PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Russisch verzoek om uitstel in Algerijnse kwestie verworpen Een nieuw narcotica- schandaal in Rome Miniatuur-Deltaplan in Noordoostpolder BILT ZWARE OVERSTROMINGEN IN NOORD-OOST INDIA DE VERWACHT... Ï99e jaargang - no. 150 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 juni 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie. 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 20. VEILIGHEIDSRAAD GING NIET MEE Ook Frankrijk stemde tegen De Veiligheidsraad der Verenigde Naties heeft dinsdag met 7 tegen 1 stem bij drie onthoudingen besloten het nieuwe Russische verzoek om behandeling van de Algerijnse kwestie door de raad voor onbe paalde tijd uit te stellen te verwerpen. De Veiligheidsraad zal zo snel mogelijk stappen nemen om te komen tot een debat, waarin beslist zal worden of de Algerijnse kwestie door de raad behandeld zal moeten worden. De Veiligheidsraad was bijeengekomen op verzoek van 13 leden van het Afro-Aziatische blok. De Franse ambassadeur Hervé Al phand verzette zich tegen het onver wachte Russische verzoek om uitstel. Frankrijk gaat van het standpunt uit, dat Algerije een onafscheidelijk deel van het Franse moederland zelf vormt en dat de Veiligheidsraad als Slechts de Sowjet-Unie zelf stemde voor uitstel. Iran, Joego-Slavië en na tionalistisch China onthielden zich van stemming. Deze stemmingsuit slag wordt gezien als een aanwijzing hoe de stemming zal verlopen wan neer het komt tot een beslissende zodanig niet bevoegd is de Algerijnse stemming over de vraag of de Alge kwestie te behandelen. „Men kan geen vergadering uitstel len, waarvoor nog geen agenda is vastgesteld", aldus Alphand. Zijn betoog was er kennelijk op ge richt een beslissing te forceren in die zin, dat het verzoek aan de raad om stappen te nemen teruggetrokken zou worden. „Wij beschouwen de kwestie, die aan de raad voorligt, als een belang rijk punt en de leden hebben meer tijd nodig om een en ander te overwegen en de noodzakelijke inlichtingen te verzamelen". Sobolew gaf de volgende beweegre denen voor het nieuwe Russische ver zoek om uitstel: Volgens diplomatieke waarnemers beoogde het Kremlin met dit tweede verzoek om uitstel tijd te winnen om een uitweg te zoeken uit het dilemma dat de Sowjet-Unie tussen de Arabi sche landen en Frankrijk heeft ge plaatst, terwijl de Russen bezig zjjn zowel de gunst van Frankryk als van de Arabieren te winnen. Kind viel in zwembad en verdronk Dinsdag is de vijfjarige Jantje Ver meulen uit Culemborg in het zwem bad te Beusichem verdronken. Het kereltje had zijn vader, die in dit bad badmeester is, een briefje overhan digd en viel, toen hij naar de wal te rugkeerde, van de loopbrug in het zwembad en verdronk. Onderhandeling over luchtvaartovereenkomst Tussen Nederland en de Verenigde Staten De onderhandelingen tussen Neder land en de \erenigde Staten over het sluiten van overeenkomst voor de bur gerluchtvaart. welke op 5 april van dit jaar een aanvang namen, doch sedert half mei waren onderbroken, zullen op 10 juli a.s. te Washington worden voortgezet. In bevoegde kringen verheelt men niet, dat er zich bij de onderhandelin gen moeilijkheden hebben voorgedaan, maar men wijst er op, dat aan beide kanten het verlangen bestaat de on derhandelingen tot een goed einde te brengen. Nedèrland is het enige land in West-Europa, waarmede de V.S. tot nu toe nog geèn luchtvaartovereen- komst sloten. De moeilijkheden, waarop de onder handelingen gestuit zijn, vloeien, zo zegt men, voort uit de aarzeling van de Amerikaanse regering, om aan Neder land toe te staan, een lijn Amsterdam Los Angeles