c: 3 KAPPIE en de BOEVENKAPITEIN ■HflHHI Culturele ontwikkelingskansen voor de plattelandsgezinnen BOLS EEN METSELBIJ BOUWDE HAAR HUIS ACHTER EEN SCHILDERIJ ML Avontuur in de Residentie PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG T TONI 19M ONDER ZEELANDS HOGE HEMEL Moeilijkheden met kleitransport We willen deze lceer iets vertellen over een bU en een schilderij, althans voor zover we een ingelijste wandtekst onder de „schilderijen" rekenen. Een onzer lezers mot z'n gehele gezin en zelfs ook nog de buren zijn er bij betrokken geweest. En voorts nog de meimaand, die het er, dit mogen we wel zeggen, dit jaar heel goed heeft afgebracht. Wat een zon en wat een bloemen. Geen wonder, dat ook tal van insecten zijn ontwaakt en met de zorg voor hun kroost een aanvang hebben gemaakt. Insecten passen niet bijzonder goed in onze menselijke samenle ving en er zijn dan ook bibliotheken vol boeken over de strijd van de mens tegen het insect, waarbij dan de mens soms zo goed als machte loos staat. Ditmaal bond een enkel insect de strijd aan met een aantal mensen, althans zo leek het, en dat heeft het diertje het onderspit doen delven. Had men het beter begrepen, dan was er wellicht samenwerking ge weest met als gevolg een prettig ge voel van natuurbescherming. Het diertje, waar dit verhaal ons van vertelt, was een van de vele soorten wilde bijen. Het draagt de mooie naam van Osmia rufa, dat is: de rode Osmia en men noemt het ook wel: de rode metselbij. Het maakt nestjes van klei in spleten van muren en voorts in allerlei don- BAREND ZWERFMANS kere ruimten. Deze nestjes groeien langzaam; cel voor cel worden ze gebouwd en elke cel volgt eerst, wanneer de vorige is voorzien van stuifmeel met ietwat honing, waar op een ei wordt gelegd. Daarna sluit het insect de eerste cel af met een kleigroep en het uitkomende larf je moet maar zien, dat het volwassen 'komen- bijtje blijft rustig in het spinsel tot het volgend voorjaar haar tijd is gekomen om een nestje te maken. Dan vliegt ze in mei de wijde wereld in en zoekt weer een donkere ruimte. Als gezegd, vrijwel elke ruimte kan er voor dienen, een {)ijp, een fluit, een halfopenstaand ucifersdoosje, een deurslot, een ge weerloop, een plantenstengel, alles waarin het maar donker is kan die nen als tehuis. Het open raam Het parool „slaap met open ramen", „laat frisse lucht toe in uw woning" lokt dan ook wel eens zo'n bijtje naar binnen. In ons geval drong het een slaapka mer binnen door het open raam en ging op zoek. Vlak boven het raam hing de ingelijste wandtekst en juist daarachter werd de be geerde duisternis gevonden èn de nodige (nauwe) ruimte. Tussen het behang van de muur en het papier, waarmee de achter zijde van de lijst'was afgeplakt, toe vallig ook behang. De opgave bleek toch niet gemakkelijk. De brokjes klei moesten tot de zolderkamer worden omhooggebracht. Nu is meestal in de gekozen ruimte wel een steuntje om de eerste cel tegen te bouwen, een bodem of een hoekje, maar zo iets ontbrak achter het schilderijtje. Het diertje bracht nu zolang klei aan tot de kleirichel zelf de nodige ruggesteun bood om er een stuifmeelkamertje tegenaan te Slaatsen, eigenlijk niet veel meer an een muurtje tussen de beide laagjes behang. Daarmee werd dus het schilderijtje tegen de muur ge metseld, een waardig werkstukje voor een metselbij. Intussen behoort bij dit werk een zoemend binnenvliegen en zelfs een genoeglijk brommen tijdens het met selen. Voorts by stoornis een nijdig brommen als verdedlglngs- en af schrikkend raiddel voor de stoordere. En als het raam eens dicht moet een zoemend rondvliegen, wat de mens doet denken aan steken