Deelnemers aan een grootscheepse veesmókkel werden zwaar gestraft LEXINGTON Extraatje (f 76.600) voor Middelburg Zeeuwse Almanak MEER GRONDEN IN BEHEER BIJ HET ZEEUWSE LANDSCHAP" RAAD ZIERIKZEE WIL GEEN RACEBAAN DICHT BIJ DE STAD ftrair-l Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 27 JUNI 1956 BW— AUTO VOL VEE BIJ GRENS TOT STAAN GE BRACHT. Economische politierechter gaf 5 van de 7 verdachten vrijheidsstraf Waakzame commiezen zijn er op de vroege morgen van de 4e mei aan de grens in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen in geslaagd een grootscheeps vee- smokkelkomplot „op te rollen". Omstreeks 5 nar die dag reed door de Emma- polder onder Nieuw-Namen een grote vrachtauto, die door de mensen van de douane angstvallig in de gaten werd gehouden. Enkele commiezen waren langs de weg opgesteld en toen de wagen langs kwam gaven zij een stop teken, waaraan echter geen gevolg gegeven werd, De commiezen smeten toen een wegversperring voor de naderende auto, hetgeen lekke banden ten gevolge had. De wagen reed echter door, waarop een douaneauto in actie kwam, die zigzaggend voor de smokkelauto ging rijden. Toen was de rit ten einde, de wagen stopte en de bestuurder sprong er uit. De buit der commie zen was groot: 2 pinken, 3 graskalveren en 33 z.g. nuchtere kalveren. dachten verklaard hebben, dat zij hem in de auto zagen. R. P.'s neet, wilde niet zeggen wie er naast hem in de auto zat en volhardde ook ter zitting bij zijn zwijgen in dit opzicht. Overi gens gaven alle verdachten de hun ten laste gelegde feiten toe. Het waren vader en zoon S., wier verklaringen het fundament voor de tenlastelegging vormden. Nu bleken zij echter veel minder positief in hun uitlatingen en zoon {5. zei zelfs, dat hij die verklaring maar afgelegd had om naar huis te mogen gaan „Hier is een hele club aan het werk geweest, waarin bekende namen voor komen". zei de officier van justitie, mr. J. L. Andreae, in zijn requisitoir. De officier was van mening, dat ten aanzien van alle verdachten het bewijs is geleverd. Ook wat R. P. betreft nam hij aan. dat deze dc bijrijder is geweest. Tegen N. P., F., vader S. en v. d. K. eis te hij 4 maanden gevangenisstraf met aftrek, tegen zoon S. 2 maanden voor waardelijk met 3 jaar proeftijd, cn te gen R. P. 2 maanden met aftrek. Mr. P. C. Adriaanse, die v. d. K. en F. verdedigde, zag in deze zaak toch enkele twijf«lpunten. Verder bracht hij verzachtende omstandigheden naar voren, o.a. het feit, dat v. d. K.'s laat ste veroordeling reeds jaren geleden is en dat F. s gezin hem hard nodig Degenen, die verdacht werden van deelneming aan dit smokkelkomplot stonden gisteren voor de economische politierechter. Het waren niet minder dan 7 verdachten, van wie er 6 reeds een aantal weken in het Huis van Be waring logeerden. Vijf van hen kregen een vrijheidsstraf, één werd voorwaar delijk veroordeeld en de zevende hoor de zich vrijspreken. Auto en vee wer den verbeurd verklaard. Het komplot was ontstaan toen de caféhouder A v. d. K. uit het Belgi sche Kapellen vanuit Nederland een aantal stuks vee over de grens wilde brengen. Vanwege het risico wilde hij echter niet zelf meedoen aan de smok- kelaffaire, doch het transport door an deren laten verrichten. Hij kwam in contact me', de vlasser C. F. S. uit Clinge, aan wie hij 850 franken per stuks vee beloofde als deze het karwei tje voor hem wilde doen. S. hapte toe en nam op zijn beurt contact op met de 31-jarige veehandelaar N. E. J. P. uit Hulst, die ook nog wat kalveren had. De 41-,jarige veehandelaar D. F. uit Hontenisse werd bereid gevon den zijn veeauio beschikbaar te stellen. Ook deed nog mee de 55- jarige landbouwer P. R. uit Sint- Jansteen, die eveneens enig vee aanbracht en de zoon van S., de 20- jarige F. C. S. had ook al een aan deel