PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Jozef Stalin had ook Molotow en Mikojan willen liquideren" Vierhonderd rebellen in Algerije gedood Schouwse westhoek verwacht weer van toeristen een VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING OVER DE SAARKWESTIE Vand aag. 199e jaargang - no. 131 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 5 juni 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie. 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g, 2228); Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zlerikzee, N. Bogerdstraat 24, telef. 26. TEKST WAS FELLER DAN MEN EERST DACHT Amerikanen publiceren Kroesjtsjews rede; afschriften naar communisten Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft maandag een document van 25.000 woorden gepubliceerd, dat een „versie" wordt genoemd van de tegen Stalin gerichte rede, die partijsecretaris Kroesjtsjew op het twintigste congres van de Sowjet-Russische communis tische partij te Moskou heeft gehouden. Volgens het thans gepubliceerde stuk heeft Kroestsjew in de bewuste rede o.m. verklaard, dat „het niet uitgesloten was, dat de kameraden Molotow en Mikojan, als Stalin nog enige maanden aan het bewind was gebleven, waarschijnlijk op dit congres geen redevoeringen hadden ge houden. „Stalin was klaarblijkelijk van plan, de oude leden van het Politieke Bureau uit de weg te ruimen. Vaak verklaarde hij, dat de leden van het politieke bureau door nieu we mensen moesten worden vervangen..*. Wij kunnen aannemen, dat dit ook een aanwijzing was voor de toekomstige liquidering van de ou de leden van het politieke bureau en op deze manier een dekmantel voor alle schandelijke daden van Stalin, daden waarover wij het nu hebben", aldus Kroesjtsjew. Het Amerikaanse ministerie zegt niet te kunnen instaan voor de au thenticiteit van het stuk, dat het gekregen heeft uit „vertrouwelijke bron. Door 't te publiceren wil het ministerie het document „voor zich zelf laten spreken". De tekst is in Washington uitgege ven in de vorm. van een document, dat door Moskou naar de communis tische partijen aan de andere zijde van de oceaan werd gestuurd. Kroesjtsjew beschuldigde Stalin in zijn rede onomwonden van het uit oefenen van „massaterreur" en het vermoorden van „vele duizenden fat soenlijke en onschuldige communis ten". Stalins pogingen om een „su permens" te wezen grensden volgens Kroesjtsjew aan het waanzinnige. Een van de bloedigste blunders van Stalin gedurende de oorlog zou zijn Hoffelijkheid Het woord hoffelijk heeft in de Nederlandse taal een prettige betekenis meteen licht bij smaakje. Men vindt het wel. aantrek kelijk en prijzenswaardig, wanneer mannen en vrouwen zich hoffelijk gedragen, maar hoffelijkheid is slechts een uiterlijke vorm. Mensen kunnen zeer wel hoffelijk zijn, zonder dat ze daarvan iets menen en anderen die een tekort aan hoffelijkheid de monstreren, munten dikwijls uit door oprechtheid. Dat is het bijsmaakje van het woord hoffelijk. In België begint men thans een campagne voor de hoffelijkheid. De scholen worden er in betrok ken en vele instanties zullen meewer ken aan de bevordering van de hof felijkheid. Dat doet men mede met het oog op de grote wereldtentoon stelling, die straks honderdduizenden buitenlanders naar Brussel en ver moedelijk ook naar het overige België zal trekken. De vreemde gasten moeten het Bel gische volk leren kennen als een hof felijk volk, dat zijn gasten weet te eren. Dan zullen die gasten later gaarne in België terugkeren en er kan een blijvende goede relatie ontstaan. Op die wijze bereikt men via de hoffelijkheidscampagne een tweeledig doel. Men brengt aan ou deren en jongeren een grotere mate van wellevendheid