en angels, aan opzwellen en pijn en als daar in se. zodra Hernando op zt)n KUtleflultje geblazen bad, ramen van alle kanten agenten toegestroomd. „Wat hamer!" bromde ka pitein Bull Dozer, ontsteld omkijkend. ,,Dc ben een wormstekige handspaak als daar niet lets is scheef ge gaan! Polltleflultjes! Waar om??" Ongerust zag hij, dat Her nando en Fernando woe dend met de valse bankbil jetten stonden te gebaren temidden van een steeds groter wordende ldom poli tiedienaren. „Ik ben een drijvend ver- vergiet als die krlelkapltein de agenten niet verteld heeft, dat Ik ze valse bank biljetten in hun maag ge splitst heb!" riep Bull Dozer uit. „Nou, dan zijn hier voor ons verder geen zaken meer te doen. Vooruit, mannen, we gaan er als de wiede weerga vandoor!" De mannen lieten zich dit geen tweemaal zeggen. Zij zetten het op een lopen in de richting van hun schip. de trossen los! We gaan e m i a rufa &fniL /ir„rtni ïilli \jJe M<tte Ibij ia 1 orivoltooidj 't geheimzinnig donker een nest wordt gemaakt? Dan komt er een visioen van veel angels en veel ste ken, enz. enz. Zo werd het dier als wesp of bij gedood. Zo werd het schilderijtje van de muur genomen; het nestje liet los van het muurbehangsel en bleef aan de wandtekst vastgehecht, nagenoeg onbeschadigd. Toen kwam de bewondering en riep een briefkaart ons ter plaatse. We kregen de vaste overtuiging, dat, wanneer men maar eerder had geweten, dat het hier een onschade lijk en een zelfs interessant diertje fold, het zeker had mogen blijven ouwen. We hebben prettig samen het fraaie werkstukje bekeken en konden zelfs vaststellen, dat uit dit bouwsel in een zo ongewone omge ving veel viel te leren over de wer king van het instinct onder moeilij ke omstandigheden. Twee-cellen wa ren geheel afgebouwd; in een er van had de bij blijkbaar geen ei gelegd; in het tweede stond het fraai recht omhoog. De derde cel was in be werking, een deel van de muur was reeds gebouwd en tegelijkertijd werd ook reeds de cirkelvormige ingang gereed gemaakt. Pas nadat èn muurtje èn opening klaar waren, zou ook in deze cel stuifmeel zijn gehaald. Eenzaam leven Dergelijke nestjes worden in velerlei soorten door wilde bijen, die niet in volken, maar eenzaam leven, gebouwd. Men moet er maar niet al te gauw bang van zijn, want het is al een heel aan tal, wanneer er tien larfjes groot worden. En daaronder zijn dan nog mannetjes, die geen angel bezitten. Voor ons was er, hoe mal het mag klinken, een prettige kant aan dit drama. Want al speet het ons, dat de nijvere bouwster het leven had moeten laten, er bleef nu een nestje achter in nog onvolkomen staat, zo dat de voortschrijding van de arbeid aan zo'n nestje, dat anders door duis ternis wordt omhuld, nu klaar in het daglicht voor ons lag en wel zo, dat Advertentie het mogelijk was dit geval aan onze lezers door te geven. Het figuurtje spreekt voor zichzelf, als men maar in gedachten houdt, dat het geklemd heeft gezeten tussen twee laagjes, die als zijwanden hebben gediend. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM, 6 juni. Londen 10.6.5V*10.65%, New York 3.82%— 3.8314. Montreal 3.86%—3.8714, Pa rijs 1.0850—1.0860, Brussel 7.65%— f.65%, Frankfurt 91.12%—91.177'a, Zu rich 87.20—87.25, Zürlch (vr. francs) 89.33%—89.38%, Stockholm 73.46%— 73.51%, Kopenhagen 54.99—55.04, Os lo 53.24%—53.29%, Milaan 60.80%— 80.85%, Argentijnse verr. dollar 3.79%3.80% .Japanse verr. dollar 3.76%—3.77%, Turkse verr. dollar 3.79%—3.79%. WVAA'VW^WWVVWW'VWiVW Aan Ida G. M. Gerhardt voor haar gedichtenbundel „Het levende monogram" en aan Bert Schier- beek voor zijn prozagedicht „De blinde zwemmers" zijn de twee poë zieprijzen 1956 van de gemeente Am sterdam elk bedragende f 1000- toegekend. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Verliezen bij internationale soorten Nederland 1955 (3%) Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3%) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 pet. Investeringscertificaten 8 Nederland 1962-64 3 Nederland N.W.S. 2% Ned. Indlë 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Nat. Handelsbank Ned. Handelmij. A.K.U. Bergh's en Jurgens Calvé-Delft Kon. Ned. Hoogovens Unilever Ned. Kabelfabrlek Philips Wilton-Feljenoord Billiton Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart 5 juni 6 juni 91% 91% 96% 96% 90% 90% 92% 92% 91% 91% 92% 95% 95% 9574 96 72% 93% 93% 91% 91% 132 130% 198 197 273% 266% 288 287 346 340 329% 3201. 410 405 b. 300 300 312% '303% 304% 300 311 789% 788% 99% 97% 191% 187% CONGRES IN DEN HAAG Vijfhonderd deelnemers uit alle delen der wereld (Van onze Haagse redacteur) Van oudsher is het gezin het fundament van de samenleving ge weest. Het gezin en de problemen, die het gezin meebrengt, verdienen dus de volle aandacht en geen middelen mogen achterwege gelaten worden om het familieleven te versterken en het gezin de plaats in de maatschappij te verschaffen, die het toekomt. Dat is ook de opvatting, van de in 1947 in Parijs opgerichte, doch in 1948 met haar werkzaamheden aangevangen „Union Internationale des Organismes Familiaux", een vereniging dus, die zich bezig houdt met de gezinnen en met de studie daarvan. Haar arbeid is rechtstreeks op het welzijn van het gezin gericht. Ongeveer 160 instellingen en or ganisaties, verspreid over 25 30 landen, hoofdzakelijk in Europa maar ook ver daarbuiten, hebben zich in de U.I.O.F. verenigd. In Nederland sloten zich aan het ministerie van Maatschappelijk Werk, de Katholieke Bond „Voor het Gezin", de Raad voor de zaken van Kerk en Gezin der Ne derlands Hervoi'mde Kerk en de Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid. De belangstelling voor de activiteiten van de U.I.O.F., die een volstrekt neutrale organisatie is en waarbij an dere Nederlandse instellingen zich kunnen aansluiten, heeft ook de be langstelling van velen in den lande, die hetzij in sociaal opzicht, hetzij wetenschappelijk veel met „het ge zin" te maken hebben. Sedert haar oprichting hield de U.I.O.F. congressen in Parijs (1948), in Rome (1949); in Helsinki (1950), waar de problemen van de gezinszorg besproken werden; in Brussel (1951), waar de financiering van de huisves ting het voornaamste onderwerp was; in Oxford (1952), waar men het ge zinsverband bestudeerde; in Lissa bon (1953), waar men vooral over fezinshulp sprak en in Stuttgart 1955). Op het laatste congres stelde de Nederlandse minister van Maat schappelijk Werk, rar, Van Thiel, voor het volgende congres in Neder land te houden. Zijn idee werd aan- vaard en zo zal van 3 tot 8 septem ber a.s. „Union Internationale des Organismes Familiaux" in Den Haag samenkomen. Men verwacht ongeveer 500 gas ten tot uit de verste uithoeken van de wereld. Nu reeds hebben er 200 in geschreven, waaronder uit Zuid-Afri ka en Nieuw-Zeeland. In de landen achter het ijzeren gordijn toonde men belangstelling en vroeg men inlich tingen. Ridderzaal en paleis De openings, en de sluitingsbijeen komst wordt gehouden in de Rid derzaal de overige zittingen, waar bij het systeem van secties wordt toe gepast, in het voormalige koninklijke paleis aan het Noordeinde. De organisatie -van het congres be rust bij de Nationale Contactcommis sie voor gezinsbelangen. Het is de bedoeling enkele belang wekkende onderwerpen te behande len en wel de culturele ontwikke