PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Eoka nam wraakTwee Engelse militairen terechtgesteld Internationale belangstelling voor Hulster Reinaertdagen Russische nota over Engelse kikvorsman SPOEDIG SPELREGELS VOOR EEN VRIJERE LOONVORMING DE VERWACHT. 199e jaargang - no. 112 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdredacteur: W- Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 12 mei 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenttes#<max 8 regels) 23 cent per regel mei een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58-60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstraai 2, telef- 16; Terneuzen. Brouwerijstraai 2. Zierikzee N Bogerdstraai 24. telef. 26 OOG OM OOGTAND OM TAND OP CYPRUS Britse veiligheidsdiensten geloven communiqué niet De Cyprische ondergrondse verzetsorganisatie „Eoka" heeft vrij dag in pamfletten, die te Nicosia werden verspreid, medegedeeld twee Britse militairen te hebben terechtgesteld, zulks als vergel ding voor het ophangen van twee Cyprisch-Griekse verzetslieden door de Britten. In de in het Engels en het Grieks gestelde pamfletten worden de namen van de terechtgestelde Britse militairen opgegeven als de kor poraals Gordon Hill en Ronnie Smilton. Verklaard wordt, dat zij sinds november 1955 en april 1956 in handen der „Eoka" waren en dat zij donderdag j.l. werden opgehangen, waarna hun stoffelijke overschot ten in het geheim werden begraven. In de pamfletten die waren ondertekend door de „Eoka"-leider „Digenis" (George Grivan) op wiens hoofd de Britse autoriteiten een beloning van ruim honderd duizend gulden hebben gesteld wordt gezegd: „Wij haten de Brit se militairen niet, doch wij willen vrij zijn. Wij zijn gedwongen om, ter verwezenlijking van onze vrij heid, dezelfde middelen te gebrui ken als de Britse bezettingsstrijd krachten. „De stoffelijke overschotten der te rechtgestelde Britse militairen zullen niet aan hun familieleden worden te ruggegeven, daar dit ook niet is ge schied met de lijken der vermoorde Griekse „patriotten". De twee opge hangen Cyprioten zijn donderdag op het terrein van de gevangenis begra ven. Hill verdween op 19 december uit zijn bataljon op Cyprus, gewapend met een stengun en verklarend, dat hy „de terroristen op zijn eigen hout je zou gaan bevechten". Hij was ver bitterd over de verwonding van een vriend. Hills moeder had onlangs een brief geschreven aan koningin Elizabeth. „Het schynt, dat m\jn zoon zyn le ven zal verbeuren, als het doodvon nis voor Michael Karaolis door uwe Militair speelde thuis met dienstpistool Zuster dodelijk verwond. De 20-jarige soldaat J. J. de B. van het bewakingskorps luchtmacht op Soesterberg heeft donderdagmorgen, toen hy een van de vliegbasis meege nomen dienstpistool aan twee familie leden m zijn ouderlijke woning in Amsterdam demonstreerde, zyn zus ter dodelyk verwond. Het pistool ging onverwachts af, de kogel trof eerst zijn zuster, ketste daarna en verwondde de soldaat aan een van zyn benen. De militair, die geheel overstuur was, werd door de politie aan de marechaussee overge geven, die de man naar het centraal militair hospitaal „Oog in Al" te Utrecht heeft overgebracht. De mare chaussee heeft de zaak in onderzoek en gaat o.m. na hoe en waarom de soldaat het dienstpistool mee naar huis heeft genomen. HHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllH De „Suzan Ball memorial fund" M sen fonds ter bestrijding van de kanker in Amerika, is gestart H met een grootscheepse geldin- zameling. Het doel van deze n ÊE geldinzamelingis een miljoen dollar. De foto toont de aan- vang van de campagne door M majoor Robert Lewis, een van de nten die een atoombom M wierp op Hiroshima en nu een miniatuurbommetje in een bus vanuit een helikopter mikt. Het projectiel is geruid met dollar- biljetten. raad van state zal worden gehand haafd", schreef mrs. Hill aan de ko ningin. „Zoudt U alstublieft te mij nen gunste bij de raad tussenbeide willen komen Laat de raad Karaolis vrijlaten". T wijf el De Britse veiligheidsdiensten cp Cyprus hebben verklaard geen en kele aanwijzing te hebben dat de twee militairen ooit door de Eoka gevangen genomen zyn. In de vlugschriften werd de rang van de beide militairen onjuist opge geven en wordt de datum van Ilills gevangenneming in