B0BBE JIMMY EN RINUS DE ROBOT UIIGE VIOS-TOGO IS DIRECTE STRIJD OM LEIDING IN DE EERSTE KLAS 2 TYPÏSTES Een kleintje kost slechts een gulden ZATERDAG 12 MEI 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 ZEEUWS KORFBALPROGRAMMA Scampolo en Volharding krijgen het niet cadeau In het korfbalprogramma voor za- ontmoeting. Deze beide eerste ploegen zyn immers nog ongeslagen en het gaat hier dus direct om de eerste plaats. Men zou geneigd zyn Togo de beste kansen te geven, hoe wel de Goesenaren „uit" spelen. Een verrassing is echter niet uitgesloten. Olympia moet thuis in staat worden geacht om Zeelandia te kloppen. Scampolo zal hetzelfde moeten doen met de reserves van Swift om niet definitief te worden uitgescha keld. Volharding zal met Tjoba de nodige moeite hebben en het moet misschien wel een veer laten. Eendracht zal reeds bly zijn (2e kl. A) wanneer het tegen Togo II een puntje in Tholen kan houden. Vitesse is juist iets te sterk voor Vopo en Animo moet in Middelburg op de winst tegen Swift in beslag kunnen leggen. In de 2e klas B komen ver schillende gelijkwaardige ploegen te- fen elkaar in net veld. Zo zal Luctor et niet gemakkelijk krijgen bij Zuid westers, maar het heeft toch de bes te papieren. BKC bezit wel een kans tegen het bezoekende Scampolo n. Volharding H moet thuis van De Poel n kunnen winnen. Top zal waar schijnlijk aan het bezoekende Elto 'n te zware kluif hebben; Vedo-KVL, de enige wedstrijd in de 3e klas A, zou wel eens een zege voor de thuisclub kunnen worden. In de 3e klas B is er slechts Swift Vlï-Dos '55; het is niet onmogelijk, dat Swift hier de eerste punten binnenhaalt. In de 3e klas D zullen De Poel H en SVS elkaar in kracht niet veel ontlopen. SSS moet in Colynsplaat de baas kunnen blijven over WKV. Kats zal Veel animo voor de tweede „Zonneveldrit" op 21 mei Inschrijvingen uit gehele land! Naar het zich laat aanzien zal de tweede „Zonneveldrit" van de M.A.C. Scheldegouwen op Tweede Pinkster dag, 21 mei, meer deelnemers tellen dan vorig jaar. In 1955 waren er 250 Inschrijvers. Een bedrag van ruim 1700 kon toen worden overgemaakt aan het comité „Sport Steunt Zonne veld". Nu hebben zich reeds meer dan 200 deelnemers gemeld. Iedere postbestelling brengt nieuwe inschrij vingen. Het ziet er al met al weer goed uit voor het zeehospitium „Zon neveld" In Oostkapelle! Bromfietsers, scooter- en motorrij ders en automobilisten uit het gehele land hebben hun inschrijvingsformu lier reeds ingezonden. Tot uit Gronin gen zyn de aanmeldingen binnenge komen. Uit Alkmaar meldde zich een bromfietser Ook uit België en Duitsland kwa men aanmeldingen. De jongste deel nemer zal ongetwijfeld de zesjarige jongen uit Amsterdam zyn, die zich als scooter rijder heeft gemeld. Zyn voertuig is een autoped, die door zijn vader tot kinder-scooter is omge bouwd! Hij is te jong voor een rijpe- j wys en zal in werkelijkheid wel niet mogen ryden. Maar toch wilde deze jongste motorsportliefhebber tonen, dat ook hy zijn steentje wil bijdragen voor Zonneveld De Commissaris der koningin in Zeeland heeft een plaquette voor de ze tweede „Zonneveldrit" beschikbaar gesteld. Ook de burgemeesters van Middelburg en Oostkapelle schonken een prijs. Het bedrijfsleven liet zich evenmin onbetuigd. De finish van de „Zonneveldrit" is evenals vorig jaar op het terrein van het Zeehospitium. De prijsuitreiking geschiedt in het Schuttershof te Mid delburg. J ubileumwandeltochten van „Medioburgum". Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Middelburgse gym nastiek- en schermvereniging „Medio burgum" zullen zaterdag 26 mei van uit Middelburg jubileumwandeltoch ten worden gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Wandelsport bond. De afstanden ztfn bepaald op 10, 15, 25 en 50 km; aan beide eerst- fenoemde afstanden zal een bijzon- er tintje worden gegeven. De start geschiedt bij het Nederlands Koffie huis, voor de 25 en 20 km om 14.30 uur en voor de 10 en 15 km om 15 uur. Ieder, die de tocht volbrengt, ontvangt een herinnering, die spe ciaal werd ontworpen. Er zullen fraaie parcoursen worden uitgezet. de wedstrijd tegen Zeelandia H win nen. In 3 E zou Vitesse n wel eens het tweede slachtoffer van Dios kun nen worden. Luctor H moet in Zaam slag bij Scampolo Hl tot een zege kunnen komen. Bij de adspiranten in A kan Swift A van Animo A winnen. Tjoba heeft de beste kansen tegen Olympia. In B is Swift Vlug capabel voor een over winning op Animo B en in C moet Vedo thuis van Swift Rap kunnen winnen. De Poel-Vitesse zal in D wei nig krachtsverschil te zien geven. In E kunnen de Elto-adspiranten die van Luctor B verslaan. In de week worden nog de volgende wedstrijden gespeeld: 3 C: Animo TV-Swift V, met de kans voor de gasten en Zuid westers H-Vedo, waarin de thuisclub kan winnen; by de adspiranten: B: Swift Snel-Swift Kwiek en KVL- Swift-Vlug. Programma Het programma voor zaterdag luidt: le Was: Olympia-Zeelandia, Swift n-Scampolo, Volharding-Tioba, Vios-Togo; 2e Was A: Eendracht-To- go II Vïtesse-Vopo, Swift HI-Animo; 2e Was B: Zuidwesters-Luctor, BKC- Scampolo H, Volharding II-De Poel, Top-Elto; 3e klas A: Vedo-KVL; 3e Was B: Swift VH-Dos '55; 3e klas D: De Poel n-SVS, SSS-WKV, Kats- Zeelandia H; 3e klas E: Dios-Vitesse H, Scampolo IH-Luctor H. Adspiran ten: A: Animo B-Animo A, Tjoba- Olympia; B: Vedo-Swift Rap; D: De Poel-Vitesse; E: Luctor B-Elto, Programma van 't betaalde voetbal De K.N.V.B. heeft voor a.s. week einde de volgende wedstrijden voor het betaalde voetbal vastgesteld: HOOFDKLASSE A. EindhovenExcelsior; Fortuna '54 ADO; Roda SportAjax; Limbur- giaNO AD; DOSHVC; Amster dam—Rigtersbleek; VW-EBOH; NACVitesse; SpartaStormvogels HOOFDKLASSE B De GraafschapFeyenoord; Sport club EnschedeDFC; Alkmaar EDO; Willem IIElinkwijk; Em ir A \T TAn Sport- EERSTE KLASSE A NECXerxes; VelocitasDWS; AG OWHeerenveen; Enschedese Boys —Go Ahead; VSV—PEC; de Valk— Veendam. EERSTE KLASSE B Zwolse BoysBaronie; Be Quick Blauw Wit; LeeuwardenONA; HaarlemHeracles; Hermes DVS Helmond; WageningenLonga. EERSTE KLASSE C UVSZwartemeer; Helmondia '55 Hilversum; KFCTOP; Oosterpar- kersZeist Fortuna VI.ZFC; DOS- KOTubantia; VolendamOlden- zaal; DHC—Wilhelmina. T af el tennistoernooi Heinkenszand 3 Hemelvaartsdag is in Heinkens- 1 voor de tweede maal het dr. Mes-toernooi gehouden, georgani seerd door de H.T.T.V. Luctor. Ruim zestig deelnemers zorgden voor een goed bezet tafeltennistoernooi. De or ganisatie bleek vlot te zijn, zodat al le partijen stipt op tyd werden ge speeld. De voorzitter van de afdeling Zeeland van de N.T.T.B., de heer De Vries, was by de wedstryden aanwe zig en reikte na afloop de prijzen uit. De wisselbeker werd uitgereikt door mr. dr. A. J. J. M. Mes aan de winnaar van de A-Wasse, de heer Th. Moerings van AMVJ '52 uit Roosen daal. De tweede prijs in de A-klasse viel ten deel aan de veelbelovende Middelburgse jeugdspeler Pim Kalk man van Will van