Ziekenhuisbesturen vergaderen twee dagen in Vlissingen Ir. Dijksen: Inkomstenpeil van agrariërs moet hoger worden ZELFSTANDIGHEID GEMEENTEN IN 30 JAAR INGEKROMPEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MEI 1950 DERDE LANDELIJK ZIEKENHUISCONGRES Causerieën over brandveiligheid en ziekenhuizen in oorlogstijd In „Britannia" te Vlissingen is vrij dag het derde landelijke ziekenhuis congres van de stichting „Het Nederlandse Ziekenhuiswezen", dat twee dagen duurt, geopend door de voorzitter, mr. J. A. H. J, van der Dussen, burgemeester van Dordrecht, 's Morgens werden inleidingen gehouden door de heer D. J. P. Legro, comman deur brandweer bij de Rijksinspectie voor het Brandweerwezen, en Ir. F. Groeneveld, scheikundig adviseur bij de Arbeidsinspectie, over „Brandveiligheid in ziekenhuizen", 's Middags werd het, onderwerp „Ziekenhuizen In buitengewone omstandigheden" be handeld door mr. J. C. van Heuven, dr. H. Huizingd en de kolonel arts J. J. Krijnen. Omstreeks half zes werden de ongeveer 180 congressisten ontvangen door het gemeentebestuur van Vlissingen. 's Avonds trad voor de bezoe kers van het congres „Het Westkappelse Dameskoor" op, dat onder leiding van de heer P. de Rooy veel succes had. Het congres werd o.a. bijgewoond door burgemeester mr. B. Kolff van Vlissingen, de gemeentesecretaris, de heer A. de Beyl en de wethouders M. A. van Popering en J. Post. Voorts verwelkomde de voorzitter in het bij zonder dr. P. de Schouwer van 't Bel gische ministerie van Volksgezond heid, dr. Van der Meiren, ondervoor zitter van de Belgische Hospitaalfeda- ratie, de heer S. R. van den Borgh. geneeskundig inspecteur voor Zee land en de oud-voorzitter van de stichting, de heer M. A. Reinalda. Mr. Van der Dussen zei, dat men eerst had geaarzeld om het congres in Vlissingen te houden, maar men was uitgegaan van de gedachte, dat men niet altijd in een centraal punt moet vergaderen. „De stichting", zo merkte hij op, „moet het eigendom zijn van allen: daarom congressprei ding". Vervolgens verleende hij het woord aan de inleiders. Brandveiligheid De heer Legro wees er in zijn inlei ding over brandveiligheidszorg in zie kenhuizen op, dat een ziekenhuis met Zijn dichte bezetting van doorgaans tijdelijke invaliden aan redelijke eisen van brandveiligheid moet voldoen, op dat de inwonenden bij brand niet di rect'worden bedreigd en eventueel snel kunnen worden geëvacueerd. Voor hulpverlening door de plaatselijke brandweer bij het ontruimen en voor de brandbestrijding is het nodig, dat het ziekenhuis van verschillende zij den te benaderen is. Daarom moeten eisen gesteld wor den aan de algemene geboiiwensitua- tie en indeling voor wat betreft de afsluitingen van de verschillende af delingen, die van de trappenhuizen die zo licht als schoorsteen kunnen werkenaan de noodverlichting en aan de alarminstallatie. Voorts moe ten doelmatige blusmiddelen en hulp middelen voor een snelle ontruiming aanwezig zyn. De heer Legro projec teerde nog enkele foto's, die betrek king hadden op branden in ziekenhui zen en inrichtingen. Ir. Groeneveld, die over hetzelfde onderwerp sprak, herinnerde er aan, dat in de ziekenhuislaboratoria de laatste jaren verscheidene dodelyke ongelukken zijn gebeurd bij het wer ken met brandbare vloeistoffen, in het bijzonder met ether en petroleum- ether. Deze ongevallen hadden wel licht voorkomen kunnen worden, wanneer de betrokkenen beter op de hoogte waren geweest met de eigen schappen van brandbare vloeistoffen. De arbeidsinspectie is daarom een voorlichtingscampagne begonnen, waarbij al spoedig bleek, dat de zie kenhuisleiding niet alleen alle mede werking verleende, maar ook de no dige belan~stelling toonde. Er wer den vele situaties aangetroffen, die de toets van de Kritiek niet konden