HammarskjöldKettingreactie voor vrede in Midden-Oosten Von Brentano noemde Churchill voorbarig Twee kerkedagen in Zeeland op tweede pinksterdag KLANKBORD ZATERDAG 12 MEI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COU RANT TOELICHTING BIJ 7500 WOORDEN Steurt van grote mogendheden kan niet worden gemist De secretaris-generaal der Verenigde Naties Dag Hammarskjöld heeft gisteren op een persconferentie het door hem gepubliceerde rap port over zijn vredesmissie naar het Midden-Oosten, welk rapport 7,500 woorden telde nader toegelicht en gezegd, dat de vraag of er in Palestina vrede zal heersen nu van Isdaël en zijn Arabische naburen afhangt. Hammarkjöld zeide erop te vertrouwen, dat de Arabische landen en Israël hun samenwerking tot het bewaren van de vrede zouden voortzetten. Hij verklaarde tevens, dat de „Kettingreactie tot de vrede", waar over hy in zijn verslag sprak, volgens hem niet verwezenlijkt kon wor den zonder de steun van alle grote mogendheden. gezien zijn verdere samenwerking met de vijf betrokken regeringen in die streek zou hij desgewenst oereid Hij liet uitkomen, dat zijn vol gende stap om 'n stabiele vrede in het Heilige Land te bewerkstelli gen de voortzetting van zijn „rus tige diplomatie" zou zijn door be sprekingen met de grote mogend heden te voeren. Het is volgens hem aan de veilig heidsraad der V.N. om te beslissen „of en wanneer" zij zijn rapport wil behandelen en om te besluiten wat verder gedaan zal moeten worden. Hij geloofde op grond van zijn be sprekingen in de hoofdsteden der vijf betrokken landen in het Midden-Oos ten, dat het voor de regeringen daar een natuurlijke zaak zou zijn voort te faan op de weg, welke in hun hou- ing ten opzichte van zijn missie weerspiegeld werd. Hij beschouwde de kleine grens incidenten, welke hebben plaatsge vonden nadat hij van vijf rege ringen de toezegging had gekre gen dat zij zich zouden houden aan een staakt-het-vuren, hangende volledige inlichtingen over deze sporadische botsingen, niet als een ernstige inbreuk op de overeen komst. Het is niet ztfn plan om naar het Midden-Oosten terug te keren, maar Geen verlaging huur bejaardenwoningen Minister Witte acht geen aanlei ding aanwezig het systeem van sub sidiëring van de bouw van afzonder lijke woningen voor bejaarden, dat op objectieve wijze rekening houdt met de aan een bepaald woningtype verbonden bouwkosten, te herzien. Evenmin acht hij het opportun- thans een verlaging van de huur van bejaardenwoningen door middel van een verhoging van de aanvullende jaarlijkse bijdrage, welke ten behoeve van die woningen wordt verleend, te overwegen, nu het in het voornemen ligt om binnen afzienbare tijd een na^ dere algemene verhoging van de huur van vóóroorlogse woningen tot stand te brengen. De minister kan nog niet medede- delen, wanneer een beslissing kan worden ver-wacht omtrent de vraag in hoeverre er aanleiding'is binnen het kader van de bestaande subsidie regelingen een aanvullende regeling te treffen voor de financiering van de verschillende in een pensionte huis voor bejaarden voorkomende in stallaties, zóals liften, centrale ver warming e.d. Deze zaak is onderwerp van interdepartementaal overleg. De voortgang daarvan wordt zo veel mogelijk bespoedigd. Dit heeft minister Witte medege deeld in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Maenen. