Tito arriveerde met ridderorde en gaven voor Coty in Parijs Getuige Hofman in zaak Schmidt officier dreigde met pak slaag KLAfl/mRD j BELGISCHE REGERING REMT DE HAUSSE AF DINSDAG 8 MEI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TACHTIG MENSEN TIJDELIJK OP CORSICA Zuidslavische ballingen verlangen vrijheid voor 230.000 landgenoten De Zuidslavische president Josip Tito is maandag met zijn echt genote in Parijs aangekomen voor een officieel bezoek van vijf dagen. Er waren drastische beveiligingsmaatregelen genomen. Tachtig Zuidslavische emigranten uit Parijs zijn tijdelijk naar Corsica over gebracht. Anderen staan voor de duur van het bezoek onder politie toezicht. In de tuin van het Elysee heeft president Coty Tito de militaire medaille en het oorlogskruis met palmtak op de borst gespeld. La ter krijgt Tito nog het grootkruis van het legioen van eer. Aan president Coty wordt op Mr. Dirkzwager schrijft weer over Rotterdamse bisschop. „Nog nooit een dominee door B. en W. officieel ontvangen" Mr. A. Dirkzwager te Rotterdam die in zijn kwaliteit van kiezer aan B. en W. van Rotterdam schrapping verzocht van mgr. M. A. Jansen uit het kiezersregister, heeft aan B. en W. een nieuw schrijven doen toeko men onder toevoeging van het ant woord van mgr. Jansen op een brief zijnerzijds. In deze nieuwe brief stelt mr. Dirkzwager „dat het voor ieder dui delijk is dat het episcopaat in Ne derland zich ook op staatkundig terrein begeeft." Ten bewijze daarvan haalt hij o.m. het mandement aan van 1953. Ver der zegt hy van mening te zijn, dat de functies van de paus als hoofd van de r.-k. kerkgemeenschap en sinds 1929 als „monarch van de Vati caanse staat" zijns inziens onafschei delijk aan elkaar verbonden zijn. Nog nimmer zo betoogt hij voorts, hebben B. en W. van Rotterdam 'n oud-katholieke bisschop, een dominee of een rabbi, die hier ter plaatse zich zou vestigen, officieel ontvan gen ten raadhuize: De scheiding van kerk en staat zou zoiets trouwens verboden hebben." Mr. Dirkzwager stelt verder, dat hij niet begrijpt „Welk bezwaar de bisschop ertegen heeft om voor de aanvaarding van zijn ambt verlof van de koningin te vragen. Stellig zou hij dit van haar verkrijgen". Mr. Dirkzwager, die zegt op zijn protest tegen de inschrijving in het kiezersregister tal van telefonische en anonieme schriftelijke bedreigin gen ontvangen te hebben, besluit met aan te voeren dat zijn actie niet beoogt de bisschop onaangenaam te zijn, doch slechts beoogt een bij drage te vormen tot de vervulling van het ideaal van Thorbecke: een emancipatie tot gelijkwaardige bur- fers, die gehoorzamen aan de Ne- erlandse wetgeving. Franse grens vandaag voor vrachtauto's gesloten. Naar de Algemene verladers- en eigen vervoerders organisatie (EVO) mededeelt, zijn heden in verband met de viering van de geallieerde zege in Frankrijk de Franse grensposten voor het handelsverkeer gesloten. Dit houdt dus in, dat vandaag geen vrachtautoverkeer op Frankrijk mo gelijk is. Nieuwe N.A.V.O.-bevel hebber in Zuid-Europa De Amerikaanse vice-admiraal Ro bert Briscoe is uitgekozen voor de functie van bevelhebber van de Na- vo-strijdkrachten in Zuid-Europa, als opvolger van admiraal William Fech- teler die met pensioen zal gaan, zo is door het Witte Huis in Washington bekendgemaakt. DOODGEWONE BURGER. De bur gemeester Paul Egan van Aurora, Illinois (V.S.) heeft het hoger ge rechtshof van Illinois verzocht de commissaris van politie van zijn ge meente te gelasten een kennisgeving op zijn mededelingenbord weg te halen. D.e commissaris gelast zijn agenten „Burgemeester Egan pre cies zo te behandelen