PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Financiering van afsluiting zeegaten is niet eenvoudig Kabinetsformatie: „De draad is niet afgebroken" Duits protest tegen „invasies" te Moskou BILT Twee kardinale punten FRANKRIJK BEVINDT ZICH AAN DE RAND VAN INFLATIE 199e jaargang - no. 149 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 26 juni 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 3 regels) 23 cent per regel met een minimum van l,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 26 CONFERENTIE DUURDE TWEE UUR Overleg met fractieleiders zal worden voortgezet (Van onze parlementaire redacteur) Maandagavond heeft de kabinetsformateur dr. Drees in zijn kabinet op Plein 1813 ruim twee uur gesproken met de voorzitters van de vijf grootste fracties in de Tweede Kamer, de heren Burger (pvda), Romme (kvp), Zijlstra (ar), Tilanus (ch) en Korthals (vvd), welke laatste pro*. Oud vervangt. Na afloop van de conferentie konden geen officiële mededelingen verstrekt worden. Wel bleek, dat de draad niet is afgebroken. De besprekingen, die eigenlijk reeds verleden week woensdag, toen dr. Drees voor het eerst de fractieleiders ontving, begonnen zijn zuil enworden voortgezet. Het is nog niet bekend, wan neer dat zal zijn. De formateur heeft de bedoeling om vandaag een aantal personen te ontvangen. Alle sombere voorspellingen van sommige bladen ten spijt, die meen den, dat dr. Drees, wat de kabinets formatie betreft, reeds op het èind van de vorige week figuurlijk ge sproken op zijn laatste benen liep, ziet hij dus nog steeds kansen. Kerk en politiek Kort voor de Kamerverkiezingen heeft het Nederlands instituut voor de Publieke Opinie de me ning van een .groot aantal Nederlan ders gevraagd over de (minder aan gename) verhouding tussen Neder land en de Indonesische republiek. Het instituut wilde voornamelijk we ten wat er nu eigenlijk moest gebeu ren. De helft van de ondervraagden vond het niet de moeite waard ant woord te geven. Van de rest was meer dan de helft geporteerd voor: niets doen!! Slechts veertien procent van de ondervraagden achtte het nodig iets te doen in de richting van toena dering of bijleggen van het geschil en slechts 4% waren geneigd de Ver enigde Naties in te schakelen, terwijl 5krachtiger wilde optreden. Dit enquête-resultaat is leerzaam wanneer men het legt naast de jong ste Nieuw-Guinea-publicatie van ae Generale Synode der Ned. Herv. Kerk. Men legt dan wel twee zaken naast elkaar, die uiterst moei lijk vergelijkbaar zijn, omdat ze op een geheel verschillend vlak spelen, maar men kan toch tot een zeker inzicht komen voor wat betreft de wijze, waarop het kerkelijk ver toog ontvangen zal worden door het Nederlandse volk. Erkennende, dat de leiding van een kerk het als plicht kan zien zo nodig dwars tegen de publieke opinie in te gaan en aeze opinie om te buigen, is de vraag of dat ombuigen al of niet zal gelukken op zichzelf een uiterst belangrijke. In haar publicatie stelt de Synode dat de Nieuw-Guinea-kwestie een bron van (anti-Nederlandse) haat en beroering is in Indonesië. Zij wil over het lot van Nieuw-Guinea laten beslissen door de Verenigde Na ties en zij vindt dat Nieuw-Guinea op het ogenblik afgesnoerd wordt van zijn natuurlijk buurland Indonesië. Dit is in uiterst beknopte vorm de strekking van de synodale publicatie. De kerk en haar leden worden op geroepen dit alles ernstig te overwe gen. Wij volstaan met deze beknop te weergave, omdat het niet in onze bedoeling ligt op deze plaats dieper in te gaan op de redenen, welke de Synode hebben genoopt tot het schrijven van Tiaar Nieuw-Guinea- brief. Wij willen slechts constateren, dat de spanning tussen het Nederlandse volk en het In donesische vrijwel uitsluitend aan de Indonesische kant bestaat. Het Ne derlandse volk in zijn brede lagen is niet geïnteresseerd in de Indonesische moeilijkheden en het dringt geens zins aan op een spoedige oplossing. Het wil rustig