Maurice Thorez niet afkerig van Stalinistische persoonsverering verstopping Polissen met grotere koopkracht? J BDEKWLM VOLKSDANSFEEST IN PARIJS DONDERDAG 7 JUNI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 18 FRANSE COMMUNISTEN IN MOEILIJK PARKET En miljoen franc per maand.... In de laatste maanden is de wereld verrekt met een nieuw interna tionaal begrip: destalinisatie. Men duidt daarmee aan de buiteling, die Stalins nagedachtenis maakte op het in februari gehouden congres van de Russische communistische party in Moskou. Een diepe val van een hoog voetstuk af, die nog steeds voortduurt, want telkens opnieuw komen communisten tot de openbare verklaring, dat die Stalin toch eigenlijk maar een gewoon mens was om niet te zeggen een van de grootste boeven. „Als de geschiedenis logisch was", zo schrijft Suzanne Labin in-ver band hiermee In de „New York Times", „dan zou de destalinisatie dc Franse communisten in een verschrikkelijke verlegenheid moeten brengen. Want dit indrukwekkende mechanisme met zijn half mil joen aanhangers, rijn twaalfduizend gesalarieerde krachten, die er een volledige dagtaak vinden, rijn honderd dag-, week- en maandbladen, zijn honderddertig aangesloten organisaties, met inbegrip van de vak beweging Confédération Generale du Travail" met meer dan twee mil joen leden vormde de meest „gestaliniseerde" communistische be weging in de wereld buiten de Sowjet-Unie". Het volgende „In Memoraim" besloeg de hele frontpagina van „France Nouvelle", het toonaange vende weekblad van de party, op 14 maart 1953: „Stalins hart heeft opgehouden te kloppen, maar Sta lin leeft voort; hy is onsterfelijk. De verheven naam van de geniale aanvoerder van het communisme over de hele wereld zal met ver blindende schittering door de eeuwen heen blijven schijnen en zal eeuwig met liefde worden uitge sproken door een dankbare mens heid. Tot het laatste toe blijven wij geloven in Stalin. Communisten trachten de eervolle titel „Stalin ist" te verdienen. Eeuwige glorie voor de grote Stalin, wiens mees terlijke wetenschappelijke werken nooit zullen vergaan". Franse communistische artiesten, schrijvers en professoren, noemden in de dagen, die daarop volgden, Stalin de wonderbaarlijke architect, de meest gigantische titaan van alle tij den, de briljante wijsgeer. Sinds de tijd van de Farao's was er niet vui ger gevleidMaar zelfs de pluim strijkers van Ramses II hadden ten- Advertentie) Geef de strijd niet op tegen DIT IS d* manier om verstopping te overwinnen: Drink 'b morgens vroeg en 's avonds voor het naar bed gaan een glas water en ga op een vast uur van de dag aaar het toilet. Neem eerst een week elke avond twee Carters pilletjes 2e week: elke avond één Se week: om de andere avond één. Daarna niets meer. Want Carters Leverpilletjes zorgen voor dé galtoevoer die nodig is om het voed sel beter te verteren en de darmen te ontlasten; ze maken bovendien dat de Ingewanden daarna op eigen kracht regel matig blijven werken. Zó helpen Carters Leverpilletjes u helemaal van hardlijvig heid af, u is een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten, overver moeidheid of gebrek aan beweging toch nog eens verstopt raken, dan zijn een paar Carters pilletjes voldoende om u vlug weer op gang te helpen. Vraag naar CARTERS LEVERPILLETJES - t L20 per flacon. minste nog de verontschuldiging, dat zij leefden onder de regering van een despoot. Het is hartverscheurend te bedenken dat zulke voorbeelden van byzantijnse pluimstrijkerij geschreven werden in de twintigste eeuw door vrije mensen ln een land dat zo'n lan ge traditie van oneerbiedigheid heeft als FrankrijkVan alle commu nistische partijen buiten Rusland was de Franse dan ook. als weerspiege ling van de „gigantische titaan", de meest eenvormige in zijn actie, de meest primitieve in zijn dogma's, de meest schaamteloze in zijn valsheden en de grofste in zijn beledigingen ge worden. Halfgod Maar een verschijnsel, dat de Franse communistische partij bij de nabootsing van liet Stalinistische mo del onderscheidde van de Italiaanse, Belgische