PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Koningin bezocht met Luxemburgs vorstenpaar „land in wording" Woest rebellendomein in Algerije omsingeld Jeuiïdgebouw le Brouwershaven door dr. Johanson geopend BILT „Pief Hein" voer langs kranen en baggermolens in IJselmeer BRITSE LERAAR GEDOOD BIJ VUURGEVECHT OP CYPRUS 199e jaargang - no. 133 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 7 juni 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie. 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. VHssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228). Oostburg, Finlandstraat 2. telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 2 GEJUICH IN LELYSTAD Lelystad, de vlaggende hoofdstad van een 54.000 hectare metend rijk van water en van dijkstrepen, ontving gistermorgen met grote hartelijkheid koningin Juliana en de groothertogin en de prins van Luxemburg. De vorstinnen en de vorst waren met snelle hofauto's de twintig kilometer lange Knardijk afgekomenerachter reden drie wa gens met het gevolg. In alle plaatsen langs de Zuiderzeestraatweg van Amersfoort naar Harderwijk hadden "zich de burgemeesters met ambtsketen en vele burgers opgesteld om de vorstelijke personen toe te juichen. De vorstelijke gasten werden in het „land in wording" ont vangen door ir. J. F. R. van de' Wall, hoofdingenieur-directeur van de Dienst der Zuiderzeewerken en door hoofddirecteur ir. K. A. Bazlen. Al spoedig was men verdiept in de kleine moderne expositie ter toelichting op de werken, die thans in uitvoering zijn. In het lichte mu seumgebouwtje waren de vragen niet van de lucht. Groothertogin Charlotte en prins Felix ontvingen ter herinnering aan dit bezoek bor den van Delfts aardewerk, waarop Lelystad in vogelvlucht gereprodu ceerd staat. Na nog eventjes in het dorp te heb ben rondgekeken waar de schoolkin deren met sjerpen en vlaggetjes wa ren aangetreden, ging men aan boord van het koninklijk jacht „Piet Hein", dat het gezelschap vervolgens langs het voltooide dijkvak „U" voerde, waar honderden kranen, graafmachines, baggermolens, zand zuigers, slepers en bakken, bemand met ongeveer 2000 man, bezig zijn de laatste tien kilometer dijk boven water te brengen en af te werken. Het hoge gezelschap gebruikte aan boord van de „Piet Hein" het noen maal. De tocht ging langs de werk- haven in hetvoltooide dijkvak „X" en vandaar om de Zwolse Hoek, naar de Schokkershaven in het Ke telmeer aan de zuidzijde van de Noord-Oostpolder. Schokkershaven De directeur der N.O.P.-werken, ir. A. P. Minderhoud, en de land drost, dr. A. Blaauboerwaren aan llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Prins Bernhard neemt deel aan lunch De behandelende medici heb ben prins Bernhard toestem ming gegeven om heden de lunch in het Huis ten Bosch en morgen het resterende ge deelte van het programma van het bezoek van de groothertogin van Luxemburg en prins Felix mede te maken. lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllM Dortmundse trams botsten op elkaar Meer dan 100 gewonden In Dortmund zijn woensdag twee volle trams met grote snelheid recht op elkaar ingereden, waardoor 103 passagiers werden gev.ond. De mees te gewonden konden n? verbonden te zijn hun weg vervolgen. Het ongeluk deed zich voor op een gedeelte waar de trambaan over en kel spoor Loopt. De bestuurder van een der twee tramstellen had niet op het voorgeschreven punt op de ande re tram gewacht. Sjeik Abdulla Mubarak van Koeweit brengt op het ogenblilc een tiendaags bezoek aan Engeland. De sjeik die een oom is van de heerser over het Britse olieprotectoraat, in de Perzi sche Golf bij het verlaten van een duikboot op de basis te Portsmouth. Sjeik Abdulla is het hoofd van de ■pu blieke veiligheidsdienst in Koeweit. de kade ter begroeting aanwezig. De kade en de omgevende dijken wa ren dicht bezet met honderden school kinderen uit de dorpen Ens en Na- gele. Zij waren allen met oranje, rood-ioit-blauwe en andere vlagge tjes getooid. Toen de „Piet Hein" aan de kade van Schokkershaven meerde, klonk een sterk gejuich op en op drie plaatsen tegelijk zette men het Wilhelmus in. Koningin Juliana wuifde de veleaanwezigen, onder wie honderden die enige uren hadden gevonden om de