afwachten. Het Neder landse volk heeft geen behoefte aan inschakeling van de Verenigde Na ties: slechts 4% van de ondervraag den bij de opiniepeiling had enig ver trouwen in dit instituut. Dit geldt evenzeer voor de Nieuw-Guinea-kwes tie als voor economische overeenkom sten met Indonesië. De oproep, welke de Ned. Herv. Synode doet, komt dus niet voort uit een drang welke leeft in het Nederlandse volk. De1 Synode J;eeft slechts uiting aan gevoelens, die even in een zeer beperkte kring en het zou ons niet verwonderen, wan neer niet meer dan bijvoorbeeld 15% van de kerkelijk-meelevenden bereid zou zijn de Synode actief te volgen op de weg, welke zij thans aangeeft. Het zou daarom voor de Synode zelf waardevol zijn indien zij binnen de Ned. Herv. Kerk een opiniepeiling organiseerde over de politieke kwestie, welke zij thans heeft aangeroerd. Indien de onder vraagden bereid zouden zijn op het enquêteformulier behalve een Nieuw- Guinea-oordeel ook nog hun politieke richting aan te geven, dan zou een goed antwoord gegeven kunnen wor den op de vraag in hoeverre de Syno de heeft uitgesproken wat in de Ned. Herv. Kerk leeft en ook op de vraag in de richting van welke politieke groepering de Synode zich beweegt met naar Nieuw-Guinea-actie. Misschien is het organiseren van een opiniepeiling in een kerk een wat vreemde gedachte. Voor het oplossen van kerkelijke vraagstukken zou zo'n peiling zeker niet maatgevend zijn. Maar waar het hier om een vraag stuk gaat, dat veel meer politiek dan kerkelijk is, kan er wel ruimte voor een opiniepeiling gevonden worden. In elk geval zou het een bijzonder in teressant experiment worden. Het lijkt logisch, dat het uiterste ge daan wordt om tot een oplossing te komen, hoe sterk op sommige punten en met name op die van de uitgaven voor de defensie en de bestemmings heffing voor de huurverhoging, de me ningen ook verschillen. Als namelijk dr. Drees niet slaagt, dan voorspelt men in parlementaire kringen in Den Haag ook zijn opvol gers niet veel resultaat. In de eerste plaats om de politieke redenen, dat de heren elkaar niet gaarne het succes gunnen Nederland een nieuw kabinet verschaft te hebben en in de tweede plaats, ómdat elke eventuele forma teur dezelfde moeilijkheden zal ont moeten als dr. Drees. Tenslotte zou men dan toch weer bij hem of bij een andere socialistische voorman terecht komen en pas dan zou men bereid zijn tot een compromis. Sleepboot zonk: negen zeelieden verdronken Negen Philippijnse zeelieden hebben gisteren het leven verloren, toen de sleepboot „Vicky" van 760 ton zonk in zware zee voor Hedkaap Wilson, het meest zuidelijke gedeelte van het Au stralische vasteland. Het vrachtschip „King David" pikte 14 overlevenden op: drie werden ge red door de tanker „Trochurus", die ook gevolg had gegeven aan de oproep voor hulp van de sleepboot. Twee van de zeelui, die door 4e „Trochurus" wa ren opgepikt stierven. Wij vernemen, dat de fractievoorzit ters in de conferentie, die zij maandagavond met dr. Drees ge houden hebben, te kennen hebben gegeven, dat zij het op prijs zullen stellen, dat dr. Drees hun in een volgende bijeenkomst zal aantonen dat wat de1 defensieuitgaven be treft, voor 1957 kan worden vol staan met een bedrag van 1350 1450 miljoen srulden in plaats van het hogere bedrag, dat de minister van oorlog en marine, ir. Staf, no dig oordeelde. Voorts verwacht men van de forma teur, dat hij aan de fractieleiders een praktisch uitvoerbaar compro mis inzake de huurverhoging zal voorleggen. Het is dus begrijpelijk, dat er behoef te gevoeld wordt aan de voortzet ting van het gesprek, wanneer dr. Drees zijn antwoord op deze twee kardinale punten gereed heeft. Daarna zullen, indien men tot overeenstemming komt, ook nog andere verlangens moeten worden beoordeeld. Sowjets zullen radiostudio in West-Berlijn overdragen De regering van West-Berlijn heeft een Russisch aanbod aanvaard om de grote radiostudio's in de Britse sec tor van