PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D£ BILT Waterstof-bom op Bikini kwam vier mijl van het doel terecht Dr. W. Drees verzocht Kabinet te vormen Derde Zeeuwse Culturele Dag: programma vol afwisseling LIJK VAN MUSSERT DOOR ONBEKENDEN OPGEGRAVEN Vandaag... VERWACHT... 199e jaargang - no. 142 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 18 juni 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—- „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304): Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g 2228): Oostburg, Nteuwstraai 43. telef 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 3; Zierlkxec N Bogerristraat 24. telef. 20. FOUT OFFICIEEL BEVESTIGD Weldra nieuwe proefnemingen De minister voor de luchtmacht der Verenigde Staten, D. E. Quarles heeft zaterdag verklaard, dat de waterstof-bom, die op 21 mei boven Bikini tot ontploffing gebracht werd, „iets minder dan vier mijl" van zijn doel ontplofte. De oorzaak lag bij de bediening van de bombardementsinstallatie en hield geen verband met een slecht functioneren van het vliegtuig of in stallatie in het vliegtuig. Hoewel de fout aanzienlijk groter was dan normaal te verwachten viel, was zij toch niet groot genoeg om ernstige invloed te hebben op het suc ces van de proefneming, aldus de minister. Er was tevoren nogal een en ander te doen geweest over de kwestie van deze misser. Pas nadat een krant in Honolulu er vrijdag openlijk mel ding van maakte, besloot de Amerikaanse regering er iets over te publi ceren. Een dergelijke fout was niet zo groot, dat de overige vliegtuigen, die tijdens de proefneming ter plaatse in de lucht waren, er gevaar door liepen. Aangenomen mag worden, dat de bom wel is ontploft op de gewenste hoogte, n.l. ca. 3000 meter. Indertijd werd tegenover de ver slaggevers, die de ontploffing aan boord van een schip op circa 39 mijl afstand van het eiland Namu gade sloegen, verklaard, dat de proefne ming vanuit wetenschappelijk stand punt succesvol was geweest. De gemaakte fout had niemand in gevaar gebracht, aldus werd gezegd, en het bewys dat de B-52 een H-bom kon werpen was geleverd. Een bom zoals op 21 mei werd ge worpen, brengt totale verwoesting in een gebied van 3.2 mijl. Op een af stand van 12 mrjl kan zij bakstenen huizen van twee verdiepingen ver woesten en 85 pet. van de bewoners doden. Het „Strategie Air Command" had echter steeds verklaard, dat men praktisch geen fouten kon maken. Een woordvoerder van S.A.C. had voor het Congres ver klaard, dat het geen kwestie was van mikken op steden of zelfs ge bouwen, maar op „hoeken van huizen". De commissie voor atoomenergie heeft zich zorgvuldig buiten de gehele publiciteit gehouden, doch heeft nu wel gereageerd op een passage in het in Honolulu gepubliceerde bericht, volgens welke twee personen als ge volg van de gemaakte fout voorgoed blind zijn door het licht van de ont ploffing. De A.E.C. heeft nu bekendgemaakt, dat „niemand letsel aan de ogen heeft 1 Verdwaald... |Uit Singapore is zondag een i huilend Deens meisje van negen i ijaar, Annie Hansen, per vlieg- i tuig naar Karatsji vertrokken. ËAnnie zegt, dat zij door haar vader, een zakenman in Sidney, per vliegtuig naar Kopenhagen iis gestuurd,.waar zij naar school zal gaan. Op het. vliegbiljet sstaat echter duidelijk Sidney |Karatsji, maar Annie zegt, dat zij in Karatsji niemand ként. iOndanks haar protesten is zij =zondag in Singapore toch op het vliegtuig naar Karatsji gezet. Rotterdamse bouwarbeiders weer