lingsmogelijkheden voor gezinnen, wonende op het platteland en vakan tiebesteding van het gezin. Wat het eerste onderwerp betreft, denkt men vooral aandacht te besteden aan de belemmeringen en de mogelijkheden voor culturele ontwikkeling door en binnen het verband van gemeen schapsorganen en uit het gezin zelf Voorts zullen hierbij ter sprake ko men de voorbereiding en de scholing van de jeugd met het oog op haar toekomstige taak en beroep; algeme ne culturele vorming gezien uit de verantwoordelijkheid van het gezin, uit de plattelandsorganisaties en uit de gemeenschap. Wat de vakantiebesteding van het gezin aangaat, zal men in de studie betrekken de noodzakelijkheid van vakantie, de huidige mogelijkheden, de psychologische en opvoedkundige aspecten van vakantie in gezinsver band en de bevordering van goede vakantiebesteding door de overheid en sociale organisaties, door vakan tietoeslagen en sparen voor vakantie en door vakantiehuizen voor gezin nen. Uiteraard staan er ook excursies voor de deelnemers op het program ma. Rotterdamse Lloyd Ned. Scheepvaart Unie Stv. Mij. Nederland H.V.A. Dell Mij. Bank van Ned. Gem. 4% Van Bèrkels Fatent Centrale Suiker Kon. Mij. De Schelde N.B. Pennsylvania Anaconda Bethlehem Steel General Motors Intern. Nickel Kennecott Republic Steel U.S. Steel SheU U oinn Tide Water 182% 180 201% 198 196% 192 117% 115% 138% 135% 102% 1023,4 119 116% 204 203 213 24% 24% 72 72% 147 147% 42% 42% 93% 94% 123% 125*4 44 43% 5474 55 79% 7974 44^ 45% PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 126% 123 Breda 1954 101 99 1. Eindhoven 1954 100% 98% Enschede 1954 96 Den Haag 1952 I 122 1. 120 1. Den Haag 1952 II 125 Rotterdam 1952 I 123 1. 120 1. Rotterdam 1952 n 123 L 1201. Utrecht 1952 105 105 ANP—CBS BEURSINDICES 1953 100 Intern, concerns Industrie Scheepvaart Banken Ind. fondsen Algemeen 4/6 5/6 297.49 299.50 295.49 166.19 164.40 162.83 166.71 166.53 163.29 141.32 140.83 140.18 125.65 125.19 123.11 220.68 221.08 218.24 BEURSOVERZICHT. Na een aarzelende opening kregen de verkooporders op de Amsterdamse Effec tenbeurs sterk de overhand en vooral de Internationale soorten leden behoorlijke verliezen. Voorop ging Philips, die tijde lijk zelfs inzakte tot 302, tegen dinsdag 312%. Later volgde een licht herstel tot 304. AKU volgde op de tweede plaats met een verlies van circa 7 punten. Unilever zag zich 4 punten ontgaan en Kon. Olie hield zich nog het beste op 788 (739%). De KNSM heeft een emissie aangekon digd tegen pari. Nu ligt de scheepvaart markt de laatste tijd nogal onzeker en dit bericht dat enkele maanden geleden zeer waarschijnlijk een hausse-motief zou zijn geweest, was er gisteren oorzaak van dat ook op de scheepvaartafdeling de koer sen de benedenwaartse richting Insloe gen. Aandelen KNSM verloren per saldo ruim 6 punten, de overige actieve soorten 3 tot 5 punten lager, alles bij kalme, han del. Ook op de locale industrieafdeling waren koersverliezen veruit in de meer derheid. Aandelen Verenigde Blik, die dinsdag een vijftiental punten prijs moesten geven, noteerden gisteren op nieuw 5 lager op 160. Op deze koers was er echter geen enkele kooporder, zodat men met een laatprijs moest volstaan. De cultuurafdeling trok zich niet veel aan van de flauwe stemming elders, doch aan kleine verliezen viel niet te ontko men. De handel bleef echter uitermate be perkt. Het stemde voorts tot voldoening dat op de staatsfondsenmarkt de rust enigs zins was weergekeerd. Van dringend aan bod was geen sprake en over het alge meen handhaafden de noteringen zich op het peil van dinsdag. Prolongatie 3 procent. 