itembrandt Herdenking '56 om subsidie, verzoek van de Centra le van Katholieke Militaire Tehui zen om subsidie en voorstellen van B. en W. tot wijziging van de gemeen tebegroting over 1956 en tot het treffen van maatrgelen, die verband houden met de verkeersveiligheid in de Noordstraat. Scheepvaartberichten. Vlissingen aangekomen op 26 juni: Ca pri, Antwerpen. Gepasseerd naar Antwerpen op 25 juni: Solent, Zee/Ger.t. Dora, Par. Aardenburgh, Stockholm. 26 juni: Prins Willem III, Rot terdam. IJssei. Ceuta. Pavu, Zaandam/ Gent. Heron, Zee/Gent. Gepasseerd van Antwerpen op 25 juni: Jagersfontein, Amsterdam. Dido, Amster dam Heerengracht, Londen. Catharina W New Castle. Tsola Londen. Hado, Dublin. 26 juni: Avontuur, Londen. (Advertentie) BRTRVUS Nieuwe modellen VERLAAGDE PRUZE f 535.- GOESEPRIJZENREGEN TEN EINDE Wachtmeester Verkaik won de hoofdprijs De prüzen-„regen" van de Goese zomeractie heeft voor de laatste maal gestroomd. Het echtpaar L. Verkalk uit Wemeldinge zal straks van deze verkwikkende regen eerst ten volle genieten, wanneer zy maar dan liefst onder een zonnetje in het Oostenrijkse bergland een onvergete lijke vakantie zal doorbrengen. De duizenden inzenders van de slagzin nen voor de Goese zomeractie zullen het reeds begrijpen: De beslissing is gevallen. De hoofdprijs, verbonden aan het kiezen van de fruitfee en haar dames, ging naar Wemeldinge. Wachtmeester Verkaik van de rijks politie te water daoht helemaal niet meer aan zijn inzendingen, toen hij een telefoontje uit Goes kreeg van een hem onbekende mijnheer, die hem ge lukwenste. En is het wonder, dat zijn vrouw al even verbaasd en ongelovig was, toen hij haar vertelde om alvast maar voorbereidingen voor een va kantiereisje naar Oostenrijk te gaan maken. Het is de eerste maal, dat deze po litieman en zijn vrouw dit prachtige bergland met eigen ogen kunnen aan schouwen. Eigenlijk waren de plan nen voor een vakantie op het water in de Biesbosch reeds gemaakt, maar ja, zo'n buitenkansje laat niemand passe ren. Misschien wordt er nog wel eens geroeid of gezeild die week, maar dan op een van de sprookjesachtige berg meren! De prijzenregen bracht nog meer geluk. Twaalf inzenders zullen 50 aan waardebonnen ontvangen. Het zijn de heren H. Pots, G. L. Groenen dijk, G. J. van Liere, H. v. d. Salm, B. Wondergem, G. Onderwater, C. J. van Weele, mevrouw M. Baarends- RAAD VROUWENPOLDER Krediet voor openbare verlichting te Gapinge De gemeenteraad van Vrouwenpol der kwam dinsdagavond in openbare vergadering bijeen onder voorzitter schap van bjrgemeester A. de Kam. De bijdrage aan het Koningin Wilhel- minafonds zal van een halve cent op een cent per inwoner worden gebracht. Het voorste! van B. en W. tot beschik baarstelling van een krediet voor de openbare verlichting te Gapinge werd goedgekeurd. Eveneens zal een krediet verleend worden voor schoolbenodigd- heden ten bate van de chr. school te Gapinge. Het buffet in het verenigings gebouw te Vrouwenpolder zal weder om aan de heer J. Marijs worden ver huurd. In het zomerwoningenterrein zal een baatbelasting voor de riole- ving ingevoerd worden. De prijs van de bouwgrond in de Niruwstraat werd vastgesteld op f.25 per vierkante meter. Tot ge meentelijke lijkschouwers werden be noemd de horen M. van der Sluijs te Veere, G. Scheps te Serooskerke en W. W. Stevens le Middelburg. Na enige bespreking werd ook het voorstel tot uitkering van 3 procent ovpr 1955 aan het gemeentepersoneel goedgekeurd De kasgeldlening met de Bank voor Nederlandse Gemeenten werd verlengd. B. en W. werden ge machtigd to* het beschikbaarstellen van een krediet voor de aanschaf van een motorgrasmaaier. Het bouwen van een rioolwaterzui veringsinstallatie werd