PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Cyprische rebellen opgehangen; bloedige betogingen in Athene Weer 50.000 soldaten naar woelig Algerije Op Hemelvaartsdag 1956 minder toeristen dan in andere jaren ERNSTIG VERKEERSONGEVAL BIJ BUSSUM: TWEE DODEN 199e jaargang - no. Ill Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. E. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week: 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 11 mei 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel mei een minimum van l,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstraat 2, telef 16; Terneuzen. Brouwerustiaai 2. Zierikzee N Bogerdsiraat 24, telef. SPANNING TUSSEN GRIEKEN EN BRITTEN Zeven doden bij gevechten voor de Engelse ambassade Heviger nog dan op Cyprus was in Griekenland de reactie op de bekrachtiging van het doodvonnis tegen twee Cyprische opstandelin gen door gouveneur Harding. In het centrum van Athene kwam het woensdagmiddag tot gevechten tussen politie en betogers die protes teerden tegen het doodvonnis. Volgens een mededeling van het hoofd der Atheense politie bedroeg het aantal gewonden 189; hieronder waren 59 politimannen. Onbevestigde berichten spraken van zeven doden. Ondanks allerlei verzoeken om alsnog gratie te verlenen of (zoals de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Foster Dulles had gevraagd) de executie uit te stellen, werden de beide ter dood ver oordeelde Cyprioten Michael Karaolis en Andreas Demetriou donder dag opgehangen. Hun executies waren de eerste die werden uitgevoerd sedert Cy prus een woelige plek in het Mid den-Oosten is geworden en er een militaire leider als gouverneur kwam. Van de gevangenis in Nicosia, waar zij waren opgesloten, was de afgelopen dagen een fort gemaakt, om pogingen, het tweetal te bevrij den, tè verijdelen. Er zitten onge veer 600 man in de gevangenis. Bijna de gehele woensdag hebben zij „Enosis" (Aansluiting bij Grie kenland geschreeuwd. De moeder van Karaolis, die bui ten de gevangenismuur gewacht had, zakte ineen, en weigerde te vertrek ken na de executie. Vrienden reden haar naar huis. In Nicosia, de hoofd stad van Cyprus, verspreidden Brit se militairen met behulp van traan gas enige honderden Griekse Cyprio ten die zich op het gebeier van de klokken bij de athedraal hadden verzameld.' Hier en daar deden zich op het eiland incidenten voor; een Britse soldaat sneuvelde. Een alge- Vrouw van Curtis-Bennett dood gevonden In haar eigen flat in Londen De knappe Christin CurtisBen nett, 26 jaar, werd donderdag in Lon den, onder „nog niet vastgestelde omstandigheden" door haar man dood gevonden in haar eigen flat, acht maanden na haar geheime hu welijk met deze advocaat, die pre cies tweemaal zo oud is als zij. Haar man is de grootste strafplei ter van na de oorlog in Engeland. Hij is de man die moordenaar John Christie verdedigde, en ook pleiter was voor de nazi-verrader lord Haw Haw, en atoomspion Klaus Fuehs. In Nederland heeft hij bekendheid gekregen, doordat de Nederlandse regering hem aanzocht de verdedi ging van Leon Jungschlager op zich te nemen. Het lichaam werd gevonden in het appartement van mevrouw Curtis Bennett in Earls Court, een sjofele buurt, waar vele actrices, schilders modellen en kunstenaars leven aan de rand van het chique Kensington. Zij hield de woning aan na haar hu welijk, dat pas begin van dit jaar bekend werd gemaakt. Zij had klei ne rolletjes als zangeres. Haar echte naam was Janet, maar zij gebruikte Christine op het. toneel. (United Press). „KLAAR OVER" riependeze bei de meisjes woensdagmiddag in Mid delburg, waarna zij enkele voetgan gers over de drukke Lange Noord straat loodsten. Even tevoren waren deze twee jeugdverkeersbrigadiertjes met nog 6 collega's door bur gemeester mr. dr. N. Bolkestein in hun functie geïnstalleerd. Direct daarna werd aan praktijk gedaan en in de toekomst zullen de brigadiertjes een novum voor Middelburg hun mede-leerlingen behulpzaam zijn. mene staking verbreidde zich giste ren van Nicosia uit over het gehele eiland. De gouverneur, sir John Har ding verklaarde, dat orde en recht niet kunnen worden hersteld door eeji verzoenende houding jegens de ple gers der