bij en men verste vigt de relaties met het buitenland. Het gaat hier om een gelukkig denkbeeld, dat ook in andere landen navolging verdient, on danks het bijsmaakje van het woord hoffelijkheid. Zij bijvoorbeeld in Ne derland, waar de hoffelijkheid zeker nog wel een tikkeltje opgevoerd kan worden. Men zie bijvoorbeeld naar de hoffelijkheid in het verkeer. Op de spitsuren is in de. steden elke vorm van hoffelijkheid verdwenen. In de meeste steden kan men dan bij auto bushaltes de mensen zien samen drommen om toch maar zo snel mo gelijk in de bus te dringen. Bij de treinen is het nog erger. Daar is het gewoei van de binnendringers vaak zo groot, dat andere treinreizigers nauwelijks kunnen uitstappen. Men sen, die zich per fiets van kantoor of fabriek naar huis begeven ont plooien ware wielrennerscapaciteiten en automobilisten wringen zich door en langs verkeersfiles alsof een en kele minuut tijdwinst hun leven met een minuut zou verlengen. Het is blijkbaar onbekend, dat men hoewel men haast heeft, toch hoffe lijk kan zijn en rekening kan houden met zijn medemensen. Wij volstaan met dit enkele voor beeld. Ook op vele andere terreinen des levens zou de hoffelijkheid in Ne derland opgevoei-d kunnen worden. Het Belgische denkbeeld is waarde vol, vooral omdat Nederland evenzeer als België priisstelt op goede relaties met buitenlandse toeristen en zaken mensen I bevel geweest zijn om tegen de opinie van het Sowjetopperbevel in te pogen tegen het einde van 1942 de nazitroepen in Charkow te omsinge len. In dit offensief sneuvelden vele duizenden Russische soldaten. In het begin van zijn rede merkte Kroesjtsjew op, dat er tijdens eerder gehouden congreszittingen reeds veel gezegd was „over de cultus van het individu en over de schadelijke gevol gen daarvan". Hij riep uit, dat er onder Stalins be wind „smerige dingen" gebeurd wa ren. Stalin had volgens hem de bloedige zuiveringsprocessen uit de dertiger jaren gebruikt om zijn eigen dictatoriale macht te consolideren ten koste van het leven van duizenden goede kameraden „vele duizenden fatsoenlijke en onschuldige commu nisten tengevolge van het feit, dat allerlei lasterlijke „bekentenissen" aanvaard werden als bewijsmateriaal en tengevolge van de praktijk de mensen bekentenissen tegen henzelf en beschuldigingen tegen anderen af te dwingen", aldus Kroesjtsjew. Aandere belangrijke punten uit zijn rede waren: dat Stalin aan de vooravond van de tweede wereldoorlog „vrijwel de volledige liquidatie" gelastte van bijna alle militaire leiders der Sowjetkrachten, die werkelijke oorlogservaring in Spanje en het Midden-Oosten hadden opgedaan. Hij „vernietigde" vele militaire commandanten en politieke wer kers in de periode van 19371941 tengevolge van zijn persoonlijke achterdocht en door middel van vele lasterlijke beschuldigingen". De voormalige Britse premier Sir Winston Churchill waarschuwde Sta lin „persoonlijk" in 1941, dat de Duit sers zich opmaakten de Sowjet-XJnie aan te vallen. „Stalin sloeg geen acht op deze waarschuwingen", aldus Kroesjtsjew, „en wat erger is, Stalin gelastte, dat geen geloof moest wor den gehecht aan inlichtingen van de ze soort...." Kroesjtsjew gaf Stalin indirect de schuld van de dood van tienduizenden Russische soldaten, die in de tweede wereldoorlog gesneuveld zijn. Hy zei- de verder, dat door toedoen van de dictator de Sowjet-TJnie niet beschik te over voldoende tanks, artillerie, vliegtuigen en dat „wij zelfs niet over voldoende geweren beschikten". Toen een groep doktoren ervan be schuldigd werd, in 1952 een aanslag op Stalin's leven te hebben beraamd, droeg Stalin de geheime politie op, „te ranselen en steeds maar te ran selen" ten einde bekentenissen