PREDIKBEURTEN ZIERIKZEESE BRANDWEER IN HET ZILVER WALCHEREN Waar zijn onze schepen? ii i.iu*. iüöü ftCUVlNClALE ZbiEUW&h CUUKAHT HARTELIJKE TOESPRAKEN Feestelijke bijeenkomst in het stadhuis De festiviteiten ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig jubileum van de vrijwillige brandweer in Zierik- zee zijn vrijdagmiddag ingezet met een bijeenkomst in de raadszaal van het stadhuis, waar namens het ge meentebestuur felicitaties werden uitgesproken. Nadat brandweerlie den hadden plaatsgenomen, nam loco burgemeester A. M. den Boer het woord. De heer den Boer achtte het een groot genoegen het jubilerende korps te ontvangen. „De brandweer neemt een uitzonderlijke taak in het gemeenschapsleven in n.l. om gevaar te keren" zo meende spreker die voorts herinneringen ophaalde aan de tijd voor 1930, toen de burgemeester hefc recht had de inwoners op te roe pen voor persoonlijke diensten. Op 24 september 1930 werd de vrij willige brandweer in Zierikzee in het leven geroepen, waarbij de heer P. M. Panny opperbrandmeester werd. Te vens werd toen besloten een Ford motorbrandspuit aan te schaffen. In het bijzonder richtte de heer den Boer zich tot de opperbrandmeester, de heer C. Berrevoets. „U allen is be kend hoe wijlen burgemeester Schuurbeque Boeye het brandweer korps genegen was. Nu ik een half jaar uw directe chef ben geweest kan ik dat begrijpen" zo vervolgde de lo co-burgemeester, die de manschappen roemde om hun houding in de ramp dagen, toen veel gevraagd en veel gedaan werd. Een voortreffelijke geest heeft dit alles tot stand ge bracht en het gemeentebestuur is dan ook dankbaar en vol verwachting, dat ook in de komende jaren op ae bijstand van de brandweer gerekend kan worden. Opperbrandmeester Berrevoets be antwoordde deze toespraak, waarbij hy het werk van de vroegere com mandanten memoreerde, ae heren Panny, Verbeek, Roggeband, Berre voets sr. en Holm. „Nog steeds den ken wjj in ons korps aan burgemees ter Schuurbeque Boeye" zo zei de heer Berrevoets, die ook de heer den Boer dankt bracht voor zijn be moeienis met de brandweer. Tenslot te zegde spreker namens zijn man schappen toe de gemeente Zierik zee nog jaren te zullen dienen. Mr. C. J. B. du Croo sloot zich als wet houder aan bij de gelukwensen van de heer den Boer, in herinnering brengend hoe hij voor '30 zaterdags middags pompen moest bij de brand weer tegen een vergoeding van 1 kwartje.... De heer H. M. A. van Schendel, inspecteur van het brandweerwezen voor Zuid-Nederland, had aanvanke lijk gemeend, dat een kwart eeuw voor een brandweer in deze tijd geen uitzonderlijk feit.is. Gezien echter de goede naam die het korps in brand weerkringen geniet, achtte spr. een feest vieren volkomen verantwoord, Dank bracht spr. aan het gemeente bestuur, dat altijd de brandweer ter wille is. Na de heer Berrevoets ge prezen te hebben, die in het geheel geen „plattelandsbrandweercomman- dantje" is, betrok de inspecteur alle manschappen in zijn felicitatie en dacht ook aan de brandweervrouwen, die vele malen hun man moeten mis sen. „Wat de toekomst betreft is het noodzakelijk uw vredestaak voort te zetten en onverhoopt ook in oorlogs tijd" zo zei de heer van Schendel aie de brandweer van Zierikzee zoveel praktijkbranden toewenste als het saneringsplan toestaat. Nadat wethouder den Boer een dronk had uitgebracht op het wel zijn van het korps, werd in de met bloemen versierde trouwzaal gereci pieerd. s Avonds werd in hotel „Concordia" een feestavond gegeven, die werd ver zorgd door het gezelschap Van Zwol uit Amsterdam. Hierbij waren vele genodigden aanwezig o.w. de loco burgemeester en de wethouders, de leden van de gemeenteraad, de poli- tie-autoriteiten en de heer G. Kortus, adjunct-inspecteur van 't brandweer wezen te Breda. De brandweercom mandant, de heer C. Berrevoets, ver zocht de aanwezigen een ogenblik stilte in acht te nemen ter nagedach tenis van jhr. mr. J. Schuurbeque Boeye. Hierna gaf hij een overzicht van de grote vooruitgang die de brandweer te Zierikzee, vooral dooi de aanleg van de waterleiding heeft doorgemaakt en hij