via Montreal in Canada en een lijn AmsterdamHouston in Texas, eveneens via Montreal, te openen. Een Deltabouwput in aanleg: een mo del van een bouwput zoals die in het Haringvliet zal worden aangelegd. Deze foto werd genomen op ,JDe Voorst"j het waterloopkundig labo ratorium in de N.O.P. Het Haring, vliet is hier drooggevallen. Een tech nicus bestudeert in een sluitgat van de bouwput hoe de bodem zich heeft gedragen. (Foto P.Z.C.) rijnse kwestie al dan niet door Veiligheidsraad behandeld moet wor den. Men verwacht, dat dan niet meer dan vier bevestigende stemmen zullen worden uitgebracht. Mollet wint wederom in het parlement De Franse regering van premier Guy Mollet heeft dinsdag tweemaal het vertrouwen van de Nationale Ver gadering verkregen inzake een aanvul lende begrotiDg voor 1956. Allereerst-verkreeg hij het vertrou wen van het parlement op een arti kel van het begrotingsontwerp waarin een belasting wordt ingesteld op weg transport teneinde de staatsspoor wegen in s'aat te stellen hun vracht prijzen te verhogen zonder klanten te verliezen aan het wegtransport. Men verwacht dat deze belasting ongeveer 20 miljard frank per jaar zal opbren gen. Dit artikel werd met 275 tegen 121 stemmen goedgekeurd. Daarna w?rd de aanvullende begro ting als geheel met 325 stemmen tegen 80 goedgekeurd. Deze aanvullende be groting omvat een bedrag van 162 mil jard frank. Vele aristocraten in arrest Door het kleine, rode notitieboekje van een beruchte handelaar in verdovende middelen, Max Mngnani, zjjn in Rome een aantal zeer be kende Romeinse aristocraten, waaronder een prins, in de cel beland op beschuldiging van het gebruiken van narcotica. De 59-jarige Mugnani, die reeds jarenlang door de Italiaanse politie in het oog werd gehouden, werd in de luxueuze nachtclub „Victor's" in Rome, waar ook ex-koning Faroek een geregelde klant is, gearres teerd nadat een man van middelbare leeftijd, die aan verdovende mid delen verslaafd was, Mugnani er luidkeels van beschuldigde hem dubbelkoolzure soda inplaats van cocaïne verkocht te hebben. De politie vond op Mugnani een klein, rood zakboekje, waarin zorgvuldig alle namen opgeschreven waren van de mensen, aan wie hij narcotica placht te verkopen. In het totaal werden acht personen gearresteerd, waaronder de 24-jarige Prins Giuseppe Pignatelli, de in Mexico geboren zoon van hertog Antonio Pignatelli en diens Ameri kaanse echtgenote Beatrice Molyneaux Voorts werden gearresteerd Ludo- vico Lante Delia Rovere, een 25-jarige aristocraat, uit wiens zeer oude fami lie drie pausen voortgekomen zijn, als mede markies Emmanuele de Seta, een 36-jarige Siciliaanse grootgrondbezit ter. De politie beschuldigde verder 14 andere personen er van bij de handel en het gebruik van verdovende mid delen betrokken te zijn. De meest doorluchte hiervan is wel de 32-ïarige hertog Augusto Torlonia die overhaast Rome verliet en naar Sardinië vertrok. Hertog Torlonia is getrouwd geweest met de Italiaanse filmster Maria Mi- chi, die o.a. na de oorlog in „Rome, open stad" de rol van een aan ver dovende middelen verslaafde vrouw speelde. De politie sloot de nachtclub op grond van hst feit, dat deze „een cen trum vormde van elementen, die een gevaar betekenden voor de moraliteit en de gezondheid van de Italiaanse re publiek". Mugnani heeft het in 1942 bestaan om de toenmalige Japanse minister van buitenlandse zaken Matsoeoka aan de vooravond van diens audiëntie bij Mussolini een grote dosis cocaïne toe te dienen, waardoor deze de volgende dag er zo beroerd aan toe was, dat de ontmoeting met Mussolini uitgesteld moest worden De deken der Russische componisten, Relnhold Gliere, Is 82 jaar oud, overleden. Hij heeft befaamde balletmuziek als „De rode papaver", De bronzen ruiter" en „Dochter van Castilie" geschreven. Daar naast componeerde hij vele opera's. De 'sjah van Perzië en zijn ge- malin zijn voor een officieel be- M zoek hi de Sow iet-Unie aange- komen Op de foto ziet men de verwelkoming van de sjah door maarschalk Boelganin en pre- sidenl Worosjilow op het vlieg- veld nabij Moskou. (Telefoto). Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Fraude bij A.N.V.V. te Brussel ontdekt Bij het Brusselse kantoor van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer is volgens „Het Parool" een ernstig geval van fraude aan het licht gekomen. De chef de bureau, H. v. d. B., wordt er van verdacht een bedrag van vijf zesduizend gulden uit de kas ten eigen bate te hebben gebruikt. Een func tionaris van het hoofdkantoor in Den Haag is naar Brussel gezonden om de administratie te ordenen. Nadat de verduistering aan het licht was gekomen, is de employé in kwestie naar het buitenland waar schijnlijk Spanje uitgeweken. Trein reed op melkauto Chauffeur ernstig gewond Bjj een door knipperlichten beveilig de overweg tussen Mantgum en Leeu warden is dinsdagmiddag om even over vieren de trein StaverenLeeu warden met volle vaart op een melk auto ingereden. De chauffeur van de auto werd zeer ernstig gewond in een van de Leeuwardense ziekenhuizen opgenomen. De melkwagen werd, evenals de trein, zwaar beschadigd. Twee passagiers liepen lichte ver wondingen op. Het reizigersverkeer had ongeveer een half uur vertraging. Erelijst van gevallenen Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu mentatie heeft de Stichting 19401945 verzocht mede te werken aan het ver zamelen van gegevens voor het samen stellen van een „Erelijst van gevalle nen". Vele van de omgekomen verzets mensen zijn bij de stichting bekend, maar anderen werden niet geregi streerd Daarom doet de stichting een beroep op ieder, die gegvens kan ver strekken over hen, die daadwerkelijk bij het verzet betrokken zijn geweest en dientengevolge het leven hebben verloren. Gevolg van abnormale moessonregens Door rampzalige overstromingen in Noord-Oost India en Oost-Pakistan zijn de afgelopen dagen reeds vele honderden vierkante mijlen land en honderden dorpen blank gezet. Troepen en vrijwilligers werken koortsachtig om te voorkomen, dat nog meer dijken van de enorm gezwollen rivieren het zullen begeven. De rivieren zijn buiten hun oevers getreden door de abnormale zware moessonregens. In Karimgang, een provincie van Assam, zijn 125 dorpen overstroom"! terwijl 90 procent van de oogst verloren gegaan is. Duizenden mensen verkeren in de grootste nood. Een deel -Jan de stad Komilla in Oost-Pakistan is geëvacueerd, nadat de rivier de Gomati door zijn dijken brak. Door een gat van 30 m breed stroomt het water met tomeloos geweld over het omliggende land. Militairen en Minister Mansholt ere-doctor De senaat van de landbouwhogeschool te Wageningen heeft het doctoraat in de landbouwkunde honoris causa ver leend aan de heer S. L. Mansholt, mi nister van landbouw, visserij en voed selvoorziening. Conferentie over de Euratom begonnen De intergouvernementele conferen tie over de gemeenschappelijke markt en de Euratom is dinsdag onder voor zitterschap van minister Spaak begon nen Na de delegaties welkom te heb ben geheten, deed minister Spaak een reeks procedurevoorstellen, die wer den aanvaard Maurice Faure, leider der Franse af vaardiging, stelde voor, dat de werk zaamheden tot 27 juli» zouden voort duren Dit voorstel werd door alle de legaties ondersteund. De werkzaamheden zullen begin