aan de slag. Een schriftelijke stemming van de zaterdagmiddag in het Ahoy-gebouw te Roterdam bijeengekomen stakende bouwvakarbeiders heeft tot resultaat gehad dat, met een meerderheid van twintig stemmen, het besluit viel maandag het werk te hervatten. Dui zend en tachtig stemden voor hervat ting, duizend en zestig tegen. opgelopen als gevolg van ontploffin gen in de lopende reeks kernsplit- singsproeven". Inmiddels zijn de voorzitter van de Amerikaanse atoomcommissie E. E. Strauss en de leider van de Ameri kaanse inlichtingendienst Allen Dul les zaterdag naar het atoom-proefge bied in de Stille Oceaan vertrokken om getuige te zyn van een nieuwe proefneming, die officieel beschreven wordt als „de interessantste" van de gehele serie. Algemeen wordt aangenomen, dat de proef genomen zal worden met een waterstof-lading, ontworpen voof montage in een geleid projectiel. Minister Sjaret treedt af. De Israëlische minister van buiten landse zaken Mosje Sjaret heeft me degedeeld, dat hij maandag a.s. zal aftreden. De thans 62-jarige Sjaret is minister van buitenlandse zaken ge weest sinds in mei 1948, bij het ver trek der Britten uit Palestina een voorlopige Israëlische regering werd gevormd, die een jaar later in een de finitief kabinet werd omgezet. Op een speciale kabinetszitting zal mevrouw Golda Mayersr worden be noemd tot minister van buitenlandse zaken, als opvolgster van Sjaret. Mevrouw Meyerson is thans minis ter van arbeid. Motorrijder in volle vaart tegen militaire auto. Zaterdagmorgen is op de grens van de gemeenten 's-Hertogenbisch en Vught een ongeluk gebe- 1, dat aan de heer G. van Z. uit St. Michelsge- stel het leven heeft gekost. Hij kwam op zijn motor uit de richting Vught en wilde een PTT-auto passeren op hetzelfde moment, dat uit de tegenge stelde richting een militaire auto na derde. Deze week uit en remde krach tig doch kon niet verhinderen, dat de motorrijder recht op hem inreed. Het slachtoffer was onmiddeH 'k dood. De militaire auto kwam tegen een boom terecht en werd vrij zwaar bescha digd. De inzittenden er van bleven on gedeerd. Opdracht in beraad gehouden H.M. de Koningin heeft aan dr. W. Drees opdracht verstrekt tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te genieten. De heer Drees heeft Hare Majesteit verzocht de opdracht in beraad te mogen houden. Het onderhoud, dat H.M. de koningin zaterdag met dr. Drees heeft gehad, heeft ruim drie uur geduurd. Enkele minuten over één verliet dr. Drees Huis ten Bosch. Op het hordes nam H.M. afscheid van de kabinetsformateur met een handdruk. Gevraagd naar de oorzaak van de langdurige bespreking antwoordde dr. Drees, dat „er veel te bespreken is. H.M. heeft veel met mij bespro ken". Hij bevestigde vervolgens de veronderstelling, dat de kabinetsfor matie „stellig moeilijk zal zijn". Dr. Drees deelde tenslotte mede, dat hij waarschijnlijk zaterdagmiddag nog een gesprek zou hebben met de fractie-voorzitter van de Partij van de Arbeid, mi'. Burger. Ook tijdens het weekeinde zou wel overleg wor den gepleegd, evenals vandaag, als de demissionaire ministerraad bijeen komt. „Dinsdag zal ik serieus aan het werk gaan", aldus de kabinets formateur. Het dagelijks bestuur van de com munistische partij Nederland heeft na een bespreking van de verkie zingsuitslag een communiqué gepubli ceerd, waarin het zich bereid ver- Dij realistische tafereel was zaterdag in Goes te zien tijdens het optreden van de opruim- en reddingsploegen, dat een onderdeel vormde van de pro vinciale B,B.