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond Stockholm: onbewolkt 19 gr. Oslo: geheel bewolkt 9 gr. Kopenhagen: licht bewolkt 13 gr- Aberdeen: zwaar bewolkt 17 gr. Londen: regenbul 19 gr. Amsterdam: regen 17 gr. Luxemburg: zwaar bewolkt 15 gr. Parijs: geheel bewolkt 19 gr. Bordeaux: geheel bewolkt 17 gr. Grenoble: onbewolkt 20 gr. Nice: onbewolkt 22 gr. Berlijn: half bewolkt 15 gr. Frankfort: zwaar bewolkt 17 gr. München: half bewolkt 12 gr. Zürich: zwaar bewolkt 14 gr. Genève: onbewolkt 18 gr. Loearno: licht bewolkt 21 gr. Wenen: half bewolkt 15 gr. Innsbruck: regen 8 gr. Rome: onbewolkt 24 gr. Ajaccio: zwaar bewolkt 21 gr- VROUWEN EN Dit zegt de lieftallige Judy Garland)Mannen, laat ons nooit de baas worden. Ver trouw ons niet, wanneer wij onze wensen direct uitspreken. Laat U niet wijs maken, dat wij geld, schoon heid of gelijkberechtiging willen. Wij willen alleen maar een nette man hebben. HOPELOOS: In San Diego heeft Harold P. Curtis, advocaat, maar af- fezien van de verdediging van Ro ert Sarenana, die beschuldigd werd van het betalen met valse cheques. Le rechter gaf de advocaat gelijk toen bleek, aat Harold ook zijn ver- doerf6r °P deZ6 w^ze trachtte te vol- MST BELANGRIJKSTE: In Butte (V.S.) belde een vrouw het politie bureau op met de mededeling, dat haar man én haar schoothondje ver dwenen waren. Zij voegde er aan toe, dat de verdwijning van manlief haar niet zo kon schelen maar wel 't zoek raken van de hond, omdat die „onder doktersbehandeling" was. zijn te gi In de loop van dit jaar wil hij i Moskou gaan. Maar dit bezoek aan de Russische hoofdstad heeft niets uit te staan met het Midden-Oosten of welk ander speciaal diplomatiek probleem ook. Zijn besprekmgen met de Russische leiders zouden volgens hem afhangen van de toestand der Verenigde Naties in dat stadium. De bewapeningswedloop in 't Pales tijnse gebied beschouwt hy als 'n symtoom en niet als een oorzaak van de crisis in het Midden-Oosten. „Het grootste gevaar is gelegen in een toe stand, welke de mogelijkheid of de wens veroorzaakt tot datgene, wat U een bewapeningswedloop noemt", al dus Hammarskjöld. LoondebatinS.E.R.over zes procent In de vrijdagmiddag gehouden open bare vergadering van de Sociaal- Economische Raad, hebben de ont- werp-verordeningen, houdende een eenmalige uitkering aan de werkne mers in dienst van de raad van 3 pro cent en die, houdende nieuwe regelen omtrent de salarissen van het perso neel van het secretariaat van de raad o.m. een algemene salarisverho ging van 6 procent tot een leven dige gedachtenwisseling aanleiding gegeven. Het kroonlid mr. J. A. Ber ger diende een voorstel in, dat mede ondertekend was -door het kroonlid dr. M. W. Holtrop, president van de Nederlandse Bank en het werkge verslid mr. A. J. R. Mauritz, secreta ris van het Centraal Sociaal Werkge vers Verbond, dat de strekking had het tweede ontwerpvoorstel aan te houden en waarin werd gezegd, dat de raad er prijs op stelt van het college van rijksbemidelaars een informeel oordeel te vernemen over een aantal artikelen van het ontwerp, o.a. over de algemene salarisverhoging van 6 procent. Dit voorstel werd aangeno men met 25 stemmen voor en 9 tegen. Het voorstel van het dagelijks be stuur tot een eenmalige uitkering aan het personeel van 3 pet. van het op 1 mei 1956 geldende salaris, werd door de raad goedgekeurd. De raad hechtte ook zijn goedkeuring aan de verho ging van de vakantiebijslag van 2 tot 4 procent. Het ging hier om de principiële vraag of de loonregelingen van pu bliekrechtelijke lichamen moeten wor den voorgelegd aan een toetsend or gaan. Verdere bijdragen legeringskosten Von Brentano, de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, heeft vrijdag als zijn mening uit gesproken, dat de suggestie van Churchill, dat de Sowjet-Unie zich uiteindelijk bij de N.A.V.O. zou kunnen aansluiten, geen „geschik te manier" is om de oplossing van internationale