september worden hervat. DE UITVOERING VAN HET DRIE-EILANDENPLAN komt dichterbij. Er komt groot materiaal naar Veere en binnenkort wordt begonnen met de aanleg van een werkhoven. En nu de grote Deltawerken zich nader gaan aftekenen, wordt men herinnerd aan vroegere objecten, zoals bijvoor beeld Kornwerderzand. In de twintiger en dertiger jaren werden hier de enorme uitwaterings- en schutsluizen ten dienste van het IJsselmeer ge bouwd en daarmee werd een fel en hardnekkig gevecht tegen het water geleverd. Belangrijke proeven voor Zeeland Dat gevecht uit die beginjaren van de gigantische Zuiderzeewerken is niettemin in onze dagen bij het over grote deel van het Nederlandse volk in het vergeetboek geraakt. Maar de mannen van de Waterstaat weten nog alles van Kornwerderzand uit die spannende periode van jaren terug, vooral omdat zich toen onverwachte complicaties voordeden. Het zand op de bodem bij de sluizen hield zich niet zoals men had verwacht: er kwamen ernstige „ontgrondingen", voor, zoals dat in vakkringen heet. Menig inge nieur heeft er in die dagen flinke kop zorg om gehad en zich niet zonder enige angst afgevraagd of dat wel goed zou komen. Het is goedgeko- men, maar nu men aan de vooravond staat van grote werken, Drie-eilan denplan, en niet te vergeten de enor me spuisluizen in het Haringvliet, slees -- om het ponulair te zeggen hier en daar de schrik van Kornwer derzand weer in de waterstaatsbenen. Géén herhaling van wat toen gebeur de mag worden geriskeerd en daar om besloot men de historie van toen te reconstrueren, teneinde achter het hoe en het waarom van de ontgron dingen van destijds te komen. Het Waterloopkundig Laborato rium heeft dit nu alles uitgedok terd. Dat kon omdat men in deze tijd zoveel verder is met dit onder zoekingswerk dan twintig, dertig jaar geleden. In het filiaal van het Delftse laboratorium, welk filiaal in de Noordoostpolder ligt vlak bij het oude Vollenhove, heeft men onlangs de sluizen van de Afsluit dijk herbouwd op schaal en daar mee allerlei proefnemingen ge daan. Zo werd het historische Kornwerderzand herbouwd ten dienste van toekomstige Deltawer ken. En hoewel deze proeven slechts een klein onderdeel vor men van de uitgebreide onderzoe kingen, die hier worden verricht, toch zijn zij uiterst belangrijk, ook voor Zeeland. Een Deltaplan zon der „De Voorst" zoals het fi liaal heet kan men zich eigen lijk al niet meer goed voorstellen, Met een „brug" over Haringvliet Het Waterloopkundig Laboratorium heeft „De Voorst" in 1951 in gebruik genomen omdat er behoefte bestond aan een terrein, waar men grote open luchtmodellen kon bouwen. In de Noordoostpolder nu bleek daarvoor een prachtig stuk grond aanwezig, vlak bij de uitspringende punt van Overijssel, de Voorst. Dit terrein was ongeschikt voor bouwland, omdat de bodem er bestaat uit zand en klei- leem. Mede daarom werd het direct na het droogvallen van de polder door Staatsbosbeheer als bos aangeplant. Dit bos geeft een prachtige bescher ming tegen de wind en de bodemge steldheid levert een goede funderings- grond voor modellen, terwgl boven dien de watervoorziening van deze ruim 80 hectaren dank zij het ni veauverschil van circa vier meter tus sen het randmeer van de polder, het Vollehovens kanaal en de in de pol der lopende Zwolse vaart uiterst gunstig is! Al deze factoren werkten er aan mee dat de Stichting Water bouwkundig Laboratorium hier een filiaal stichtte, dat thans in bedrijf is. Een merkwaardig bedrijf overigens: men kan er met een brug over het Haringvliet rijden MfeT EEN BRUG Ja, men kan er met een brug over het Haringvliet rijden. Dat brede water namelijk tussen Goeree-Over- flakkee en Voorne-Putten is één van de grote modellen in „De Voorst" en om nu makkelijk waarnemingen te kunnen doen hebben M-T.S.