-wedstrijden. Eén der slachtoffersvan instorting bleek onder een hoop puin verborgen. Hij werd in korte tijd „vakkundig" uitgegraven (Foto P.Z.C.) klaart de Partij van de Arbeid te ondersteunen bij de vorming van een regering, „waarvan de Romme- krachten buitengesloten zullen zijn". H Zaterdagavond is de Vlissingse= Zomer Show begonnen met de= p intocht van zeegod Neptunus zonder zijn zeem eermin nen= die ditmaal alleen op deEI praalwagen plaats nam na een= hartelijk welkom op het Roei-m H ershoofd. Tot 25 august-.is zdl= Neptunus de scepter zwaaien over de Sclieldestad. p (Foto P.Z.C.)H iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Reusachtige bosbrand in Amerikaanse wouden. Een reusachtige brand woedde za terdag in het „Sitgraves National Fo rest" in de Amerikaanse staat Ari zona. De brand strekte zich uit over een gebied van 6000 ha en in geld uit gedrukt overtrof het verlies aan tim merhout zaterdag reeds een bedrag van 13 miljoen gulden. De brand in dit uitgestrekte staatsbos werd on middellijk bestreden door 800 man, maar men was al spoedig het vuur niet meer meester aangezien het werd aangewakkerd door een krachtige wind. In allerijl werden uit Califomië pér vliegtuig meer brandweerlieden en blussingsmatériaal aangevoerd. Vol gens het federale staatsbosbeheer is onomstotelijk vastgesteld, dat de brand door mensen veroorzaakt is. Men onderzoekt zelfs of hier van sa botage sprake is. Timmerman in Brielle door gasverstikking gedood. In Brielle is zondagmorgen de 34- jarige W. V., timmerman van beroep, door gasverstikking om het leven ge komen. Zijn echtgenote werd in zorg wekkende' toestand in het ziekenhuis opgenomen. De gasverstikking is waarschijnlijk veroorzaakt, doordat de aansluiting van binnen- op buiten leidingen van de gastoevoer was los geraakt door het aanstampen van de grond bij de aanleg van riolering. Meegenomen van Haags kerkhof. Zondagmorgen om half acht heeft een onbekende de redactie van een Amsterdams ochtendblad telefonisch medegedeeld dat het lijk van Mussert was weggehaald. Deze waarschuwde haar Haagse redactie, die contact op nam met ue directie van de algemene begraafplaats. Nadat men de juistheid van de anonieme mededeling had ge verifieerd, heeft de directie de politie gewaarschuwd. Mussert werd op 7 mei 1946 gefusi- leerd en dezelfde dag begraven. Slechts zijn familie was bekend met de plek waar hij begraven lag. In 1947 heeft de weduwe van Mus sert gevraagd of zij bloemen mocht leggen op het graf. Dit verzoek is destijds ingewilligd. Na 1947 werden er nooit meer bloemen gelegd. Het graf bevond zich in het oude gedeelte van de begraafplaats waar de vijfde klasse begraven lagen. De kist met de resten van Mussert, was de bovenste van de vier, die in een van de zogenaamde massagraven waren bgeengebracht. Deze graven worden tien jaar in stand gehouden. Deze ter mijn was dus voor het graf van Mus sert reeds verstreken. Na informatie is gebleken, dat de, weduwe van Mussert reeds enige ja ren geleden is overleden. Degenen, die het lijk hebben weg gehaald, moeten precies geweten heb ben waar de stoffelijke resten van Mussert begraven lagen. Op het graf waarin nog drie andere lijken lagen, bevond zich geen steen. Een klein grafteken, dat naast het graf van Mussen stond, was opzijgegooid. Men heeft daarna op de juiste plaats een kuil van ongeveer anderhalve meter gegraven op een wijze, die doet ver moeden dat lieden, die ervaren waren in graafwerk, bezig zijn geweest. De