vraagstukken aan te Churchill zei donderdag te Aken, dat de N.A.V.O. Europa's voor naamste hoop op redding bleef doch dat een oprecht Rusland niet uitgesloten diende te worden van „de geest van deze regeling". Op een persconferentie verklaar de Von Brentano, het niet raad zaam te achten Churchills sugges tie als een formeel voorstel te be schouwen. Hij geloofde niet, dat deze suggestie overeenstemde met de Britse regeringspolitiek of voortvloeide uit een of ander be sluit van het Britse kabinet. Als de Sowjet-poliliek veranderde, aldus Von Brentano, zou later een ge legenheid zich kunnen voordoen voor een bespreking van een of andere nieu we vorm van organisatie in Europa. Dat ogenblik was echter nog niet ge komen. Von Brentano heeft voorts te ken nen gegeven, dat de regering in Bonn voort zal gaan, bij te dragen in het onderhoud van de in West-Duitsland gestationeerde geallieerde troepen. Hij zei dat er nog geen bepaald be drag hiervoor is vastgesteld, maar de Westduitse regering zal aan hel on derhoud bijdragen tot de Westduitse herbewapening wat verder is gevor derd. Mr. Dirkzwager ziet af van actie tegen bisschop Mr. A. Dirkzwager heeft een brief geschreven aan de bisschop van Rot terdam, mgr. M. A. Jansen, van de volgende inhoud: „Monseigneur, Nadat ik in eer en geweten gebruik had gemaakt van een mij als kiezer bij de kieswet toe komend recht ben ik in pers en radio aangevallen op een wijze, die mij ont steld heeft. Men heeft daarbij niet ge schroomd mijn ambt ter sprake te brengen. De waardigheid van mijn ambt gebiedt mij te verhinderen, dat het nog verder publiekelijk .kt. Ik heb d£ be lachelijk wordt gemaakt. Ik heb daar om besloten om, hoe de uitspraak in het tussen U en my hangende geschil ook moge zijn, mij van verdere pro cessuele stappen te onthouden". Overeenkomstig het advies van de jury voor de toekenning van de staatsprijs voor letterkunde (P. C. Hooft-prijs) 1955, heeft de minister van O. K. en W. be sloten de staatsprijs voor letterkunde, ge noemd P.C. Hooft-prijs, voor 1955 toe te kennen aan de dichter Adriaan Roland Holst. Deze mededeling wijst er op, dat de Westduitse regering van haar vorig standpunt is afgeweken. Toen de Ame rikaanse, Britse en Franse regering begin van dit jaar de Westduitse re gering vroegen, voort te gaan met bij te dragen aan de kosten van het on derhoud der geallieerde troepen, gaf de Westduitse minister van Financiën, Fritz Schaffer, onomwonden ten ant woord, dat na 5 mei geen cent meer zal worden bijgedragen. 5 mei was de datum waarop de betalingen zouden eindigen. Wrak in Oresont kan van „Brederode" zijn De bekende Deense duiker Ove Scharff heeft in tegenstelling tot an dersluidende persberichten verklaard, dat het wrak dat vorig jaar in de Ore sont ten noorden van Kopenhagen is ontdekt, wel degelijk het wrak van het zeventiende eeuwse Nederlandse oorlogsschip „Brederode" kan zijn. Hij is zelf nooit bij het wrak ge weest en hij zei nooit verklaard te hebben, dat het een Zweeds wrak moet zijn. Wel is bekend dat in de Oresont verscheidene Zweedse wrak ken moeten liggen. Jonge medewerkers van de Deense specialist Jan Uhre hebben meege deeld, dat deze zomer het onderzoek naar het wrak zal worden voortgezet. Uhre zelf kan niet daar aan deelne men. Hij vertoeft voor speciale werk zaamheden in Afrika. Tot op heden zijn nog pas losse, verspreide stukken van het wrak geborgen. Het schip zelf ligt onder een nogal dikke laag zand. Een aardig doorkijkje bij de nieuw bouw van Poortvlietwaar geriefelij ke behuizing gepaard gaat met bre de straten en trottoirs. Het straten plan van het dorp is zo gemaaktdat de kerk