en Duitse, was de sohep- ping van een nauwkeurige copie van de Stalinistische persoonsverheerlij- kingscultus rond de nationale halfgod Maurice Thorez. Het ontbreekt Tho rez niet aan eigenschappen die men by organisators en bij volksredenaars aantreft, maar er zijn in het buiten land communistische leiders, zoals Togliatti in Italië, die in verstande lijk opzicht zijn meerderen zijn. Toch heeft geen hunner ooit zulke dolle lofpsalmen over zijn persoon horen opklinken, als met Thorez het geval was op zijn vijftigste verjaardag. Hij werd vereerd met twintigduizend ca deaus, driehonderd ode's, twintig op tochten en een weelderige Hotchkiss- auto. Want de leider van de proletarische Eartii heeft geen verachting voor ma- eriële bezittingen. Hij leeft op een niveau van een miljoen franc (bijna elfduizend gulden), per maand, ter wijl het gemiddelde loon van de Fran se proletariër per maand 50.000 franc (ongeveer 550 gulden) is. Het zou nu logisch zijn, wanneer de „val" van Stalin de meest Sta linistische partij tér wereld een ver nietigende Klap zou hebben bezorgd. Toch stemmen alle rapporten over een in dit opzicht, dat ae communis tische grotè massa in Frankrijk nau welijks is geschokt door de beelden stormers, die hun god kapot smeten. Hun reactie komt in de meeste geval len hierop neer: „Ach, we zijn nu tenminste bevrijd van een taboe; nie mand kan ons meer beschimpen van wege onze dienstbaarheid Alleen onder de mensen die be roepshalve denken was de verwar ring werkelijk te merken. Voor de intellectuelen in de partij is het een j u in. lui inoiosuri/ti yrutsu iccc (tt Franclie Comté passeert Place de 1'Opera tijdens een groot volksdans feest in Parys. gevoelige schok geweest. Zij vermij den elkaar, vluchten zelfs van zien- zelf weg. Zij bewaren een absoluut stilzwijgen, hetgeen by deze mengers van leerstellingen op een aanzien lijke verlegènheid duidt. In de laat ste twee maanden heeft niet één van de communistische culturele bladen een woord geschreven over de destalinisatie. Na de ineenstorting van een afgod is het normaal dat de priesters zich meer geroerd voelen dan hun kudde. Gedurende dertig jaar hebben communistische intellectuelen zich in duizend bochten moeten wringen, nu eens ontkennend, dat Stalin stromen bloed liet vloeien, dan weer probe rend te bewy'zen dat dit bloed de meststof was, nodig voor de groei van het „socialistische" paradijs. Door uit alle macht filosofische acrobatentoeren uit te halen, slaag den zij erin, een enorme basiliek van drogredenen op te bouwen ter ere van? het Stalinregiem. Nu wordt hun door de nieuwe bazen in Moskou te verstaan gegeven, dat deze basiliek Sefundeerd was op de misdaden van egene, die daarin werd vereerd en op de beenderen van de miljoenen on schuldige mensen die hij offerde. Diep in hun hart moeten deze dialectici het antwoord horen, dat x[\ het altijd wel geweten hebben. Grieks parlement vraagt steun aan Indonesië Het Griekse parlement heeft aan het Indonesische parlement een brief ge zonden, waarin steun gevraagd wordt voor de strijd van de Cyprioten voor aansluiting van Cyprus bij Grieken land, aldus werd gisteren in Djakarta vernomen. Blindentuin in Haags Zuiderpark Iets geheel nieuws voor ons land is in het Haagse Zuiderpark tot stand gekomen, name lijk de aanleg van een blindentuin. Deze tuin, bedoeld als verpozingsoord voor blinden, kwam tot stand naar aanleiding van een in 195U speci aal voor blinden inge richte tentoonstelling van welriekende bloe men. Men besloot een permanente tuin voor blinden aan te leggen, zoals in Engeland, in de stad Birmingham, er reeds sedert de laatste oorlog een be staat. In een speciaal gedeelte van het Zui derpark heeft men al lerlei soorten geurende plantenstruiken en bloemen geplant, zoals lavendel, tnym, salie, citroeiikruid, peper- muntkruid, venkel, wijnruit, dragon, kam perfoelie, lathyrus, jas mijn, hyacinthen, tul pen en narcissen. De struiken worden van bordjes in braille schrift voorzien, zodat deblinden, afgaande op de geur, zelf de na men te weten kunnen, komen. Langs tie paden