'ZciQfct&L e^toc/ipittas door TJEERD A0EMA De kamer, waarin hij zich bevond was smaakvol gemeubileerd. In een tweetal kasten prijkten de kleurige banden van tal van boeken, in de rechter hoek was een gebeeldhouwde schrijftafel, waarop tussen allerlei bureau-artikelen het in een zilveren lijst gevatte portret van een knap jong meisje stond. Op een oud-Hollandse kast was een tot in alle onderdelen nauwkeurig af gewerkt model van een botter gezet en aan de wanden hingen enkele goe de schilderijen waartussen het blauw van antiek porselein prijkte. De gastheer 'ïad een Chinese sche merlamp aangedraaid, die piet haar warm-rose licht een intieme sfeer schiep. Door een zwijgende knecht waren een fles Bourgogne en twee kristal len glazen gebracht en de heer des huizes had zijn gast een glas donker rode wijn geschonken. „Op uw welzijn", zei hij, zijn roe mer opnemend. ,Ik hoop, dat U mijn onbescheidenheid zult willen verge ven, maar ik heb zo straks toevallig uit het gesprek van uw gezelschap vernomen, dat U uw verjaardag viert. Sta mij toe U daarmede geluk te wen sen, al is het middernachtelijk uur dan al reeds verstreken, en behoort die blijde dag dus weer tot het verle den". Ir. Steensma dankte, glimlachend zijn glas heffend. „De omstandigheden waaronder Ik hier op bezoek ben", zei hij, „zijn zo vreemd, dat ik nog niet in de gelegèn- heid was mij aan U voor te stellen. Mijn naam is Steensma, ik ben scheepsbouwkundig ingenieur". „Het schijnt onbeleefd", zei de gast heer, „dat ik U niet reeds eerder mijn naam heb genoemd, maar ik had mijn bijzondere redenen daarmee te wach ten tot il: rustig met U zou kunnen spreken. Mijn naam is Van Waardenburg, jonkheer meester Jacobus Johannes van Waardenburg. Om U geheel op de hoogte te stellen wil lk er aan toe voegen, dat ik attaché ben aan een gezantschap en met een bijzondere missie naar Holland ben gekomen". Ir. Steensma haalde verlicht adem. Het laatste kwartier had de benau wende gedachte zljh van hem mees ter gemaakt, dat hij met een hem volkomen vreemde man, die heel best krankzinnig kon zijn. in een huis was opgesloten, waarvan hij de straat in de duisternis zelfs niet had kunnen herkennen. De omstandigheden, waaronder hij hier gebracht was, waren zo zonder ling, dat hij zich reeds had afge vraagd of hij zich inderdaad niet in een wespennest had gestoken en wel licht met misdadigers komplotteerde, welker arrestatie ook hem in grote moeilijkheden zou kunnen brengen. De naam van zijn gastheer en diens officiële functie gaven hem althans de zekerheid, dat hij zich in goed ge zelschap bevond. „Ik begrijp", zei de heer Van Waar denburg, zijn gast een kistje havan na's toeschuivend, „dat ik U buiten gewoon nieuwsgierig naar de bete kenis van dit zonderling avontuur heb gemaakt. Wees er verzekerd van, dat ik geaarzeld heb U hierin te betrekken, maar de omstandigheden zijn van dien aard, dat my geen an dere keus werd gelaten. Natuurlijk verwacht U thans van mij een uitvoerige verklaring waarop U alleszins recht heeft en toch zal ik U daarin noodgedwongen moeten te leurstellen. Het tijdstip, waarop U volkomen ingewijd kunt zijn, is nog niet aangebroken. Ik kan thans alleen zeggen, dat ik een beschaafde jongeman zoek, een man van onge veer mijn leeftijd, die voldoende op my lijkt om mij enige tijd ln alle op zichten te kunnen vervangen." „In alle opzichten vroeg Steens ma verbaasd. Hij nam zijn gastheer wat nauw keuriger op en zag dat diens gelaat grote overeenkomst met het zyne vertoonde. Zij hadden hetzelfde ovale, fijnbesneden gezicht, dezelfde rechte neus en bijna ronde wenkbrauwen. Jhr. Van Waardenburg droeg een bril met in goud gevatte glazen en aan zijn linkerhand