centraal blijft liggen, ook bij verdere uitbouw. (FOTO P.Z.C.) Op de tentoonstelling van mechani sche werktuigen te Londen werd de ze Engelse straddle-carrieréén van de zwaarste transportvoertui gen vande tentoonstelling, gede monstreerd. Bij proeven is gebleken dat het voertuig een lading van 7% ton van dé grond kan lichten, over 'n afstand van ongeveer 220 meter kan vervoeren, de last neerzetten en te rugkeren op het punt van uitgang in 80 minuten. De foto toont hoe gemakkelijk een personenauto past in de laadruimte van dit voertuig. Moeder en zoontje bij aanrijding gedood Een ernstig verkeersongeluk bij Raalte heeft op Hemelvaartsdag het leven gekost aan de 43-jarige me vrouw G. van D.H. uit Raalte en haar tienjarig zoontje. Terwijl zy met haar zoontje achterop haar fiets op de nieuwe weg van Raalte naar Le- melerveld reed. is zij door een achter op komende auto, bestuurd door me vrouw G. J. L. uit Amsterdam, ge grepen. Mevrouw Van D. werd op slag gedood, het jongetje kreeg ern stige hoofdwonden en is in het zieken huis te Raalte korte tijd later overle den. Mevrouw Van D. laat een man en drie kinderen achter. Een meisje dat naast mevrouw Van D. fietste werd licht gewond. De politie heeft 'n on derzoek ingesteld. Het is gebleken, dat mevrouw Van D. en het meisje goed reehts van de weg hebben ge reden. Nederlandse hulp voor onontwikkelde gebieden Dit jaar meer dan vier miljoen Het vorige jaar zijn 125 Nederlan ders als deskundigen door de Verenig de Naties en de gespecialiseerde or ganisaties uitgezonden naar de minder ontwikkelde gebieden. In die periode zijn 159 personen uit die gebieden naar ons land gekomen om hier te studeren en te observeren. Voorts heeft de Nederlandse rege ring vorig jaar meer dan drie miljoen gulden uitgegeven voor geldelijke steun aan allerlei projecten ten bate van de minder ontwikkelde gebieden. Voor 1956 worden deze bijdragen ge raamd op meer dan vier miljoen gul den. Bovendien wordt ruim elfeneen- half miljoen gulden uitgetrokken voor deelname in de „International finan ce Corporation". Dit werd medegedeeld in de nota over hulpverlening aan minder ont wikkelde gebieden, die de ministers Beijen en Luns vrijdag aan de Tweede Kamer hebben toegezonden. De Katholieke Arbeiders Beweging heeft de 400.000 leden bereikt. Toen een grote ledenwerfactie op 9 januari 1955 werd ingezet, bedroeg het ledental van (je K.A.B. 356.000, Het Wereldgebeuren. Vloeiend Spaans Het was vloeiend Spaans, waarin de Marokkaanse minister van buitenlandse zaken, Ahmed Ba- lafrej woensdag; een toespraak hield op het vliegveld van Madrid. Hij was in gezelschap van Si Bekkai, de Ma- men, waar fang en breed gepraat was over de toekomstige onafhankelijk heid van Frans Marokko ..in onder linge afhankelijkheid met Frankrijk". Al een tijdje geleden was sultan Ben Yoessef in eigen persoon naar Ma drid geweest om er ook voor het Spaanse deel van Marokko onafhan kelijkheid te bedingen. En die onaf hankelijkheid werd hem dan ook door Franco beloofd, met dit verschil, dat er niet gesproken werd van „on derlinge afhankelijkheid" maar van toekomstige „samenwerking". Nadat er dus oorspronkelijk een grote weer stand tegen Marokko's vrijheidsdrang STEMMEN UIT DE KERKEN Zij komen in de plaats van de vroegere zendingsfeesten In Middelburg voor Walcheren en in Aardenburg voor Zeeuwsch-VIaan- deren zal er op de tweede pinksterdag om 10 uur een kerkedag worden ge- opend. De opzet van deze beide dagen mag dan niet helemaal dezelfde zijn, in grote lyn komen ze toch met elkaar overeen. Het belangrijkste stuk van deze dag, die om 4 en 6 uur eindigt is datgene, wat de deelnemers