in al dit werk doordat hij het vee van zijn vader naar Hulst ver voerde, waar het transport werd „opgebouwd" op het bedrijf van P. De bedociing was de smokkelwaar te gaan verkopen op de veemarkt in Brugge. De wagen werd be stuurd door P., die aanvankelijk ontsnapte maar kort daarop kon worden aangehouden. De smokkelcavalcade bestond eigen lijk uit twee wagens, want voor de veeauto passeerde de personenauto van R., waarin ook S. zat en deze beide heren dienden ter verkenning, als de z.g. „voorrijders". De douane heeft deze wagen, nadat de veeauto tot staan wa» gebracht, achtervolgd, de grens over met een vervaarlijke snelheid over slechte wegen en met het gevolg, dat deze „voorrijders" werden- her kend. De zevende verdachte was R. P., een 33-jarige veehandelaar uit Hulst, neef van verdachte N. P. Deze zou als „bijrijder" hebben gefungeerd in de veewagen en dichtbij de grens de Ne derlandse nummerplaten, die voor Bel gische waren verwisseld, uit het raam hebben gegooid. ONTKENNING R. P. heeft echter vanaf het begin stellig ontkend, dat hij aan deze zaak deelgenomen heeft, terwijl andere ver- Bevrijdt U imatiek, spit, ischias, en zenuwpijnen. Neemt daarvoor To- gal. Togal, het middel bij uitne mendheid, dat baat waar andere fa len. Togal zuivert de nieren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apoth, en drog. 0,95, 2,40 en 8,88. heeft. Mr. W. K. H. Dieleman, die voor de overige verdachten pleitte, meende, dat voor overtredingen als deze gevan genisstraf niet meer op zijn plaats is in deze tijd. „Is het tarief van vroeger nog wel van toepassing?" zo vroeg hij zich af en hij brak een lans voor het opleggen van boetes. Wat R. P. betreft concludeerde deze raadsman' tot vrij spraak. Bij het uitspreken van de vonnissen diende dc politierechter mr. Dieleman van repliek door te zeggen, dat op smokkelen gevangenisstraf staat. „De smokkelaars Weten dit zeer goed", zei hij. .„Het hoort bij de spelregels". De vonnissen luiden: S. sr., v. d. K., en F., ieder 4 maanden met aftrek, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd, N. P. 16 weken, waarvan 10 voorwaardelijk met aftrek en een proeftijd van 2 jaar, P. R. 10 weken, waarvan 6 voorwaardelijk en 2 jaar proeftijd, S. jr., 1 maand voorwaarde lijk met 2 jaar proeftijd, terwijl R. P. werd vrijgesproken, omdat zijn deel neming niet bewezen werd geacht. Gemeentegelden verduisterd Te Zaamslag is aangehouden L. de P. conciërge van het gemeentehuis al daar. Hij wordt er van verdacht een bedrag van ca. 4000 te hebben ver duisterd ten nadele van de gemeente. P. is inmiddels naar Middelburg over gebracht en voor de officier van justi tie geleid. Scheepvaartstremming Van de zijde van de Rijkswaterstaat wordt er de aandacht op gevestigd, dat de doorvaartbreedte van de Ka- naalbrug in Middelburg van 2 juli om 7 uur tot 4 juli om 6 uur zal zijn beperkt tot 10 m wegens het uit voeren van werken voor het leggen van een zinker en kabels in het Ka naal door Walcheren. Vanaf 4 juli om 6 uur tot 20 uur die dag zal de scheepvaart door deze brug volledig zyn gestremd. VOORUITGANG IN DE BRAAKMAN 99 Jaarverslag 1955 verschenen De toekomst voor het Zwin ziet er wat rooskleuriger uit dan voorheen, zo meldt het jaarverslag 1955 van de stichting „Het Zeeuwse Landschap". Deze oude zee-arm blyi't open, omdat gebleken is dat afdamming met een inlaatsluis van voldoende capaciteit wel zeer kostbaar zou worden. Ver zwaring van de dijken der omliggende gebieden zal dus nodig zyn. Het Zwin is tevens het oudste be- keersobject van de stichting en het werd in het broedseizoen 1955 van 15 april tot 15 juli bewaakt. Dank zij de ze bewaking met toewijding verricht door de heer A. Vogel uit Retranche- ment zijn er veel broedsels ge slaagd. Van de zijde van het publiek werd over het algemeen