Berlijn, die onder Sowjet-toe- zicht staan, over te nemen, zo heeft een Westberlijnse woordvoerder maandag bekendgemaakt. De Russen verbonden geen voorwaarden aan de overdracht. Het akkoord is bereikt na onderhan- handelingen tussen Westberlijnse en Sowjet-functionarissen in de afgelo pen weken. Sinds 1952 worden de studio's, die bij een 450 meter hoge zendmast lig gen, niet meer gebruikt. De functio narissen van de Oostberlijnse radio werden in dat jaar teruggetrokken, toen de Britse militaire politie een prikkeldraadversperring om de ge bouwen legde als represaille voor Sowjet-„speldeprikken" in twee en claves van de Britse sector in Oost duits gebied. KAPITAAL REPATRIEERT UIT AFRIKA Kosten van levensonderhoud na jan. 13 procent gestegen. De Franse regering heeft de strijd moeten aanbinden met een inflatie dreiging, die veroorzaakt wordt door stijging van de prijzen, een groot be grotingstekort en de hoge kosten van de strijd in Algerije. Volgens gewoon lijk goed ingelichte kringen heeft: de minister van financiën, P. Ramadier, de vorige week de financiële commis sie van de senaat medegedeeld, dat Frankrijk aan de rand van inflatie staat. Het ministerie van financiën verwacht dit jaar een globaal begro tingstekort van 980 miljard frank waarvan het slechts 900 miljard frank kan dekken. Men hoopt thans, dat de uitgaven van de staat zullen meeval len, zodat althans dit inflatiegevaar kan worden bezworen. Volgens ambtenaren van het mini sterie van financiën wordt nog niet overwogen gebruik te maken van het klassieke wapen in de strijd tegen de inflatie: een verhoging van het bank- disconto. De kosten van levensonderhoud in Frankrijk bewegen zich reeds vele maanden in stijgende lyn. Het ver bond van gezirisorganisaties maak te onlangs bekend, dat de kosten van levensonderhoud van een ge zin van vier personen in mei jl. 13% hoger waren dan in januari van dit jaar. De prijzen van groenten zijn sterk ge stegen als gevolg van de schade, die de tuinbouw heeft geleden door de vorst in februari j.l. Verder zijn in Frankrijk de prijzen van huishoude lijke goederen hoog, in het bijzonder van elektrische toestellen. Naar verwachting zal het besluit der regering de ouderdomspensioenen te verhogen eveneens bijdragen tot de stijging der prijzen. Tot het teveel aan koopkracht, dat in Frankrijk bestaat, is bijgedragen door de terugkeer van kapitaal uit Noord-Afrika. In financiële kringen schat men, dat het gerepatrieerde ka pitaal miljarden frank beloopt. Een beeld van de grote Russi- sche demonstratie, welke te Tm- shino bij Moskou is gehouden een formatie helikopters „wen- telwiekt" boven een colonne ge- M motoriseerd geschut. Bij de de- monstratie was ook een aantal westerse autoriteiten aanwezig, m Nasser kreeg 99.9% van de stemmen Volgens de officiële uitslagen is premier Nasser van Egypte met 5.496.965 (99,9 procent) tegen 2857 stemmen gekozen tot president. De uitslag van de volksstemming over de nieuwe grondwet luidt 5.488.225 stem men voor, 10.046 tegen. Ongeveer 94 procent van de stemgerechtigden heeft gestemd. Nasser was de enige kandidaat. In een toespraak tot een enthousias te menigte verklaarde Nasser maan dag, dat „het Egyptische volk de grondwet zal beschermen en de onaf hankelijkheid verzekeren". De strijd ter verzekering van de vrijheid en voor de vestiging van sociale rechtvaardig heid zal voortgezet worden, zo zei nq. Kritiek van Nenni op Kroesjtsjew De leider van de linkse socialistische partij in Itaiië, Pietro Nenni, heeft in een artikel in het orgaan van zijn par tij heftige kritiek op de Russische partijsecretaris Kroesjtsjew geoefend. Nenni, winnaar van de Stalinprijs voor de vrede en de enige vooraan staande socialist in West-Europa, die in de koude oorlog de zijde van de com munisten koos, zei dat zijn partij zal streven naar een socialistisch Italië, maar dan alleen met de instemming van een meerderheid van het volk. De ontspanning tussen oost en west