Iedere Nederlander in de toekomst zijn eigen huis? both Nederland niet aan de kop met de loonsverhogingen NOG STEEDS GEEN WETTELIJKE REGELING VOOR FARMACIE IMKER H. HOFMAN OVER DE WONDERE BIJENWERELD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 JUNI 1956 BETEKENIS VAN NIEUWE REGELING Rijk verstrekt premie en toeslag (Van onze parlementaire redacteur.) Over een poosje zullen dus allen, die voor het eerst een woning zoe ken en z'ü. die hun huurhuis willen verwisselen voor een eigen woning, in een eigen huis wonen Er is een bedrag van 1500.a 2000.— in contanten voor nodig, er moet nog het een en ander georganiseerd worden en met bouwen moet nog worden begonnen, doch dat mag ons niet beletten om met bijzondere aandacht kennis te nemen van de door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ir. Witte, bekend gemaakte regeling ter bevordering van het eigen woningbezit. In elk geval is het een aantrekkelijke regeling en voor zover wij ver namen, bestaat er op dit ogenblik reeds een opvallend grote belang stelling voor. Een aantal personen klopte al by de gemeenten aan om voor de toege zegde faciliteiten in aanmerking te komen. Dat is voorbarig, want hoe wel de regeling formeel op 1 juni is ingegaan, kan zij praktisch nog niet werken, omdat de bemiddelende or ganen, die bij de aanvraag van toe slagen en garanties ingeschakeld moeten worden, nog niet ingesteld zijn. Wat houdt de regeling in een voudige bewoordingen verteld nu eigenlijk in en welke voordelen biedt zij Voor de beantwoording van deze vragen is het nodig te herinneren aan de thans bestaande toestand. Ieder, die een huis wil (laten) bou wen voor eigen bewoning, voor ver huur of voor verkoop, kan een pre mie van het rijk krijgen a fonds per- du. Met andere woorden; men krijgt van het rijk een deel van de bouw kosten geschonken. De grootte van deze premie is afhankelijk van de ca paciteit van de woning. Bovendien kunnen personen van beneden de 50 jaar, die een eengezinshuis voor eigen bewoning laten bouwen, een jaarlijkse bijdrage krijgen van 2% procent van de premie. Tien jaar lang betaalt het rijk deze bijdrage, onder voorwaarde, dat men de wo ning als eigenaar blijft bewonen. Deze bijdrage van 2% procent maakt de aflossing van het geleende kapitaal gemakkelijker en draagt er dus toe by om een tweede hypotheek te verwerven. Veel verder zelfs een gewichtige, in de richting van het eigen woningbezit. De nieu we regeling gaat veel verder! Iemand, die voor eigen bewoning een huis laat bouwen, ontvangt na melijk niet meer 2% procent per jaar gedurende tien jaren, maar daarvoor in de plaats een bedrag ineens, dat varieert van 25 tot 35 procent van de toegekende premie, afhankelijk van de grootte van het gezin van de aan vrager. De leeftijdsgrens, tot waartoe men deze bijdrage kan aanvragen, is voorts verhoogd van 50 tot 65 jaar. Voor de toeslag variërend der halve van 25 tot 35 procent van de Eremie kan men ook in aanmer ing komen, als men een huis koopt, mits men zelf de eerste bewoner is en de aanvraag er voor instuurt bin nen zes maanden na het gereed ko men van de woning. De woning, die men in eigendom wenst te verkrijgen, mag in het al gemeen een bepaalde oppervlakte niet te boven gaan en de stichtingskosten mogen de f30.000 niet overschrijden. In beginsel moet zij minstens vier woon- en slaapvertrekken hebben.- Betere kapitaalvoorziening Het belangrijkste van de nieuwe re geling is wel de verbeterde kapitaal voorziening. Wanneer inderdaad een toeslag op de premie wordt verleend, kan de gemeente zich garant stellen voor de betaling van de aflossingen en de rente van de hypothecaire le ningen. Het rqk heeft de gemeenten daartoe in staat gesteld. Voor deze garantie komen alleen mensen tot 55 jaar in aanmerking en wel omdat men uiteraard de tijd moet hebben om af te lossen. Bepaald is, dat de garantie alleen geldt als de hypothecaire lening niet meer bedraagt aan 90 procent van de netto stichtingskosten, dat zyn de to tale kosten van de te bouwen woning, verminderd met de premie en de toe- Een bruidspaar en zeven anderen werden gedood, toen hun auto by ■Sheffield