MUZIEK, VOORDRACHT, TONEEL, CABARET Pianist van elf jaar trad met succes op DE DERDE ZEEUWSE CULTURELE DAG trok zaterdag belangstellen den uit alle delen van Zeeland naar Goes, waar zich ditmaal de jaarlijkse artistieke activiteiten afspeelden. De organisatoren hadden bij de opstel ling van het programma kennelijk naar afwisseling gestreefd en waren daarin ook geslaagd: er was muziek, voordracht, toneel, kleinkunst al had dit laatste volgens de journalistieke bedrijvers van dit programma onderdeel niets met kunst te maken en er was het in deze tijd blijk baar onmisbare forum, waarin gerespecteerde Zeeuwen van onderschei den levensovertuiging, wijze dingen vertelden over Zeeland en de cultuur. Maar één zaak was bijzonder opvallend tijdens deze dag: de jeugd nam er daadwerkelijk aan deel. Leerlingen van middelbare scholen droegen voor en een pianist van elf jaren speelde met de orkestklasse van de Zeeuwse muziekschool een pianoconcert. Een niet geringe prestatie! Deze jongeman was het zoontje van de gemeentesecretaris uit Zuid- dorpe en leerling van zijn moeder, de pianiste Marie-Jeanne Vander- swalm. Deze Carlos Moerdijk nu speelde het concert voor piano en orkest in A groot van Karl Ditters von Dittershof, een melodieus werk, dat doet denken aan Haydn en aan de vroege Mozart. De jongeman in plusfour aan de vleugel gezeten speelde dit werk uitstekend. Hij be schikt over een lichte, goed-gearti- culeerde aanslag en een muzikale voordracht. Overigens is het bijzon der moeilijk om na één auditie reeds kaliteit van deze jongeman. Immers een oordeel te vellen over de muzi- dit spel zou mogelijk een getrouwe kopie kunnen zijn van dat van zijn lerares. Op elf-jarige leeftijd is de eigen actieve muzikaliteit nog niet tot ontplooiing gekomen, hetgeen overigens niet wegneemt, dat dit op treden van zaterdag vee! voor de toekomst belooft. Men zal nog wel horen van Carlos Moerdijk! Na zijn optreden werd hij hartelijk toege sproken door de commissaris der ko ningin, die hem een klein geschenk overhandigde. De begeleiding van Carlos' spel door de orkcstklasse van de muziekschool onder leiding van Frangois Olivier was prijzens waardig. Er was zaterdag nog meer so- istisch optreden van voornaam gehalte. De Middelburgse advo caat, mr. F. K. Adriaanse, tot voor kort concertmeester van het Nederlands Studentenorkest, speelde „Chaconne" van Vitali en Ravel's „Tzigane". De heer Adriaanse bleek te behoren tot die weinige, maar bewonderens waardige lieden, die hoewel geen lid van het gilde der vak- musici toch het podiumniveai bereikten. Zaterdagmiddag deed hij zichkennen als een technisch knap violist, wiens spel getuigd» van grote muzikale distinct ie. Toen in de „Tzigane" een snaar van zijn instrument brak, was hij in staat ondanks deze voor de concen tratie funeste interruptie zijn spel korte tijd later op hetzelfde niveau voort te zetten. Zijn pianist, de juri disch student J. C. F. van der Ben, begeleidde voortreffelijk. NOG MEER MUZIEK. Om nog even in de muzikale sfeer te blijven: de dag was na het ope ningswoord van de commissaris der koningin reeds met muziek begon nen, n.l. met het optreden van de Middelburgse saxofonist J. Laroes, een bekende figuur in de kringen van de harmonie- en fanfaremuziek. Hij speelde een bewerking op so praan-saxofoon van een klarinetcon cert, gecomponeerd door Weber. De heer Laroes speelde dit werk bijzon der virtuoos, en het is te begrijpen, dat deze muzikant steeds weer de erepalm weghaalt op de solistencon coursen