zwaaide daarvoor o.a. oud-commandant P. M. Panny alle lof toe. Na de pauze, die met muziek werd opgeluisterd door het gezelschap J. van Beveren, reikte de heer A. M. den Boer aan de brandmeesters J. Holm en C. van 't Veer en aan de brandwachters J. Bim, D. Struik, P. van den Ende, C. de Kuiper en C, Verkaart een ooorkonde en een kruis uit wegens 25 jaar trouwe' dienst bij de vrijwillige brandweer. De heer Holm dankte namens allen voor deze onderscheiding. Onder leiding van de voorzitter van de feestcommissie, de heer C. van 't Veer, werd daarna het programma van de feestelijkheden voortgezet. „Middelburg" houdt bazar met attractief karakter Sedert donderdag wordt in „De Vergenoeging" te Middelburg de ju- bileumbazar gehouden van de Mid delburgse Voetbal- en Atletiek Ver eniging „Middelburg". De heer S. J. G. van Leeuwen opende dit evene ment donderdagmiddag met een kort woord namens de organisatoren. De bazar is op touw gezet door een ba- zarcommissie, die uit de contactcom missie van deze vereniging werd ge vormd. Het doel is gelden bijeen te brengen voor de feestviering ter ge legenheid van het 40-jarig bestaan. Vele leden en oud-leden stonden iets af voor deze bazar en ook de midden stand liet zich niet onbetuigd. De ver dere rij van begunstigers varieert van een 11-jarig jumorJid, dat maar liefst 25 cadeautjes bijeenbracht, tot leer lingen van de Technische School. Op de eerste dag kreeg deze bazar reeds een druk bezoek. In totaal no teerde men, dat 800 belangstellenden op die dag een kijkje kwamen nemen, hetgeen winst betekent in vergelij king tot de eerste bazar van „Middel burg", die enkele maanden geleden werd gehouden. Wat in de bovenzaal van het gebouw opgesteld is, biedt veel aantrekkelijk, Er is een vistent, het bekende rad van avontuur, een schiettent met een bijzondere attrac tie en een grabbelton. Leden van „Middelburg" bedienen zelf het buf fet. Bovendien is er een verloting. De bazar duurt nu nog voort tot van avond, zaterdag, 12 uur, waarna zal blijken, of de feestcommissie voor het jubileum geldelijk aan haar trekken komt. Burgerlijke Stand. VLISSINGEN. Bevallen: J. de Winter-Meulmeester, z.; M. C. v. d. Woestïjne-Gideonse, d.: M. Houg-Clarisse, d.; P. Verstegen-Kolijn, d.: M. Marijs-Poppe, z.; D. A. Heyse-Storm van 's-Gravensande, d.; J. C. Hemelaar-De Pauw. z.: M. C. Vader-Schreurs, z.: J. P. G, Bongers-Van Houtum, d.: H. Geer- naert-Schilde, z.; L. van Eenennaam-v. d. Broeke, 2 z.: M. Moens-Vader. z.; H. J. Oele-Butz, z.; J. M. Batavier-Belgers, z.; M. A. Lambalgen-Kloeg, z.; G. C. Schip- 'per-Marteijii, d.; G. v. Belzen-Weeland, z.; P. J. Tabingh-Tim, d.; A. M. v. d. Velden- Kopmels, d. Ondertrouwd: K. Th. Franke, 21 j. en H. C. .T. de Croo, 22 j.; J. G. Belfroid, 25 j. en W. L. Crueq, 22 j.; I-I. v. d. Graaf, 31 j. en A. J. yan der Giessen, 2G j.; J. v. Spanndonlc, 19 j. en W. F. Bosschaart, 19 j.; W. Wortel, 63 j. en B. J. Ruijg, 45 j. Getrouwd: P. Tanger, 28 ,1. en C. J. C. Gebuijs, 32 j.; J. de Ridder, 26 en C. E. Eiff, 22 ,i.; H. K. Kögeler, 24 j. en M. Bou- cherle, 23 j. Overleden: I. P. van Dijke, 34 j., e. v. C. D. v. Compeer: C. Luijten, 83 j., wedn. van J. A. v. d. Klift. OOST- EN WEST-SOUBURG. Bevallen: L. Rijkse-Vos, d.: A. J. Ver- dujjn-Bijl, d.; E. E. Roll-Lange, z.; L. Vree- ke-Davidse, z. Ondertrouwd: C. J. A. Terwiel, 23 j. en J. H. Borger, 22 j.; V/. van der Helde. 23 j. en J. P. Antheunisse, 25 j.; S. Sapulette, 32 j. en A. Sinaij. 23 j. Overleden: C. Bosschaart, 81 j.; L. Rie- mens, 72 j. Wedvluchten De Middelburgse Postduivenvereniging „Zeelandia" hield een wedvlucht op Noyun, waarvan de uitslag was: 1 en 2 P. van Sabben; 3 J. Snoep; 4 P. Pantus: 5 J. Poelman; 6, 8 en 10 J. A. Hooftman; 7 en 9 J. de Buck. De postduivenvereniging „Voorwaarts" te Arnemuiden hield haar eerste wed vlucht op Vilvoorde. De uitslag luidde: 1 J. Krijger. 2 Jac. de Meulmeester, 3 L. v. de Ketterij, 4 en 9 H. de Meulmeester. 5 en 8 Gebr. de Ridder, 6 C. de Nooijer, 7 M. Sehroevers. 10 Wondergem. De uitslag van de 2e wedvlucht op Vilvoorde luidt: 1 Cal- Jouw, 2 Tramper. 