tegen een autobus botste. Zeven inzittenden van de bus werden gewond. Op de foto ziet men wat er van bei de wagens overbleef na de botsing. Het bruidspaarJohn en Florence Curbish Ley toet ren onderweg van de kerk, waar het huwelijk werd vol trokken. naar hun nieuwe tooning in Sheffield. slag. De looptyd mag niet langer dan 30 jaar zyn. Gesteld, dat de netto stichtingskos ten f 20.000 bedragen wij kiezen een zeer willekeurig voorbeeld dan geldt de garantie tot een bedrag van 90 procent van 20.000, dat is f 18.000. Aangenomen is evenwel, dat men altyd een eerste hypotheek kan krijgen van 60 procent van de netto stichtingskosten. In dit geval is dat dus f 12.000. De gemeente blijft dan garant voor het deel, dat boven de f12.000 ligt tot f 18.000 toe, dat is dus voor f 6000. Men zal dus nimmer moeite hebben met het verkrijgen van een hypotheek ook over deze f 6000, zodat men ln de praktyk steeds kan rekenen op een hypotheek van 60 procent van de netto stich tingskosten (eerste hypotheek) en nog eens de helft, daarvan of met an dere woorden 80 procent van de netto stichtingskosten (tweede hypotheek). Daardoor is tenslotte maar heel wei nig eigen kapitaal nodig. Voorbeeld We zullen dit alles met een voor beeld verduideiyken en kiezen daar voor een derde klasse gemeente dat is het overgrote deel van de kleinere gemeenten in ons land waar iemand, die gaat trouwen, dus voor een gezin van twee personen, een huis laat bouwen van f16.000, inclusief de kosten van de grond, waarin drie slaapkamers zijn en dat geschikt is voor bewoning door zes personen. Het wordt dus wat men zou kunnen noemen „op de ^groei" gebouwd. De man komt in aanmerking voor een bouwpremie, inclusief grondrech ten, van f3525. Daarboven kan hy een eigenbewoningstoeslag krijgen van 25 procent van f3525, of f881 afgerond. In totaal ontvangt hy dus van het ryk cadeau f 4406. De netto stichtingskosten bedragen derhalve f 16.000 verminderd met f4406, dat is f 11.594, of afgerond f 11.600. Hy krygt een eerste hypotheek van 60 procent van f 11.600 of f 6960 en een tweede, door de gemeente gega randeerde hypotheek van nog 30 pro cent van f6960 of f3480. In totaal kan hg dus gemakkeiyk f 6960 en f 3480, dat is samen f 10.440 hypo theek krijgen. Iedere instelling zal hem dit bedrag graag verstrekken. Aangezien hy de netto-stichtings- kosten van 11.600 op tafel zal moe ten leggen om aan zyn huis te komen en hy 10.440 daarvan als hypotheek kan lenen, heeft hy dus zelf 1160 nodig. We hebben de indruk, dat voor een aantal mensen over dit bedrag heen te komen is. Als men voor andere ge- meenteklasen, voor anders samenge stelde gezinnen, voor andere soorten woningen van veel hogere bouwkos ten, soortgelqke berekeningen maakt, dan is het resultaat, dat men zelden de 2000 eigen kapitaal overschrydt en nooit boven de 2400 komt. Maandelijkse kosten Dt klinkt nu wel allemaal heel mooi, zo zal men zeggen. Maar wat kost mij zo'n huis nu per maand Wij houden ons aan hetzelfde voor beeld van het huis van 16.000 en nemen aan, dat men de 1160 eigen geld daarin steekt, zonder daarvan rente of aflossing te berekenen. Dan dient dus de hypotheek en de daarop drifkkende rente in dertig jaar afbetaald te zyn. De hypotheekrente berekend op 33/4 pet, komt dan neer op jaarlijkse annuïteiten van 5,609 procent. De voledlge hypotheek bedraagt, zo zagen we 10.440. Per jaar moet dus worden aif' 1 ----- pet van 1 lasten en onderhoud moet afgel it van 10.440 of rond 585. Aan n onderhoud moet gerekend worden op een gemiddeld bedrag van 115 per jaar, zodat de jaariykse kos ten 700 bedragen en de maandelijk se ruim 58. Ook op het platteland zoveel mogelijk apothekers" Een van de grote vraagstukken, die met de uitoefening van het far maceutisch beroep samenhangen, de wettelyke regeling van de genees middelenvoorziening, was het onderwerp van de openingsrede, Jïie de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappy ter Bevordering der Pharmacie, de heer J. van den Berg, ter gelegenheid van de 101e vergadering van de maatschappy dinsdag te Leeuwarden heeft uitge sproken. „Het wetsontwerp is blijven liggen1 voor een