novem ber gesteld, terwijl hij in werke lijkheid pas in november vermist werd. Het Griekse algemene vakverbond heeft beslotèn, dat de moeders van de terechtgestelde Cyprische patriot ten levenslang pensioen zullen ont vangen. De grootte hiervan zal later worden vastgesteld. Vrijdagmiddag is een jongen in Ni cosia door schoten van Britse mili tairen dodelijk gewond. Hij deelde vlugschriften uit over de terechtstel ling van de twee Engelse soldaten. Nederlands emigrantje in Stockholm geopereerd De 8-jarige Marieke van Dijk, een Nederlands immigrantje dat in Croy don bij Melbourne (Australië) woont, is vrijdag in Stockholm geopereerd aan een hersengezwel. De bekende Zweedse chirurg, prof. Olivecrona, die de operatie verricht te, verklaarde na de afloop dat alles goed is verlopen en dat Marieke over drie weken geheel hersteld kan zijn als er zich geen complicaties voor doen. Illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli Koel, weinig regen (Van onze weerkundige s medewerker) De temperatuur heeft deze week een langzaam dalende 1 ijn te zien gegeven. In het begin van p de week werd nog 18 tot 20 gra- den Celsius gemeten, maar de laatste dagen kwam de tempe- ratuur ook in Zeeland niet veel M hoger dan 14 tot 16 graden Cel- sius. Van de Oceaan nadert nu belangrijk koelere lucht, welke wordt begrensd door een koude- front, dat in de afgelopen nacht met enige regen ons land be- reikte. Achter dit front wordt met de westelijke wind deze koelere lucht tot ver boven Europa geblazen. In deze lucht komen flinke opklaringen voor met vooral in het binnenland nog enkele buien. Gedurende het weekeinde zal er echter maar weinig regen vallen; als gevolg van een rug van hoge luchtdruk zijn er geleidelijk meer zonnige perioden te ver- wachten, al blijft de tempera- m tuur wat aan de lage-kant. M liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Advies Stichting van den Arbeid op 18 mei (Van onze parlementaire redacteur). Naar wij vernemen, is te verwach ten dat de Stichting van den Arbeid in haar bestuursvergadering van vrijdag 18 mei a.s. definitief haar advies zal vaststellen over de toe passing van de vrijere loonvorming men spreekt wel van de spelre gels van de vrijere loonvorming waarom de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid, de heer Suurhoff, indertijd heeft gevraagd. Het advies is in principe gereed. Het wacht nog slechts op de goed keuring van het stingtingsbestuur. In september 1955 heef minister Suurhoff de Sociaal Economische Raad verzocht hem te adviseren over de mogelijkheid van loonsver hogingen. In aansluiting daarop vroeg hij aan de Stichting van den Arbeid hem van advies te dienen over de methodiek van de loons verhoging, over de wijze van toe passing ervan of met andere woor den: over de spelregels. De S.E.R. bracht zyn advies, vast gelegd in het zogenaamde Ruimte rapport uit op 20 feb. j.l. De Stich- -ting van den Arbeid, waarin aan- vankelijk ernstig verschil van mening tussen werkgevers en de werknemers over een eventueel mogelijke loons verhogingen bestond, diende haar ad vies tot dusver nog niet in. In de Eerste Kamer sprak de heer Middelhuis, de voorzitter van de K.A. B., onlangs uit, dat er weinig behoef te meer aan bestaat nu de regering by communiqué van 19 maart j.l. on der bepaalde voorwaarden een uitke ring ineens over 1955 tot 3% heeft toegestaan, alsmede een loonsverho ging tot maximaal 6% over 1956. Van anderen zyden wordt echter gesteld, dat de opvatting van de heer Middelhuis onjuist is, omdat een re geling ad hoe niet gehanteerd kan worden als algemene richtlijn voor de toepassing van de vrye loonpolitiek. Ongeacht het communiqué van 19 maart bestaat er nog altijd behoef te aan een advies en staat de Stich ting van den Arbeid nog altijd voor de taak dit advies op verzoek van de minister van Sociale Zaken uit te brengen. Het feit dat de definitieve tekst ervan op vrijdag 18 mei zal worden vastgesteld bewijst, dat de stichting het standpunt van de heer Middelhuis niet deelt. Het advies zal regelen bevatten, die naar het oordeel van de stichting behoren te worden toegepast om een vrijere loonvorming te bereiken en te handhaven. AntwoordHij had geen opdracht Radio-Moskou heeft gisteravond onthuld, dat de Sowjet-Unie de Britse regering gevraagd heeft