doorstaan. Men is zich dikwijls niet bewust van het gevaar en ook ont breekt het hier en daar aan de vei ligheidsmiddelen, waarmee het per soneel heeft leren omgaan. Met een enkele proef, waarmee het brandge vaar met ether werd gedemonstreerd, en enige lichtbeelden verduidelijkte de heer Groeneveld zijn uiteenzetting. Ziekenhuizen in buitengewone om standigheden was ook het onderwerp, dat dr. Huizinga behandelde. De be hoefte aan ziekenhuisruimte is in oorlogstijd groter dan in vredestijd en de vergroting van de opnamegelegen heid kan worden bereikt door a min der opnamen van burgerzieken, b verkorting van opnameduur, c bij plaatsen van bedden, d uitbreiding van bestaande ziekenhuizen en de stichting van onafhankelijke nood ziekenhuizen. Belangrijker achtte spreker echter nog de behandelings mogelijkheid, die afhankelijk is van de beschikbare mankracht. Om hier aan tegemoet te komen zal naar een grote mobiliteit gestreefd moeten worden. Kolonel Krijnen sprak tenslotte in dit verband over de hospitalisatie van militaire patiënten in burgerzieken huizen en over de werving van reser ve-verpleegsters door de Militaire Geneeskundige Dienst. Zowel 's morgens als 's middags werden de inleidingen door een dis cussie gevolgd, waarbij enkele aspec ten nader onder de loep genomen werden. Tijdens de middagdiscussie werd o.m. nog het woord gevoerd door de Belgische heer Van der Mei- ren, die zich er verwonderd over toon de, dat de mogelijkheid Van een vol gende oorlog in Nederland in het openbaar besproken kan worden. In België zou men dit niet tot onder werp van een ergadering kunnen kiezen, zej hij. Voorts herinnerde hij nog eens aan de ervaringen in de laatste wereldoorlog en aan de nood zaak om terdege op de toekomst voorbereid te zijn. Officiële ontvangst Aan het slot. van de eerste congres dag werd het uitgebreide gezelschap 's middags door het Vlisslngse ge meentebestuur ontvangen in de tuin achter het gemeentehuis. De aanwe zigen werden toegesproken door bur- meester Kolff, die zich verheugd toonde, dat dit congres in Vlissingen werd gehouden. Hij gaf een uiteenzetting over de toe stand en de positie van de ziekenhui zen in Vlissingen en wenste het ge zelschap tenslotte een geslaagd con gres toe. De toespraak van de burge meester werd beantwoord door de congresvoorzitter, mr. Van der Dus sen. Nadat men een verversing had- gebruikt, bezichtigde men nog het ge- gemeentehuis. Daarbij werd ook veel belangstelling getoond voor de ma quette van het nieuwe gemeentehuis, Op Hemelvaartsdag werd te Brussel de start van de Ronde van België ge houden. De deelnemers aan het begin van de 260 kilometer lange etappe van Brussel naar Charleroi. Buitengewone omstandigheden Nederland houdt rekening met de mogelijkheid van een volgende oorlog, zei mr. Van Heuven 's middags. Het karakter van die oorlog zal zo deze uitbreekt totalitair zyn. De verdediging moet daarom on allerlei terreinen van het maats^h-inpelijk leven worden voorbereid. Dit geldt ook voor de volksgezondheid, waarin het ziekenhuiswezen zulk een be langrijke r">l speelt. Voor het juist functioneren van het ziekenhuis wezen in oorlogstijd is organisatie nodig. Elke ziekenhuisdirectie moet op de hoogte zijn van haar taak in oorlogstijd, Daarom ver dient het volgens spreker aanbe veling om voor ieder ziekenhuis een instructie samen te stellen. Glimlachend stapte Dag Ham- marskjÖld, de algemeen secre- taris van de Verenigde Naties, op het. New Yorkse vliegveld f| H Ullewild uit de machine, die hem-van het Midden-Oosten te- rugbracht naar de „States". iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Richtprijs baconvarkens wordt verhoogd Blijkens de tweemaandelijkse her berekening van het Landbouw Econo misch Instituut is de kostprijs van ba convarkens