3 Cornelisse, 4 H. de Nooijer, 5 en 8 M. de Nooijer. 6 Meertse, 7 C. van Belzen, 9 De Graaff, 10 Jac. de Rid der. Middelburg „Zandenaren" kregen hun veiligverkeersdiploma's Tijdens een gezellige bijeenkomst in de cantine van de veilïnghal te Mid delburg werden vrijdagavond de di ploma's uitgereikt aan een twintigtal bewoners van 't Zand, dat in de afge lopen wintermaanden een verlceers- cursus heeft gevolgd. Zoals indertijd uitvoerig gemeld, werd deze opleiding onder auspiciën van de buurtvereni ging ,,'t Zand" gegeven door de voor zitter van die vereniging, de heer E. J. Glerum, wachtmeester le klas bij de Rijkspolitic, afdeling Verkeers- groep. Namens de Vereniging voor Veilig Verkeer Middelburg en Om streken reikte de secretaris, mr. W. F. P. Kurtz, de diploma's uit met een toepasselijk woord. De getuigschrif ten zijn nameljjk officieel ingesteld door het Verbond voor Veilig Ver keer. Het examen is indertijd afgenomen door een commissie, bestaande uit mevrouw MazureMantz namens Veilig Verkeer en de heren M. A. Re- neman, commissaris van politie, mr. W. F. Kurtz, secretaris, namens Vei lig Verkeer, en E. Keus namens de buurtvereniging. De namen der ge slaagden luiden: de dames Van Verre Brizee, A. de MasierVan Elsac- ker,.M. Wijtman, H. de Heide en C. C. J. Karei—Karei; de heren G. P. Verburg, G. Eijkelènboom, A. A. Ver donk, J. van Eennennaam, A. P. van Tiel, J. A. Dhondt, B. W. Meeuse, J. Bakker, W. Karei, J. de Groot, A. de Masier, A. van Tatenhove, J. L. van Wijnen en H. I. van Loon. Het verde re gedeelte van het programma werd vrijwel geheel verzorgd door het mu- ziekensemble „Archidrum". Ds. H. K. Poelman sprak voor geref. vrouwenverenigingen. Dezer dagen vergaderde in de Middelburgse Bogardzaal de Kring Walcheren der Geref. Vrouwenver enigingen. De presidente, mej. E. Boon uit Arnemuiden, verwelkomde in haar openingswoord in het bijzon der de leden van de beide nieuw aan gesloten verenigingen, Vlissingen en Westkapelle. Deze aansluitingen brengen het totaal der Walcherse verenigingen op 9. Ds. H. K. Poelman Azn. hield tij dens deze vergadering een lezing over „Het leven na de dood". Hij wees er op dat de mens na de dood onsterfe lijk, zonder lichaam, is. Dan voltrekt zich ook tegelijkertijd de scheiding, óf hemel óf hel. Er is wel herkenning van familieleden, maar die band is niet meer het voornaamste, wel de gemeenschap met Christus. Zo als God de eerste mens uit 't stof schiep, zo zal ook de herschepping na de vol einding der wereld zijn. De gelovige wordt opgewekt met een verheerlijkt lichaam in eeuwige jeugd. Spreker betoogde verder, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aar de komen zal, waarin de mens, tot volle ontplooiing gekomen, God eeu wig zal verheerlijken. Ook in de ver doemenis zal de mens, ondanks zich zelf, toch naar God verlangen en Hem de eer toebrengen. Op deze met grote aandacht beluisterde lezing volgde een drukke bespreking". Deze drukbezochte vergadering, die afge wisseld werd met zang en prozastuk jes, werd besloten met dankgebed door ds. Poelman. Oogst van de straat. Bij de Middelburgse politie zijn inlich tingen te verkrijgen over de volgende in het tijdvak van l tot en met 9 mei gevon den voorwerpen: verschillende wanten en handschoenen, sleutels, portemonnale's met en zonder Inhoud, padvindersriem, kralen, handveger, sigarenaanste- reolamevlaggetje, veer voor het bulgen van plastic buizen, zakmes, rood kindertasje, eikenhouten doosje, goud kleurig speldje, vierkleurenpotlood, rode zijden sjaal, rode vulpen, bankbiljet van f 10, qorbel, gouden broche, parkiet, le deren tas van motorrijwiel, blauwe man telceintuur, kano, drie muntbiljetten van f l, herenrijwiel, armband van horloge, wit brilétui, bruine lederen riem .muis grijze angorapoes, witte gymnastiek schoen, dameshoed, kleine herdershond, gedeelte van rozenkrans, zonnebril, strandschop, zilveren bedelketting, ge kleurd kussen, sigarettenkoker, pakje m. textielwaren, zonnebril, zwarte das, zak- Viissïngen Openbare leeszaal en bibliotheek. Het boekenbezit van de openbare eeszaal te