nieuwe regering en een nieuwe Kamer. De tegenstanders der nieuwe wet zullen zich hierover ver heugen. Doch ons stelt dit alles zeer teleur. Niet, omdat onze materiële belangen door het uitblijven van de nieuwe wet ernstig zouden worden fescliaad. Maai' omdat het ons be- roeft. dat Nederland by zyn naburen op het stuk van de farmaceutische wetgeving ten achter is en ons volk er recht op heeft, dat deze achter stand wordt ingehaald. Het verschynen van het verpakte geneesmiddel maakt nadere wettely ke regelingen beslist noodzakelijk. Registratie van en publieke con trole op specialité's zyn in het belang van onze nationale gemeenschap. Ook de in het ontwerp neergelegde regeling voor de geneesmiddelenvoor ziening op het platteland heeft stof doen opwaaien, zeide de heer Van den Berg. Over verschil van inzicht tus sen beide zustermaatschappijen van feneeskunst en farmacie verklaar- e spreker dat men het over drie grondbeginselen eens is: 1. Indien ergens op het platteland behoefte is aan een medicus en deze daar slechts kan bestaan indien hy tevens apotheekhoudend mag zijn, dan moet hiermede rekening worden gehouden. 2. Een optimale farmaceutische verzorging kan alleen door de apo theker worden verleend en niet door de daarvoor niet opgeleide arts. Daarom moet ook de plattelandsbe volking in toenemende mate door apothekers worden verzorgd, overal waar dat mogelijk is. 3. In de wet dienen op duidelyke wijze de terreinen te worden afgeba kend, waarbinnen apothekers resp. apotheekhoudende artsen bevoegd Niet eens zyn wy het vooralsnog over de wijze waarop een en ander moet worden uitgevoerd, zelde de voorzitter, maar liy meende dat het uitgangspunt moet zyn en blijven, dat de bevolking buiten de grote ste den een optimale medische en far maceutische verzorging dient te ge nieten. Sir John Harding, de gouverneur van Cyprus, is op het ogenblik in Lon den, waar hij besprekingen voert be treffende de toestand op het eiland. Men ziet hem hier (met hoed in de handbij het verlaten van het minis terie van koloniën. Achter hem staan een agent van politie en een veilig heidsofficier: gedurende zijn verblijf in Engeland staat de gouverneur 24 uur per dac onder bewaking Tentoonstelling „Zeevaart". In het museum voor het onderwys wordt 22 juni de tentoonstelling Zeevaart" geopend door de heer A. F. Vas Dias, voorzitter van de raad van bestuur voor de zeevaart en voorzitter van de raad van beheer van de Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij. Deze tentoonstelling, die ongeveer een jaar zal duren, is tot stand ge komen met medewerking van de raad van bestuur voor de zeevaart, radio-Holland, Scheveningen-radio, P.T.T., verschillende scheepvaart maatschappijen, sleepdienst, haven bedrijven etc. Hierdoor is een prach tige verzameling materiaal by elkaar gebracht, zodat men b.v. „in natura" net werk en de instrumenten op de brug kan laten zien. Radio-Holland en Scheveningen-radio kunnen via speciaal aangelegde telefoonlijnen naar IJmuiden zorgen voor een rechtstreekse verbinding met een er gens op zee varend schip. Een groot bassin, waarin een ha ven gemaakt is, geeft de gelegenheid de bezoeker te tonen, hoe een schip radiografisch bestuurd kan worden. De jeugd krijgt alle gelegenheid te zien, welke kansen de zeevaart biedt (opleiding stuurlieden, werk tuigkundigen etc.) (Advertentie) KEIZERSTRAAT ROTTERDAM uitgebreide collectie POSITIE ZOMER-JAPONNEN vanaf 58.50 Diaconale zomerconferentie Op „Woudschoten" te Zeist zal van 2527 juni a.s. de 29e diaconale zo- merconterentie gehouden worden van de Federatie van Herv. Diaconieën, onder leiding van ds. H. J. F. Wes- seldyk van Eindhoven. Als referen ten zullen optreden de heren dr. C. Blankenstijn, directeur van de ned. herv. stichting voor kerkelijk sociale arbeid te 's-Gravenhage en ds. A. G. Roeders te Rolde, voorzitter van de Prov. diakonale commissie in Drente, die beiden zullen refereren over: „Hoe brengen wij het diakonaat tot leven in de gemeente"; ds. H. M. Stratingh van Goes, dir. van de ned. herv. stichting voor kerkelyk socia le arbeid in Zeeland, onderwerp: „De diakonie in een