zijn lage stenen randen aangebracht. Blinden zullen dus, met hun stole, zonder geleide hun weg kun nen vinden door deze unieke tuin. Hier en daar zijn de paden licht glooiend wat voor hen een aan wijzing inhoudt, dat zij een speciaal bloemga- zon naderen. Behalve door hun reukzin wor den zij dan door het loopgevoel gewaar schuwd. Voorts ook door speciale stuk jes bestrating, van te gels, in de teerpaden. De tuin beslaat een op- ?ervlakte van ongeveer 00 m2. Een beeld van het bezoek dat het Griekse koninklijke gezin op t ogen blik aan Parijs brengt: op het sta tion ,J3ois de Boulognewerd deze charmante foto gemaakt van konin gin Frederika, prinses Sophia, ko ning Paul en president Coty. Vrachttarieven in de binnenscheepvaart De ministrraad van de Europese gemeenschap voor kolen en staal heeft besloten een commissie ad hoe in te stellen voor de bestudering van het vraagstuk der dispariteit tussen de nationale en internationale vracht tarieven van de binnenscheepvaart der zes landen. Deze commissie krijgt viif maanden tijd om een oplossing van het probleem te vinden en deze oplossing te verwerken in de voor stellen, die in november a.s. aan de ministerraad moeten worden voorge legd. Jaarlijkse vlootweek van 18 tot 24 juni te Rotterdam. Van 18 tot en met 24 juni zal te Rotterdam onder leiding van de com mandant van het oefensmaldeel 5, commandeur L. J. Goslings, de jaar lijkse vlootweek worden gehouden, waaraan deelnemen Hr. Ms. kruisers „De Ruyter" en „De Zeven Provin ciën", Hr. Ms. onderzeebootjager „Friesland", Hr. Ms. fregat „Fret", Hr. Ms. patrouillevaartuigen „Freyr", „Hadda" en „Hefring", Hr. Ms. net- tenwerkschip „Cerberus" en een aan tal mijnenvegers van Squadron 129. Hr. Ms. patrouillevaartuig „Hobein" en Hr. Ms. „Hendrik Karssen" zullen als communicatievaartuigen deelne men. Hr. Ms. fregat „Fret" doet in juni dienst als visserjjpolitiekruiser in de Noordzee. Met het toezicht op de visserij in de Nederlandse territoriale wateren •bezuiden Hoek van Holland is belast Hr. Ms. patrouillevaartuig „Hefring". Hr. Ms. duikwerk3Chip „Hercules" is ter beschikking van de duikoplei- ding. Het schip is tijdelijk gesta tioneerd te Vlissingen. Kerk en overheid in conflict in Sliedrecht Dezer dagen is ds. C. Smits, af komstig van Grand Rapids, verbon den aan de Christelijk Gereformeerde Kerk van Sliedrecht. De kerkeraad had ook de burgerlijke overheid uit genodigd aanwezig te willen zyn bij de intrede en deze deed zich door een der wethouders vertegenwoordigen. Het college van B. en W. van Slie drecht heeft een brief aan de kerke raad gezonden waarin opgemerkt wordt dat de afvaardiging geschied de op uitnodiging Van de kerkeraad, dpch dat de predikant zich niettemin niet ontzien heeft tijdens zijn ïntree- predikatie het gemeentebestuur te berispen met betrekking tot de naam, dlè indertijd door de gemeenteraad met algemene stemmen werd gege ven aan een straat in de gemeente Sliedrecht. Het colleg'e acht dit optreden Zo zeer in strijd met de normale rege len van fatsoen, dat ztf zich genoopt ziet de kerkeraad te verzoeken m den vervolge van uitnodigingen ver schoond te mogen blijven, Nieuwtje bij levensverzekering (Door onze economische medewerker) In de levensverzekeringswereld neemt de produktïe van jaar tot jaar toe. Deze ontwikkeling gaat niet ten kos te van de spaarbanken. Integendeel zelfs, gezien het feit dat er in 1955 netto circa 560 miljoen naar de spaarbanken stroomde (rijkspost spaarbank, particuliere spaarban ken. boerenleenbanken) en netto 460 miljoen naar de verzeke ringsmaatschappijen. In 1954 lagen die rivalen in de spaarsector nog ge lijk met circa 890 miljoen. Aan de inning van premiën en koopsommen gaat uiteraard het af sluiten van polissen vooraf. Dit Is dan zoals men aat noemt, de produktie, welke in 1955 het record behaalde van 3150 miljoen, hetgeen 500 miljoen meer was dan in 1954 en 1150 mil joen meer dan in 1951. Een bezwaar van levensverzekering en lijfrente, welke bezwaar overigens ook aan de terugbetalingen van de spaarbanken kleeft, is ongetwijfeld dat het