Vlissingen werd uitgebreid met de volgende nieuwe werken: Agthe. De lege lauwerkrans; Berk hof, Inspecteur Markus in Marokko; Doekes-de Wilde, De koekoek roept; Van Dijk, De tweede man; Gaskin: Sara Dane; Gotj'é, Voor ieder schijnt de zon; Ter KuileScholten, In het voertuig van het leven; Maclean, Zr. Ms. Ulysses; Plievier. Aan de rand van de wereld; Slaughter, De dokter beslist; Huxley, The genius and the goddess; Perret, La tresse; Beets, De grote jongen; Winkler, Kaj Munlc, Gottschalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, dl. I, Tot de Sint-Elisabethsvloed van 1404 Van Egeraat, Gids voor Oostenrijk; Schildt, Van de Oostzee tot de Kau- kasus; Stols, Spanje's pracht en praal; Den Hollander, Kleutergym- nastiek; Houot en Willm, Diepzeedui kers; Van Santen, Beginselen van de fotografische techniek, dl. H, Van Sehaik-Willing, Ondanks alles. In de maand april werden uitge leend 1015 studieboeken. 217 romans in vreemde talen, 1627jeugdboeken 1 2578 romans (totaal 5437). De tijdschriften- en krantenzaal werd bezocht door 421 mannen en 86 vrouwen. De jeugdleeszaal door 163 meisjes en 81 jongens (totaal 751). Oogst van de straat An het bureau van de gemeentepolitie te Vlissingen zijn Inlichtingen te verkrij gen over de volgende gevonden.voorwer pen: L'ipssleutel (2137), lederen mptor- fiandschoeneh, houten step, dasspeld en een medaille (tandemdag A.N.W.B.K.L. M.),bal, step op luchtbanden, ijzeren ring met drie pinnen voor landmeting, cein tuur, verschillende wanten en handschoe nen, verschillende sleutels, herenpolshor loge, rol tekeningen, verschillende porte monnees, kinderpantoffel, muntbiljetten van f 1 en f 2.50, regencape, plasticbal. veiligheidsspeld waaraan drie medailles, medaillon aan kettinkje, gespikkelde bal, lichte herenregenjas, houten duimstok, vierkleurenpotlood, sigarettenpijpje, schroevendraaier, sïerspeldje, lederen étui met rozenkrans, twee rolletjes horrengaas, bougie, zilveren armband, schakelarm band, badhanddoek en zw. zwembroekje, rijwielpompje, verschillende sleutels, nik kelen wieldop van Volkswagen, heren- hemd, medaillon met Christusbeeldje, halsketting, broche, jaegervëst, verscha lende portemonnees, kindervest, step, speelgoedkonijntje, verschillende hand schoenen en hondenriem met halsband. Officiële publikaties VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. STEMMEN BIJ VOLMACHT. 1. De burgemeesters van Middelburg en Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat ter secretarie dezer gemeente koste loos verkrijgbaar zijn de formulieren voor de verzoekschriften om bij de a.s. ver kiezing van de leden van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal bij volmacht te stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 30 mei 1956 door de kiezer worden inge diend bij burgemeester en wethouders der gemeente in welker kiezersregister hij op de dag der kandidaatstelling ls opgeno men. 3. Bij het verzoekschrift moet een ver klaring van de gemachtigde worden in gediend. dat deze bereid ls als zodanig op te treden. 4. Hij die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling zijn opge nomen ln het kiezersregister, waarin de naam van de verzoeker voorkomt, en be voegd zijn tot het deelnemen aan dezelf de verkiezing. 5. Een kiezer mag niet meer dan één aanwijzing als gemachtigde aannemen, behoudens dat hij een tweede aanwijzing mag aanvaarden, indien het betreft het stemmen bij volmacht namens huisgeno ten. 6. De volmachtgever ls niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Middelburg, 9 mei 1956. Vllsisngen, VERKIEZINGEN. DEELNEMEN AAN DE STEMMING IN EEN ANDERE GEMEENTE. De burgemeesters van Middelburg en Vlissingen brengen ter kennis van belang hebbenden, dat een kiezer op zijn ver zoek kan worden toegestaan te zijner keu ze aan de a.s. stemming' ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer deei te nemen, hetzij in de gemeente, in welker kiezersregister hij op de dag der kandi daatstelling is opgenomen, hetzij in een door hem bij het indienen van dat ver zoek aan te wijzen andere gemeente. Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij volmacht te stemmen of die is opgenomen in het centrale bevolkingsregister. De kiezer, die van deze bevoegdheid ge bruik wil maken, doet daarvan ten minste veertien dagen vóór de dag der stemming in persoon mededeling ter secretarie ener gemeente aan de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar. Hij geeft daarbij op: a. zijn naam en voornamen of voorletters; b. de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte; c. de gemeente in welker kiezersregister hij is opgenomen; d. zijn adres of laatste adres aldaar; e. de gemeente, benevens een adres in die gemeente, waar hij aan de stemming wil deelnemen; L de gemeente en het adres, waar hij de verklaring, welke van de mededelïn; wordt opgemaakt, wenst te ontvan f n De verklaring wordt door de kiezer ei door de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar ondertekend. Een exemplaar van de verklaring wordt de kiezer verstrekt. Nadere inlichtingen worden verstrekt ter gemeentesecretarie. Middelburg, ,9 mei 1956. I Vllsisngen, MIDDELBURG. AANPLAKKEN VERKIEZINGSBILJETTEN. B. en W. van Middelburg maken bekend, dat verkiezingsbiljetten gratis doch uitsluitend met door de dienst van meentewerken te verstrekken plakmiddel mogen worden aangeplakt op een a gegeven gedeelte van de schutting voor het Stadhuis in de Lange Noordstraat op de muur van de gasfabriek aan het Molenwater (derhalve niet op de daar aanwezige aanplakborden). Middelburg. 9 mei 1958. Abbedijk 8 Chrlstobal. Alchlba 8 710 m. z.o. v. Kaap Race. Alhena 9 v. Las Palmas n. Antw. Aldabl 9 v. Las Palmas. Alamak 10 p. The Brothers. Alphacca 11 Rio de Janeiro. Alphard 11 Santos. Annenkerk 9 L. Marques. Amerskerk 8 p. Sabang. Arnoudspolder 7 v. Lissabon n. Oporto. Applngedijk 8 630 m. n.o. v. Paramaribo. Axeldijk 9 Boston. Artemis 9 Amsterdam. Baud 8 100 m. n.o. v. Sabang. Ball 10 Amsterdam. Bossevain 8 Str. Singapore. Blijdendijk 9 Rotterdam. Beninkust 9 v. R'dam n. Antw. Bontekoe 8 v. Makassar n. Soerabaja. Blitar 10 p. Bona. Camltla 9 p. Pt. Elizabeth. Cistula 10 v. Cochin n. Calcutta. Cottica 9 v. Madeira n. Barbados. Crania 10 p. St.-Maarten. Delf shaven 9 Narvik. Delft 10 Amsterdam. Dongedijk 8 v. Londen n. Los Angelos. Duivendijk 8 180 m. z.o. v. Mona Passage El jo 8 Borkum. Esso - Amsterdam 8 37 m. n. v. Muscat. Esso - Nederland 10 v. Fawley n, Grote Beer 10 p. Anticosti eil. Gouwe 9 v. Monrovia. Gaasterkerk 8 Aden. Haulerwijk 8 890 m. w. v. Fayal. Examen De heer A. F. Tienpond, voorheen bad meester bij de Souburgse zwemvereniging „Luctor et Emergo" slaagde te Rotterdam voor het diploma zwemonderwijzer van de K.N.Z.B. Walcheren ZATERDAG 12 MEI Nel Herv. Kerk. Middelburg (Koor kerk) 8-8.30 Interk. avondgeb. Vlis singen (Engelse Kerk) 7.30-8 Interk. avondgeb. Zevendedags Adventisten. Middelburg- 10 Bijbelstudie, 11 ds. De Raad (H. A.). Vlissingen 9.15 ds. De Raad, 10.15 Bijbelstudie. ZONDAG 13 MEI Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 10 ds. Theunissen, 2.30 ds. De Boer. Arne muiden 10 en 2.30 ds. Verweij. Big- gekerke 9.30 ds. Johannes, 2 ds. Van Haarlem. Domburg 10 ds. Van Wil- lenswaard, 7 ds. Kalkman. Gapinge 10 ds. De Boer, Grijpskerke 10 en 2.30 ds. Wisse. Kleverskerke 2 ds. Don. Koudekerke 10 ds. Van 't Hof, 10 jeugdkerk, 7 (jeugddienst) ds. Van Duijne; Vliss. str. 2.30 ds. Dé Groot, 't Zandt 10 dhr. V. d. Meulen, 10.15 jeugdkerk, 7 (jeugddienst) vic. De Meij. Meliskerke 2.30 vic. De Meij, Middelburge, Nieuwe Kerk, 10 ds. V. d. Linde, 7 ds. V. d. Werf (Opendeur- dienst) Engelse Kerk 10 (jeugdkerk) ds. Don; Oostkerk 10 ds. Sneller; Koorkerk 10 ds. Van Houte. Nieuw en SL Joosland 10 ds. Van Haarlem, 2.30 ds. Roscam Abbing. Oost- en West-Souburg 9.30 en 11 ds. Van Duyne, 7 ds. Kwast 9.30 jeugdkerk in „Concordia". Ritthem 10 ds. Kloos terman, 2.30 ds. Van 't Hof. Seroos- lcerke 10 ds. V. d. Wind, 2.30 ds. Ri chard. Vlissingen, St. Jacobskerk, 10 ds. De Groot, 5 ds. Kloosterman; En gelse Kerk 9.30 Kerk voor jongeren; Johanneskerk 10 ds. Kwast, 7 ds. De Groot; Havendorp 10 ds. Cornet. Vrouwenpolder 