Uitbreidingsplan van Poortvliet biedt tal van mogelijkheden GOLDEN FICTION NIEUWS UIT DE KERKEN LUCHTIG AMUSEMENT NAAST SPANNING EN PROBLEMEN 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 8 MEI 1956 NIET ALLEEN VERENIGINGSCENTRUM Aanleg wegen van groot belang De gemeenteraad van Poortvliet heeft het uitbreidingsplan aanvaard! De bouwactiviteit en het streven naar verfraaiing, die in alle Thoolse dorpen gevonden worden, zyn voor de vertegenwoordigers van de Poort- vlletse bevolking een aansporing geweest jaren vooruit te zien, zodat de ontsluiting van de byna 1700 inwoners tellende gemeenschap thans niet alleen geschiedt door een aantal hoofdwegen, maar op velerlei gebied plaats heeft. Zozeer past men zich aan by de moderne verlangens dat er zelfs plannen zyn voor een sportterrein, de vestiging van Industrie en nieuwe openbare gebouwen. Ook voor de ramp bestond er in Poortvliet een uitbreidingsplan, waar in plaats geprojecteerd was voor één openbaar gebouw. Op het nu door de raad goedgekeurde plan is dit sum miere aantal uitgebreid tot een twee tal scholen, een Groene-Kruisgebouw, kleuterschool, en een verenigingsge bouw. Vooral aan het laatste bestaat grote behoefte en zodra het wijkge- bouw gereed is, komt er plaats vrij in het raadhuis, dat na een ingrijpende verbouwing tevens als verenigings centrum dienst kan doen. Betekent dit voor de opgroeiende jeugd al een gro te verbetering, van even groot belang zijn de plannen voor een eigen sport terrein. Wanneer de Zuidkant verka veld is, verwacht het gemeentebestuur dat in 1957 de aanleg verwezenlijkt kan worden. Aan de periode dat er fevoetbald moest worden op gehuur- e weiden, met alle narigheid van dien, komt dus binnen afzienbare tijd een eind. Burgemeester W. J. van Doorn, die sinds 1952 de belangen van Poortvliet voorstaat, vertelde ons in de nieuwe burgemeesterskamer een fijn stuk- Ie architectuur van de heer Argelo uit Zierlkzee van de verdere plannen voor de komende jaren. Daar is b.v. 't aardige kleuterschooltje, waarbij kort na de opening al bleek dat de toeloop zo groot was, dat direct aan de nieuwbouw gedacht moest worden. Er wordt nu alleen nog gewacht op de rijksgoedkeuring en dan kan het te genwoordige éénlokaalssehooltje ver vangen worden door een groter ge bouw, plaats biedend aan een groter aantal kleuters, en Ingericht met een tweetal speellokalen, die in werkklas- sen kunnen worden omgezet. Een flin ke hal met garderobe completeert het geheel, waarvan de plannen nog op het gemeentehuis zijn, wachtend op de brief die de goedkeuring brengt. Voor de gehele gemeente is een rio leringsplan ontworpen, daar het te genwoordige stelsel geheel verouderd was. Het eerste deel hiervan komt dit jaar in uitvoering, uitlopend op de ri oolzuiveringsinstallatie, die verrijzen zal achter het sportterrein. Aanleg van wegen. Van nog groter belang is echter de wegaanleg naar het dorp. Langs het Industrieterrein waarop een P.Z.E. M.-gebouw de vestiging vergemakke lijken zal, komt een a-weg te lopen, direct aansluitend op de hoofdweg. Ook komt er een hoofdverkeersweg naar Oud-Vossemeer en een a-weg Sint AnnalandPoortvliet. De rond weg naar Tholen is gereed, en hoewel nog niet officieel geopend, reeds in gebruik. De weg wordt verlicht met een H.P. L.-verlichting en betekent voor het autoverkeer op Tholen een belangrij ke verbetering. Het gedeelte rond de Zuidstraat noemde burgemeester Van Doorn vry „rommelig". Ook hiervoor is 'n oplossing gevonden: in mei komt er een tussenverbinding van de Zuid straat op de rondweg. Daartussen komt een plantsoen, oppervlakkig ge zien nu buiten de stad liggend, maar bij de voortgaande geplande bouw be doeld als centrum voor z.g. betere bouw. Getracht is voor arbeiderswo ningen voldoende ruimte aanwezig te laten. Grondprincipe bij het gehele uitbreidingsplan is geweest, de neder- landse