medewerking ondervonden en men toonde begrip te hebben voor het belang van goed be waakte reservaten. Het waterwildreservaat Veeregat- Noordsloe-Zandkreek heeft een veer moeten laten, doordat de in de schor ren van het Noordsloe gelegen ver dronken Calandpolder, die overigens de juridische status van polder nim mer had verloren, in de zomer van '55 opnieuw watervrij gemaakt werd. De VAN 'JOU1 TOT OEFENING Zaterdagnamiddag werden de be woners van Westdorpe opgeschrikt door geweerschoten en mitrailleur- vuur. De mannen van de Nationale Reserve hadden Westdorpe uitgeko- FURIE Een lange, spichtige dame trachtte op de Markt te Middelburg het veel geprezen stadhuis in het vizier van een „boksje" te krijgen. Zij manoeu vreerde onhandig met het houten foto- kaatje; maar eindelijk was het dan toch zo verdat ze tot belichting kon overgaan. Van pure inspanning beet Z6 haar tong zowat middendoor, haar vinger ging omlaag en.klik deed de sluiter. Maar helaas, op datzelfde moment passeerde een dromerige man en zijn jas was juist voor de fotolens, toen de dame afdrukte. Z\j reageerde niet zoals van een dame mag worden verwacht: „Sufferd!" Ze knetterde het woord over de Markt, waardoor de man opschrikte uit loom gepeins. Hij keek haar verbaasd aan en zei vra gend: Par don? Kunt U niet uitkijken?" brieste de furie, „ik neem een foto!!" Hij begreep er niets van, maar wil de toch niet onbeleefd zijn en zei daar om vriendelijk: ,JHas mooi dame, das leuk voor later." Maar de rood-aan- gelopen furie was al door gelopen, met grote stappen en venijnig hakgeklet- ter. De man keek haar verbouwereerd na en vervolr, de daarna zijn peinzend ge wandel. Tot op de hoek van de 'Noordstraat bleef hij nog met het hoofd schudden. Het raadsel-Vrouw verrustte hem blijkbaar nog altijd zen om een oefening te houden. Vooral bij de jeugd bestond voor deze oefening veel belangstelling. AUTOBOTSING Op de Veerweg te Wolphaartsdyk botstsen vorige week twee auto's, be stuurd door de heren L. uit Kamper land en D. uit Ellewoutsdijk, op elk aar. Beide wagens werden flink be schadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. KLEUTERSCHOOL De nieuwe kleuterschool aan het „Van der Lek Clerqueplein" te Sta- venisse is in gebruik genomen. Het is een moderne school, die naar de eisen des trjds is ingericht. De school zal binnenkort officieel worden ge opend. HERJME GEBOREN In het hertenkamp te Stavenisse werd vorige week een hertje gebo ren. Jong en oud toonden veel be langstelling voor deze nieuwe aan winst. kokmeeuwen die in een grote kolonie ■in dit gebied hadden gebroed, hebben ,zich nu verspreid over de omliggende^ schorren. De bewaking van deze' schorren werd gehandhaafd. Het door de stichting beheerde ge bied onderging e.age uitbreiding door dat men van de gemeente Borssele kon huren met genot der jacht in de Westeinde Weel (4 ha), gedeeltelijk gelegen op grondgebied van deze ge meente, gedeeltelijk op dat van het aangrenzende Ovezande. De reeds rij ke vogelbevolking in dit kreekgebied zal zich in de toekomst stellig gun stig ontwikkelen. Doordat een open bare weg langs het gebied loopt, is het mogelijk van hieruit de vogels in het terrein te bestuderen zonder hen te verontrusten. De meeste vogelsoor ten die typisch zijn voor de Zeeuwse kreeklandschappen, worden hier broe dend aangetroffen nl. dodaars, berg eend, wilde eend, meerkoet, water hoentje, kievit, kluut cn tureluur, ter wijl tal van steltlopers, als kemphaan, watersnip, overloper en andere rui ters er doortrekken en pleisteren. Ook minder gewone vogelsoorten als ijs vogel en beflijster zijn er gesigna leerd. Met waardering vermeldt het jaar verslag dat door het domembe- stuur zeer veel wordt gedaan om in de nieuwe Braakmanpolder de natuurlijke ontwikkeling van de kree-koevers te bevorderen. De