2 ds. Theunissen. Westkapelle 9.30 en 2-.30 ds. Oost hoek. Eglïse Wallonne. Middelburg 10.30 (rEglise Mennonite) M. le pasteur Risseeuw. G.G.N. Middelburg 9.30, 2 en 6.30 leesdienst. Dinsdag 15 mei (Bogard zaal) 7.30 ds. V. d. Ketterij. Geref. Kerk. Middelburg (Hofplein- kerk) 9.30 ds. De Boer. 2 ds. Van Til, 5 ds. Van Til; (Noorderkerk) 9.30 ds. Van Til. 5 ds. De Boer: Luth. kerk. 7.15 Geen dienst. Arnemuiden 10 en 2;30 ds. Poelman. Domburg 10 en 2.30 ds. Dondorp (H.A.). Gapinge 9.30 en 2 ds. Spoelstra. Grijpskerke 10 leesd., 2.30 drs. Verschoor. Kou dekerke 9.30 en 2.30 ds. Brederveld. Meliskerke 9.30 en 2.30 ds. Kaptein. Oostkapelle 10 en 2.30 kand. V. d. Meulen. Serooskerke 10 en 2.30 ds. Van Wouwe. Souburg 9.30 en 2.30 ds. Streefkerk. St. Laurens 10 en 2.30 ds. Boon. Veere 10 en 2.30 ds. Els- hout. Vlissingen 9.30 en 5 drs. Ver schoor. Vrouwenpolder 10 en 2.30 ds. Van Nes. Westkapelle 9.30 en 2.30 ds. Pontier. Geref. Gem. Aagtekerke 9.30, 2 en 6 leesd. Arnemuiden 9.30, 2 en 6 leesd. Meliskerke 9.30, 2,30 en 7 leesdienst. Middelburg 9.30, 2 en 6.30 ds. Rijk- sen. Oostkapelle 10 en 2.30 leesdienst. Vlissingen 9.30, 2.30 en 6.30 leesd. Westkapelle 9.30, 2 en 6 leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Middelburg 9.3. (H.A.) en 3 (Dankz.) ds. Henstra. Vlissingen 9.30 en 5 drs. De Vuyst. Ver. van Vrijz. Herv. en Remonstr. Kring. Vlissingen (Engelse kerk) 19 ds. Van Nieuwenhuyzen. Evang. Luth. Gem. Middelburg 9 ds, Roscam Abbing. Vlissingen 10.30 ds. Roscam Abbing. Doopsgez. Gem. Middelburg Geen dienst. Vlissingen 10 ds. De Boer. Herst. Apost. Zendingsgem. Vlissin gen (Bakkersgang) 10 en 4.30 dienst. Leger des Heils. Middelburg 10 heil.- dienst, 4 openl.samenk., 7.30 verlos singssamenkomst o.l.v. majoor V. d. Vosse. Vlissingen 10 heil.dienst, 6.45 openl.samenkomst, 7.30 verlossings samenkomst o.l.v. kapitein Eikenaar, Evang.ver. op G.G. Vlissingen 10 en 5 ds. Grismgt. do. 17 mei 7.30 ds. Middelkoop. ZONDAGSDIENST ARTSEN. Middelburg: dr. A. W. Boerwinkel, Noordweg 20, Sint-Laurens, telefoon 2460; Vlissingen: dr. R. Grippellng, Badhuis straat 121, telefoon 2190: Veere, Seroos kerke en Oostkapelle: dr. M. A. v. d. Sluijs, Veere, Markt A 155, telefoon K 1181—276: Koudekerke, Zoutelande en Westkapelle: dr. H. Frima, Zoutelande, Duinweg 59. telefoon K 1186—282. Apotheken Middelburg: Hummelen, Markt 69, telefoon 2134; Vlissingen: Tan- Meyer, Singel 69. telefoon 2025. „Politiek Forum" van KRO in Vlissingen opgenomen Deltaplan, vrije veren en kath. Zeeuwse kweekschool behandeld In de Paulusschool aan de Adr. Coorteiaan te Vlissingen is gister avond een uitzending opgenomen van het „Politieke Forum" van de K.R.O. Voor deze opname, die vrijdagavond a.s. in het programma van de K.R.O. zal worden uitgezonden, bestond veel belangstelling. In het forum hadden zitting mejuffrouw mr. J. C. H. H. Vink, lid van de Tweede Kamer, oud minister prof. dr. Jos J. Gielen, hoog leraar aan de universiteit te Nijme gen, mr. dr. A. J. J. M. Mes, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, J. M. Peters, lid van de Tweede Kamer, en de heer J. M. A. C. van Dongen, burgemeester van Aardenburg. Ge- sprekleider was de heer Herman Fik- kert. Onder de talrijke vragen, die ge steld werden, waren er vanzelfspre kend enkele, die specifiek Zeeuwse problemen aansneden. Zo gaf het fo rum zijn mening over het Deltaplan, waarbij burgemeester Van Dongen er de nadruk op legde, dat de Zeeuwen niet alleen op hulp van buitenaf moe ten aandringen, maar ook zelf de ve le problemen dienen te onderzoeken. Een daverend applaus kreeg de vra gensteller, die pleitte voor vrije ve ren en die de mening van het forum vroeg over dit vraagstuk. Mr. dr. Mes bracht naar voren, dat het een pro bleem van grote omvang is. De vrije veren sluiten aan op rijks- en provin ciale wegen. Andere gebieden in Ne derland (Texel) kampen met dezelfde moeilijkheden. Daarom is dit een pro bleem van landelijk belang, aldus de heer Mes. De heer Van Dongen wees op de grote schade voor het vracht vervoer door de lange wachttijden voor de provinciale