met 8 .cent per kg geste gen, zulks als gevolg van de prijsont wikkeling op de veevoedèrmarkt. Dienovereenkomstig heeft de minis ter van Landbouw. Visserij en Voed selvoorziening besloten de richtprijs voor baconvarkens in de tweede kwa liteitsklasse met ingang van maandag 14 mei 1956 te verhogen van f 2,42 tot f 2,50 per kg koud geslacht gewicht. Het verschil tussen richtprijs en overnameprijs, dat in het vleesfonds wordt gestort, zal van genoemde da tum a? derhalve 20 cent per kg be- Ongeluk bij Nederlandse manoeuvres in Duitsland Bij oefeningen van een Nederland se legereenheid op de Lünenburger- heide in Duitsland is een ongeluk ge beurd, waarbij de wachtmeester. J. van Andel, die behoort tot 108 afde ling artillerie verzorgingsbataljon, zeer ernstig is gewond. Het slachtof fer is opgenomen in een ziekenhuis in Hannover. Grote belangstelling voor intern, zeehengelwedstrijd Nederlandse en Belgische vissers naar zeedijk bij Poortvliet De internationale zeehengelwed strijd, die op Tweede Pinksterdag by Poortvliet op het, eiland Tholen zal worden gehouden, trekt nu reeds een ongekende belangstelling. Want hoe wel men nog tot dinsdag a.s. kan in schrijven, hebben zich reeds ruim tweehonderd sportvissers voor deze wedstrijd aangemeld. Daaronder is een groot aantal Beigen, terwyl uit vele Nederlandse provincies de deel nemers naar Poortvliet zullen komen. Er z\jn Limburger., en Brabanders, inwoners uit Noord- en Zuid-Holland, Utrechtenaren en natuurlyke talrijke Zeeuwen. De afgelopen weken was liet op zondag langs de zeedijken by Poort vliet en Scherpenisse bijna steeds erg druk. Dan verkenden namelijk de sportvissers het visterrein. Op He- melsvaartsdag, toen er weer grote belangstelling was en toen er heel wat vis gevangen werd, waren er onder meer 85 Belgen van een hengelvereni- ging uit Brussel aanwezig. Van deze vereniging verwacht dc organisatie nog een massale inschrijving. De strijd zal worden gevoerd met een werphengel met drie haken. Het aas zal ter plaatse worden uitgereikt. Dit grote, internationale hengelfestijn begint om twaalf uur en eindigt om half drie. Wie dan de meeste kilo's vis gevangen heeft is kampioen. Het belooft een spannende stryd te wor den tussen de Belgen en de Nederlan ders. STUDIEKRING ZEELAND Lezing door deskundige gemeentefinanciën Een bekende deskundige op het ge bied van de gemeentefinanciën, de heer J. C. Haspels, burgemeester van Bussura, heeft vrijdagmiddag In ho tel „de Korenbeurs" te Goes voor de Studiekring Zeeland voor gemeente administratie en -financiën van het Instituut voor Bestuurswetenschap pen, een zeer interessante rede ge houden over „Algemene aspecten van het hedendaagse gemeentebestuur". In zijn met grote aandacht beluisterde rede trok de heer Haspels een parallel tussen de gemeenten van 30 jaar ge leden en thans. Met tal van voorheel- den toonde hij aan, hoe op verschil lend gebied de gemeentelijke zelfstan digheid is ingekrompen. De burgerij heeft maar weinig belangstelling toe geschreven aan het feit, dat gemeen telijke belastingen door rijksbelastin gen zijn vervangen. Er bestaat nu geen rechtstreeks verband meer tus sen het uitgavenpeil van de gemeente en de hoogte van de plaatselijke be lastingen. De gemeenten Is ook wei nig vrijheid meer gelaten op het ge bied van de salariëring van het ge- meentepersoneel. Voorts noemde spre- Zeevaartschool Delfzijl viert eeuwfeest De Noorder kweekschool voor de zeevaart „Abel Tasman" te Delfzijl, bestaat op 17 november a.s. 100 jaar. Dit jubileum zal op 15, 16 en 17 no vember worden gevierd. Op de eerste dag zal het monument ter nagedach tenis van de in oorlogstijd gevallen leerlingen worden onthuld. Voor de reünie van oud-leerlingen op de 16e november worden nu reeds 500 oud leerlingen