zelf kun nen bijbrengen. Het centrale thema is: met de ander in de wereld. Hoe kunnen en moeten wy, die naar het Evangelie willen luisteren, met de an der, met onze naaste leven? Het Is dus de belangrijke vraag naar de sa menleving, die al meer verborkkelt en uiteenvalt, omdat een ieder eigen weg gaat en zich onttrekt aan de verantwoordelijkheid voor de samenle ving waarvan hij deel uitmaakt. Vroeger kenden wij de zendingsfeesten op deze tweede pinksterdag. Daar heen trok men ook voor een hele dag. Een reeks van sprekers was daar te horen en op de grote zendingsfeesten was het zelfs zo, dat er op twee of drie plaatsen tegelijk kon worden geluisterd. Toen had men nog niet die mogelijkheden van versterking van het gesproken woord, waardoor de ge tallen van hen, die naar één spreker luisteren, onbeperkt zyn geworden. Toen moest men bij grotere getallen van deelnemers wel gaan splitsen. Tegenwoordig is dat niet meer nodig, Maar wanneer een mens luistert, is hij alleen maar passief. Daarom is men er nu eerder op bedacht, hoewel men de mogelijkheid heeft van het bespreken van duizenden tegelijk, de mensen in kleinere groepen te splitsen, zodat er een grotere mogelijkheid is dat deelnemers meer actief gaan meewerken en dat zy meer persoonlijk voor de vragen worden gesteld. <!>- aan de orde zyn. kerkedagen gaat het er om dat onze blik dichter bij huis blijft. Het gaat om het „christen-zijn in de Neder landse samenleving", om het te zeg gen met de titel van het herderlijk Bij de zendingsfeesten was de aan dacht in de eerste plaats gericht naar de einden der aarde. Het Evangelie moet worden uitgedragen tot die vol ken, die het nog niet kennen. Bij de schryven van de Synode der N. H. Kerk. En wellicht is het zo nog te ruim gezegd, want de bedoeling van het te behandelen onderwerp op de twee kerkedagen in onze provincie is toch wel om zeer dicht bij huis te blij ven. Van deze kerkedagen hebben wy de laatste jaren in de kerkelijke pers het een en ander kunnen lezen. In ver schillende delen van ons land zijn ze gehouden. Deels hebben ze een pro vinciaal karakter gedragen, zoals in Groningen en Friesland, deels ook een regionaal, zoals in Noord-Hol land. Doch van oorsprong zyn ze niet uit ons land afkomstig. De gedachte om op deze wyze mensen by elkaar te roepen en te betrekken bij de bood schap die de Kerk in deze wereld heeft te verkondigen, is van over on ze oostergrens gewaaid. Het Duitse organisatievermogen heeft kans ge zien kerkedagen het waren er ge woonlijk een viertal achtereen te organiseren voor heel Duitsland. De Oost-zone is daarbij inbegrepen. Tel kens heeft men voor deze kerkeda gen die met een enkele onderbre king ieder jaar gehouden zijn een bepaald thema fehad. In studiegroe pen is dit te voren behandeld, waar na een boekje werd uitgegeven waar in het resultaat van deze studiegroe pen te vinden was. Daarna heeft men (Vervolg op pag. 4) Wegens werkzaamheden aan het spoor wegviaduct over het Oosteinde te Voor burg. zal heden van 21 uur tot aan het einde van de reizigersdienst het trein verkeer tussen Den Haag h.s. en Leid- schendam—Voorburg gestremd zijn. Ter vervanging van de treinen zullen auto bussen rijden. was geweest in Spanje zowel als in Frankrijk, komt het langzamerhand zo ver, dat die twee landen met elk aar wedijveren om maar zo goedgeefs mogelijk te voorschijn te komen. Neen, de toekomstige onafhankelijk heid van het land was niet de reden, waarom de twee Marokkaanse minis ters in Madrid uit het vliegtuig stap ten. Officieel was het enige argument dat minister Balafrei moest worden voorgesteld aan zijn Spaanse collega. Martin Artajo. Maar