Zoelen. In de B- klasse werd de heer J. Willemse van Vice-versa '51 uit Oudenbosch win naar en tweede werd de heer P. v. d. Kuril van MTTC uit Middelburg. In de C-klasse bleek de heer C. Stoutjes- dyk van het prof. Zeemanlyceum te Zierikzee de beste, terwyl de heer Boon, ook van dit lyceum, tweede werd. De uitslagen van de dubbel spelen waren: A-klasse: 1. Moerings en Lucas, Roosendaal; 2. Van Hum mel en Groch, Vlissingen; B-klasse: 1. Willemse en Dingenouts. Ouden bosch; 2. Stoutjesdijk en Lupgens, Zierikzee. De heer De Vries, afdelingsvoor zitter, kreeg van de organiserende vereniging Luctor geboden. i souvenir aan- Nederlandse onafhankelijken rijden in Ronde van Europa Voor de Ronde van Europa voor amateurs en onafhanltelyken, die van 8 tot 19 augustus wordt georgani seerd door een aantal bekende Ita liaanse, Franse en Belgische sport bladen, zal beginnen in Zagreb en eindigen in Rotterdam, heeft de K.N.- W.U. in principe de deelneming van een Nederlandse ploeg onafhankeiy- ken toegezegd. Er zullen veertien ploegen worden toegelaten van zeven renners, die niet ouder mogen zijn dan 27 jaar. Aan meldingen zijn verder binnengekomen uit Oost- en West-Duitslanaj België, Denemarken Spanje. Finland, Frank- ryk, Italië, Polen, Zweden en Zuid- slavië. In totaal is een bedrag van 50.000 gulden voor de pryzen beschikbaar. De beste ploeg in het eindklassement ontvangt 10.000 gulden; de tweede ploeg 4000 gulden. De winnaars van net dagploegenklassement krygen tel kens 500 gulden. De individuele win naar van ae ronde krijgt 2500 gulden, nummer twee 1500 gulden. Voor deze ronde van Europa zal het rollend ma terieel van de Tour de France ter be schikking worden gesteld. „Domburg" won seriewedstrijden. Door in de winnaarsronde, die met blanke stand eindigde (0-0), de strafschoppen beter te benutten dan Arnemuiden, behaalde Domburg de eerste prijs in de door „De Noorman nen" te Westkapelle gehouden serie- wedstryden. De organiserende vereni- fing behaalde de derde plaats door eeland Sport-combinatie in de ver liezersronde met 4-0 te kloppen. In de voorronde trok Domburg op het nippertje tegen Noormannen aan het langste eind (0-1), terwijl Arne muiden tegen Zeeland Sport met een gelijk spel genoegen moest nemen (0-Ó) en door het beter nemen van strafschoppen de winnaarsronde be reikte. Algemene kennisgeving. Heden nam de Heere tot Zich na een gedul dig gedragen lijden on ze innig geliefde man, vader, behuwd- en grootvader PIETER JANNES VAN LUUK, op de leeftijd van 60 jaar. Uit aller naam, J. A. VAN LUUK— QUAAK. Cadzand, 11 mei 1956. W 54. De teraardebestelling zal plaats vinden op dinsdag 15 mei a.s. des Heden overleed zacht en kalm onze innig ge liefde vader, behuwd- groot- en overgrootva der D. VERWIJS, weduwnaar van JANNA GOEDEGEBURE, in de ouderdom van ruim 80 jaar. Mede namens de kin deren, Rotterdam: J. VER WIJS- DEN BRABER. M. DEN BRABER. St. Philipsland: J. TICHEM— VERWIJS. C. TICHEM. Wed. A. W. VERWIJS VERWIJS. JAC. VERWIJS. L. VERWIJS— REINGOUDT. J. VERWIJS. C. J. VERWIJS— KOSTEN. C. VERWIJS. I. VERWIJS— VAN WESTEN. JOH. VERWIJS. M. VERWIJS— NOORTHOEK. M. VERWIJS N. VERWIJS— NOORTHOEK. D. VERWIJS. M. J. VERWIJS— NEELE. N. L. E. BAKKER- VERWIJS. JAC. BAKKER. Klein- en achterklein kinderen. St. Philipsland, Deldensestraat 4. 