gewelddaden. Betogers, die in Griekenlands hoofdstad Athene door een poli- tie-afzetting wisten te .dringen, gooiden de ruiten van het gebouw van de Amerikaanse voorlich tingsdienst in de Griekse hoofd stad in. De demonstranten lever den met stenen en stokken felle gevechten tegen de politie die de Britse ambassade beschermde. De politie schoot over de hoofden van de betogers heen. De betogers staken een Britse vlag in brand; een politie-auto werd omver ge worpen. In Saloniki hebben meer dan 10.000 mensen massaal van hun ontstemming blijk gegeven. Griekse wereldlijke en kerkelijke leiders hebben de executies op Cy prus fel veroordeeld, waarbij zij zich ook van de bloedige onlusten in At hene distancieerden. De leider van de democratische opppsitiepartjj in Grie kenland heeft het aftreden van de regering Karamanlïs geëist „na het bloedbad in Athene waarbij doden en honderden gewonden vielen". Men verwacht, dat de Britse Labourojvpo- sitië dé terechtstelling maandag ter sprake zal brengen in het Lagerhuis. Winston Churchill: Navo met Russen Sir Winston Churchill heeft donder dag in Aken het denkbeeld ontwikkeld van een „werkelijk verenigd Europa" met inbegrip van een nieuw, tot over eenstemming bereid Rusland. Spre kend op de plechtigheid, waarop hem de Keizer Karei-prijs van de stad Aken werd uitgereikt, verklaarde jarige Britse ex-premier, dat er geen reden zou zijn waarom liet nieuwe Rusland, als de veroordeling van Sta lin echt gemeend is. zich niet zou kun nen aansluiten bij de Navo. „In een echte Europese gemeenschap., waarvan Rusland en de Oost-Europese landen deel zouden uitmaken, en waarmee de Ver. Staten en Canada verbonden zouden moeten zijn, zouden veel problemen, zoals dat van' de ver eniging van Duitsland, veel gemakke lijker opgelost kunnen worden dan nu". Toen Churchill met zijn echtgenote aan het stadhuis van- Aken aankwam, liep hij zonder hulp onder toejuichin gen van de toeschouwers de 20 treden naar de ingang op, maar eenmaal bui ten het gezicht van het publiek ging hij in een houten leunstoel zitten, die door vier stoere brandweerlieden de trap naar de zaal woor de plechtige prijsuitreiking zou plaatsvinden, op gedragen werd. Gordijnen verborgen voor de talrijke gasten-de aankomst van de staatsman in zijn geïmproviseerde draagstoel. Pas toen hij weer ferm op beide benen stond, gingen de gordijnen open trad Churchill in het licht van de tele visielampen de zaal verder binnen. Dumais vrijgelaten M. C. Dumais, getuige a charge in de zaak-Schmïdt, is na 28 maanden in arrest te hebben doorgebracht, vrijge laten. Dumais, Indonesisch staatsburger van Nederlandse afkomst werd in ja nuari 1954 gearresteerd, verdacht, van lid te zijn geweest van een onder grondse organisatie, waarvan het dot., was de Indonesische staat omver te werpen. DUITSE BUS IN BRAND Paniek onder buspassagiers Op de rijksweg nr. 1 heeft zich donderdag ter hoogte van Bussum een ernstig verkeersongeval voorg» daan, dat aan twee jonge mensen het leven heeft gekost. Een autobus met deelnemers^ voor wandelmarsen in Bussum, afkomstig uit Utrecht, sloeg" bij het kruispunt „De Gooise Boer" linksaf. Een motorrijder uit de richting Amsterdam, de 23-jarige T. J. uit Assendelft, die op weg was naar Markelo, moest hierdoor naar links uitwijken. Tengevolge van de ze manoeuvre kwam hij in botsing met de tweede van een aantal hem tegemoetkomende Duitse autobussen. De motor van de Duitse autobus vloog in brand. De motorrijder zijn passagiere, de 28-jarige mej. C. K., eveneens uit Assendelft afkom stig, kwamen onder de toeristenbus terecht en overleden vrijwel onmid dellijk. In de autobus onstond onder de vijftig uit Rheinen in Westfalen afkomstige inzittenden een hevige paniek. Enkelen van hen sprongen door de ruiten naar buiten en liepen daarbij verwondingen op. Personeel van een dichtbij gelegen benzine pompstation bestreed met schuim- blussers het vuur van de brandende autobusmotor. Brandweerlieden uit Naarden namen later het blussings- werk over en voltooiden het. Tenge volge van dit ongeluk werd het enorm drukke verkèer- op de rijks weg, waarlangs zich tallozen naar de bollenvelden spoedden, gestremd. De rijkspolitie uit Huizen, Naarden en Bussum leidde de