veranderde platte landsstructuur" en A. Stoel, assistent personeelchef van de Kon. Hoogovens te IJmuiden, onderwerp: „De zorg voor het individu in het grote be- dryf." Op het programma staan ver volgens de vertoning van „Uit vuur en vlam", de bedryfsfilm van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrie ken in IJmuiden en een voordracht van de heer W. Berkhemer over fragmenten uit boek Samuel met muzikale omlijsting door Rosa Spier. Tenslotte zullen de deelnemers een excursie maken naar de Hoogovens, waarbij de directie hen een lunch zal aanbieden, waarna de conferentie zal gesloten worden in een hyeenkomst in het kerkgebouw van de herv. ge meente van Velsen-Noord. „HELEMAAL NIET GEVAARLIJK" Geen beter weerbericht. „Bijen zijn helemaal niet gevaar lijk", verzekert de 78-jarige heer H. Hofman tot voor kort ae actieve voorzitter van de Algemene Neder landse Imkersvereniging, afdeling Amersfoort. En om te bewijzen, dat deze nyvere diertjes even mak zyn als poesjes, streek hy met de blote hand twee, driemaal langs de ope ning van de bijenkorf, terwijl tien tallen bewoners af en aan vlogen. In plaats van de heer Hofman lastig te vallen, gingen ze rustig op zijn pols en vingers zitten, om zich, aldus de bijenliefhebber, te koesteren in de warmte, die het menselijk lichaam afstraalt. „Ik heb een gezin gehad met zes kinderen" vertelt de heer Hofman. „Toen ze klein waren, moest ik moe der-de-vrouw wel eens assisteren en dat gold ook het ver isselen van de luiers. Laat ik u nu vertellen, dat een nieuwe luier aandoen veel ge- vaariyker is dan met bijen omgaan. Bij de eerste handeling loop je nogal eens een prik van een sluitspeld op, bijen doen je echter, niet het minste kwaad." Vlak naast de bijenkorven van de heer Hofman staat een stoel. Hierin zit de imker soms urenlang zijn pijp je te roken om de bewegingen van de diertjes gade te slaan. „Het is een wondere wereld betoogt de heer Hofman, „je raakt er nooit op uit gekeken. Het gebeurt dan wel eens dat de slaap me overvalt. Minuten lang zit ik dan te dutten en als ik wakker word, kruipen de bijen over mijn hele lichaam, zonder dat er ook maar één zijn angel heeft gebruikt. Ze doen je niets. Alles moet echter zonder zenuwen en met de grootste rust gebeuren. Trekt men zijn hand te vlug weg, of verwondt men een diertje, ja, dan is de nood aan de man, want dan kan het gebeuren dat de hele zwerm eenparig op de „vreemdeling" neerstort en steekt, waar maar gestoken kan worden." Kortwieken Zijn dochter zou men de belang- rykste assistente van de heer Hof man kunnen noemen. Dat bleek ten minste gedurende ons bezoek. Om te voorkomen, dat de koningin uit vliegt teneinde elders een nieuwe zwerm te ver -amelen, moeten de vleugels van het dier eenmaal per jaar geknipt worden. Zoals men op de foto ziet, houdt de imker het raampje met de bijenzwermen uit de korf vast. Wanneer hij de konin gin eenmaal gevonden heeft, komt zyn dochter met de schaar om de „edele vrouwe" te kortwieken. „Ja ren geleden heb ik haar op het hart gedrukt, dat het helemaal niet ge vaarlijk is" zegt de heer Hofman met een glimlach, „ze doet het daar om met ue grootste gemoedsrust." „Weet u, dat er geen beter weer bericht is dan een bijenkorf", ver trouwt de Imker ons tenslotte toe. „Wanneer hier de zon nog schijnt en er geen vuiltje aan de lucht'is, kunnen de bijen de kluts al kwijt zijn, omdat er een onweersbui nadert, die op dat ogenblik nog boven België of Frankrijk hangt." VERBONDSVOORZITTER N.V.V. Sociale problemen besproken De bondsvoorzitter van het N.V.V., de heer H. Oosterhuis, heeft In Am sterdam in zijn openingsrede op de huishoudelijke zitting van het jubi leum-congres betoogd, dat uit de cijfers duidelijk blykt, dat Nederland bepaald niet aan de kop loopt met loonsverhogingen en dat wat betreft de ontwikkeling van dè produktiviteit enerzyda en lonen anderzijds ons land niet ongunstig afsteekt b^ het buitenland. Wy aldus de heer Oosterhuis kunnen daarom het pessimisme van de president van de Nederlandse bank niet delen. Samenvattende concludeerde spre ker, dat overduidelijk blijkt, hoezeer De prijsstabilisatiepölitiek