hervormde kerk als centrum te handhaven, ook na de sanering van het dorpsgedeelte bij de muziektent. AdVPrtrntle Voorzover de herverkaveling dit toelaat wordt de beplanting nog voor "an dit jaar uitgevoerd. StaatsuuLoeheer maakte de plan nen hiervoor en vond b.v. voor het weitje achter de kerk een aardig geheel. Tenslotte is er dan nog de bestra ting. Hierbij kan moeilijk meer van een plan gesproken worden, eerder is er sprake van een voltooid werk. Dit jaar komt het laatste gedeelte van de totale realisering van een nieuw stra- tennet, waarvoor 5 jaar was uitge trokken. Bij deze herbestrating werd automatisch aandacht aan de verlich ting besteed. Zo zullen verschillende vraagstuk ken In 1956 de aandacht hebben van het Poortvlietse gemeentebestuur. Tot dusver echter is de burgemeester vol erkentelijkheid voor wat. reeds tot stand gekomen Is en hy Is vol moed voor de komende jaren, die de struc tuur van dit centraal gelegen Thoolse dorp verbeteren. Geschillen met Indonesië voor Verenigde Naties? Manifest van Nederlandse organisaties. De Groter Nederland Aktie, de Na tionale Unie (op algemeen Christelijke grondslag), de stichting Pro Patria, de stichting Rijksbehoud, het Veteranen Legioen Nederland en de stichting „Door de eeuwen trouw", hebben er bij de Nederlandse regering en bij de Sta- ten-Generaal met de grootste klem op aangedrongen de Verenigde Naties te verzoeken de opzegging van de Neder lands-Indonesische Unie en de R.T.C.- overeenkomsten op de agenda van de eerstkomende algemene vergadering te plaatsen en haar invloed aan te wen den in 't proces tegen de heer Schmidt. Voorts dient aldus het manifest de Indonesische regering te worden uitgenodigd de schuldenregeling der financieel-economische akkoorden aan het internationale gerechtshof voor te leggen. Het manifest dringt voorts aan op maatregelen ten aanzien van de In donesische deelneming aan de E.B.U., het charteren van de schepen van de K.P.M. voor eventueel onmiddellijk ge boden afvoer van Nederlandse staats burgers uit Indonesië en op verster king van de Nederlandse strijdkrach ten in het Verre Oosten. Herziening studieprogramma in Utrecht? Senaat laat onderzoek instellen. De Utrechtse studentenorganisaties hebben zich enige tijd geleden in een nota tot de academische senaat der rijksuniversiteit te Utrecht gewend. In deze nota heeft dit college de ver ontrusting van vele Utrechtse studen ten uitgesproken over de tendens voortdurende uitbreiding en verzwa ring der studieprogramma's en exa meneisen. De nota is het onderwerp van uit voerige bespreking geweest. De rector magnificus der universi teit, prof. dr. Chr. Raven, heeft thans geantwoord op deze nota. Hij deelde mede, dat de senaat heeft besloten, dat alle faculteiten (eventueel, in de meer gedifferentieerde faculteiten, de vak groepen) verzocht zal worden na te gaan 1. of een redelijk deel der studenten binnen de nominaal vastgestelde tijden de examens aflegt. 2. Indien dit niet het geval is, te over wegen of er geen reden is het studie programma te herzien, hetzij door verlaging der eisen, hetzij door grotere differentiatie in keuze van vakken. Waar dat nuttig geacht wordt zul len vertegenwoordigers der studenten (studentenfaculteiten of vakverenigin gen) gehoord worden. Brits minister over verband tussen roken en longkanker De Britse minister van openbaar welzijn, Robert Turton, heeft in het Lagerhuis verklaard dat in tabaks rook twee kanker verwekkende be standdelen znn ontdekt. De regering kennis en en longkanker, (nog) niet-juist een na tionale campagne tegen het roken te beginnen. Minister Turton verklaarde dat in 1931 2.286 mensen aan longkanker zijn overleden, tegen 17.271 in het af gelopen jaar. Het aantal vrouwen, dat aan deze ziekte overlijdt, vormt slechts een fractie van dit totaal. De verhouding van het aantal sterfgevallen aan