uitvoerig be sproken. Genen de hoge kosten zal dit nog wel even «slopen. Verdere stap pen zullen worden ondernomen om tot de bouw te kunnen komen. GEMEENTERAAD KRU1NINGEN Geen bestuursleden voor dorpshuis benoemd De gemeenteraad van Kruiningen hield dinsdagavond een openbare ver gadering onaer voorzitterschap van burgemeester A. Schipper. De raad besloot tot de bouw van 12 woning wetwoningen, waarvoor reeds toezeg ging werd ontvangen. Men stelt zich voor het plan te realiseren in de straat tussen Achterstraat en Henri Du- nantstraat, de zogenaamde Spar- straat. Bij de benoeming van een bestuurs lid voor de instelling voor maatschap pelijke zorg ter voorziening in de va cature, ontstaan door het ontslag van de heer M. J. van der Maas, verheten de heren J. Witte en M. J. van der Maas (beiden vrye lijst) zonder enig nader commentaar uit protest de ver gadering. Benoemd werd de heer J. le Clercq te Hansweert. Een zeer langdurige discussie ont stond over het punt: benoeming van 3 leden van het bestuur van de stich ting Ons Dorpshuis. Volgens de sta tuten van deze stichting moesten 3 bestuursleden benoemd worden door de gemeenteraad. Omdat het voorlo pige bestuur van de stichting op 1 juli 1956 moet worden vervangen door een definitief bestuur, werd voorge steld thans tot die benoeming over te gaan. De heer Witte was van mening, dat het gemeentebestuur door tenmin ste 5 bestuursleden in de stichting moet zijn vertegenwoordigd. Dit is evenveel als het aantal, dat de Ned. Hervkerk aanwijst. Bovendien wilde hij als voorwaarde stellen, dat de te korten bij deze samenstelling door ge meente en kerk ponds-pondsgewijze zullen worden gedragen. De heer A. Weststrate (p.v.d.a.) zag liever een vertegenwoordiging in een verhouding van 4-4-3; 4 le den benoemd door de gemeente 4 door de kerk en 3 door de vereni gingen. Hij meende, dat ook de verenigingen in het bestuur verte genwoordigd moeten zijn en dat de medezeggenschap van deze vereni gingen thans geheel ontbreekt. De heer W. J. Pouwer (c.l;.) verde digde op enigszins andere gronden dezelfde samenstelling als de heer Witte. De voorzitter betreurde het, dat de raad by de bouw van het dorpshuis is genegeerd, ondanks het feit, dat de gemeente zulk een belangrijk bedrag aan gemeenschapsgelden aan de stich ting ter beschikking heeft gesteld. Daar de besprekingen in feite volko men in een impasse waren geraakt, leek het de voorzitter gewenst, dat de raad zich eerst uitsprak over de vraag of thans wel tot de benoeming mest worden overgegaan. Slechts 2 leden stemden hiervóór, de heren J. van Ballegooijen en Weststrate (beiden p.v.d.a.). De heer Van Ballegooijen was namelijk van mening dat het be noemen van bestuursleden door de gemeente geen financiële verplichtin gen met zich bracht. Later als de stichting subsidie zal vragen kan de gemeente alle voorwaarden stellen die zij nodig acht. Leempoel en mej. J. de Valk. allen Goes, en de heren G. Toorenaar, Wil- helminadorp, Joh. v. d. Velde, Kloe- tinge en W. J. v. d. Berge, 's-Heer Hendrikskinderen. Voorts krijgen tweehonderd perso nen een bewijs voor gratis toegang tot het openluchtspel. Daar de kaartver koop voor deze serie avonden vlot loopt, zullen de bezitters van de gra tis kaarten verstandig doen, deze snel in te wisselen voor een toegangsbe wijs. De heer L F. du Bois te Terneuzen jubileert Veertig jaar in dienst der spoorwegen Op dinsdag 3 juli a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de heer L. F. Du Bois, thans inspecteur der Ne derlandse Spoorwegen te Terneuzen, in dienst trad bij de voormalige spoorwegmaatschappij Mechelen Terneuzen, met standplaats Axel. Na enige tijd op wachtgeld te zyn gesteld in verband met ae oorlogs