verkeersstroom langs,parallelwegen om. De inzitten den van de Duitse autobus hebben per trein hun weg naar de bollen velden vervolgd. Zij verkozen dit vervoermiddel boven een inmiddels gecharterde nieuwe autobus. Het Nederlands elftal heeft n geen revanche kunnen nemen voor de 10-nederlaag, die vo- rig jaar in Dublin tegen Ier- land geleden werd. Donderdag- miUgttg zegevierde de Ierse na- M tionale ploeg weer over het Oranje-team, ditmaal met de duidelijke cijfers 1h- Tot vier maal toe moest Frans de Munck mistroostig de bal uit de netten halen en daartegen- over plaatste Nederland slechts één treffer. Op bovenstaande M foto ziet men hoe dit doelpunt gescoord werd door Appel, die naast de Ier S. Dunne (num- mer 2) staat. De Fortuna-spe- Ier kreeg de bal van Abe Len- s stra, die zelf ook goede schiet- kans had, maar zag, dat Appel er juist iets beter voorstond. M es Lenstra staat jtiist achter Ap- H pel. Links op de foto Tinus' Bosselaar. =s illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Parlementair debat over kikvorsman De Engelse Labourpartij heeft een ietwat geïrriteerde Engelse regering een debat afgedwongen over de om standigheden, waaronder de kikvors- man Lionel Crabb de dood heeft ge vonden in de haven van Portsmouth. Eden verklaarde aanvankelijk in het Lagerhuis, dat hij liever niets over de kwestie wilde zeggén om veiligheidsredenen, maar de gewel dige aandrang van de publieke opi nie heeft hem er spoedig van over tuigd dat dat niet meer kon. Zelfs de meest conservatieve bladen, die de regering altijd door dik en dun hebben gesteund zijn nu gekomen met vrij duidelijke eisen. De Engelse geheime dienst wordt ook heftig aangevallen over deze zaak. Rebellen vielen 46 dorpen aan Tot dusver zijn volgens onbeves tigde berichten circa duizend Alge rijnse opstandelingen gesneuveld bij militaire operaties in het Alge rijnse departement Constantine, waar de opstandelingen dinsdag avond 46 dorpen hebben aangeval len. De militaire autoriteiten heb ben de politiebevoegdheden in dit departement overgenomen van de burgerlyke autoriteiten. De strijd is zondagavond be gonnen toen rebellen bij Temou- chent in het westen van Algerije 47 boerderijen overvielen en 40 boeren, doodden. Dinsdagavond vie len de opstandelingen dorpen bij Algiers aan. De bevolking van het platteland in departement Constantine vlucht naar de steden. De rebellen steken boerde rijen in brand en zij pleger sabotage aan bruggen, spoorwegen en wegen. Te Rouacbed, 50 km ten westen van Constantine, hebben Franse militai ren en rebellen felle gevechten van HET WAS TE KOUD IN ZEELAND Veerdiensten konden het af; veel belangstelling voor „miniatuur" Hemelvaartsdag 1956 is op toeristisch gebied geen onverdeeld succes geweest. De omstandigheden waren er dan ook naar: een be wolkte lucht, met slechts over een korte periode wat zonneschijn, koud voor de tijd van bet jaar en zeer kond in vergelijking met het laatste weekeinde. De Belgische bootonderneming „Flandria" die ge woonlijk op Hemelvaartsdag met haar geregelde vaarten op Vllssin gen begint, heeft verstek laten gaan en de Provinciale Stoomboot diensten over de Westersehelde hebben de verkeersstroom goed kun nen verwerken. Tegen deze achtergrond steken de cijfers van „Minia tuur Walcheren" te Middelburg wel zeer gunstig af. De bewolking en de vrij lage tem peratuur hebben voornamelijk haar invloed doen gelden op de' plannen van de wielrfdende toeristen, die dan ook in vergelijking met an dere jaren slechts sporadisch op de Zeeuwse wegen verschenen. De automobilisten lieten zich minder snel afschrikken en de busonderne mingen hadden zich blijkbaar van de sombere natuur heel'weinig aan getrokken. Trouwens, wie eenmaal voor een bustrip heeft ingeschreven en betaald, is niet zo gemakkelijk meer thuis te houden. Veerdiensten Zoals opgemerkt hebben de veerdiensten weinig of geen moei lijkheden ondervónden. Tussen Vlissingen en Breskens is tot 's avonds ongeveer negen uur met twee boten gevaren en slechts één maal heeft men niet alle wachtende auto's kunnen meene men. Wanneer men dan bedenkt, dat hier vorig jaar wachttijden zijn voorgekomen van tussen de twee en drie uur, moet het aan bod toch wel belangrijk minder