Frriranker by ro kers en niet-rokers is twintig tegen een. Pijprokers lopen meer gevaar dan niet-rokers, doch duidelijk min der dan zii, die veel sigaretten roken., Zeven vooraanstaande Britse tabak- vervaardigdende maatschappijen heb ben maandagavond op deze verklaring gereageerd. Zij maakten bekend„De gegevens over een mogelijk verband tussen longkanker en roken zijn te genstrijdig en zeer onvolledig". Zij voegen hieraan toe dat zij „bui ten de onderzoekingen, die wij reeds zelf uitvoeren, evenals in het verleden bereid blijven aan elk onderzoek hier naar mede te werken". FILMS IN ZEELAND Goede thriller naar roman van Cheysney. Om In deze stralende meidagen maar met een opgewekte rolprent te beginnen: in Grand (Goes) is het in de musical „Alle hens aan dek" een vrolijke boel. Luchtig amusement, met veel zang, muziek en dans. Het gaat allemaal om drie zee lieden, aie tijdens hun verlof de boel danig op stelten zetten. Zij doen dat in San Francisco en hoe dat allemaal ;ebeurl, wel dat kan men beter zelf Zuidned. amateur elftal met Henk de Nooijer Voor de op 9 mei a.s. te Eindhoven te spelen voetbalwedstrijd tussen Bra- bantia en het Zuidnederlands ama teurelftal is het laatstgenoemde team als volgt samengesteld: Doel: Wetzels (Maurits). Achter: Boeren (Rood-Wit) en Dor- mans (Maurits). Midden: Becker (Sportclub Emma), De Vette (Alliance) en Van Kempen (Maurits). Voor: Broeders (T.S.C.), Wenz (Ra pid J.C.), Seelen (Venlose Boys), De Nooyer (Vlissingen) en Sep (Alliance). Reserves: De Rijk (M.O.C. '39), Gravemade (J.V.C. *31), Hertogs (M. U.L.O.), Houben (Maurits) en Van der Steen (R.A.C.). Prestaties van atleten van „Het Zwin" De jonge atletiekvereniging „Het Zwin" te Retranchement, die zaterdag in de regionale wedstrijden te Vlissin gen voor het eerst naar buiten is op getreden, behaalde aldaar enkele op merkelijke resultaten. Bij het vèrspringen verbeterde Suus Faas het Zeeuwse record met een sprong van 4,49 meter (klasse meis jes C). Eveneens in klasse C liep Tannie Bril de 60 meter in 8.3 sec., waarmee zij een eerste prijs behaalde. Een tweede prijs in dezelfde categorie was voor Nellie Dierkx, die voor de 60 me ter 9 sec. noteerde. Bram v. d Woude bereikte met hoog springen 1,45 meter, waarmee hij een tweede prijs wegsleepte. gaan zien. Zoals te doen gebruikelijk is het een geschiedenis, die weinig om het lijf heeft, waarin vaak de kolder hoogtij viert, maar die toch wel volledig beantwoordt aan het ge stelde doel: het brengen van veder licht amusement. De liefhebber van de detectivero man kent ongetwijfeld de naam Peter Cheyney, de auteur, die de keihar de speurder Lemmy Caution schiep In „Het mysterie der twee vrou wen" (Alhambra, Vlissingen) kan men de heer Caution (Eddie Con- stantine) in al z'n glorie aanschou wen als de moderne ridder zonder vrees of blaam, die klaarheid brengt in een valsemunters-affaire. Onder regie van Bernard Borderie werd naar Cheyney's roman „Dames don't care een gangsterfilm ge maakt, met voortreffelijke thiller- kwaliteiten. Boeiend, geestig en ge laden met scanning. Luxor (Vlissingen) brengt weer Nieuw vliegtuig in V.S. Kan hoogte van 15.000 m bereiken De Amerikaanse regering maakte zondag het bestaan van een nieuw militair vliegtuig dat zeer gemakke lijk hoogten kan bereiken van meer dan 15.000 meter. Dit toestel kan waardevol blijken voor het vaststel len van Russische tonmproeven, al dus de deskundigen. Het nieuwe toestel, U-2 genaamd, heeft een grote vleugel om het de noodzakelijke draagkracht te geven in de dunne lucht van de troposfeer. De snelheid is ongeveer 800 km. per uur. De U-2, zal van grote hoogten radio-actief stof halen, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld, dat er een atoomontploffing heeft plaats gehad. Bovendien zal de nieuwe machine tot taak krygen, bijzondere meteoro logische waarnemingen te doen