be tekenis van deze terreinen zal nog toenemen als het thans reeds in geplante bos en de beplantingen in net cultuurlandschap tot was dom gaan komen. Aan de noordzijde wordt de Braak manpolder buiten de afsluitdijk be grensd door een strook schor en slik, dat aansluit bij de schorren voor de Paulinapolder onder Biervliet. Nu het schorrenareaal in ons land binnen af zienbare tijd zal worden beperkt tot de gronden langs de Westerschelde, is door de stichting aan het bestuur der domeinen verzocht de schorren voor de Braakman- en de Paulinapol der tot natuurreservaat te bestemmen waaraan in zoverre gevolg is gegeven dat de jacht niet meer zal worden verpacht. Hierdoor is aan de reeks der watervogelreservaten in ons land een belangrijk gebied toegevoegd. De restauratieplannen voor de stand aardmolen te Kloosterzandc vormen nog steeds een probleem. Stellig bete kent de bereidverklaring van de ge meente Hontenisse om de eigendom van de molen na de restauratie te aanvaarden reeds een belangrijke bij drage tot de oplossing. De stichting hoopt dat ook de voor de restauratie benodigde som bijeen zal komen. Het ledental der stichting vertoon de een kleine stijging, nl. van 189 tot 199. Advertentie 5BC5 fQestdezetuiyck, Iciest RANG Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken, ios 32 cent per 100 gram en in rollen d 17 cent. Let op de naam RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. 'Üe wisftap&wifr mn demste iaruj. A Ook op reis LEXI mee! from America's Best Tobaccos Herstel van St. Lievens Monstertoren? B. en W. van Zierikzee hebben zich enige tijd geleden tot de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen gericht met het verzoek de Sint- Lievens Monstertoren, die rijkseigen dom is, te restaureren. Een der afde lingschefs van het departement heeft poolshoogte genomen en er is thans besloten een stalen steiger om de to ren te bouwen, zodat er een overzicht verkregen kan worden in welke toe stand de toren zich bevindt. Pas daar na kunnen eventuele restauratieplan nen in overweging genomen worden. In 1454 werd liet fundament voor de toren gelegd, maar pas in 1529 werd de afwerking aan Keldermans toever. trouwd. Het oorspronkelijke plan van de poorters dat Zierikzee de hoogste to ren van het land zou hebben, ging door velerlei tegenslagen niet in ver vulling. Lang geleden hing in de toren een klok die reeds in 1411 gegoten was met 't opschrift: „Ik verdryf de pest en geef luister aan de feesten. Myn naam is Livinus 1411". Eindexamen gymnasium te Goes Voor het eindexamen (afd. gymna sium) aan het chr. lyceum voor Zee land te Goes slaagden dinsdag voor diploma A: de heren J. Baaijens te Goes; P. J. Fey te Vlissingen; J. Ge braad te Yerseke; J. Kluiver te 's-Gravenpolder en J. M. Scherp te Wolfaartsdyk. Voor diploma B: de dames J. N. van Andel te Middelburg en F. Siebenga te Goes en de heren J. Buyse te Goes, W. M. de Muynclc te Vlissingen en J. van Woerden te Middelburg. Eén maand gevangenisstraf wegens smokkel van vaarzen Economische politierechter De economische politierechter te Mid delburg veroordeelde de veehandelaar Th, J. G. uit Ilulst tot één maand ge vangenisstraf Hij werd namelijk enige maanden geleden op een avond aange houden ondc Koewacht, toen hij twee vaarzen over de grens wilde brengen. G. had tegenover de douane ver klaard. dat hij op weg was naar de laatste boot om de volgende dag de vaarzen op de Rotterdamse veemarkt te brengen. Pat hij via Koewacht ging, kwam doordat hij nog een kalf bij een boer moest ophalen. De officier van justitie, mr. J. L. Andreae, geloofde niet veel van het verhaal. De raads man, mr. W. K. H. Dieleman, voerde verzachtende omstandigheden aan en vroeg geen vrijheidsstraf te willen op leggen. De vlasser J. A. M. de S. uit Aar denburg werd