geweest zijn. Daarbij komt, dat de verkeersstroom ditmaal bij zonder regelmatig was. In Terneuzen was het ook alweer minder druk dan men de laatste ja ren gewoon geweest is. Er werd wel gebruik gemaakt van de jachtha ven, maar veel was dit niet. De Vlissingse boulevards genoten wel enige belangstelling, maar men kan moeilijk zegden, dat het er bij zonder druk was. Gedurende een groot deel van de dag was het ove rigens ook geen weer om op een terras te zitten. Miniatuur Alleen voor „Miniatuur Walche ren" te Middelburg was de belang stelling op Hemelvaartsdag „reus achtig", want ongeveer 2300 perso nen passeerden de controle. Er war ren opmerkelijk veel Belgen, maar ditmaal was toch het Zeeuwse pu bliek in de meerderheid; verder kon men er wat Engelsen en Fransen waarnemen. Vorig jaar was het bezoekerserjfer iets hoger 2600 maar toen hield het C.J.M.V. zijn nationale bondsdag in Middelburg en dit lever de toen 1200 tot 1500 bezoekers ex tra op. De „Miniatuur", die nu 14 dagen open is, boekte reeds rond 85Ö0 bezoekers tegen 4300 vorig jaar, maar toen werd enkele dagen later geopend. In Middelburg zelf was het druk; er kwamen veel autobussen en ook een groot aantal personenauto's. De bloeiende boomgaarden in Zi1- Beveland trokken zoals gewoonlijk ook dit jaar weer :el belangstel ling, maar ook hier was van een bovenmatige drukte geen sprake. man tegen man geleverd van brandende huizen temidden Een aanval van opstandelingen op een franse post te Djidjelli is afgesla- fen. De rebellen werden verdreven oor kanonvuur van een Frans mari ne-vaartuig. Zij lieten eén honderdtal doden op het slagveld achter. De Franse minister-resident, Lacos- te, is donderdag uit Parijs naar Al giers vertrokken, na van zijn regering de belofte gekregen te hebben dat nog 50.000 reservisten naar Algerije gezonden worden, waarmee de Fran se strijdkrachten in Algerije tot een totaalsterkte van niet minder dan 380.000 man opgevoerd zullen wor den. President Coty is van plan binnen kort naar Algerije ';e gaan om de eerste onderscheiding wegens moed die daar door een militair is verwor ven, uit te reiken. Er is nog geen da tum voor dit bezoek vastgesteld. verslag uit Vredeskansen in het Midden-Oosten? Het volledig verslag van de secre taris-generaal der V.N., Dag Ham- marskjöld, aan de Veiligheidsraad over zijn zending naar het Midden- Oosten is donderdag in New-York aan de delegaties uitgereikt. Hammarskjöld verklaart daarin, dat wat hij op zijn bezoek aan het Midden-Oosten gedaan heeft moge lijk de deur kan openen voor nieuwe, vruchtbare ontwikkelingen. Het ini tiatief hebben nu Israël, Egypte, Sy rië, Libanon en Jordanië in handen. Hammarskjöld acht het nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er in feite is bereikt, doch wat er ge daan is was nodig als inleidende maatregel. De waarde ervan zal in de eerste plaats afhangen van de goede wil en het optreden van de re geringen, die direct bij de Palestijn se kwestie betrokken zijn en in de tweede plaats van de steun die deze regeringen krijgen van andere en van de V.N. Staking in Coventry eindigt maandag De 11.000 stakers van de „Standard Car Works" in Coventry hebben don derdag op een massavergadering be sloten maandag a.s. het werk te her vatten. Daarbij is de voorwaarde ge steld, dat niemand van hen zal wor den ontslagen als gevolg van de uit rusting van de fabriek met nieuwe machines, waardoor het bedrijf meer gemechaniseerd wordt. De arbeiders eisten als overgangs maatregel verkorting van de werk tijden. Hierover zullen nu besprekin gen worden gevoerd. Ambonezen zijn tegen uitkeringsregeling De centrale leidingen van de B.P.- R.M.S., de C.R.A.M.S. en de P.N.M.S. hebben de minister van maatschappe lijk werk meegedeeld, dat zij de „uit keringsregeling Ambonnezeen 1956" niet kunnen aanvaarden. Zij hebben de minister verzocht het daarheen te wil len leiden dat deze regeling niet ten uitvoer wordt gelegd. DE VERWACHT... IETS MINDER KOUD. Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Over wegend matige westelijke wind. De zelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. 12 r AON EN MAAN Zon op Maan op onder 20.25 onder 22.58

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1