waarom zich vorige maand tijdens liet bezoek van Boelganin en Kroesjtsjew aan Engeland een Britse kikvorsman in de nabijheid van de Russische kruiser „Ordjo- nikidze" ophield. Radio-Moskon deelde tevens mee, dat de Britse regering de Sowjet-Unie hierop ge antwoord heeft, dat de kikvorsman geen opdracht had gekregen om daar te zijn. Uit dit bericht van Radio-Moskou blijkt voor de eerste maal, dat er tussen de Sowjet-Unie en Engeland diplomatieke nota's gewisseld zijn omtrent de geheimzinnige verdwij ning van de beroemde Britse oor logsheld en kikvorsman Lionel „Buster" Crabb. Crabb of althans een Britse kikvorsman dook, toen de Russische oorlogsschepen in de haven van Portsmouth voor an ker lagen, vlakbij de Sowjet-krui- ser Ordjonikidze, op en verdween onmiddellijk weer. In haar nota had de Russische re gering er - haar verwondering over uitgedrukt dat dé Engelse marine blykbaar geheime ondevwateropera- ties uitvoerde in de nabijheid van Russische schepen die daar op een vriendschappeliik bezoek waren. Zij verzocht het Britse ministerie van buitenlandse zaken dan ook om een opheldering. Radio-Moskou citeerde de tekst van de Britse antwoordnota welke als volgt luidde: „Zoals reeds in het openbaar verklaard is, nam lt.-commandeur Grabb duikproeven, en aangeno men wordt, dat hij tydens deze proeven omgekomen is. De dui ker (kikvorsman) welke, zoals in de Sowjet-nota verklaard is, ge zien werd vanaf Sowjet-oorlogs- schepen en welke men zag zwem men tussen de Sowjet-torpedo- bootjagers, was naar.alle waar schijnlijkheid lt. commandeur Crabb. Zijn aanwezigheid in de na bijheid van de torpedobootjagers geschiedde zonder welke toestem ming ook en Harer Majesteits re gering betreurt dit incident". Noch het Foreign Office noch de admiraliteit wenste enig commen taar op de uitzending van Radio- Moskou te leveren. Het incident heeft de Britse rege ring de afgelopen dagen in grote ver legenheid gebracht omdat de buiten wereld hieruit zeer sterk de indruk gekregen heeft, dat Engeland zijn gasten heeft laten bespioneren. De Labouroppositie heeft met ver eende krachten getracht de regering hierover aan het spreken te krijgen, maar de regering heeft zich tot dus ver achter cryptische antwoorden van premier SirAnthony Eden ver scholen en de kwestie is nog geens zins uit de doeken gedaan. Kind te water geraakt en verdronken Een tienjarige jongen, die vrydag- middag in de Houthaven te Amster dam op dekschuiten aan het spelen was, geraakte op een gegeven mo ment te water. Na enige tyd dreggen werd het kind opgehaald. De levens geesten waren toen reed3 geweken. PROGRAMMA KREEG MEER ALLURE Werk van Zadkine naar Zeeland DE SCHRIJVER van het middeleeuwse dierenepos „Van den Vos Reinaerde" is nog steeds een onbekende; de man, die schuil ging achter het pseudoniem van „Willem, die de Madoc maakte" is „Wil lem" gebleven. Zonder meer. Dat nu intrigeert nog altijd vele historici en letterkundigen en vandaar wellicht, dat de Reinaert zelfs nu nog, in de twintigste eeuw, een levend en omstreden kunstwerk is. Dat heeft men met name in Hulst ondervonden, sinds daar vorig j^ar voor het eerst „Reinaertdagen" werd» - gehouden. Er kwamen reacties uit alle moge lijke plaatsen. Zelfs uit Parijs! Daar las de Canadese Reinaert-vorser John Flinn, die een studie maakt van alle op de Reinaert betrekking hebbende afbeeldingen, een artikel in een Bel gische krant en prompt zocht hij con tact met het Reinaert-comïté in Hulst! Vanuit Amsterdam reageerde de heer J. Remarque, de man, die de in een „patois" geschreven Luxemburgse versie van het epos in het Nederlands vertaalde en zo kwam men langzamer hand tot de conclusie, dat de historie van het lepe vosje in vele delen van West-Europa nog levend is. .vi... erwacht, dat zulks eens temeer volgende week zal blijken, wanneer zaterdag 19 mei de „Reinaertdagen 1956" weer /.uilen beginnen met een academische zitting in het Hulster raadhuis. Het Reinaert-comité vond drie prominente sprekers uit de Bene- lux-landen bereid deze zitting te ver zorgen en wel prof. dr. L. Hoffmann uit Luxemburg („Renert, het werk van de Luxemburger Michel Rodan- ge"), prof. dr. P. de Keyser uit Gent („De Reinaert in de Reinaert-fabels") en prof. mr. B. Hermesdorf uit Nij megen („De advocatuur in de Rei naert"). Deze zitting