conform de eis veroor deeld tot 250 boete en verbeurdver klaring van inbeslaggenomen dieren1, lomdat hij medewerking had verleend' aan het smokkelen van vee. Hij had ge legenheid geboden vee te stallen en enige maanden geleden troffen douane ambtenaren 12 kalveren in zijn stal aan Zij hadden ringen in hun bek, zo dat zij geen geluid konden maken. Bo vendien troffen de commiezen twee mannen aan, die bezig waren de kop pen van de heesten met zakken te om hullen. Deze twee mannen kozen het hazenpad De Axelse chauffeur M. B., die kal veren voor smokkelarij had vervoerd, werd veroordeeld tot 100 of 20 dagen met verbeurdverklaring. Mosselseizoen wordt op 2 juli geopend De mosseladviesccmmissic heeft aan het bestuur van het bedrijfschap voor visserijprodukten geadviseerd het mosselseizoen op 2 juli te ope nen, als er tenminste voldoende aan voer te verwachten is. Vanaf 9 juli zal geëxporteerd mogen worden. Universitair examen Aan de r.-k. Universiteit te Nij megen is geslaagd voor het examen M. O.-a pedagogiek: piej. B. Voet te Hontenisse. Gunstige balans van herbouwfinanciermg NU DE REGELING voor de lier- bouwfinanciering ook voor Zeeland is ingetrokken, kan balans worden opgemaakt over wat tot dusver op dit gobied tot stand js gebracht. Deze balans voor zover die be trekking heeft op Middelburg werd dinsdagmiddag, samengevat in enkele cijfers, door burgemees ter Bolkestein aan de raad overge legd. Hy deelde nftede, dat er 537 panden in de Zeeuwse hoofdstad werden herbouwd, hetgeen neer komt op 570 woningen 232 bedrij ven. In deze cyfers zijn ook begre pen de panden, die thans nog- in uitvoering zijn. Voorts moet de hcrbouwfinanciering nog afkomen voor 39 panden, d.w.z. voor 30 wo ningen en 18 bedrijven. Over de gehele periode van oorlog en her bouw werden 150 Middelburgse herbouwplichten of elders gereali seerd of werd ontheffing verleend. Slechts één herbouwplicht ging ver loren, doch dit bleek slechts een onaanzienlijk geval te zijn. De bur gemeester bracht hulde aan al de genen, die vooral de laatste tijd er aan hebben medegewerkt, dat dit fraaie resultaat werd bereikt. Uit mededelingen van wethouder J. W. Kögeler bij de behandeling van een begrotingswijziging 1955 kwam vast te staan, dat de gemeente Middelburg op enkele financiële meevallers mag rekenen. De minister van financiën TRACEE NIEUWE RIJKSWEG BESPROKEN Pogingen om het door rijkswaterstaat ontworpen plan te veranderen In de raadsvergadering van Zierik zee, die dinsdagavond gehouden werd, voor het eerst onder voorzitterschap van burgemeester mr. F. T. Dïjck- meester is het tracee van de nieuwe rijksweg ter sprake gekomen, zoals deze door rijkswaterstaat is geprojec teerd buiten de stad. Na twee uur hierover in een bijeenkomst met de raadsleden en de directeur van de centrale dienst Noord-Zeeland, de heer A. J. Argelo, gesproken te heb ben, plaatste de burgemeester zich in een korte uiteenzetting scherp tegen- Afremmen bij stopstreep In de Prov. Zeeuwse Courant van Donderdag 21 juni werd een verslag opgenomen van de kantongerechts zitting te Middelburg. Dat verslag vermeldde ook de verkeersovertre ding van L. J. de W. te Souburg. Door overmaat van beknoptheid is echter het verslag niet geheel juist. In de eerste plaats zou de heer de W. naar een trouwpartij gaan en was hij daar nog niet geweest. In de tweede plaats sloeg zijn opmerking „Ik dacht het gaat wel", niet op het wielryden, maar op het afremmen bij v-„„ de stopstreep, waar hij dus .volstond I woning veef góeds" zal uitgaan "Voor met afremmen en niet stopte. j Zierikzee. over dit plan. Rijkswaterstaat heeft namelijk besloten deze weg, in de toe komst de grote verkeersader Middel burgRotterdam, midden door liet uitbreidingsplan van Zierikzee te doen lopen, terwyl er by de Nobelpoort een verkeersplein