te krijgen. Ook zou Stalin in 1948 op zettelijk en kunstmatig het .conflict tussen de Sowjet-Unïe en Joego-Sla- vië hebben opgeblazen. Stalin zou tegen Kroesjtsjew gezegd hebben: „Als ik mijn pink beweeg zal er geen Tito meer zijn. Hij zal ten val komen" Kroesjtsjef voerde dit aan als voor beeld van Stalin's grootheidswaanzin. FRANS-DUITSE BESPREKINGEN Adenauer: „Het heeft veel geduld gevergd" „Frankrijk en West-Duïtsland heb ben volledige overeenstemming be reikt over alle hangende vraagstuk ken". Dit heeft de Westduitse bonds kanselier, dr. Adenauer, maandag avond na zijn besprekingen met de Franse premier Guy Mollet, over de Saarkwestie verklaard. „Het heeft veel geduld gevergd", zo voegde Adenauer er aan toe. De conferentie duurde ne gen uren. Volgens een lid van de Duitse dele gatie is voor een of twee kwesties van ondergeschikt belang nog geen defini tieve regeling bereikt, met name het vaststellen van de tol voor het Moe zelkanaal. Voor een regeling van deze kwestie zou men deelneming van Lu xemburg nodig achten. Uit conferentiekringen is vernomen, dat bij het begin van de maandag ge voerde Frans-Duitse- besprekingen, waaraan ook de ministers van buiten landse zaken der beide landen hebben deelgenomen, hoofdzakelijk gesproken is over een voorstel ori als datum voor de definitieve economische inlijving van het Saargebied bij Duitsland 1 ja nuari 1960 vast te stellen. Mollet vertelde Adenauer, aldus ver nam United Press van Westduitse zij de, dat Kroesjtsjew verklaard liad: „Wij zien liever 17 miljoen Duitsers in hun huidige situatie dan 70 miljoen Duitsers in een herenigd Duitsland, zelfs indien dit geneutraliseerd is." Mollet zou Adenauer ook hebben meegedeeld, dat de Sowjet-Unic een volstrekte tegenstander is van de westeuropese politieke integratie en het Euratomproject voor het vredig ge bruik van atoomenergie. üe Joego-SldVische president, maarschalk Titois met zijn vrowv voor een staatsiebezoele van drie weken aan de Sowjet- {1 Unie in Moskon aangekomen. H De foto laat zien hoe Tito na =z H zyr. aankomst in het Moskouse M centrale stati n een rede hield h voor diverse microfoons. Geheel ee links op deze foto Nikolai Foei- gamin, achter Tito staat diens vrouw, naast haar Kroesjtsjew ee en rechts (met hoedmaar- schalk Worosjüow. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf Turken plunderden in Famagusta Rond een begrafenisstoet van Turkse Cyprioten is maandag in de Griekse wijk van Famagusta een ware plundering ontstaan als wraak voor de dood van een Turks- Cypriotische politieman. De 22-jarige Turks-Cypriotische politieman Ali Salih was zaterdag door Griekse Cyprioten gedood. Maan dag wërd hij begraven en tijdens dé terugtocht begonnen de deelnemers aan de begrafenisstoet opeens de ou de stadswijk in Famagusta, waar het Griekse leven geconcentreerd is, te plunderen. Ruiten werden verbrijzeld, wagens omvergeworpen, de twee grootste winkels van de wijk werden in brand gestoken.' Onmiddellijk werden Britse militai ren en de vrijwillige brandweer van Famagusta gealarmeerd. Toen zij echter in de oude stad aankwamen, bekogelde de razende Turkse menigte hen met stenen. Sir John Harding de Britse gou verneur van Cyprus dook gisteren te Londen in een serie kritieke bespre kingen over de toekomst van Cyprus tegenover een achtergrond van stij gende openbare druk om de onderhan delingen met de leiders van Cyprus te heropenen. De korte ineengedrogen veldmaar schalk wordt omringd door sommige van de meest strikte veiligheids maatregelen, die ooit in Engeland zijn genomen. Zes detectives van Scotland Yard, gewapend met automatische pistolen, volgen hem dag en nacht. Aan niemand worden bijzonderheden