PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Huis van Afgevaardigden geeft 3,8 miljard voor het buitenland Kabel door de Oosterschelde voorziet Tholen van stroom Duizend arrestanten in Argentinië MISLUKTE ONTVOERING VAN EEN KIND UIT ITALIË 199e jaargang - no. 137 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 12 juni 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven «f adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg» Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 54C of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zierikzee. N Bogerdstraat 24. telef. 26. MINDER DAN EISENHOWER VROEG Adenauer: eenheid verzwakt Met 273 tegen 122 stemmen heeft het Huis van Afgevaardigden het wetsontwerp voor de Amerikaanse hulp aan het buitenland aangeno men. Het betreft hier een bedrag van 3.8 miljard dollar, verdeeld in 2 miljard voor wapenhulp en 1.8 miljard voor economische steun. Eisen hower had gevraagd om 3 miljard wapenhulp en voor het overige om 1.9 miljard. Naar zijn opvatting wordt thans voor 600 miljoen minder verstrekt dan absoluut noodzakelijk is voor de veiligeid van de niet-com- munistische wereld Het ontwerp gaat thans naar de Senaat, waar de regering zal trachten de bedragen nog verhoogd te krijgen. Dr. Adenauer, de Westduitse Bondskanselier, die thans in de V.S. ver toeft, zei dat de eenheid van het westen in de laatste tijd verzwakt is. Er zijn duidelijke tekenen van een gebrek aan coördinatie van de buiten landse politiek der westelijke landen. Adenauer, die een eredoctoraat kreeg- aan de universiteit van Yale, verklaarde bij die gelegenheid voorts, dat de Sowjets alleen hun taktiek hebben gewijzigd en nu gevaarlijker zijn dan in hun vroegere agressieve gedragingen. Moskou wil thans het vredesverlagen, dat in ieder mens leeft, uitbuiten. Maar de doeleinden blijven hetzelfde: de wereldoverheer sing door het communisme. De Sowjet-leiders weigeren werke lijke concessies te doen ten aanzien van de kwestie der Duitse hereniging. In feite uitte Kroesjtsjew zich mee dogenloos tegenover premier Mollet van Frankrijk en minister Pineau, toen hg verklaarde, dat hij liever 17 miljoen Duitsers aan zijn zijde wil de zien dan een herenigd neutraal Duitsland. Kan men zich een nadruk kelijker uitspraak ten gunste van bruut geweld voorstellen? Eisenhower Met de bemoedigende berichten over de toestand van president Eisen hower, is de spanning in de V.S. dui delijk minder geworden. De Newyorkse effectenbeurs was maandag sterk in herstel, omdat men daar het gevoel heeft dat de operatie geen verandering zal brengen in het esluit van de president zich her kiesbaar te stellen. De sterk ge schrokken republikeinen zien de za ken ook wat minder somber in. De meesten hunner geloven dat Eisen hower zich niet zal terugtrekken. Niet naar Moskou Eisenhower heeft maandag een niet-officiële Sowjet-uitnodiging aan alle Amerikaanse stafchefs om de vliegtuigschouw op 24 juni, de dag van de Sow jet-luchtmacht in Mos- Zomer blijft nog op een afstand (Van onze weerkundige medewerker) De zomer, die zondag in het noorden van ons land met in Groningen een temperatuur van 25 graden C. even om de hoek kwam kijken, werd giste ren weer teruggedreven, fn 't gehele land ligt de tempera tuur voor juni nu weer oene den normaal en komt vrijwel nergens boven de 15 a 16 gra den uit. Een kleine depressie is van Noordwcst-Duits'.and midden over ons land naar de Noordzee getrokken, waardoor er gisteren in een groot deel van Nederland weer vrij veel regen viel. De grootste hoe veelheid viel bij Hilversum, waar in drie uur tijd 44 mm werd gemeten. Een depressie, die van Noord-Afrika naar Ita lië trekt, doet daar de lucht druk weer dalen, zodat tegen het midden van de week de wind mogelgk weer naar ooste lijke richting gaat draaien. In ons land blijft de zomer voorlopig nog op een te grote afstand om in de