14. Jackie Brown was heel tevreden met de eerste loop-escapades van Rinus de Robot. „Ik voel mij even verheugd als een echte vader, die zijn Jongste spruit voor de eerste maal een paar passen alleen heeft zien doen", zei hij tegen zijn vader, terwijl hij deze allerlei technische snufjes van Rinus toonde en uitlegde. Jim my knikte af en toe maar wat, want véél begreep hij er niet van. Dit ingewikkelde mechanisme -ging hem een beetje boven zijn pet. „Komt Piet Potlood vanavond met U dammen, vader?" vroeg Jackie. „Als dat zo is. moeten we een grap met hem hebben. Ik ben benieuwd wat voor een gezicht hij trekt". Jimmy knikte. „Ja, Piet komt z'n wekelijks potje dammen" antwoordde hij „en ik vind 't best, dat je hem er tussen wilt nemen, maar niet eerder, voordat Miebet haar biezen heeft gepakt. Zij gaat vanavond naar een dameskransje, maar zij moet 't huis uit zijn, voordat je met Rinus op de prop pen komt. Je weet, dat ze doodsbang voor die pop is". Jimmy verliet de kamer, Jackie alleen achterlatend met zijn schepping. Jackie ging op enige afstand van Rinus staan en liet hem opnieuw door de kamer wan delen. Daarna plantte hij een klein houten krukje mid den in de kamer, liet Rinus er eerst overheen stappen en er daarna op plaats nemen. Hij schoot in een lach. Het was ook een dwaas gezicht deze logge, metalen ko los op dat kleine krukje te zien zitten, als een visser strak voor zich uit turend. „Als 't niet mijn eigen pro- dukt zou zijn", dacht Jackie, „zou ik toch een beetje bang voor hem zijn. Hij ziet er tamelijk ongemakkelijk uit". Wielerevenement Vlissingen ten bate van „Zonneveld" Donderdagavond 12 juli wordt op de sintelbaan van het sportpark te Vlissingen «een groot wielerevenement gehouden, dat georganiseerd wordt door de ren- en toerclub „Theo Mid delkamp". De volledige opbrengst komt ten goede aan het zeehospitium „Zonneveld" op Walcheren. De ge meente Vlissingen stelt de sintelbaan in het sportpark belangeloos beschik baar. Omdat 1956 weer een Olympisch jaar is worden de wedstryden volgens de olympische formules verreden. Op 't programma prykt o.a. een koppel- wedstriid voor amateurs en een ach tervolging. De nieuwelingen komen aan bod voor een afvalweastryd. Ook de speciaal olympische nummers 1 km tijdrit, het sprintnummer e.d. komen op het programma voor. Getracht zal worden het geheel te completeren met het verryaen van een omnium voor profs, waarvoor Derksen. Hierbij zal natuurlijk veel afhangen van de welwillendheid der renners omdat men zo weinig moge lijk onkosten wil maken en men zo veel mogelijk wil afdragen aan „Sport Steunt Zonneveld". Recordpoging van Cujé en Dobbelaere in Oostburg. De Zeeuwse atletiekcracks gaan zondagmiddag in Oostburg strijd le veren. Cujé en Dobbelaere zullen uit komen op de 1500 meter, waarbn te vens zal worden doorgelopen tot 2000 meter teneinde het Zeeuwse record, dat op naam van Harting staat te verbeteren. Gezien de bijzondere con ditie van Cujé en de goede hulp van Dobbelaere bestaat er een grote kans dat deze poging zal lukken. By de dames zullen o.a. de dames Cijsouw, Rosseel en v. d. Weyden elkaar de winst bestrijden, terwijl ook de meisjes van het zwin uit Re- tranchement en Cadzand voor ver rassingen kunnen zorgen, na het goe de debuut in Vlissingen. Alle technische nummers komen aan bod zodat de Zeeuwsch Vlamin gen zondag van goéde sport kunnen genieten. In verband met deze atletiekwed strijden is de voetbalwedstryd Oost- burg-Breskens verzet naar' zaterdag avond half zeven. Sla RaakAdvantage III 17. Voor de lawntenniscompetitie 4e klas Zuid afdeling IV speelde het Goese Sla Raak een thuiswedstrijd tegen Advantage III uit Bergen op Zoom. De gasten bleken de meerde ren; zy versloegen de Goesenaren met 17. De uitslagen waren: Dames enkelspel: mevr. Molmej. Van Don gen 46, 46; mevr. Zondag—mej. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Stemming viel betrekkelijk mee 9 mei 11 mei Nederland 1955 (3%) 92% 93% Nederland 1951 (3%) 98 b. Nederland 1948 (3%) 92% Nederland 1947 (3%) 3 95% 95% Nederland 1937.3 92% Dollarlening 1947 4 pet. 95% 94% 1 Investeringscertificaten 3 96% 96% Nederland 1962-64-3 96% 96% Nederland N.W.S. 2% 76 Ned. Indië 1937 A 3 93 93 Grootboek 1946 3 93% Nat. Handelsbank 138 137% Ned. HandelmiJ. 218% 218% A.K.U. 309% 287% Bergh's en Jurgens 302% 301 Calvé-Delft 360 354 Kon. Ned. Hoogovens 356 358 Unilever 434% 423% Ned. Kabelfabrlek 336 337% Philips 344% 340% Wllton-Feijenoord 324% 319 Kon. Petroleum Mij. 842% 811% Amsterdam Rubber 99% 99% Holland Amerika Lijn 202 199% Kon. Paketvaart 195% 194% Rotterdamse Lloyd 187% 187 Ned. Scheepvaart Unie 200% 200 Stv. Mij. Nederland 206% 204 H.V.A. 119 120% Dell Mij. 138% 138 Bank van Ned. Gem. 4% 102% 103% Bank van Ned. Gem. 0-5-10 124 124% Van Berkels Patent 125 124 Centrale Suiker 212% 209 Kon. Mij. De Schelde N.B. 232 235% New York Central 42% 42% Anaconda 77 General Motors 44% 43% Intern. Nickel 98% 95 Kennecott 132% 129% Republic Steel 47»/* 45% Shell Union 86% Jansen 46, 36. Heren enkelspel: C. Mol—J. de Waal 4—6, 9—7, 1—6; W. SmallegangeP. Lemmens 61, 6—3. Gemengd dubbelspel: mej. Gros- veld/J. de Waalmevr. Zondag/W. Smallegange 46, 63, 26; mevr. v. d. Loo/G. v. d. Loomej. Van Don gen/P. Lemmens 63, 57, 36. Dames dubbelspel: mevr. Mol/mevr. Mol—mej. Jansen/mej. Grosveld 46, 26. Heren dubbelspel: C. Mol/G. v, d. LooJ. de Waal/P. Lemmens 16, 6—4, 3—6. Snelschaakkampioenschap. Het schaakseizoen van de schaak club V.S.V. te Sluiskil werd besloten met een snelschaakkampioenschap. De voorziter, de heer C. Tacq, feli citeerde in zyn openingswoord de heer I. de Kraker wegens zijn hoogste score in het kanaal-zone toernooi en de heer G. Schooff als competitiewin naar. De heer G. Dierikx won het hierop volgende snelschaakkampioenschap. HOOG EN LAAG WATER U.+N.A.P. U.+N.A.P. U.—N.A.P. U-—N.A.P. 13 mei Vlissingen 3.33 2.37 15.58 2.33 10.01 2.17 22.29 2.26 Teixieuzen 4.01 2.51 16.32 2.48 10.34 2.30 23.03 2.38 Hansweert 4.52 2.57 17.21 2.55 11.11 2.47 23.37 2.56 Zierikzee 5.13 1.59 17.40 1.55 10.33 1.66 23.00 1.67 Wemeldinge 5.26 1.85 17.56 1.81 10.52 1.85 23.21 1.95 14 mei Vlissingen 4.21 2.35 16.46 2.24 10.46 2.09 23.18 2.25 Terneuzen 4.50 2.50 17.20 2.40 11.20 2.21 23.52 2.37 Hansweert 5.37 2.57 18.05 2.49 11.56 2.39 Zierikzee 5.58 1.64 18.25 1.50 11.21 1.51 23.51 1.65 Wemeldinge 6.12 1.90 18.42 1.74 11.41 1.78 Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN AMSTERDAM, 11 mei. Londen 10.6678—10.67%, New York 3.82%— 3.83%, montreal 3.35%—3.85%. Pa rijs 1.0827%—1.0837%, Brussel 7.63%— 7.64, Frankfurt 90.90—90.95, Zllrlch 86.92%—86.97%, Zürlch (vr. francs) 89.34 «9.39%, Stockholm 73.24%— 73.29%, Kopenhagen 54.99—55.04, Os lo 53.31—53.36, Milaan 60.75%—«0.80% Argentijnse verr. dollar 3.79H— 3.80A, Japanse verr. dollar 3.76%— J.77%, Turkse verr. dollar 3.79% 3.80. PREMIE LENINGEN. Amsterdam 1951 119 1 Breda 1954 102 10 Eindhoven 1954 102 1( Enschede 1954 104 li Den Haag J952 I 120 Den Haag 1952 II 126 15 Rotterdam 1952 I 122 Rotterdam 1952 II 123% - Utrecht 1952 116 11 A.N.P.