had zijn pari ij de vrijheid gegeven om een eigen politiek te voeren. Kroesjtsjew, aldus Nenni, heeft ge oordeeld en beschikt zonder dat hij het nodig vond een minimum aan uitleg te geven. Nenni is voorts van oordeel, dat de an dere Sowjet-'eiders niet vrij te pleiten zijn van medeverantwoordelijkheid voor de misdaden van Stalin. Letterkundige opdracht voor S. Vestdijk De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft aan de letter kundige S. Vestdijk een opdracht ver leend, bestaande uit het schrijven van een aantal opstellen over componis ten. De heer Vestdijk heeft deze op- 1 dracht aanvaard. Arrestaties op 't ambassadeterrein De Westduitse ambassadeur in de Sowjet-Uiüe, dr. Wilhelm Haas. heeft zaterdag bij de Ekssische plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken Semjonow krachtig geprotesteerd tegen de aanhouding van twee personen op het terrein van de ambassade, heeft een woordvoerder van het departement van buitenlandse za ken te Bonn maandag medegedeeld. Volgens een door de ambassa deur overhandigde aide-memoire hebben Sowjet-militairen op ne gentien juni op het exterritoriale gebied van de ambassade twee per sonen gearresteerd, die zich bij de Westduitse vertegenwoordiging wilden vervoegen. Tegen een func tionaris van de ambassade wisten de slachtoffers nog te roependat zü Duitsers waren. De Sowjet-mi litairen hadden bij hun actie steun van de Russische conciërge van de ambassade. In de aide-memoire wordt het ge beurde een schending van het volken recht genoemd en geëist, dat de schul digen worden gestraft. Geen overeenstemming over salarissen kleuterleidsters De commissie voor georganiseerd overleg voor het kleuteronderwijs heeft enkele vergaderingen gewijd aan de behandeling van de salariëring van de leidsters bij deze tak van on derwijs. De besprekingen, waarbij geen overeenstemming kon worden bereikt, zijn afgesloten. De regerings voorstellen zullen thans in de centrale commissie voor georganiseerd over leg aanhangig worden gemaakt. OOK VOOR ZEELAND BELANGRIJK Pleidooi voor verdeling in onderdelen van Deltaplan De Westduitse minister van i economische zaken, Ludwïg Erhard, gefotografeerd tijdens zijn rede bij de opening van de anti-inflatiedebatten t» de Westduitse bondsdag. In zijn foespraalc kondigde hij een aan- tal anti-inflatiemaatregelen 'ian, waaronder een bouwin- krimping van 10 procent, be halve voor de particuliere wo- •üngbouw en de defensie. Links zit kanselier Adenauer. De afsluiting van de Zeeuwse zeegaten is reeds op allerlei manleren een onderwerp van vele beschouwingen geweest, doch tot dusver is één aspect wel het minst in behandeling genomen, namelijk de financiering. Er wordt daarover vrij gemakkelijk gesproken, Want de defensie-uitgaven bijvoorbeeld hebben het Nederlandse volk geleerd in miljarden te denken. Toch is een bedrag van om en bij de twee en een half miljard gulden wel de moeite waard ïïïï.f*Lm" iia«ece besPr«king te onderwerpen. Onlangs is dit geschied door prof. dr. M. J. H. Smeets, terwijl reeds eerder prof. Tinbergen deze zaak heeft aangesneden. Omdat de afsluiting van de zeegaten vooral een Zeeuwse aan gelegenheid is, willen wij hieronder deze financïeringsaspecten samenvattend behandelen. Prof. dr. J Tinbergen wees er op, dat men moet kiezen tussen het Delta plan, andere investeringen of meer consumeren Wat een werker in een jaar presteert kan maar éénmaal wor den „opgemaakt". Voorts stelde hij de vraag of de kosten moeten worden be streden uit belastingen of uit leningen, aannemende dat de totale staatsuitga ven daardoor zullen worden vermeer derd, zodat er diis geen gelijkwaardige verminderingen op andere posten te genover staan In ieder geval zullen die uitgaven op andere punten (wegen aanleg, herverkaveling, Zuiderzee- inpolderingen of misschien wel onder wijs) niet volledig kunnen worden ge handhaafd, daar de staatsuitgavi shssing „lenen of belasting heffen" hangt mede af van de