eerstkomen de dagen belangrijk warmer weer te mogen verwachten kou bij te wonen, verworpen. De stafchef van de Amerikaanse luchtmacht, generaal Nathan Twi ning, heeft reeds een officiële Sow jet-uitnodiging aanvaard. Eisenhower meende dat het niet- praktisch zou zijn als behalve gene raal Twining ook de andere staf chefs de vliegtuigschouw zouden bij wonen. De president liet evenwel de mo gelijkheid open dat later enige staf chefs naar de Sowjet-Unie gaan, mits zjj voldoende tijd krijgen om buiten Moskou de dingen die van speciaal belang zijn voor hun eigen wapens, te bezichtigen. Defensiekosten omhoog Verklaring van minister Staf Op een verkiezingsbijeenkomst, van de C.H.U. in Krasnapolsky te Am sterdam, heeft de minister van oor log en marine, ir. C. Staf, verklaard, dat de defensiekosten in de toekomst zullen stijgen. Ook achtte de minis ter het handhaven van een lan^e diensttijd noodzakelijk. De bewinds man zag als inzet van een defensie- opbouw het voorkomen van een oor log. Sprekend over de militaire samen werking in Navo-verband. betoogde ir. Staf, dat deze samenwerking ruimte schept voor internationale contacten op andere dan specifiek militaire gebieden. De atmosfeer, waarin in de toekomst de supra-natio- nale instanties zullen moeten werken, wordt als het ware door de Navo- samenwerking voorbereid. Voor het woningprobleem zag de C.H.-bewindsman op het ogenblik geen oplossing. De spanning tussen huur en bouwkosten maakt het bou wen in de vrije sector onmogelijk. Sprekend over het verschil tussen de A.R.-partij en de C.H.U., merkte minister Staf op, dat dit hoofdzake lijk is een verschil in milieu en tem perament. De bewindsman wilde dit milieu-accent handhaven, en ver klaarde zich een tegenstander van een eventuele fusie tussen A. R. en de C.H.U. DOOR NEDERLANDSE VADER Bij Italiaans-Zwitserse grens aangehouden De rijke Nederlandse pluimvee exporteur J. H. uit Oostzaan heeft maandag door middel van geweld ge probeerd zijn dochtertje Caterina uit Italië weg te halen. De heer H. was op 16 oktober 1951 met de Italiaan se Elisa MasueUo getrouwd, nadat zij de gast was geweest van de fa milie H. in Oostzaan. Caterina werd op 23 september 1952 geboren. Twee jaar later kreeg het echtpaar een vonnis van „wette- lijkes cheiding." Het echtscheidingsvonnis mach tigde mevr. H. de voogdijschap over Caterina te behouden op voorwaarde, dat zij met haar dochtertje in Ne derland zou blijven, maar zij slaagde er in in 1953 Caterina naar Italië te brengen. J. H. kwam enkele da gen geleden met zijn broer G. H. in Italië aan en besloot na een hef tige woordenwisseling met zijn vrouw zijn dochtertje naar Oostzaan terug te brengen. Tijdens de woor denwisseling vertelde mevrouw Elisa dat Caterina uit was voor een wan deling met het kindermeisje. De va der reed daarop weg in zijn auto en het gelukte hem in een van de stra ten van Milaan zijn dochtertje te vinden. Hij rukte het kind weg en raeede weg met zijn auto, r.a het kindermeisje te hebben geslagen, Prinses Beatrix naar Rome Prinses Beatrix zal ais afscheid van haar schooljaren binnenkort met haar vroegere klasgenoten van het Baarns lyceum een veertiendaags be zoek brengen aan Rome. Dit bezoek draagt uiteraard een privé karakter. Het Ier/gen v.an een kabel door de Oosterschelde zoals dal maandag ge beurde, verwel enige inspa...ving e: voorbereiding. (FOTO P.Z.C.) toen die geprobeerd had de ontvoe ring te verhinderen. Voorbijgangers riepen de hulp van de politie in en binnen een paar minuten was in heel Italië alarm gegeven. Aan de Italiaans-Zwitserse grens bij Pon- techiasso is de heer H. met zijn dochtertje en broer in een auto door de politie aangehouden en terugge bracht naar Milaan. Het door de watersnood zwaar getroffen Kruiningen is voor een groot deel hersteld. Het nieuwe culturele centrum, groots en ruim opgezet, nadert zijn voltooiing. Enkele gebou wen, zoals het dorpshuis (links achteren de kleuterschool (met schoorsteen) zijn reeds in gebruik genomen. Aan het wijkgebouw voor het Groene Kruis (centrum) en het bureau voor de groepscommandant van de rijkspolitie rechts wordt de laatste hand gelegd. (FOTO P.Z.C.) Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! Wolkbreuk boven Hilversum Boven Hilversum ontlastte zich maandag een zeer zware en langdu rige regenbui, die af en toe de om vang had van een kleine wolkbreuk. Het gevolg was dat het laag liggen de centrum der gemeente, zoals steeds in dergelijke abnormale geval len, in korte tijd onder water kwam te staan, pe verkeerstunnels onder de spoorlijn stroomden vol en de stra ten in het centrum werden rivier tjes. Ook de kelders liepen vol en de rioletringsputten begonnen water te rug te geven in plaats van op te ne men. Het verkeer, dat omstreeks kwart over twaalf zeer druk werd, werd vol komen ontwricht. Vele rebellen gefusilleerd In Argentinië zijn maandag meer dan duizend personen gearresteerd naar aanleiding van de mislukte communistisch-Péronïstische" re volte. Bij de onderdrukking van de opstand werden 38 rebellen geëxe cuteerd door vuurpelotons en drie anderen sneuvelden. Bovendien werden bij verschillende militaire acties ongeveer 600 personen gevangen genomen, onder wie militairen en oud-militairen en burgers. Maandag werden merendeels aanhangers van Péron gevangen ge nomen, wier namen voorwamen op in beslag genomen documenten. Het voorbeeld dat de regering heeft gesteld door tientallen rebellen te executeren heeft niet nagelaten In druk te maken en verwacht wordt, dat het een verandering zal brengen in de algemene houding ten aanzien van de regering. In de afgelopen maanden had men gezien hoe de regering in belangrijke kwesties haar toevlucht nam tot het sluiten van een compromis. Dit maak te op bepaalde kringen de indruk van besluiteloosheid. De voorlopige president Pedro E. Aramburu, zei tot een enthousiaste menigte, die zich op het Plaza de Maya had verzameld, dat de regering recht op haar doel af zal gaan tot herstel van een constitutioneel be stuur, en dat wel zo spoedig mogelgk. Bondskanselier Adenauer is in de .States" aangekomen. De foto laat zien e de bondskanse lier bij zijn aankomst op het New Yorkse vliegveld Idlewxld de hand drukte van dr. Heinz Krekier, de Westduitse ambassadeur in de V.S. V.l.n.r.: dr. Krekier, mevr. Lisbeth Werhann, een dochter van dr. Aden auerJar s J. O'Brien, die de kanse lier begroet*" namens de burgemees ter van de stad New York, dr. Aden auer en diens zoon Konrad Adenauer jr. KLEINE „VLOOT" VOER UIT Zorgvuldig voorbereid karwei werd vakkundig uitgevoerd Over enkele maanden zal het eiland Tholen door een 10.000-volts kabel rechtstreeks met het 50 K.V.-schakelstation te Goes verbonden zijn. Hier vóór hebben de mannen van de P.Z.E.M. en van de aamiemer Bos uit Hein- kenszand, met die van Van der Tak's Bergingsbedrijf maandagmiddag ge zorgd. In ongeveer anderhalf uur hebben zjj namelijk van het Goese Sas tot bgna tegen de dijk van Stavenisse deze ongeveer 7/2 km lange zeekabel gelegd. Hierlangs zullen de Thoolse elektriciteitsverbruikers, die tot nn toe via Schouwen worden bediend, in de toekomst van elektrische stroom wor den voorzien. Tegelijkertijd zal met deze nieuwe kabel ook voor Schouwen- Duiveland de bedrijfszekerheid nog verder worden verhoogd, want bij een storing aan een der kabels naar dit eiland, zal men mede via Tholen de stroomvoorziening kunnen regelen. De Oosterschelde had maandagmid dag helemaal niet het beeld, waarover V.V.V.