bedrag aan guldens, dat zal worden uitgekeerd, vooruit precies vaststaat maar dat nooit vaststaat wat op het moment van uitkering de koopkracht van de gulden zal zijn. En daar de economische ontwikkeling zeker na de oorlog tendeert naar geleidelijk stijgende prijzen, wil dit dus zeggen, dat de koopkracht van de uitgekeerde gelden even ge leidelijk daalt. Globaal gesproken be horen lijfrente- en pensioentrekkers dan ook tot de vergeten groepen, waarover de S.E.R. onlangs wel een uitgebreid rapport heeft uitgebracht maar waarvoor de regering deson danks niets kan en wil doen. ZELF DE HAND AAN DE PLOEG In de kringen van de levensverze keringswereld eeft men daarom, in aansluiting aan wat er in de V.S. reeds op kleine schaal wordt gedaan zelf de hand aan de ploeg proberen te slaan. Thans zal er een koop- krachtspolis worden gecreëerd. Het woord zegt het al, het is een polis, die beoogt de verzekerde in zekere zin onafhankelijk te maken van de daling van de koopkracht ten gevol ge van prijsstijgingen en hem een uit kering te geven weliswaar niet te garanderen waarvan de koop kracht in zeker verband staat met ae stijgende kosten van levensonderhoud. De leidende gedachte is hierbij ge weest, dat, globaal gezien althans, het lcoersniveau van aandelen zich op dezelfde wijze ontwikkelt als de kos ten van levensonderhoud. Het doel is nu dit koersniveau van aandelen als maatstaf te nemen voor het bereke nen van de premies en de uitkeringen. De maatschappijen zouden nu in staat zijn een wisselende, veelal dan stijgende uitkering te doen, indien zij de ontvangen premiën en koopsom men gaan beleggen in aandelen, al thans grotendeels, in plaats van voor namelijk in onroerend goed, obligaties en onderhandse leningen. Stijgende aandelenkoersen zouden op zichzelf natuurlijk r.lleen maar betekenen, dat de waarde van de be leggingen is opgelopen. Doch het uit gangspunt bij de gehele opzet is, dat st"~er aandelenkoerr->n pen gevolg zijn van de stijgende dividenden, waardoor de inkomsten van de verze keringsmaatschappijen automatisch toenemen c zij in =*iat zijn de polis- houders in die toeneming te laten de len. En hiermede is dan de cirkel ge sloten: via stijgende kosten van le vensonderhoud, stijgende aandelen koersen en stijgende dividenden zul len ook de uitkeringen van de verze keringsmaatschappijen kunnen toe nemen. De idee is ongetwijfeld prachtig. Wil moeten ons echter goed realise ren dat aan de uitwerking nog zeer vele moeilijkheden zitten en dat juist die beleggingen in aandelen een zeer zwak punt zijn. Ook zrin stn^nde aan delenkoersen zeker niet altfld een ge volg van stijgende dividenden. "öan en ocet Boeiende roman over de strijd in de Stille Oceaan. „Sluipvaart in de Pacific" door kap. it. t.z. Edward L. Beach. Uitgeverij Nieuwe Wieken N.V., Amstelveen. De verraderlijke Japanse aanval op de marinebasis Pearl Harbor bete kende het begin van een zee-oorlog, zoals de geschiedenis nimmer tevo ren heeft gekend. Met de schamele resten van een trotse, maar te lang verwaarloosde vloot bonden de Ver enigde Staten de str(jd aan met een bekwame en goed voorbereide vij and. Hun marine was van slagkracht beroofd en had nog slechts enkele schepen om mee terug te slaan: on derzeeboten. „Sluipvaart ln de Pacific" geeft n levendig beeld van de strijd, die zich onder de watervlakte van de gril lige Stille Oceaan afspeelde. Het is een documentaire in romanvorm, die op realistische wijze successen en ne derlagen. sterke en zwakke momen ten van de schepen en hun bemannin gen tekent. Hoewel uit alles blijkt, aat hier een zee-officier aan het woord is Edward Beach is zelf on derzeebootcommandant is toch de typering van Richardson en Jim Bled soe. respectievelijk commandant en eerste officier op de „Walrus" goed getroffen. De mannen zfön verliefd op dezelfde vrouw en dat leidt tot hevi ge conflicten. Als het schip echter ten strijde trekt worden de tegenstellin gen vergeten. Het boek bereikt een adembenemen de climax als Richardson er met een nieuwe boot op uitgestuurd wordt om af te rekenen met zijn oude