van de Zeeuwse bond. Hij werd ditmaal begeleid door Piet de Rooy uit Vlissingen. In de middag- oren was er een geslaagd optreden van O.K.K. uit Schoondijke, onder leiding van de heer A. Luteyn. De voordracht van de middel bare scholieren werd eveneens zeer gewaardeerd. Er werd gede clameerd door Erica Lugt, Zierik- zee, Cokkie Fraanje, Goes, H. Boogert, Zierikzee en M. P. F. Haak uit Middelburg, die allen uit handen van de commissaris een klein geschenk mochten ont vangen. FORUM. Vragen over het culturele werk in Zeeland werden beantwoord door oen forum onder de bekwame leiding van mr, A .J. J M. Mes. Het gezel schap bestond uit de heren ir. M. A. (Vervolg op pag. 2) politie heeft een speurhond op het spoor gezet. Deze volgde het s->oor tot de achterzijde van de begraaf plaats waar zich een hek van onge veer ruim twee meter hoog bevindt. Het slot van dit hek was niet gefor ceerd. De hond vond buiten dit hek, op de Koninginnegracht, het spoor terug, maar raakte 't ongeveer halver wege weer kwijt. Men neemt aan dat de overblijfselen van Mussert met de resten van de vurenhouten kist waarin hjj was begraven, daar in een auto gezet zijn. De onbekenden zouden vermoedeiyk trachten het stoffelijk overschot naar het buitenland te brengen. Aan de po litie, marechaussee en grensbewaking is verzocht alles in het werk te stel len de overbrenging te voorkomen en eventuele daders aan te houden. is het 150 jaar geleden, dat |g Lodewijk Bonaparte als koning van Holland in Den Haag arri- m veerde. Onder een salvo van 21 n ee schoten nam bij, tezamen met zijn echtgenote Hortense de ee Beauharnaisenhuntweekinde- ee f: ren, zijn intrek in het „Palijs p ee in 't Bosch" (tegenwoordig ee p Huis ten Bosch)p p is 't 200 jaar geleden, dat p de Nederlandse blijspeldichter, ee schilder, etser en tekenaar Pie- ee p ter Langendijk onder behoef- p tige omstandigheden in het ee p Proveniershuis te Haarlem p overleed. Hij verwierf vooral p bekendheid door „Het weder- p zijdsch huwelijksbedrog" en „De wiskunstenaars". Geen „destalinisering" in Sowjet-Unie. Togliatti kritiseert Kroesjtsjew. De Italiaanse communistenleider, Togliatti, heeft in een interview ver klaard. dat de „ontluistering" van Stalin geen wijziging zal brengen in de algemene politiek der Sowjet-Unie. Het interview is verschenen in „Nuovi Argomenti". Togliatti geeft toe, dat Stalins dwa lingen „vele en zeer ernstig" waren en dat het jaren zal kosten ze te bo ven te komen. Hij geeft ook toe, dat de huidige machthebbers in Rusland niets van hun prestige "hebben inge boet door de „ontluistering". Doch hij verklaart, flat net „een ernstige en belachelijke vergissing" zou zijn te ge loven dat de Russische communisten „hun principiële of praktische posi ties, hun gehele verleden en alles wat zij gezegd verdedigd en uitgevoerd hebben" overboord gegooid hebben of willen gooien. Togliatti kritiseerde Kroesjtsjew on omwonden. Kroesjtsjew, zo betoogt hij. achtte het onmogelijk, Stalin te elimineren of zelfs maar zijn macht te beknotten, omdat zulk een stap „een crisis teweeg gebracht zou heb ben". Togliatti zegt, dat hij op dat punt het niet met Kroesjtsjew eens kan zijn. KOUD Enkele verspreid optredende buien, maar vooral aan de kust ook flinke opklaringen. Matige tot krachtige en aan de Waddenkust mogelijk harde wind uit noordelijke richtingen. Koud voor de tijd van het jaar. ZON EN' MAAN. 19 juni Zon op 4.21 Maan op 17.40 onder ondei; 21.05 1.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1