omstandigheden, kwam de heer Du Bois in december 1921 weer terug in actieve dienst op het station Terneu zen, waar hij achtereenvolgens ver schillende rangen doorliep, tot hti in mei 1942 door de bezetters als gijze laar in het kamp St. Michielgestel werd ingesioten. Na zijn terugkeer werd de heer Du Bois door de directie der maatschap pij al spoedig belast met het leggen van contacten met gemeentelijke, pro vinciale en rijksautoriteiten en in deze functie werd hij op 1 mei 1945 benoemd tot adjunct-secretaris der directie. Mede als lid van diverse commissies heeft hij sedert dien op het gebied van de vervoersproblemen veel belangrijk werk verricht. Bij de oprichting van de vereniging „Havenbetangen" te Terneuzen nam de heer Du Bois daarin namens de spoorwegmaatschappij zitting, waar by' hij tot secretaris dier vereniging werd benoemd. Toen op 1 juli 1948 de Nederlandse baanvakken van MechelenTerneu zen werden overgenomen door de Nederlandse Spoorwegen, kwam de heer Du Bois daarbij in de rang van inspecteur in dienst. Ook op sociaal terrein heeft de ju bilaris, die tijdens zijn lange loop baan steeds het vertrouwen genoot der directies en van het personeel, be langrijke functies vervuld. Zo werd hij onder meer in 1922 tot vertrou wensman gekozen, was hij achtereen volgens secretaris en voorzitter van het afdelingsbestuur van de r.-k. bond van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Raphael" en lid van het hoofdbestuur van deze bond, lid van de loonraad MechelenTerneuzen en bestuurs lid van het pensioenfonds dezer maatschappij, welke laatste functie hij nog steeds bekleedt. Na de tweede wereldoorlog werd de heer Du Bois, die voor velen op sociaal en vervoertechnisch gebied een vraagbaak is, gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Zeeland, waarin hij ook thans nog de P.v.d.A. vertegenwoordigt. Bovendien is hy ook lid van het gewestelijk bestuur voor Zeeland van deze partij. Burgerlijke stand OOSTKAPELLE. Getrouwd: J. w. de Korte, 20 j. en G. Jobse, 23 j. Overleden: H- Lous, 61 j., man van P. Moens. Bevallen: J. van LiereLouwerse, z. L. Minderhoud—Minderhoud, z. MIDDELBURG. Bevallen: A M. van der Slikken, d. Merwe, z.; J. A. van Houte-Dootjes, z.; T. Vermeulen-Spoelstra, z.; C. M. Carol-v. d. Wege, z.; Cath. Jansen-Abrahamse, d.: J. S- Kallemeijn-Lorier. z.; j. c. Bosse- laar-v. d. Bergen, d.; P. M. Tuhuleru- Nureklan. d.: G. Sohier-Geiseler, d.: J. T. Louwerse- Coppoolse z.; G. A. Geljon- Paauwe, z.: M. H. de Jonge-v. d. Ende, z.; J. Geuze-v. Belzen, z.; C. Slaakweg-Den Engelsman, z. Ondertrouwd: a. J. van den Berg, 24 J. en C. a. Wondergem, 24 C. Pattenier, 43 J. en M. J. Merk, 29 j. Getrouwd: K. V/. J. Begeer, 25 j. en P. J. Dekker, 22 j. Overleden: A, Ingelse, 51 j„ geh. met J. J. P. Neele: J. Geertse. 82 j„ wede. J. Adriaanse. ZUID-BEVELAND 's-Gravenpolder Vrijdag a.s. raads vergadering Vrydag om 8 uur zal de raad v*n s-Gravenpolder in openbare verga dering bijeenkomen. Op de agenda komen onder andere de volgende punten voor: aanvraag subsidie ?n kosten verstrekking plantjes door stichting ,,Ons Dorpsleven" aan de leerlingen der lagere scholen met het oog op de aanstaande bloementen toonstelling; aanwijzing lid algemeen bestuur centrale werkolaats ,J3e Be- velanden"; bijdrage kósten elektrifi catie pand Middelzwake 1; benoe ming van een gemeentelijk lijkschou wer; vaststelling begrotingswijzigin gen 1955; machtiging tot voorberei ding bouw 6 woningwetwoningen; verlening medewerking tot bouw prot. chr. kleuterschool; principebe sluit tot bouw badhuis, consultatie bureau en magazijn Groene Kruis; krediet voor verbouw woning Raad huisstraat 25.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 3