gecreëerd zal worden. Burgemeester Dyckmeester achtte dit in hoge mate schadelijk voor de belangen van de stad Zierikzee, te meer daar deze weg een ongelukkige aansluiting op de verbinding naar het nieuwe ziekenhuis geven zul. Tegen over dit. plan achtte hij het Juist als nog stappen te ondernemen, dat de weg geprojecteerd wordt ten noorden van het ziekenhuis en, mocht dit niet gelukken, dan het verkeersplein te scheppen op het kruispunt van de Schuurbeque-Boeyestraat, Burgemeester Dyckmeester achtte het volstrekt niet nodig een racebaan dicht by de stad te hebben. De raad sprak zich uit, dat het college van B. en W. pogingen in het werk zal stellen het door rijkswaterstaat ontworpen plan te veranderen. Na een korte discussie werd be sloten als ambtswoning voor de bur gemeester het pand Oude Haven 48, thans bewoond door de heer J. W. van der Doel, aan te kopen. De heer Dyck meester dankte de raad voor dit be- ■luit en hoopte, dat er uit zijn nieuwe heeft namelijk medegedeeld, dat ter compensatie van de 3 uitkering aan de ambtenaren 'n bedrag van f 22.800 zal worden uitgekeerd. Bovendien is de z.g. belastinguitkering voor 1955 op 7 gesteld voor dat jaar verhoogd met niét minder dan 15 hetgeen neerkomt op f 54.300. De gemeente Middelburg kan dus nog voor 1955 rekenen op een extraatje van f 7(i.(i00. Over de be steding van dit bedrag zullen B. en VV. zich nog beraden, waarbij zy het sluitend maken van de begro ting 1956 en hot begrotingsbeleid voor 1957 in hun overwegingen zul len betrekken. Voorlopig gaat het bedrag als reserve naar de ltapi- taaldienst 1956. De raadsvergadering, waarin deze punten naar voren werden gebracht, had een snel verloop en een geringe belangstelling: zeven raadsleden plus een wethouder waren afwezig. Van de besluiten, die genomen werden, noe men wij: de benoeming van mr. dr. N. Bolkestein tot bestuurslid van de Concert- en Gehoorzaal, verlening van een subsidie van f 2o0.voor de Beneluxronde, waarby de heer A. J. Schot (S.G.P.) verklaarde dat hij ge acht wenste te worden te hebben te gengestemd, en tenslotte het delege ren van het benoemingsrecht van de raad aan B. en W. voor leidsters bij de openbare kleuterscholen. Aanvan- kelyk had het college voorgesteld in deze delegatie ook de hoofdleidsters te betrekken, doch daartegen werd van enige zijden bezwaar gemaakt, hetgeén tot uitdrukking kwam in een amendement-Geers. B. en W. namen dit amendement over. RONDVRAAG Bij de rondvraag informeerde de heer M. Wattel (A.R.) naar aanlei ding van de Z.L.M.-tentoonstelling in Domburg of het niet nodig was, dat in het uitbreidingsplan rekening werd gehouden met een groot tentoonstel lingsterrein. Burgemeester Bolkestein zette uiteen, dat voor de Z.L.M. 14 ha nodig waren cn betwijfelde of de ge meente een dergelijk terrein in exploi tatie zou kunnen nemen.Overigens ko men aanvragen voor soortgelijke ten toonstellingen niet zo vaak voor. Ten slotte vroeg de heer J. S. Hoek (A.R.) hoe het stond met de vergunningen voor de bouw van een nood-school voor de Chr. H.B.S., die per 1 septem ber daaraan dringend gebrek heeft omdat er dan 250300 leerlingen zijn ingeschreven. De burgemeester zette uiteen, dat het wachten was op goedkeuring uit Den Haag, maar hy had de indruk, dat deze zaak voor 1 september wel in or de zou zyn. De raad zal weer byeenkomen op 17 juli a.s. Advertentie VANDAAG. Middelburg. - Electro: „Jacht Of blond", (18 j10 en 21.15 u.; Prov. Bibliotheek expositie reprodukties van en boek werken over Rembrandt, 10—12.30,13.30 —17 uur: Molenwater: „Miniatuur Wal cheren", 10—24 uur. Vlissingen Alhambra: „Morgen zie ik je weer", (14 j.), 10 en 21 uur; Luxor: „Havencafé", (18 j.) 20 uur. Goes Grand: „Detective Galahan grijpt ln", (18 J.), 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 2