vijand, de commandant van een Japanse on derzeebootjager, die vele Amerikaan se boten vernietigde. Een Van zijn slachtoffers was de „Walrus", waar over Jim het commando gekregen had. Tijden een nachtelijke orkaan ontbrandt tussen de twee mannen een gigantisch gevecht onder de Ja panse kust. In geslepenheid zijn zij tegen elkaar opgewassen, maar een Regenkleding en sportkleding met het GIBELINE waarborgetiket is weerbesfendig - zelf-ventilerend - kleurecht 't Is goed! Kijk maar... fis GIBELINE dieper tactisch inzicht geeft tenslotte de doorslag ten gunste van de Ame rikaan. Hoewel „Sluipvaart ln de Pacific" hier en daar wel een beetje technisch is voor leken, is het toch een boeiende roman. Bouwers van een toekomst. „Bouwers van een toekomst" door Ego Larsen. H. P. Leopolds uitge versmaatschappij, Den Haag. Bijna iedereen kent de namen van de uitvinders der bekendste technische wonderen uit de negentiende en twin tigste eeuw. Deze vondsten zijn ge meengoed geworden, zonder welke wij ons het leven niet meer kunnen voorstellen. Ieder modern apparaat is echter door een hardwerkende man, onder dikwijls moeilijke omstandig heden uitgevonden. Tegenover enke le successen staan vele mislukkingen. In „Bouwers van een toekomst" be schrijft Larsen hoe een aantal van de bekendste uitvindingen, zoals de fa bricage van Staal, rubber en dyna miet, de zetmachine, helikopter en vele andere, tot stand is gekomen. In een serie korte verhalen soms biografieën schetst hij de ve le teleurstellingen, die de uitvinders vaak doormaakten voor zij succes hadden. Hy besteedt vooral veel aan dacht aan de uitvinders, die arm en vergeten zijn gestorven omdat ande ren, met meer gevoel voor zakendoen, van hun werk profiteerden. Daardoor heeft hij deze categorie voor totale vergetelheid weten te behoeden. „Naar Haan en Hars" „Naar Maan en Mars" door dr. G. V. E. Thompson. N.V. Uitgeverij „De Kern" Amsterdam. Tegenwoordig wordt er veel gespro ken en nog meer geschreven over reizen naar andere planeten door mid del van ruimteschepen. In vele van de goedkope uitgaven, over dit onder werp geschreven door schrijvers wier fantasie even groot is als hun gebrek aan technische kennis, wordt de in druk gewekt als zou ruimtevaart nu al mogelijk zijn. Dr. G. V. E. Thomp son, voorzitter van de technische commissie van het Brits Interplane tair Genootschap, schetst in zijn „Naar Maan en Mars" de verschillen de aspecten van de ruimtevaart. In een logische volgorde behandelt hij met vele tekeningen en foto's de ver schillende problemen, die zich daarbij zullen voordoen. Zijn conclusie is, dat ruimtevaart weliswaar binnenkort te verwezenlijken is, maar dat nog vele moeilijkheden door de wetenschaps mensen moeten worden opgelost. EISEN VOOR RIJVAARDIGHEID" samengesteld door H. M. W. Westerlaken. Uitgave A.N. W.B., K.N.A.C.. .K.N.M.V. Het aantal motorvoertuigen op de Nederlandse wegen neemt voortdu rend toe en helaas ook het aantal verkeersongelukken. Omdat dit laat ste vaak zijn oorzaak vindt in een niet, of niet voldoende kennen van de verkeersvoorschriften heeft de heer Westerlaken, directeur van het Centraal Bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen, het boekje „Eisen voor rijvaardigheid samenge steld in opdracht van de A.N.W.B., K.N.A.C. en K.N.M.V, Op zeer over zichtelijke wjjze geeft het boekje dat niet alleen bestemd is voor hen die, rijexamen moeten doen, een inzicht in de moeilijkste verkeersre- Sels, zoals het voorrang verlenen en et inhalen. Het beval voorts ge kleurde afbeeldingen van de gangba re verkeersborden en is mede daar door onmisbaar voor hen, die zich in het snelverkeer bewegen. PRISMA PUZZELBOEK voor de Jeugd, door Laurens A. Daane. Uitgeverij Het Spec trum. Utrecht/Antwerpen. Het Prisma Puzzelboek voor de jeugd bevat honderdtwintig kruis woordpuzzels, raadsels, rebussen en zoekplaatjes voor jongens en meisjes die heus niet al tê gemakkelijk zijn. De antwoorden en oplossingen staan achterin. Een uitstekend boekje voor regenachtige vakantiedagen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 9