prijkte een ring met een grote diamant, die flonkerde als hij er mee gebaarde. „Ja", zei deze, „inderdaad in ieder opzicht. Ik zoek een man, die mijn plaats kan innemen en mijn rol zo kan spelen, dat ikzelf voor enige tijd ongemerkt zal kunnen verdwijnen." „En wie zegt U", vroeg Steensma, „dat ik daarvoor de rechte man ben, nog afgescheiden van de vraag of ik daarin zou bewilligen?" „Ik hoop", zei de gastheer, „dat U de rechte man zult zyn, Ik heb trou wens niet de tijd voor een nog betere keuze, stel al, dat er een betere kan didaat te vinden zou zijn, want ik ben het toeval buitengewoon dankbaar, dat U vanavond mijn pad gekruist heeft," „En wie", vroeg Steensma, „wie ft U die waarschijnlijk niet zonder en zo wantrouwend is, wie zegt U, dat ik niet een van uw vijanden ben Wie garandeert U, dat mijn vrienden en ik daar niet juist gezeten hebben en gesproken hebben gelijk wij deden alleen om U te verleiden mij daarna als uw partner te kiezen?" „Dat zal lk U vertellen", zei de heer Van Waardenburg glimlachend. „Allereerst omdat ik voldoende mensenkennis heb om te weten, dat U en uw vrienden geen komedie speelden en bovendien, omdat ik toe vallig ln de eetzaal van dat hotel te recht kwam, waar U mij vanavond heeft getroffen. Niemand ikzelf evenmin wist een kwartier tevoren, dat ik zou be sluiten daar te souperen en toen ik binnenkwam, zat U met uw vrienden reeds aan tafel. Van >een in elkaar gezette vertoning kon dus geen spra ke zijn." „En uw achtervolger vroeg Steensma. „Is dadelijk na mij binnengekomen", antwoordde de heer Van Waarden burg. „Dat was ook een van de rede nen waarom ik dat oude heertje wantrouwde. De mensen, die mjj schaduwen mogen my niet uit het oog verliezen en het Interesseert mij steeds om na myn binnenkomst in café's of hotels de kort na mij bin nentredende gasten te observeren." „Het moet niet prettig zijn", zei Steensma, „in 'n toestand van voort durende vervolgingswaanzin te le ven," De gastheer fronste het voorhoofd. „Was het maar waanzin", zei hij schamper. „U heeft straks zelf kun nen constateren, dat wij gevolgd wer den. Ik verzeker U, dat Het alles bit tere ernst ls." Hij liep naar het raam en gluurde enige tijd door een spleet van het gordijn. „Kijkt U eens even hier", zei hij. „In het portiek hier schuin over staat een man. Ik ben er van overtuigd, dat zijn auto hier in de straat gepar keerd is." „Ik zie niets", zei Steensma naar buiten glurend. „En toch staat er een", verzekerde de heer Van Waardenburg, „maar hy is in dat donkere portiek zelfs voor de voorbijgangers onzichtbaar. Wan neer er niemand passeert kunt U zo nu en dan het gloeiende eindje van zijn sigaret zien. Een geweldige tac tische blunder, meneer Steensma. Het lijkt wel of onze achtervolgers voor het schaduwen mensen,in dienst hebben, die het abc van het vak nog moeten leren. De man, die daar staat is het waarschijnlijk om uw naam en adres te doen. Als U straks naar huis gaat, zal hij U volgen." „Maar waarom?" vroeg Steensma, met een onbehaaglijk gevoel. „Wat heeft die kerel met mij te maken?" „Nu wij contact met elkaar hebben, is U voor mijn achtervolgers een be langrijke figuur geworden", zei de 6 astheer. „Zij kunnen vermoeden, dat r mij op de een of andere wijze be hulpzaam zult zijn en het is daarom voor hen van groot belang te weten wie U is en in hoeverre uw tussen komst hun plannen kan dwarsbomen. Heeft U opgemerkt, dat ik vanavond zelf ook een blunder heb geslagen?" „Het is mij niet opgevallen", zei Steensma1 weer ln zijn fauteuil plaats nemend. De heer Van Waardenburg vulde de glazen en stak een sigaret aan. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 4