verwacht. De honderden gasten zullen op 15 november in de schouwburg worden verwelkomd, waaxna de onthulling van het monu ment zal geschieden. Dit monument, dat wordt vervaar digd door de Groningse beeldhouw ster mevrouw Annette Dekking echtgenote van de Groningse hoog leraar prof. Dekking stelt de geest van de zeevaart voor in de vorm van een bronzen beeld dat uit een golf oprijst. De kunstenares heeft er mee tot uitdrukking willen bren gen, dat Nederland een zeevarende natie is gebleven, ondanks de ver woestingen van öe oorlog, die ook tal van slachtoffers onder de zeevaren den heeft gemaakt. Van de oprichting af tot 31 decem ber 1955 werden 6878 leerlingen op geleid Aan de school zijn nu vei'bon- den de opleidingen voor a.s.- en b.s.- diploma, stuurman kleine handels vaart, aanvullingsdiploma kleine han delsvaart, derde stuurman grote han delsvaart. HOLLANDSE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW BIJEEN Op Zuidhollandse eilanden wordt de landbouw bedreigd door deltaplan dessert melk mokka bitter-zoet Op ernstige toon heeft de heer J. C. Dijksen, voorzitter van de Hol landse Maatschappij van Landbouw, tijdens de 17oste vergadering in het Kurhaus te Scheveningen gewezen op de moeilijkheden, die de landbouw thans bedreigen. Daarover bestaat een welhaast algemene ongerustheid in agrarische kringen en bovendien veel ontstemming. Het vraagstuk van het landbouwbeleid bestaat in een verontrustende sfeer. De produktiekosten stijgen in een angstwekkend tempo en doen alle pogingen tot rationalisatie en produktieverbetering teniet. Bij vele boeren is de rekening langzamerhand niet meer sluitend te krijgen. Men is ook in de Hollanden stilletjes aan achteruit geboerd. Na de landbouwcrisis in de dertiger jaren, het slijtageproces van de oorlog en het delen in de algemene armoede nadien, hebben de enkele Korea- hausse jaren de achteruitgang niet teniet kunnen doen. Noodzakelijke investeringen voor bedrijfsgebouwen en mechanisatie, aantal beschikbare landarbeiders mede door het afnemen van het vereist, zijn een schier onoplosbaar probleem geworden. Wij hebben hier te doen met een vorm van roofbouw, niet alleen op de techni sche hoedanigheden der bedrijven, maar eveneens op de agrarische mens, die thans als onderneming de rekening sluitend tracht te mn ken met onverantwoordelijk langt arbeidsdagen. Daarbij moeten soms kinderen op zodanige wijz< worden geëxploiteerd, dat dit een aanfluiting is voor elk begrip van sociale normen. De moeilijkheden, aldus de heej I Dijksen, liggen in de internationale prijsvorming. Er zijn grote over schotten. De Nederlandse boer pro- PASTILLES Altijd welkom duceert niet duur, doch in het bui tenland werkt men met een veelom vattend en ingewikkeld stelsel van beschermende maatregelen. De prijsvorming, ongeacht onze over- neidsgaranties als bodem in de markt geschiedt buiten onze grenzen. Tekort aan geldmiddelen remt het bereiken van een doelmatig produk- tieproces ernstig. Wil de boerenstand uit de huidige economische impasse komen, dan is er maar één oplossing: die van het omhoog brengen van het gehele inkomstenpeil. Dit betekent een samengaan van vermindering van produktiekosten en een verho ging van produktenprijzen, aldus de neer Dijksen. Het prijzenstelsel moet afstand doen van het heilloze meerpryzen- stelsel, zal moeten worden verbeterd. Industrie en stedebouw Sprekende over het randstadplan van de provincie Zuid-Holland voor de ontwikkeling van het deltage bied, zeide de lieer Dyksen o.m., aat het deltaplan door een kolossale in dustrievestiging en stedebouw op de Zuidhollandse eilanden in een drama voor de landbouw dreigt te ontaar den. Ook het agrarisch reeds zeer geschonden Roozenburg zal wellicht een nieuw "offer voor een petroleum haven vlak achter