op grote hoogten. eens een film, waar de Zweden on tegenzeggelijk een bijzondere voor liefde voor hebben. Ook deze rol prent van Scandinavische bodem „Onteerde meisjes" behandelt na melijk het probleem der ongehuwde moeders en het is de Zweden wel toevertrouwd zulk een vraagstuk discreet en overtuigend te behande len. Dat is al in menige film over dergelijke aangelegenheden bewezen. Ook met „Onteerde meisjes" wordt een degelijk stuk voorlichting gege ven, met als strekking het kweken van verantwoordelijkheidsgevoel voor het kind. Electro (Middelburg) prolongeer de de Duitse (politieke) film „Het laatste bedrijf", naar een scenario van Erich Maria Remarque. Don derdag draait in Electro „Tarzan in de woestijn", met in de hoofdrol de befaamde Johnny Weismuller. De stoere oerwoudbewoner beleeft weer tal van spannende avonturen, waar hy tenslotte glansrijk triomferend uit te voorschijn komt. (Advertentie) AA. ft* vjsv^ SS» M S Geniet van de Lente Geniet van C.N.V.: bedrijfsleven moet meespreken over Euratom. Het Christelijk Nationaal Vakver bond heeft zich tot de minister van Buitenlandse Zaken gewend, naar aan leiding van het rapport van het des kundigen-comité Spaak, betreffende de gemeenschappelijke markt en de z.g. Euratom. In dit rapport blijkt vol gens het C.N.V. n.l, niet voorzien te zijn in de instelling van een repre sentatief orgaan voor het georgani seerde bedrijfsleven. Bij de verwerkelijking van de eco nomische eenwording zullen belang rijke sociale problemen om een oplos sing. vragen. Het C.N.V. denkt in dit opzicht aan de aanpassing, de vrije migratie, de harmonisatie van de so ciale politiek, e.d. He.t C.N.V. heeft daarom de minister verzócht, in de aan het eind van deze maand te houden Europese ministers conferentie ei; op aan te dringen, dat behalye de in het rapport voorgestel de politieke- organen en hét gerechts hof. ook een raadgevend orgaan voor liet bedrijfsleven zal worden ingesteld. Tit ergaan zou samengesteld moeten worden op basis van pariteit tussen werkgevers en werknemers. Puülzer-prijzen toegekend De Pulitzer-prijs voor toneel is dit jaar toegekend aan „The diary of Anne Frank" (het dagboek van Anne Frank), het toneelstuk dat is ge maakt naar het het boek „Het ach terhuis" van Anne Frank. Het toneel stuk is geschreven door het echtpaar Frances Goodrich en Albert Hackett. De prijs voor de beste roman van het jaar werd gewonnen door Mac Kinlay Kantors roman „Anderson- ville". De andere literatuurprijzen zijn: geschiedenis „The age of reform" door Richard Hofstadter: biografie „Benjamin Henry Latrove" door Tal bot Hamlin; poëzie „Poems north and South-a cold spring" door Eliza beth Bishop. De muziekprijs werd gewonnen door Ernst Koch voor zijn derde symfonie Toch is in Wenen geboren. Elke prijs bedraagt 500 dollar. Er werden ook prijzen voor journalistiek, elk ter waarde van duizend dollar, toegekend. De pryzen zijn ingesteld door wkjen Joseph Pu'itzer. uitgever van „The New York World" en „Th" St. Louis Post-Dispatch". Sedert 1917 zijn 'eder laar Pulitzer-prijzen uitge reikt. j 30.000 op no. 18249. In de tweede klasse van de 531ste staatsloterij is maandag de prijs van 30.000 gevallen op lot nr. 18249. Josephine Baker op Schiphol Het is tijd voor een afscheid Van een speciale verslaggever) „Is dit nu werkelijk uw af scheidstournee Hef was de eerste vraagdie maandag avond op Schiphol werd afgevuurd op Josephi ne Bakertoen zij daar uit Keulen aankwam. „Ik vinddat het wel tijd wordt, vindt U ook nietmeent Josephi ne. ,fNu ga ik mijn kin deren opvoedenHaar kinderen, dat zijn twee Fransen, een Koreaans, sen Japans, een Indisch en een Fins kindje. De oudste is drie jaar en de jongste veertien maanden. Josephine wil hen opvoeden tot een echte broederschap, zoals de wereld eigen lijk moest zyn. Vol lief de en zonder kleurte- (jensteïlingen. En zij zal hen naar hun land terugzenden om deze gedachte uit te dragen, wanneer zij daar groot genoeg voor zijn. Sa men met haar man Jo Bouillon gaat zij leven in haar dorp in Dordog- ne. Haar tournee is by na ten einde en Aan kan zy terug naar haar Rainbow-tribe (regen, boogstain) zoals zy haar zestal noemt. Het is het einde van een roemvolle carrière, maar geen roemloos einde. Zoals zij op Schiphol voor ons zat was zij nog de revue ster, sprankelend, aan trekkelijk, vrolijk en leeftijdloos. Haar leven is vol tegenstellingen geweest. 