toen Balafrej in het Spaans aan het woord was, kwam het ware Marokkaanse aapje uit de mouw: Hij noemde het „een zeer vriendschappelijke daad'', dat Spanje de opheffing van het interna tionale statuut van Tanger wil on dersteunen. Ongetwnfeld~ is de toe komst van Tanger, dat bij de vorige onderhandelingen nog niet aangesne den was, het voornaamste punt ge weest in de gesprekken tussen de ho ge heren. Tanger heeft in de laatste geschie denis een bijzondere rol gespeeld. Dat het in de vijftiende eeuw door de portugezen werd veroverd en in 1661 Engels bezit werd als deel van de bruidsschat van Catharina van Braganza. zijn al hoofdstukken apart. Maar de tijd, dat steden als bruidsschat van hand tot hand gin gen, is al ver achter ons en men kan er wel zeker van rijn, dat deze week in Madrid geen huwelijkskwesties in verband zijn gebracht met Tanger. Tanger. dat in 1684 weer door En geland aan Marokko werd afgestaan is namelijk sedert vele jaren een stad, waar allerlei landen diplomatieke en handelsactiviteit ontplooien. Talrijk zijn de landen, die er belangen heb ben. Het is niet alleen belangrijk als vrij handelscentrum voor internatio naal geld, maar het is ook van strate gische betekenis door zijn ligging te genover Gibraltar bij de nauwe in gang van de Middellandse Zee. In de cember 1923 werd het geïnternationa liseerd na onderhandelingen, die al in 1913 waren begonnen. Het bestuur werd na de internationalisatie toever trouwd aan een wetgevende vergade ring van 29 leden. Onder deze leden zijn negen Marokkanen, vier Span jaarden, vier Fransen, drie Engelsen, drie Amerikanen, drie Italianen, een Nederlander, een Belg en een Portu gees. De sultan van Marokko is er ver tegenwoordigd door een z.g. Men- doeb. die beroepshalve voorzitter is van de internationale raad en die aan gelegenheden der inheemse bevolking behartigt. Maar op het ogenblik is het niét alleen die Mendoeb, die meent zo nu en dan in de bres te moe ten springen voor de Marokkaanse bewoners van de stad. Ergens in een straatje-achteraf, dat de buitenlan der nauwelijks kan vinden, zetelt het hoofdkwartier van de Tangerse af deling der Istiqlal, de felste Marok kaanse onafhankelijkheidspartij en het is daar, dat niet zozeer het woord van de Tangerse internationale ver gadering, als wel dat van ..Cairo" wet is. Wanneer daar over Cairo wordt gesproken, dan denkt men aan de ge duchte vrijheidsstrijder die van daar uit rijn activiteit ontplooit: El Fassi. Het was in Tanger, dat El Fassi on langs zei: ..Wij kunnen ons niet voor stellen, dat deze dïplomatenhoofd- stad, die het bewijs heeft geleverd van vitaliteit en van de verdraag zaamheid van ons volk, aan de rand zal blijven van Marokkaanse eenheid en wij hopen, dat de minister van Buitenlandse Zaken dadelijk alles in het werk zal stellen om het streven van Tanger te vervullen zonder daar bij de rechten van de inwoners, van welke nationaliteit zij ook zijn, te miskennenInmiddels is de ac tiviteit in Tanger al aanzienlijk af genomen, omdat veel niet-Marokka- nen vrezen, dat het straks uit zal zijn met de voorrechten in het ge- internationaliseerde gebied. En Ba- lafrej is bezig, als minister van Bui tenlandse Zaken de opdracht van El Fassi, die achter de schermen aan de touwtjes trekt, uit te voeren. El Fas si, die reeds als jongeman weigerde, om Europese invloeden op zich te la ten inwerken en die helemaal niet, zoals Balafrej, vloeiend Spaans spreekt. Pas op dertigjarige leeftijd ging hij op aanraden van dr. Schweit zer er toe over, om wat Frans te leren. PREMIER SI BEKKAI i.,.lonkt naar Tanger..,.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 3