meegedeeld, wag.r hij heen gaat of waar hij verblijft. „President" sloeg op de vlucht De Franse offensieven in het gebied van Bibans en in dat van Guergour, ten zuidoosten van Al giers, die vijf dagen geleden be gonnen, hebben volgens Franse functionarissen een gebied van 200 vierkante kilometer bevrijd van controle door de opstandelingen. Veel inwoners zijn naar de Franse zyde overgelopen. Volgens onbevestigde berichten zijn bij deze operaties, de grootste sedert de Algerijnse opstand derhalf jaar geleden begon, 400 rebellen gesneuveld. De opstande lingenleider in 't betrokken gebied een voormalige sergeant van de Franse strijdkrachten, die zichzelf is het 40 jaar geleden, dat jj§ H de Engelse kruiser „New Hampshire" met een som geld van 100.000.000 pond aan e= boord in de omgeving van de H Orkney-eilanden op geheim- zinnige wijze verging. Veld- maarschalk H. Kitchener H berucht als leider van de En- gelse strijdkrachten in de Boe- renoorlog" en een groot ge- n H deelte van de bemanning kwa- men hierbij om het leven. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï „STAMGASTEN" BLIJVEN TROUW Verhoging van de tramtarie- j ven in Braziliëwas voor een fj groot aantal studenten aanlei- ding om naar Rio de Janeiro ti i komen en daar maar liefst 60t 'ramwagens te vernielen. Op de. g §1 foto zien we, hoe de studenten l '\un misnoegen ov een van de i H 1ramwagens tot, uiting brengen. ill!llllllllllllll!!llllllllllll!llll!llllllllllllllllllllllllll!llllllll!lllllllllll|lli Vakantiespreiding is ook hier echter dringend noodzakelijk Hoewel eind mei zonnige zomerdagen en maartse buien elkaar afwisse len, zodat het weerbericht veelal „ver anderlyk weer" voorspelde, heeft de Schouwse westhoek zich gereed gemaakt om de stroom toeristen deze zomer te ontvangen. Honderden stamgasten uit de randstad Holland en België blijven ook in 1956 hun eenmaal gevonden vakantiehoekje trouw, en hebben in Renesse, Haamstede of Burgh plaats besproken. Wat dat betreft, behoeven de plaatsel ijke V.V.V.'s geen propaganda meer te maken; klemmender echter is de vraag hoe er een mogelijkheid gevon den kan worden in voor- en naseizoen toerisme in dit gebied te verkrij gen. Mag in andere delen van ons land logies in de Westhoek vroeg voor de vakantiespreiding al een dringen- de eerste week in augustus. Zolang de voorwaarde zijn voor het wel- een intensieve propaganda voor va- slagen van een goed' seizoen, op kantiespreiding uitblijft, zal de c~'Schouwse Westhoek alleen in de schoolvakantie een hoogseizoen heb ben en voor de rest een verdwaal de toerist kunnen opvangen. Overbo dig'te zeggen, dat, hoezeer de hore- caf-bedrrjven ingenomen zijn met drukke weken, een spreiding over meer maanden een aangename fac tor zal zijn. zowel voor gastheer als gasten. Ondanks dit pessimistische ge luid zal ook dit jaar de vakantie ganger de ongerepte duinen en aanplant van de Westhoek kun nen bewonderen. Er zyn plannen heid om vakantiegangers niet teleur te stellen. Het landelijke congres in 1948 gevolgd door dat van 1954 om met klem te adviseren voor 15 juli en na 1 september met vakantie te gaan, sorteerde weinig effect. Een verzoek van een Schouwse V.V.V. op het recente congres van de A. N. v. V. om deze gehele materie aan de orde te stellen werd, helaas, afge lezen, zodat men niet uit de impas- 3 geraakt is. Een frappant voor beeld is het Goese gezin met vier niet-leerplichtige kinderen, dat om om op bepaalde plaatsen reeën en herten ,;Uït te zetten", de vogel stand blijkt door de aanhouden de strenge vorst van de voorbye winter niet aan schoonheid te hebben ingeboet, terwijl georga niseerde wandeltochten door de domaniale duinen onder deskun dige leiding, zoals