totale verhou ding tussen die twee en van de belas tingdruk. Dit wordt een kwestie van algemene financiële politiek, die slechts zeer ten dele door het Delta plan zelf worden beïnvloed. Onlangs behandelde prof. dr. M. J. H. Smeets ia „Economie" een andere belangrijke kant van de kostendekking van het Deltaplan, n.i. de kant van de staatsbegrot.ng. De moeilijkheid is n.l. dat de Statc-n-Generaal ioor het toe staan van k'edieten over 25 jaar toekomstige parlementen aan handen en voeten zullen binden. Hierin lig gen gevaren voor een democratisch budget-recht Toch heeft de regering voor een behoorlijke vervulling van zijn taak behoefte aan finaiciële mach tigingen, die niet aan een bepaald jaar zijn gebonden Men zal de begroting moeten afstemmen op meerjaarlijkse kredieten. Prof. Smeets voert nu een pleidooi voor het aangaan van verplichtingen voor werkzaamheden, die financieel als een min of meer afgerond onder deel van het gehele Deltaplan worden deel van ons volksinkomen wel aan I beschouwd, met andere woorden, hijV hun maximum zijn gekomen. De be-1 (Vervolg op pag. 2) Voorts beklaagde dr. Haas zich te genover Semjonow mondeling erover, dat het aantal bezoekers van de am bassade van „tientallen" tot „slechts een paar" is teruggelopen. De woordvoerder in Bonn verklaar de naar aanleiding hiervan dat „men kan aannemen, dat er druk is uitge oefend op mensen, die de ambassade wilden bezoeken". Aanvankelijk kwa men dagelijks talrijke personen naar de ambassade, die zeiden Duitsers te zijn en om steun verzochten bij him repatriëring. Eisenhower zal in juli naar Panama gaan. President Eisenhower is voornemens tegen het einde van de volgende maand naar Panama te gaan voor een bijeen komst van presidenten van Ameri kaanse staten Hij heeft zijn voorgeno men bijeenkomst met de Indiase pre mier, Jawaharlal Nehru, tot begin juli uitgesteld. Dit weekeinde hoopt de Amerikaan se president het Walter Reedhospitaal te verlaten en zich naar zijn boerderij in Gettysburg te begeven. Aanstaande zondag wordt zijn 40- jarig huwelijksjubileum op de boer derij gevierd. De behandelende geneesheren ver wachten, dat president Eisenhower binnen drie weken na het verlaten van het ziekenhuis zijn presidentsfunctie weer geheel kan waarnemen. Sjah van Perzië met praal ontvangen in Moskou De sjah van Perzië en koningin So- raya zijn maandag per vliegtuig in Moskou aangekomen. De sjah werd ontvangen met een praal, welke tot nog toe niet is gezien bij de aankomst van een buitenlandse gast in de Sowjet-Unie. Het Sowjet-vliegtuig, dat de sjah naar Moskou bracht werd op het laatste deel van de reis door twaalf straaljagers var. het type Mig-17 geëscorteerd. Geen enkele buitenlandse bezoeker heeft ooit bij aankomst een jagerescorte ge had. De gasten en de Sowjet-leiders re den na de ontvangst op de luchthaven in open auto's naar het Kremlin. Zij werden door duizenden mensen langs de route toegejuicht. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur. Stockholm, zwaar bewolkt 20 gr. Oslo. regen 15 gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt 20 gr. Aberdeen, zwaar bewolkt 18 gr. Londen, half bewolkt 24 gr. Amsterdam, geheel bewolkt 14 gr. Luxemburg, '<cht bewolkt 15 gr. Parijs, licht bewolkt 19 gr. Bordeaux, licht bewolkt 24 gr. Grenoble, licht bewolkt 22 gr. Nice, half bewolkt 22 gr. Berlijn, geheel bewolkt 16 gr. Frankfort, gel eel bewolkt 16 gr. München. geheel bewolkt 15 gr. Zilrich. gehee bewolkt 17 gr. Genéve, half bewolkt 19 gr. Wenen, licht bewolkt 21 gr. Innsbruck, regen 13 gr. Rome. licht bewolkt 24 gr. Ajaccio licht bewolkt 22 gr. DE VERWACHT. VERSPREIDE OPKLARINGEN Zwaar bewolkt met verspreide op klaringen en maar weinig of geen regen. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Op de meeste plaatsen, iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN. 27 juni Zon op 4.24 onder 21.06 Maan op 22.48 onder 8.51

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1