van de regering heeft een gunstig effect ge had, doch het gaat niet alleen om prijsstabilisatie. Eên belangryk punt is de doorbreking van de neerwaart se prysverstarring. Mede gezien de geringe resultaten, die door de over heid op dit punt zijn bereikt, is het N.V.V. er toe overgegaan contact op te nemen met andere organisaties, die belangrijke groepen Nederlandse consumenten hebben georganiseerd, zoals de Nederlandse Huisnoudraad, de Nederlandse Consumentenbond, de centrale der Nederlandse verbruiks coöperaties, de K.A.B. en het C.N.V. Een verdergaande huurverhoging acht het N.V.V. in verband met ons Woningbezit noodzakelijk, niet echter de beschikbaarstelling van dê totale huurverhoging aan de toevallige be zitters van huizen. Onverkort houdt men vast aan de eis van een huur- cgalisatiefonds, ten bate van de ver betering en vernieuwing van ons wo ningbezit. men tracht om de progressieve lijn, die na de oorlog werd gevolgd, om te buigen. Uiterste waakzaamheid blyft daarom geboden. Het N.V.V. houdt vast aan zijn standpunt, da,t de toeneming van de welvaart ook ten goede moet komen aan de werk nemers. V erdelingsvraagstuk Aan het delen van de werknemers in de overwinst in enigerlei vorm, wordt bezitsvorming zeer nauw ge koppeld. Afgezien van de sterke overschatting van de reële mogelijk heden en betekenis van deze maat regelen, zullen aldus spreker vele groepen daarbij vergeten wor den. Hetzij, omdat zij geen spaar kracht hebben, hetzy omdat zij niet werkzaam zijn in winstgevende on dernemingen. Het wetenschappelijk bureau van het N.V.V. is sinds enige tijd bezig de verdelingsvraagstukken te be studeren. Tegen het einde van dit jaar zal de studie gereed komen en in het begin van 1954 zal een afzonderlijk congres daaraan worden gewijd. De sociale uitkeringen werden na de verschillende loonronden dienover eenkomstig verhoogd. Maar de Inci dentele loonsverhogingen, die naast deze algemene verhogingen nog wer den ingevoerd, zijn nimmer doorge werkt in de sociale uitkeringen. Het is noodzakelijk, dat, deze achter stand by de komende maatregelen wordt ingehaald. In dit verband kan nu reeds worden vastgesteld, dat een totale verhoging van 10 redelijk is. In tegenstelling tot de gedachten, die hierover bij net centraal sociaal werkgeversverbond leven, meent het N.V.V., dat de welvaartspositie van de Nederlandse werknemers met kin deren niet zodanig is, dat een ach terwege blyven van de aanpassing van de kinderbijslag bil de gestegen lonen verantwoord moet worden ge acht. Sociale uitkeringen Er moet verder een kinderbijslag wet komen, die ook de zelfstandigen omvat, er ia dringend behoefte aan een weduwen- en wezenvoorziening en de invaliditeitswet is sterk ver ouderd. Teleurstellend is nog steeds, dat er geen oplossing is gevonden voor de controversen, die er in het zie kenfondswezen zijn. Telkens demonstreert zich de on juiste samenstelling van de zieken fondsraad. hetgeen een oplossing van verschillende vraagstukken, met na me die van de honoreringsovereen komsten, niet bevordert. Het wordt dringend noodzakelijk IMKER H. HOFMAN BIJ ZIJN KORVEN. aardsatelliet Duitsland is in staat een kunst matige aardsatelliet te lanceren met een middellijn van 10 a 12 meter en een gewicht van 500 kilo, waarvan de bouw en het oplaten slechts 20 miljoen mark zouden kosten. Dit heeft ir. Rudolf Nebel, uitvinder van de V-2 in de laatste oorlog, tegen over een correspondent van A.F.P. verklaard. Zijn satelliet /ordt tien keer zo groot en zo zwaar die de Ameri kanen en Russen van plan zyn op te laten. Nebel zei dat hij bij de con structie gebruik zal maken van een speciaal synthetisch produkt, waar van de chemische formule geheim wordt gehouden. (Advertentie) Wég die pijn! En in 10 minuten! "AKKERTJES" flitsen Uw klachten wegf het ziekenfondsenbesluit te vervan gen door een wettelijke regeling van de ziekenfondsverzekering. Hierby zou dan tevens de gesplit ste verzekering in een geheel dienen te worden opgevangen en in aanslui ting daarop een verzekering boven de weistandsgrens mogelyk moeten worden gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 8