landarbeid te onderbreken, hartelijk toe. Daarna' volgde een snelle tocht {>er auto door. de met rijke oogst be- aden velden naar de openlucht-mo dellen van het Delfts Waterloop kundig Laboratorium onder Mark nesse, dat 85 ha grond langs de boorden van het Vollenhovemeer be slaat. Prof, ir. J. Th. Thijsse, ir. E. W. Bijker, ir A. J. Hoekstra en ir. D. Gersie leidden de vorstelijke be zoekers rond bij de modellen van de Nieuwe Waterweg en 't Haringvliet. In het eerste model wordt gezocht naar de juiste vorm van de nieuwe Botlekhavens met het oog op aan- zanding en aanslibbing; in het twee de model worden vraagstukken om trent afdamming en het leggen der 17 uitwateringssluizen van zestig meter lengte elk bestudeerd. Koningin Juliana, groothertogin Charlotte e*1 prins Felix bezichtig den de modellen met intensieve be langstelling. Drie kwartier na aan komst in het laboratorium vertrok ken zij naar het ryk bevlagde Zwol le. Daa- werd een kwartiertje door di stad gereden onder hartelijke toe juichingen van de inwoners. Met de k ninkliikc Irein vertrokken de vor stelijke gasten en hun gezelschap om precies vier uur naar Amsterdam. Beer verwondde jongen bi dierenpark In het dierenpark te Amersfoort is dinsdagavond omstreeks zeven uur de negenjarige Evert K. uit Amster dam en leerling van een school voor buitengewoon lager mderwijs al daar. door een beer gegrepen en zeer ernstig gewond. De knaap had samen met 'n vriend je kans gezien de achterzijde van de berenkuil te bereiken. Dat gedeelte is voor het publiek verboden en voor zien van zware afrastering. De jon gens hadden stokken bij zich om de beren te sarren. Op een gegeven ogenblik kwam Evert te dicht bij de kóoi. Een beer stak zijn poot door de tralies en raakte de jongen aan het linkerbeen, dat geheel werd openge haald. In ernstige toestand is de knaap overgebracht naar het zieken huis „De Lichtenberg" te Amers foort. Hond beet 170 hanen dood Bij een landbouwer aan de Over- bekerweg te Zwartebroek, onder de gemeente Barneveld, heeft een hond dinsdagavond 170 hanen dood gebe ten. Geen Franse wapens naar Midden-Oosten Franse troepen zijn woensdag een grote operatie "begonnen in de heuvels aan de voet van de Kabvli- sche bergen in Oost-Algerië, een van de onherbergzaamste gebieden van het land. Een uitgestrekt ge bied ten zuid-oosten van Tizi Ou- zou, waar geen Franse soldaat zien in het afgelopen half jaar meer heeft vertoond, is door tanks en Alpenjagers omsingeld. Functionarissen geloven dat ben den opstandelingen in dit gebied, dat nu uitgekamd zal worden, hun hoofdkwartier hebben. Bij een zuiveringsoperatie te Boufarik, 35 km ten westen van Algiers, hebben militairen en poli tie woensdagochtend 400 verdach te Mohammedanen aangehouden. Een jonge Europeaan, is door Franse troepen neergeschoten !ij- dens een korte schermutseling met een bende opstandelingen. Hetzelfde lot zou hem getroffen hebben als men hem levend gevan gen genomen had. Mallot was op 22 mei door een krijgsraad bij verstek ter dood veroordeeld. De 27-jarige Maillot, een voormalig Franse officier-kandidaat, en heel zijn leven communist, veroorzaakte op 4 april een ^ensatie door een vrachtwagen vol vuurwapens naar de rebellen te rijden en de lading aan hen over te geven. Hijzelf voegde zich bij de opstandelingen en later gaf hij voor zijn gedrag een verkla ring in een pamflet, waarin hij zei dat hij de „verlangens van zijn partij" opvolgde. Het Franse kabinet heeft woensdag besloten tot een verbod van de uit voer van alle kleine wapens naar de landen van het Midden-Oosten, met inbegrip van Israël Premier Mollet had dinsdag tot de NaConale Verga dering gezegd: „Er zullen gcon wa pens die tegen Frankrijk kunnen worden gebruikt, near dat dee! van de wereld worden vervoerd". In het hoofdstedelijk stadion werd woensdagavond de voet- balwedstrijd NederlandSaar- M land gespeeldwelke eindigde in een 32 overwinning voor f§ de Nederlanders. De foto geeft een beeld van het moment dat het derde Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Wilkes, na- dat Lenstra hem de bal had toegespeeld, v.l.n.r.: Borcher- ding (S),Keck SWillces (N) p en achter hem Lauck (S). Voor verslag van de wedstrijd zie pagina 9) Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllï Tito vond in Moskou „volledig begrip" Tweeduizend bezoekers op receptie President Tito van Joego-Slavië, die een staatsbezoek brengt aan de Sowjet- Unie, verklaarde gisteravond, dat hij „volledig begrip" had gevonden tij dens zijn besprekingen met de Russi sche leiders. Tito zei dit tijdens een schitterende receptie, die te zijner ere in ,het Kremlin werd gegeven door; Sowjet-president Kliment Worosjilow. „Wij ondervonden geen moeilijkhe den bij het vinden van gemeenschap pelijke standpunten .vooral met be trekking tot onze onafhankelijkheid, onze soüvereiniteit en de onafhanke lijkheid van onze politiek", aldus Tito. Meer dan duizend personen, onder wie Russische regeringsautoriteiten en leden van het corps diplomatique, wa ren op de receptie aanwezig Succes voor Stevenson bij voorverkiezing in V.S. Stevenson, een der Amerikaanse de mocratische kandidaten voor de be noeming tot presidentskandidaat bij de verkiezingen in november, heeft zijn tegenstander Kefauver verslagen bij voorverkïezingen in de staat Cali- fornië. De uitslagen van 16.016 van de 24.144 kiesdistricten luiden: Stevenson 621.019 stemmen, Kefauyer 376,354 stemmen. President Eisenhower, die geen repu blikeins tegenstander of mededinger tegenover zich had. haalde 611.944 stemmen. Stevet.son zal hiermee 68 volledige conventie-stemmen krijgen, waardoor djn nationale totaal op 375 is gebracht tegen Kefauver 164, na zijn overwin ning in Montana. LEERLINGEN MOESTEN DEKKING ZOEKEN Vrees voor terroristen zelfs bij Ver. Naties Vier Cypriotische terroristen hebben gisteren in Limassol een Engelse leraar aangevallen, nadat deze op de Hogere Burgerscholen was aangekomen om de leerlingen eind-examens af te nemen. De leraar, Thomas Milrea, trok een revolver te voorschijn en schoot terug. De hele scène had veel weg van een wild-west vechtpartij, die Onrust op Ceylon over taaidebat Nu in het Ceylonese Huis van Af gevaardigden het debat begonnen is over het wetsontwerp om het Singa lees tot nationale taal van het land te verklaren, zijn de gemoederen op deze eilandstaat weer in alle felheid opgelaaid. En groot percentage van de be volking spreekt namelijk Tamil en verzet zich met hand en tand tegen het voornemen van de regering om het Singalees tot nationale taal te maken. Bij verscheidene relletjes werden dinsdag reeds een dozijn mensen ge wond. De politie opende in het Pet- tah-district, dat een centrum van anti-Tamilbetogingen is, het vuur op demonstranten, die een vrachtwagen wilden vernielen en de chauffeur wi'^en molesteren. Hierbij werden twee mannen ernstig gewond. Te Hunupitiya, dat 40 km van Co lombo ligt. brachten extremisten een posttrein tot ontsporing. Hierbij werd echter niemand gewond. Singalees sprekende groepen beto gers vielen voor het Huis van Afge vaardigden een menigte Tamil spre kende Ceylonezen aan. die daar een demonstratie van lijdelijk verzet hadden georganiseerd. tientallen leerlingen bij de ingang van de school deed wegduiken voor het zoeken van dekking. De leraar viel tenslotte dodelijk gewond neer onder het oog van zijn leerlingen en het extremistische ,executie-peleton" ontsnapte in het volle daglicht. Milrea een examinator van het on- derwijs-departement van Cyprus, was naar Limassol gegaan uit zijn woonplaats Larnaca, om 200 jongens de eind-examens in het Engels af te nemen. Hij is de vijfde Engelse burger, die in veertien maanden van terreur door de anti-Britse ondergrondse-bewe- ;ing is gedood. Drie van iien werden iet slachtoffer van deze terreur in Limassol. >p last van de Britse autoriteiten moeten, wegens deze aanslag, alle plaatsen van vermaak in Limassol die het eigendom van Griekse Cypri oten zijn, tot nader order van zons ondergang tot zonsopgang gesloten zijn. Bij alle ingangen van 't hoofd kwartier der Verenigde Naties is gisteren de bewaking verscherpt nadat een anomieme telefonische waarschuwing %vas ontvangen dat Cypriotische extremisten van plan waren de gebouwen op te blazen. Verteld werd dat Griek se Cyprioten een bom wilden plaatse, ergens in de ultra-moder ne groep gebouwen. Na ontvangst van de waarschuwing bleef men normaal werken op het secretari aat, waar 3300 personen in dienst 'zijn. Dinsdagavond