zal muzikaal, worden opgeluisterd door het Hulster dameskoor onder leiding van de heer Jo Ivens en na afloop zal het gemeen tebestuur de bezoekers officieel ont vangen. De Reinaertdagen 1956 zullen zich dit jaar, in tegenstelling tot 1955, uitstrekken over een volle week. Het ligt namelijk in het voorne men van het comité om te trach ten deze manifestatie te doen uit groeien tot een jaarlijkse cultu rele week, waar men tevens een letterkundige prijs aan zou willen verbinden. Voorts hoopt men in de komende jaren ook een boeken beurs te kunnen inrichten. Dit jaar heeft men zich nog bepaald tot een bijeenkomst van Vlaamse en Zeeuwse letterkundigen, die tweede pinksterdag zal worden gehouden. Onder voorzitterschap van dr. P. J. Meertens uit Amsterdam zal dan na een ontvangst een letterkundig forum worden gehouden in de Burger zaal van het stadhuis, waarin naast drie Vlaamse leden, voor Zeeland zit ting zullen hebben mevrouw E. J. van den Broecke-de Man uit Aardenburg, mr. J. C. van Schagen uit Hulst en als boekhandelaar de heer P. van Geyt uit Hulst. Dit forum zal voor een ieder vrij toegankelijk zijn. De letterkundigen zullen zich na af loop onder taf el )-presid entschap van burgemeester A. L. S. Lockefeer ver enigen aan een „verbroederingsmaal tijd". Vervolg op Dag- 2) In de tuin achter het gemeen- i§ M tehuis te Vlissingen werden de deelnemers aan het derde landelijke ziekenhuiscongres dat gisteren en vandaag te Vlissingen wordt gehouden, H vrijdagnamiddag officieel door het gemeentebestuur ontvan- gen. Burgemeester mr. B. Kolff n sprak de congressisten toe. tVoor verslag zie pagina 10). m (Foto P.Z.C.) m Britse straalbommenwerper neergestort Een Britse „Vickers Valiant"-straal- bommenwerper is vrydagbij South- wick Hampshire aan de Britse Zuid oost-kust neergestort op een spoorlyn en ontploft. Drie van de vier beman ningsleden zouden om het leven zijn gekomen. De vierde zou zich met een parachute hebben gered, doch gewond naar een ziekenhuis zijn overge bracht. Verscheidene huizen in de omge ving werden door wrakstukken en weggeslingerde brokken spoorrails en dwarsliggers ernstig beschadigd. KORTE PREDIKATIE ENG OF WIJD Want voor U is de belofte en voor uw kinderen en voor al len, die verre zijn, zovelen als (le Heer, onze God, er toe roe pen zal. Hand. 2 39. We groeien naar het pinksterfeest toe. Het vjoord hierboven heeft daar mee te maken: uit Petrus' toespraak op die dag. Het lijkt een open, klaar duidelijk woord en toch zijn er twee opvattingen mogelijk, die tegen over elkaar staan: 1. beperkend: zovelen dat is pre cies zoveel als God bepaald heeft. Zo veel als een kaartje hebben om op 't terrein te komen 17 niet? dan er niet op, niet bij! 2. openwerpend: hoeveel? wel zoveel als God roepen zul einde loos veel van eindeloos ver God trekt toch zeker geen grenzen? Die tegenstelling werd mij bewust bij het gesprek van twee gelovigen-. De één zei: <yAlzo lief heeft God de wereld gehad de ander: „er staat geschreven: Jacob heb Ik lief gehad en Ezau heb Ik gehaat". De één stond tegenover een Gód met vsijd open armen, de ander voelde meer voor het kaartjes- en controle systeem. We staan voor die woorden uit Handelingen, door vetrus in het vuur van zijn pinkstergeestdrift gespro ken. Die woorden op zichzelf laten 'n keus toe. Wij moeten beslissen vanuit ons geloof in God. Hoe onze God is, zo zal onze uitleg zyn. Onze uitleg zal een getuigenis zijn over God. Welnu, dan getuigen we ervan: de gemeente kan alleen Pinksteren vie ren en zich op Pinksteren voorberei den,als wij dit woord uit Petrus1 re de, die een roepstem van God was verbinden met Johanneswoord: Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hy zijn eniggeboren Zoon gege ven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, doch eeu- ivig leven hebbe". En het beeld van Goddat deze woorden oproepen, is het beeld van een God, die de armen wijd, wijd uitstrekt om al zijn kinde ren in zijn hoede te nemen. Zierikzee G. J. van Royen VRIJ VEEL WIND. Zwaar bewolkt met opklaringen en plaatselyk enkele buien, iets lagere temperaturen. Matige tot krachtige westelijke wind. /.ON KN MAAN 13 mei Zon op 4.51 onder 20.26 Maan op 7.16 onder 23.48 14 mei Zon op 4.50 onder 20.28 Maan op 8.31 onder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1