veren. Een fel pleidooi hield het forum voor een katholieke kweekschool in Zeeland, waarbij prof. dr. Gielen aan voerde. dat de feiten de vestiging van een kweekschool in deze provincie rechtvaardigen. Wel kunnen de ka tholieke leerlingen de rijkskweek school in Middelburg bezoeken, maar zij komen dan niet in aanmerking voor plaatsing op een katholieke school. Voorts werden o.m. vragen gesteld over bezitsvorming, kostwinnersver goeding voor militairen, kinderbij slag, vrijere loonsvorming en de een zijdige verbreking door Indonesië van de Nederlands-Indonesische Unie. De voorzitter van de afdeling Vlis singen der K.V.P., de heer W. L. M. Groffen, sprak een openings- en slui tingswoord. Na afloop van de opna me, hield mr. dr. A. J. J. M. Mes nog een verkiezingsrede. Scheepvaartberïchten Te Vlissingen aangekomen op 9 mei: Liberté van Cardiff. Van Vlissingen vertrokken op 9 mei: Taormina naar Garston: op 10 mei: Li berté naar Antwerpen. Te Vlissingen gepasseerd naar Antwer pen op 9 mei: Zus van Le Havre: Prinses Wilhelmina van Rotterdam: Oranjefon tein van Southampton: Beninkust van Rotterdam: Repeto van Londen naar Gent: op 10 mei: Bounty van Cardiff: Al- kaid van Bremen; Daniel van Amster dam; Arbon van Great Yarmouth: Castor van zee naar Gent; Nleuwehaven van Rot terdam; Adine van Dover; Poelau Laut van Amsterdam; Maaskerk van Bremen; Gabonkust van Rotterdam; Imfart van Rotterdam; Hast 1 van Goole; Flnlandia van Londen; Arran van Rotterdam; Rijn haven van zee; Aruba van Caen; Prins Willem George Frederik van Rotterdam; Leopoldskerk van Rotterdam: Helvetia van Grangemouth; Fraternité van Am sterdam; Velox van Hamburg naar Gent; op 11 mei: Ilias van Malaga. Te Vlissingen gepasseerd van Antwer pen op 9 mei: Hebe Nobel naar Londen; Viking naar Rotterdam; Cateli naar Ko penhagen; Wim naar Avonmoüth; Gre naar Londen: Tinda naar Teignmouth: Maartje naar Zeebrugge; Johanna naar Bremen; op 10 mei; Musketier naar Lon den; Maymere naar Londen; Harm naar. Gefle; Diligentia naar Rotterdam van uent; Rose Marie naar Port Talbot van Gent; Applngedam naar Rotterdam; Energie naar Vesteros; Boreltl naar Rot terdam: Glory naar Le Havre; Elda naar Turku; Hadar naar Rotterdam: Tromp naar Stockholm van Gent; Friesland naar zee; Ruby naar Londen; Maria S. naar Stockholm; Alkaid naar Rotterdam; op 11 mei: Daniel naar Duinkerken. Laagkerk 10 v. Port Said n. Genua. Langkocas lu Singapore. Lekkerkerk 8 p. Fliilsterre. Leopoldskerk li Antwerpen. Lekhaven 11 St.-VIncent. Liberty Bell 10 p. Mona Pas. Limburg 9 Singapore. Lekkerkerk 10 p. Ouessant. Maasdam 10 Rotterdam. Maas 10 Istanboel. Maashaven 11 Buenos Aires. Moordrecht 9 p. Suez. Marlon 9 Ardrossan. Meerkerk 9 Rotterdam. Meliskerk 7 Hamburg. Muiderkerk 8 Amsterdam. Mijdrecht 8 v. Umm Said n. Singapore. Nw. Amsterdam 9 v. Southampton. Noordam 7 New York. Ouwerkerk in Shanghai. Oostkerk 11 Pt. Said. Oldenbarnevelt, J. v. 9 Fremantle. Ondina 11 Curasao. Oranje 10 Tj. Priok. Oranjefontein 10 Antwerpen. Pendrecht 9 p. Gibraltar. Polydorus 8 v. New York n. Java. Peperkust 11 Donala. Perna 8 340 m. z.o. v. Muscat. Pr. Alexander 8 Bremen. Pr. Casimir 7 n. Chicago. Ridderkerk 10 v. Mombasa n. Suez. Rijndam 8 385 m. o. v, New York. Rijnkerk 8 p. Mfnicoi. Schelpwijk 10 Mlrl. Schie 9 v. R'dam, 10 Hamburg. Sarangan 8 840 m. n.o. v. Bermuda. Samarinda 8 SS0 m. w. v. Azoren. Schiedijk 10 Rotterdam, Sibajak 8 690 m. o. v. Point de Galle. Sliedrecht 18 te Las Palmas verw. Statue of Liberty 9 v. Philadelphia n. Port Said. Soestdijk 8 110 m. n.o. v. Bermuda. Str. Banka 11 Belawan. Str. Makassar 8 v. B. Aires n. Santos. Teiresias 11 Penang. Tegelberg 10 Montevideo. Tiba 9 v .R'dam n. Rio de Janeiro. Telamon 10 v. New York n. Curasao. Tjiluwah 8 v. Singapore na Hongkong. Utrecht 10 p. Gibraltar n, Halifax. Vasum 8 p. Kreta- Wonosobo 9 rede Bahrein. Willemstad 10 Amsterdam. Weltevreden 9 p. Gibraltar. Weerwijck, van 8 v. Balikpapan n. Hong kong. Zuiderkruis 8 980 m. z.o. v. Monrovia. Gepasseerd op 9 mei. Veur. Wilhelm Hö- fer, Neutraal, Gerardus, Anton Unckel, Telegraaf 4. Telegraaf 