het nationale na tuurmonument „De Beer" moeten brengen. Indien de nationale belan gen dit eisen, zo zeide de heer Dyk sen, dan moeten wy ons, hoe ongaar ne ook, bij deze ontwikkeling neer leggen maar wij zouden byzonder ernstig in onze taak tekort schieten, i'.dien wy ons als willoze schapen naar de onteigeningsslachtbank zou- len laten leiden. De Hollandse Maatschappij van ^andbouw zal zoveel mogelijk voor •ventueel te duperen leden doen. Het al zeker niet eenvoudig zijn daarby le instanties, die onze grond nodig bben. duidelijk te maken, dat hun Bij U, over U, maar zonder U" wei- iltr met democratie uitstaande heeft, -eide de heer Dijksen. Het lichtpunt in de huidige situatie ziet hij voor alles in de zelfbewuste en krachtig aaneengesloten boeren stand. ker o.a. de gas-, elektriciteits- en wa tervoorziening, welke eveneens sterk gecentraliseerd zijn. Ten aanzien van de politie zijn er ook voor de gemeenten met een eigen korps, vaak moeilijkheden. Gratificaties, bevorderingen, be palingen van de sterkte van het korps enz, vormen dikwijls wrijf punten tussen het departement van binnenlandse zaken en burgemees ters. In dit verband wees de heer Haspels ook op de gevaren van de op stapel staande nieuwe politie wet. De procureurs-generaal bij het gerechtshof gaan zich dan mengen in de interne organisatie van de plaatselijke recherches en vreemdelingenpolitie. VOLKSHUISVESTING. Ook bracht spreker het gecentrali seerde beleid inzake de volkshuisves ting ter sprake. De achterstand In de woningbouw is thans groter dan in 1950. Aan het eind van zijn betoog dat een pleidooi inhield voor herstel van de financiële zelfstandigheid van de gemeenten, sprak de heer Haspels zich uit voor een betere regeling, door bijv. het instellen van doeluitkeringen aan de gemeenten. Voorts pleitte hij o.m. voor uitbreiding van het plaat selijke belastinggebied,, door het In voeren van een woonplaatsbelasting, waarover de laatste jaren in de vak pers het pro en contra reeds uitvoerig naar voren is gekomen. Bij de aanvang van de vergadering, welke onder voorzitterschap stond van jhr. L. E. D. S. van Bonninghau- sen tot Herinckhave, burgemeester van IJzendijke, werd in het bijzonder het nieuwe bestuurslid, mr. dr N. Bolkestein, burgemeester van Mid delburg verwelkomd. Amateurvoetbal Voor de competities van het ama teurvoetbal, waarbij Zeeuwse clubs betrokken zijn, heeft de K.N.V.B. de volgende wedstrijden vastgesteld: le klasse C: VlissingenV.S.V. *34; AllianceT.S.C.; RoermondV.V.H. '16. De wedstrijden MauritsKimbria en Sportclub EmmaBrabantia zijn uitgesteld. 2e klasse B: R.A.C.—Hulst; W.V.O. M.O.C. '39: D.E.S.K.Dongen: Roo sendaalAxel. 3e klasse C: ZierikzeeGudok; He ro—R.K.C.; D.H.V.—Virtus; W.S.C.— Veerse Boys; De SchuttersV.E.S. '34; R.W.B.—B.S.C. 3e klasse D: ZeelandiaOdio; Steen Biervliet; HontenisseCorn Boys; Nieuw-BorgvlietZeeland Sport. 4e klasse G: BurghSteenbergen. 4e klasse H: Ria W.—Luctor; Yerse- keClinge: OostburgBreskens. Reserve 2e klasse C: Goes IIZee land Sport II; Vlissingen IIBres' kens II. Atoomsamenwerking Frankrijk—Joego-SIavië De Joego-Slavische president, Josip Brqz Tito, en de Franse eerste-minister Gui Mollet, zijn overeengekomen om een stap na stap-ontwapeningspro- gramma te bevorderen. Tito beloofde in het uiteindelijk communiqué over de besprekingen dat Joego-SIavië alle pogingen voor een liberale oplossing van het probleem van de Algerijnse rebellie zou steunen. Volgens het slotcommuniqué zal met nauwkeurigheid de mogelijkheid van samenwerking op het gebied van ont wikkeling van kernenergie tussen bei de landen worden bestudeerd. Met welgevallen heeft Joego-SIavië het Franse plan bestudeerd voor een wereldomvattend economisch ontwik kelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 6