heeft de gouverneur van Cyprus, sir John Harding, die voor overleg in Londen is, tegenover parlementsleden verklaard, dat hij op het volgende aanstuurt: Geen onder handelingen met de verbannen aartsbisschop Makarios, straffer mi litair ontreden en binnen drie maan den nieuwe onderhandelingen met Cyprische leiders. GESCHENK VAN ZWEDEN Zweedse en Nederlandse kerkelijke autoriteiten aanwezig In Brouwershaven is woensdagmiddag onder belangstelling van Zweedse en Nederlandse kerkelijke autoriteiten het nieuwe jeugdgebouw, een ge schenk van Zweden door bemiddeling van de stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, officiëel geopend. Slechts een drietal jeugd huizen van dit type werd door de Zweden na de ramp ter beschikking van getroffen gemeenten gesteld. Voor Brabant werd dit Dinteloord en Wer kendam. terwijl Brouwershaven als geschenkplaats voor Zeeland werd uit gekozen. Naast vele genodigden was aanwezig dr. J. Johanson, voorzitter van dc commissie der Zweedse kerken, terwijl ook de quaestor-generaal van de Ned Herv. Kerk mr. F. J. Brevet, van zijn belangstelling bljjk gaf. Om drie ui verv/elkoinde de pre sident van de kerkvoogdij, de heer O. van Nieuwenhuize. de vele genodigden en eaf direct het woord aan dr Joan- son. die in het Engels de openings toespraak hield Niets is te vergelijken met de zee zo ving spreker aan, die zelf uit een zeevarende familie stam mend, zéwel de vriendschap van de zee waardoor we andere landen leren kennen, als de /ijandschap er van zei te kennen. De kinderen in Zweden kennen niet alleen de stormnachti schooi van de Nederlandse strijd tegen het water, zo vervolgde de Zweedse predikant. Zo stond in februari 1953 Zweden naast Nederland en het jeugd huis van Brouwershaven zal een mo nument van deze hulp zijn. Eresaluut. Hij sprak zijn goede wensen voor de stad en de kerkelijke gemeenschap uit en bracht de groeten over van de commissie der Zweedse kerken, die van hun eigen land, maag leren op. den schenkers yan het huis zijn. Hij wenste Gods zegen toe op alles, wat er in het jeugdgebouw geschieden zal. De secretaris van de stichting Oecumenische hulp, dr. O. W. Heldring, sloot zich namens deze stichting bij de goede wensen aan, er op wijzend, dat het gebouw tij delijk als kerk zal worden gebruikt en zo ook zeer aan zijn doel zal be antwoorden. De heer Van Nieuwen huize dankte allen, die bij de bonw betrokken waren en sprak de wens uit, dat de jeugd mag worden op gevoed in alle christelijke en maat schappelijke deugden. Spreker bracht een eresaluut aan 't Zweed se volk, dat de woorden van Chris tus „Draagt elkanders Lasten" in de praktijk heeft omgezet. Aan dr. Johanson bood hij namens de kerkvoogdij een aquarel aan voor het interieur der grote kerk, een ge schenk, dat later met de handtekenin gen van alle aanwezigen bij de ope ningsplechtigheid werd versierd. De heer Van Nieuwenhuize dankte ver der de voormalige predikant van Brou wershaven, dr. J. Sperna Weylana, thans te Rotterdam. In zijn dankwoord betrok sprekei nog de gemeente Brou wershaven, die gratis de grond voor het gebouw aanbood. .(Vervolg op pag. 2). Tijdens de ledenvergadering is woens dag in Amsterdam herdacht, dat veertig jaar geleden de „Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum" werd opgericht. Het weer in Europa Stockholm, licht bewolkt Oslo, licht bewolkt Kopenhagen, zwaar bewolkt Aberdeen, licht bewolkt Londen, zwaar bewolkt Amsterdam, half bewolkt Luxemburg, regenbui Parijs, licht bewolkt Bordeaux, zwaar bewolkt Grenoble, onweer Nice, licht bewolkt Berlijn, geheel bewolkt Frankfort, half bewolkt München, onweer Ziivich. zwaar bewolkt Genève. zwaar bewolkt Locarno, zwaar bewolkt Wenen, half bewolkt Innsbruck, zwaar bewolkt Rome, onbewolkt Ajaccio. half bewolkt 21 gr. 17 gr. 17 gr. 14 gr. 18 gr. 20 gr. 17 gr. 20 gr. 18 gr. 22 gr. 24 gr. 17 gr. 24 gr. 26 gr. 25 gr. 23 gr. 25 gr. 28 gr. 29 gr. 28 gr. 26 gr. DE VERWACHT... Veranderlijke bewolking met slechts enkele verspreid optredende buien. Matige tot vrij krachtige zuidweste lijke wind. Iets lagere middagtempe- raturen dan gisteren. ZON EN MAAN. 8 juni Zon op 4.23 onder 20.59 Maan pp 3.55 pndet 20.41

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1