19, Concedo, Tele graaf 19. Butania l, Polonia, Annechlen, Dordrecht 9. Gotthard, alle naar Rotter dam: Citerna 30, Stad Amsterdam 3. Alja, Nelwi, Velp, Hemlxem, alle naar Amster dam; Sanara 18, Fragonard. Chablis, Bar- res, Henri, Cezanna. Volnay, Musigny, Onderneming 2, alle naar Dordrecht; An- ny, naar Heerewaarden: 2 Gebroeders, naar Barneveld; Fiat. naar Deveenter; Res Nova, naar Sneek: Eva, naar Zwolle: Ri val, naar Elburg; Dany, naar Den Helder; Rafael, naar Harculo: Clemenee, naar Kerkdriel: Fata Morgana, naar Heemste de; Diadeem, naar Wormer; Speranza, Lis, beide naar Werkendam: Eendracht, naar Woerden; Lena, naar Doetinchem; Dankbaarheid, naar Veghel; Delta, naar Kerkdriel; Salf 5, Monica, Magda 1, Adri- ana, Renate. San Antonio 2, Franz, St.- Gerard. Antverpia Seheldebron, Navex- i..otor 2. Slmplon, Meryl. Rheinfelden, Dordrecht 7, Antwerpen, alle naar Duits land: Moulin a Vent. Noumea. Joinvllle, Haut Brion, Romanee, Arag 17, Chlnon, Chateau Palmer, Sancerres, Delacroix, alle naar Straatsburg; Calanda. Express 34, Han. Kurier 21, Rabiusa. Damco 244, alle naar Basel; Salf 8 Hollandia, Rio, Astriaa, Nieuwe Zorg. Mareei, Merxem, Middelburg. Salf 3. Hlljo, Mysère, Valeri ana, Verzy, Sauternes. Solothurn, Pome- rol, Irene, Vertrouwen. Purflna 27. Ma- thilde, Cona, Navexmotor 4, Jacoba, Slona, Han. Kurier XI. Neska 4. Mars, Comptolr 20, Express 51. Damco 232, Travia, Cauca sia, Trevisia, Vios. Syria, Dory, Jean, Ga zelle, Fika, Aggl. Eüse, Onderneming, Zorg en Vlijt, Sterre der Zee, Butania 2, Butania 3, Oberalp, St.-Christophus, Hen- rica. Pierre, alle naar België. Marktberichten VEILING Z.-HOLLANDSE EILANDEN. 9 mei. Andijvie 42—47, bloemkool A 37— 99, idem B 25—75, idem C 12—56, prei A 53 —82, idem B 42—74, ardappelen 15—23. spi nazie 8.5—16, radijs 4,5—7.30, rabarber 12— 13, postelein 20—40, sjalotten 10. sla A 5— 12, idem B 7.30—11.70, Idem C 7.40, idem, kg. 17—27, witlof 18—47, selderij 5—9. aard beien p. doosje 1,28. Jonathan HH A 82—88, HH B 77—73. HH C 72. Idem HH grof 75, HH 1 66. HH 2 57. VISMIJN VEERE. 11 mei. Aangevoerd: 5424 kg exportgar nalen 74—137 69 kg schar 16; 104 kg bot 16; 2 kg schol 16: 18 kg tong (middel) 71 -142; 84 kg rog 27-44. VEILING GOES. 11 mei. Groenten: Kropsla A n 1336; I 5—15: afw. 5—14: Spinazie I 16; II 11— 12; Radijs I 5; II 4.50—5: Witlof II 79—40; stek 16: Postelein 67; Rabarber I 5: II 4; Bloemkool A I 82—112; A n 114; B I 65— 74; C I 51—52; Bosselderij 13—21; Bosuien 14—15; Prei 65. VEILING MIDDELBURG. 11 mei. Fruit: Aardbeien per stuk 7—12. Aardappelen- Meerianders grote 16.80— 17,20; Furore grote 14,40; Koopmans blau we grote 15.30. Groenten: Kropsla A 6—26; B 6—20; C 8: Komkommers A 62—68: B 57-58; C 42; Bloemkool A 69—101; B 44—75; C 32—52; Radijs 5—9: Bospeen 60—64; Snijsla 14—17; Spinazie 6—22. Rabarber 4—11; Postelein 39 -66: Andijvie 53-78: Witlof 58-65; Wljn- oeen 6: Prei 33- -57. Op 9 mei werd 'te natuursla aan- ^oo; de Gebr .„-olj te Slnt- Vrouwenpolder Feestavond, De herv. jongens- en jeugdclub te Vrouwenpolder hield onder leiding van de heren W. Hekhuis en P. J. de Boei- een feestavond. Er werden en kele korte toneelstukjes en zang nummers opgevoerd. Vooral de één- acter „Huisvredebreuk" viel bjj het, slCH. publiek zeer in de smaak. In de pau- 13-26; Bosselderij 13-14:Rabarber io- ze werden verschillende voorwerpen 12; Aardappelen grote 9*4-11- Radijs 6-7- VEILING BERGEN OP ZOOM. 11 mei. Groenten: Andijvie 20—40: Bos peen 46—18; Prei 35-67; Radijs 4*4—614; Sla 5—21: Stoofsla 10—23: Spinazie 8*4— 14*4: Witlof 22—51: Rabarber 4—11; Raap stelen 4—7; Bloem ioI 32—125. Tuit: Aardbeien per stuk 4—15; per 100 gram 46—53, ;rgevj? "Eroen op zoom. n -5. aa -<tra 200; AA t 175; 1 tra r 162; B extra 144; B I 135: C extra 106: C I 63; D I 45; E I 36: E II 48; F 191; stek 25. VEILING KAPELLE. 11 mei. Fruit: Aardbeien per doos: Deutsch Evem I 103—120: Mach Frühern- te I 116: n 69; Reglna I 103—109. Groenten: Witlof A 53; stek 18: Spinazie Amerikaans verkocht. I Postelein 62: Kropsla 5—9*4.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 15