-mensen zo graag en te recht spreken om de watersport in dit gebied aan te moedigen. Er was dan ook geen jachtje te bekennen op de donkere waterplas, waar een drui lerige regen het zicht sterk belem merde en een frisse wind het verblijf niet bepaald tot een pleziertje maak te. Maar voo? een -pe'evaan waren dc mannen dan ook niet gekomen die deze middag de vaartuigen van Van der Tak bevolkten. Het was ook geen Karwe., dat kon wachten op mooi weer Ei was nu een springtij en juist dez,. xlra hoge waterstand had men haru nodig om met de zolderschuit de twee grote barrières in dit traject, de Vondelingenplaat en de Slikken van y- Dartsman, te kunnen passe ren. Peg ;.f vier koos de „vloot" anuit v. .'C dmge zee. De bergings vaartuigen „Walrus" en „Zeehond" met de'heren van de P.Z.E.M., onder wie de directeur, ir. T. Michielsen, en al de mannen aan wie een taak bij de ze operatie was toebedeeld. En dat waren er velen. De leden van de technische dienst die al we kenlang de plannen nauwkeurig hadden uitgestippeld, het te vol gen traject hadden afgebakend, de mannen van de mobilofoon, die voor de verbinding met de meet posten op de wal zouden zorgen en niet te vergeten, de mannen die de kilometers lange lintworm, net jes op de zolderschuit in grote Lus sen neergevleid, voorzichtig in het water moesten doen glijden. Een goede, intensieve voorbereiding is het halve werk. Dat bleek ook nu weer. Alles was precies uitgekiend trouwens het is ook de eerste keer niet, dat de „combinatie" P.Z.E.M.- Van der Tak een kabel legt iedere man wist wat hij te doen had. Vlotte „start" Half vijf zou de operatie beginnen. Toen om tien voor half vijf de man nen waren overgestapt op de zolder schuit, die met de „Schollevaar" reeds voor de wal bij het Goese Sas gereed lag, gaf schipper Breen van Van der Tak het startsein. „We gaan maar al vast beginnen", zei de ouwe rot, die de Oosterschelde kent als zijn broek zak. De technisch ambtenaar J. H. (Vervolg op pag. 2) In Santiago del Estero werden ruim vijftig personen gearresteerd, onder wie Peronisten, communisten en voor malige leden van de C.G.T. President Pedro E. Aramburu zeide op een persconferentie, dat de afge zette dictator Juan D. Péron reeds van de op handen zijnde opstand op de hoogte was. De gezant die Péron in Panama bezocht en vermoedelijk met zijn goedkeuring naar Argenti nië is teruggekeerd, is thans onder arrest. De meeste gelden voor de revolte waren afkomstig uit Panama, de rest kwam van Chili en Uruguay. De rebellen hadden voorts een lijst van meer dan vijftig personen onder wie Aramburu zelf, vice-president Isaac Rojas en alle leden van het ka binet, die gedood moesten worden. Amerikaanse troepen moeten IJsland verlaten De regering van IJsland heeft maandag 'n nota aan de Amerikaan se ambassadeur in Reykjavik over handigd. waarin de IJslandse rege ring verklaart het vertrek van de Amerikaanse troepen te wensen. Op 28 maart heeft het IJslandse parlement besloten het Uslands-Ame- rikaanse verdedigingsverdrag te her zien. of het verdrag op te zeggen, tenzij de Amerikaanse troepen het eiland verlaten. Ook verklaarde het parlement toen de NAVO te zullen blijven steunen. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van maandagavond 19 uur: Stockholm, half bew. Oslo, regenbui Kopenhagen, licht bew. Aberdeen, geheel bew. Londen, zwaar bew. Amsterdam, motregen Luxemburg, zwaar bew. Parijs, regen Bordeaux, motregen Grenoble, regen Nice, regen Berlijn, half bew. Frankfort, zwaar bew. München, regen Zürich, zwaar bew. Genève. zwaar bew. Loearnó, regen Wenen, half bew. Innsbruck, half bew. Rome, zwaar bew. Ajaccio, zwaar bew. 23 gr. 26 gr. IS gr. 21 gr. 20 gr. 14 gr. 15 gr. 15 gr. Ï5 17 gr. 16 gr. 17 gr. 20 gr. 21 gr. ÏS *r- 17 gr. 15 gr. 21 gr. 19 gr. 29 gr. 25 gr. VERWACHT... NOG TE KOUD. Zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen nog enige regen of motre gen, plaatselijk mist en verspreide opklaringen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen zuidwest en zuidoost. Dezelfde of iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN. 13 juni Zon op 4.22 onder 21.03 Maan op 10.15 onder 23.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1