vorige jaren, doen kennismaken met de uitge breide flora van Schouvvens west punt. Recreatie De traditie die in de Schouwse dorpen gegroeid is, om in het sei zoen geen uitbundige feesten te or ganiseren, maar de bezoeker vooral (Vervolg op pag. 7) Jongen schoot bij ongeluk een vrouw dood. Een 57-jarige vrouw werd zondag in Kilcash (Engeland) door een schooljongen, die een revolver bij zich droeg, doodgeschoten, toen zij de krant zat te lezen buiten haar wo ning. De 12-jarige jongen bracht de re volver aan de zoon van mevrouw Bartley, toen het wapen plotseling afging. Mevrouw Bartley was onmid dellijk dood. president Hamirouche noemde zou uit zijn hoofdkwartier in de bergen zijn gevlucht. Hij had het bevel over 1.500 man van het Algerijnse bevrijdingsleger en was van plan een „Algerijnse re publiek" in zijn gebied te stichten. Als zijn gebied beschouwde hij de Soummam-vallei ten zuid-westen van Bougie. In april werden in deze val lei 150 Mohammedaanse mannen, vrouwen en kinderen door opstande lingen vermoord, omdat de bewoners van enige bergdorpen de zijde van de Fransen hadden gekozen. De Fransen hebben nu boven an dere dorpen door vliegtuigen vlug schriften laten uitwerpen, waarin op de bevolking een beroep wordt ge daan, de strijd tegen de rebellen te steunen. Naar verluidt had „presi dent" Hamirouche al een bestuur in gesteld. Hij zond „politieke commis sarissen" uit om toezicht te laten houden op de uitvoering van zijn in structies. Ook liet hij door deze me dewerkers bijdragen voor het onder houd van zijn troepen inzamelen. Volgens schattingen uit gewoonlijk welingelichte bronnen zijn in de laat ste drie weken van mei 2500 Algerijn se opstandelingen in de strijd tegen de Franse troepen gesneuveld en 400 ge vangen genomen. In de negentien maanden die ver lopen zijn sedert het begin van de op stand zouden 10.500 opstandelingen ge dood, 3.900 gevangen genomen en 770 geWond zijn. In dezelfde periode zijn naar schatting 1.085 man Franse troe pen gesneuveld, 2.370 gewond en on geveer 600 vermist of gedeserteerd. Ongeveer 225 Europeanen en 1.760 Mohammedanen werden gedood, 145 Europeanen en 1200 Mohammedanen gewond en 74 Europeanen en 590 Mo hammedanen vermist. „Orenbijtster" beet raak Een 32-jarige vrouw, die zondag avond op de Zeedijk in Amsterdam na een woordenwisseling met een haar onbekende vrouw slaags raakte, wist vermoedelijk tengevolge van te veel gebruik van sterke drank niet dat zij het aan de stok kreeg met de in de omgeving beruchte „rorenbijtster". Deze hapte dan ook prompt in het linker oor van de be schonken vrouw, waarmee het pleit was beslist: met een hevig bloedend oor is de vrouw naar de politie en vandaar naar de G. G. en G.D. ge bracht. Het weer in Europa Volgens de weerraporten van gisteravond 7 uur. Oslo, regen 15 gr. Aberdeen, onbewolkt 11 gr. Londen, zwaar bewolkt 10 gr. Amsterdam, regen 18 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 23 gr. Parijs, geheel bewolkt 19 gr. Bordeaux, licht bewolkt 25 gr. Grenoble, licht bewolkt 28 gr. Nice, half bewolkt 22 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 25 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 25 gr. München. zwaar bewolkt 25 gr. Geneve, half bewolkt 26 gr. Locarno, zwaar bewolkt 24 gr. Rome, nevel 26 gr. Ajaccio, half bewolkt 22 gr. Wenen, licht bewolkt 27 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt 27 gr. DE BIL) VERWACHT... IETS LAGERE TEMPERATUREN Veranderlijke bewolking en enkele bui- n. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Over het algemeen iets lagere tem peraturen. ZON EN MAAN' juni Zon op Maan op 4.24 onder 20.57 2.32 onder 18.16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1