'Zij heeft uit armoede op blote voe ten gelopen, maar zij heeft gouden schoenen cadeau gekregen. Men heeft haar te lelijk voor het toneel genoemd maar zy was „de zwar te Venus van Parijs". Het is haar steeds be ter gegaan en zij heeft getoond karakter te hebben en een stand punt in te nemen in de Zij heeft in de oorlog voor de soldaten gezon gen, maar minder be- kend is, dat zij door Frankrijk met hoge or den is beloond voor haar werk als geheim agente. Zij heeft boven al humor. Iemand her innerde haar aan haar laatste bezoek aan ons land: „U had toen twee kleine aapjes bij U". „O, dat kan heel best., de wereld is er vol van" was gevat het ant woord. ,yj'ai deux amours" leeft nog. En zo lang deze grote kunstenares, die zich met dit liedje de geestdrift van de ge. hele wereld verzekerde, leeft zoals wij haar za gen, zal ook het liedje blijven leven. Ook als zij straks voorgoed bij haar Jo en haar Rain- bow-tribe woont. Ds. J. W. de Jager overleden In de ouderdom van ruim 52 jaar is na een ernstige ziekte in het dia- conessenhuis te Utrecht overleden ds. J. W. de Jager, emeritus-predi kant dep gereformeerde kerken. De heer De Jager werd 10 april 1904 geboren te Bruinisse, waar zijn vader predikant was. Hij studeerde aan de theologische hogeschool te Kampen en werd 6 september 1931 te Diever in het predikambt beves tigd. In juni 1935 vertrok hij naar A.K.U.: lager resultaat, winstmarges verkleind. Het resultaat van de A.K.U. bedrij ven is overeenkomstig de verwach ting by dat van 1954 achtergebleven. De winstmarges zijn voor een aantal produkten verminderd en deze in vloed kon slechts ten dele door een vergroting van de omgezette hoeveel heid worden gecompenseerd. De ge middelde opbrengsten lagen voor en kele van de belangrijkste artikelen beneden die van 1954. Samenvatting /an de winst- en verliesrekening (in miljoenen gul dens): omzet 209.7 (in 1954 192.1), kosten 175.7 (155.0), resultaat van de bedrijven 34.0 (37.1), dividenden en interest van deelnemingen 11.6 (10.8), diverse baten en lasten 6.2 (15.9), totaal 51.8 (63.8), in aftrek belastingen 19.4 (onveranderd), net towinst 32.4 (44.4). Onder de diverse baten en lasten- van beide jaren komen enige grote posten voor met een incidenteel ka rakter. Indien men deze bijzondere posten buiten beschouwing laat, be draagt de nettowinst over 1954 30 miljoen en die over 1955 29 miljoen. Minister Martino (Italië) naar Nederland (Van onze Haagse redacteur). De Italiaanse minister van buiten landse zaken Gaetano Martino, tevens voorzitter van het ministerscomité van de Raad van Europa, brengt de zer dagen op uitnodiging van de re geringen der Beneluxlanden een offi cieel bezoek aan Luxemburg, België en Nederland. Heden -en woensdag is hij in ons land. Zijn bezoek aan Nederland moet als een beleefdheidsbezoek beschouwd worden. Er is geen bepaald program ma voor opgesteld en het heeft ook niet tot doel om van te voren vastge stelde onderwerpen te bespreken. Trouwens, daartoe is dezer dagen in Parijs, waar hij onze minister van buitenlandse zaken heeft ontmoet, reeds gelegenheid geweest. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat niet over enkele zaken overleg gepleegd zal worden. Drukknop-pact voor de Britse grafische industrie Gisteren heeft een aantal Engelse werkgevers en werknemers een con tract gesloten dat waarschijnlijk het eerste contract zal zijn van de „eeuw van de drukknop", en tegelijk een pact is tussen de verontruste arbeiders en het vooruitstrevend gedeelte van de werkgevers. Dit drukknop-pact is gesloten tussen twee vakverenigingen en werkgevers in de grafische industrieën. Ook al be tekent het slechts arbeidsvrede voor ongeveer 5000 arbeiders, toch wordt deze overeenkomst als bijzonder be langrijk beschouwd, en men hoopt dan ook de oplossing van het dispuut in de auto-industrie in dezelfde richting te zoeken. Het drukknop-pact voorziet in een overleg op hoog niveau tussen vakvereniging en bedrijfsleiding be treffende alle automatisering en het invoeren van robot-technieken. Men heeft hiertoe een comité gevormd. Zutfien en '1 maart 1943 verbond hy zich aan de kerk van Utrecht. Van 1946 tot 1951 was ds. De Jager leger» ,ger predikant. Als zodanig was hy redac teur van „Reveille", het orgaan voor de geestelijke verzorging van de pro testantse militairen. In 1951 trad hij opnieuw in dienst van de gemeente Utrecht, waar hy is werkzaam geweest tot aan zijn eme ritaat op 1 mei 1955, toen zijn ernsti ge ziekte hem dwong met emeritaat te gaan. Ds. De Jager schreef verscheidene werken. Zojuist kwam van de pers de vierde druk van zijn boek „Samen op weg naar het geluk". Tot zyn dood was ds. De Jager redacteur van de kerkbode van de gereformeerde kerken in de classis Utrecht. Ds. H. Buiskool overleden. Op bijna 83-jarige leeftijd is te Hoorn overleden ds H. Buiskool, emeritus-predikant der Ned. Herv. Kerk. Op 6 maart 1898 aanvaardde ds. Buiskool het predikambt te Koe dijk. In 1900 vertrok hy naar Oter- dum (Gr.) en in 1902 naar Beetgum. Hier legde hij door zijn benoeming tot predikant bij de Hervormde ge meente van Paramaribo datzelfde jaar zijn ambt neer. Tot 1911 was hy in West-Indië werkzaam. In Neder land teruggekeerd werd hij predikant te Oudeschild op Texel. Een jaar la ter volgde zijn Denoeming tot vloot- predikant te Den Helder. Op 2 juli werd ds Buiskool predikant bij de hervormde gemeente van Zijpe. In 1926 vertrok hij naar Frederiksoord en in 1928 deed hij zijn intrede in zijn laatste gemeente "te Grosthuizen en Avenhorn, welke gemeente in 1931 met Seharwoude werd gecombineerd. Hier was hij werkzaam tot aan zijn emeritaat op 31 december 1943. Bezwaren tegen wet op de algemene ouderdomsvoorziening De classis Hardenberg van de Ge reformeerde Kerken onderhoudende artikel 31 K.O., heeft aan de Eerste Kamer een adres gezonden, waarin zij uiting geeft aan haar bezwaren tegen het wetsontwerp „algemene ouderdomsvoorziening", zoals dit on langs door de Tweede Kamer is aan genomen en thans aan de Eerste Ka mer is voorgelegd. Adressante merkt op, dat onder deze wet alle ingeze tenen des lands zonder enige uitzon dering zullen vallen, dus ook de pre dikanten van deze kerken waardoor deze premieplichtig worden en uit kering mogen ontvangen. Deze rege ling, aldus het adres doorbreekt wat de kerken onderling ten aanzien van hun predikanten hebben neergelegd in artikel 13 der kerkenordening, ter wijl wat de emeritus-predikanten be treft, de zaak in artikel 11 der ker kenordening is geregeld. Adressante Wijst aan de hand van verschillende schriftuurplaatsen er op, dat het de roeping der kerken is, de volle last van het zorgen voor eigen nooddruft var de predikanten, die „arbeiden in het woord en de leer" af te nemen en zelf te dragen. In het bedoelde wetsontwerp wordt hiermede echter geen rekening gehouden. (Nagekomen advertentie) Herplaatsing Heden ontvingen wij het treurige bericht van het overlijden van onze lieve kleinzoon en neefje PETERTJE POLDER5LAN op de leeftijd van 5 jaar te Curagao. Zijn diepbedroefde grootouders. Fam. P. POLDERMAN en Fam. M. VERHEIJ. Bloemenlaan 68 a en Ravensteynplein 34. 5 mei, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 6