-studen- ten hier een soort brug gemaakt van dezelfde onderdelen als waarvan stalen steigers worden vervaardigd. De beide uiteinden lopen keurig over een rails en er is maar een klein duwtje nodig om langs en over het Haringvliet te sporen. „Daar ligt Hellevoetsluis, gmds Middelharnis en hier Stellendam", zei ons ir. Hoek stra die alles van dit model afweet, en hij wees op een paar plaatsen aan beide kanten, waar wat gras groeide. Een groep geologische studenten op excursie stond er verderop wat som ber naar te kijken. Moeizaam scha kelden zij hun verbeelding in: het valt niet mee om uit gras Middelhar nis te construerenEigenlijk zou (Vervolg op pag. 8) arbeiders zijn ingezet om de dijkbreuk te dichten. Drie van de grootste rivieren in As sam de Brahmaputra, de Padma en de Meghna staan op het punt buiten hun oevers te treden. De rivieren zijn enorm gezwllen door de ontzaglijke hoeveelheden regenwater, welke de bergen komt afstromen. De hulpverstrekking aan de noodlij dende bevolking in de overstroomde gebieden wordt zeer belemmerd door dat vele verbindingen verbroken zijn. Jordaans parlement ontbonden Door koning Hoessein Koning Hoessein van Jordanië heeft een koninklijk decreet uitgevaardigd waarbij het huidige parlement ivordt ontbonden. Deze ingrijpende stap van de jeugdige koning komt kort nadat premier Said el Moefti gedreigd had te zullen aftreden naar aanleiding van een geschil tussen regering en parlement betreffende het uit 1948 stammende Brits-Jordaanse verdrag. Het parlement wenste dit verdrag op te zeggen, maar Moefti en zijn ka binet namen vastbesloten een meer gematigd standpunt in door te beto gen, dat het verdrag door middel van overleg herzien moest worden. Koning Hoessein heeft blijkbaar niet lang geaarzeld eh in het voordeel van het kabinet beslist. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIjl 1 Een kleinigheid H „Dit heb ik nog bij de schoon- maak in mijn woning gevon- ee den" zo vertelde een inwoner H van Bergen op Zoom toen hij f§ H zich op het politiebureau ver- ei voegde. En hij deponeerde voor de ogen van de verbaasde po- |e litiemannen vier handgrana- §f ten, een aantal patronen en sj een bus inhoudende detonators |i en slagpijpjes. Met de nodige voorzichtig- heid werden de gevaarlijke H voorwerpen naar een veilige M plaats gebracht, en de man ei werd aan het verstand ge- H bracht, dat hij geluk had ge- M had, daar de granaten bij de minste schok tot ontploffing es hadden kunnen komen. s§ llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllill Het weer in Europa dinsdag- Volgens de weerraporten avond 7 uur. Stockholm, zwaar bewolkt Oslo zwaar bewolkt Kopenhagen, regenbui Aberdeen, regenbui Londen, zwaar bewolkt Amsterdam, zwaar bewolkt Luxemburg, half bewolkt Parijs, half bewolkt Bordeaux, onbewolkt Grenoble, licht bewolkt Nice, half bewolkt Berlijn, licht bewolkt Frankfort, ha.' bewolkt Mü.ichen. lient bewolkt Ziirich onbewolkt Genéve licht bewolkt Locarno. lich: bewolkt Wenen, zwaar bewolkt Innsbruck ha'f bewolkt Rome. onbewolkt Ajaccio onbewolkt Mal.orca, onbewolkt 14 gr. 16 gr. 17 gr. 14 gr. 23 gr. 17 gr. 20 gr. 24 gr. 26 gr. 22 gr. 22 gr. 17 gr. 20 gr. 17 gr. 20 gr. 21 gr. 23 gr. 18 gr. 19 gr. 26 gr. 23 gr. 26 gr. KOUD Wisselend bewolkt met enkele ver spreid voorkomende buien. Overwe gend matige wind tussen west en noordwest. Koud voor de tijd van het ZON EN MAAN. 28 juni Zon op 4.24 onder 21.06 Maan op 23.07 onder 9.58

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1