—C.B.S. BEURSINDICES. 8/5 9/5 11/5 Intern, concerns Industrie Scheepvaart Banken Ind. fondsen Algemeen 320.47 315.21 31I.3S 177.07 176.59 175.47 171.75 171.56 170.25 149.67 148.83 148.83 129.55 128.37 129.09 235.59 232.85 230.78 BEURSOVERZICHT. Gezien de flauwe stemming van don derdag In New York is het koersverloop op het Damrak gistermiddag al met al niet tegengevallen. De flauwe stemming ln Wallstreet werd in verband gebracht met de produktiebeperklng in de automo bielbranche en de berichten over presi dent Eisenhower. Van de internationale fondsen moest speciaal Olie het ontgelden. Dit papier werd gistermorgen zelfs 21 punten lager verhandeld op 807%, maar 's-middags gaf de koers een licht herstel te zien en sloot het oliefonds op 813. Uni lever zag zich per saldo ca. 5 punten ont gaan, aandelen AKU noteerden slechts 2 punten lager. De claims AKU werden ver handeld van f 122 tot f 126% een fractie beneden woensdag dus. Wat er nu pre cies met Philips aan de hand was, wist niemand te vertellen, maar het was op merkelijk, dat dit papier zich niets aan trok van de lagere koersen elders en rond het slotniveau van vrijdag t.w. 339 sloot. In de andere hoeken viel de stemming betrekkelijk mee. Cultures gaven over het algemeen zelfs verbeteringen te zien, die voor de leidende soorten 1 a 2 punten bedroegen. De scheepvaartsector was wederom stil en eerder een kleinigheid lager, echter zonder markante verschil len. De staatsfondsenmarkt had een vrien delijk verloop en de voornaamste soorten noteerden iets beter. De toewijzingsnota's voor de premie lening Amsterdam zijn thans verzonden en zo kon dus gistermiddag de handel hierin beginnen. Er werd een adviesprijs opgegeven van 101 102. Voorts was het de laatste dag van verhandeling der claims Nyma, die onveranderd werden geadviseerd op f 2.60. Voorts kwamen stockbonussen Thomas sen en Drijver in de notering met een prijs van ca. f 380 bij een theoretische waarden van f 390. Prolongatie 3 procent. Nog juist voor Pinksteren DB STERREN onder de MEIS JESS AND ALETS zijn onze Wij ontvingen nog juist voor Pinksteren een geheel nieuwe collectie tailleurkostuums, swaggers en toppers In kleuren en modellen zo gevarieerd en zo geslaagd dat het ook voor U niet moeilijk zal zijn uw keus te maken, 79.50- 98.50 82.50-110. 45.50- 69.50 tlrio Alleen bij Ook de prijs behoeft geen bezwaar te zijn. Wij leveren U zo'n apart model SWAGGER voor zo'n apart model KOSTUUM voor zo'n apart model TOPPER voor Ons devies is prima coupe en afwerking, ook in de populaire prijsklasse. VOOR UW BETERE DAMESCONFECTEE EERST KIJKEN VLOTTE MODELLEN KEURIG AFGEWERKT LEUKE KLEUREN GOEDE PASVORM In de schoenenbranche geven wij alleen MIDZA-bonnen BIJ UW MODEHUIS IN VLISSINGEN De bus van boot en trein stopt voor onze zaak. Bij de Rijksverkeersinspectie te JJ§J MIDDELBURG kunnen worden ge plaatst waarvan een tevens met admin, werkzaamhe den zal worden belast. Vereisten: Mulo-opleiding; goede typevaardigheid. Soil, te richten tot de inspecteur van bovenge noemde dienst, Bierkaai 11 te Middelburg. „Engeland's beste rijwiel" de vakman VAN DEN DRIEST, Gravenstraat 18, Middelburg, tel. 2410. toont U gaarne dit unieke staaltje van vakmanschap, uit do reeds zo beroemde Engelse Raleigh rij wielindustrie. RUDGE kenmerkt zich door perfectie en prestatie. Reeds voor 179.Vraagt gra tis catalogus. Alle onderdelen voorradig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 9