als een dood gewone burger". Ook zegt de kennis geving verder dat „niet langer ver wacht wordt, dat zij beledigingen" van de burgemeester zullen nemen. VERKLARING: De 24-jarige Al- vin Wooden had een logische verkla ring voor het feit dat hij de ver keerde kant van een straat met één richtingsverkeer was ingereden. Niettemin moest hij 100 dollar aan boete betalen. De verklaring van Wooden: .,11c kan niet lezen". VRIJHEID. De onderwerpen voor de lezingen die werden gehouden in een school voor burgerlijke rechten in Memphis (V.S.) en die georgani seerd waren door de F.B.I. waren: vrijheid van spreken en persvrijheid. Journalisten mochten de lezingen niet bijwonen. BELANGSTELLING. Het volgende is uit „De Gids" (Chr. Nat. Vakverbond): Wij klagen wel eens over gemis aan belangstelling bij vergaderingen, maar achter het IJzeren Gordijn is het ook niet alles. In Tsjecho-Slowakije werd een vergadering van de natuurlijk communistische vakbond gehouden. In de zaal zat één bezoeker. Na een urenlang-- es. .aak ging de redenaar naar de man toe, en bedankte hem voor zijn geduld. „U hoeft mij niet te danken", antwoordde het „publiek" „Ik ben de volgende spreker". zijn beurt het grootkruis in de or de van de Zuidslavische ster ver leend. De maarschalk heeft een krans ge legd op het graf van de onbekende sol daat. Tito overhandigde aan president Co ty een verzilverd bronzen beeld van de godin Diana, van de hand van de Zuidslavische beeldhouwer Trano Kresinic. Voorts schonk hij familie leden van de president serviezen van kristal en schalen van gedreven zilver. petitie. De organisatie van Zuidslavische ballingen in Frankrijk heeft be kendgemaakt, dat in een petitie aan president Coty verzocht is om voorspraak bij maarschalk Tito voor de vrijlating van 230.000 Ser- ven, Kroaten en Slovenen, die zich onwettig in gevangenissen en con centratiekampen bevinden. In de petitie wordt de Franse rege ring verzocht om toe te zien op de naleving van de Europese conventie voor de rechten van de mens in Zuid- Slavië, „waar thans de fundamentele vrijheden door het totalitaire bewind van Tito stelselmatig vertrapt wor den". Utrechtse hoofdagent na verkeersongeval omgekomen De 32-jarige hoofdagent W. B. uit Utrecht is zondagmiddag omstreeks half drie door eeii auto aangereden en aan de opgelopen verwondingen overleden. Op de grens van Utrecht en Bun- nik was door een aanrijding een auto op de berm gereden, waarbij evenwel geen persoonlijke ongelukken voor- wamen. De hoofdagent stelde zich ter plaat se van de situatie op de hoogte en wilde op een zeker moment de ge alarmeerde geneeskundige dienst, die op de plaats van het ongeval aanwe zig was, wegsturen. Hij stak daar voor de weg over en werd op de mid denberm van de weg aangereden door een op dat ogenblik met grote vaart naderende personenauto, bestuurd door de 36-jarige scheepsbouwkundi ge C. H. M. uit Rotterdam. Door een heuvel in de weg merkte M. de gepar keerde auto's van de G.G.D. en poli tie te laat op. Hij gooide het stuur om dat toen blokkeerde, waardoor de auto de middenberm overvloog en de hoofdagent greep. Tijdens het vervoer naar het zie kenhuis is de politieman overleden. Gasslang scheurde: Delftse vrouw kwam om het leven. Toen gisteren de bij de 64-jarIge mevrouw S. in de Frederik Hendrik straat te Delft in huis wonende stu dent wakker werd, rook hij een sterke gaslucht. De student, die zijn kamer op de bovenverdieping heeft, begaf zich naar beneden en zette alle ra men onen. Hij trof mevrouw S. in haar slaap kamer aan, zij was reeds overleden. Het door dè politie ingestelde on derzoek wees uit, dat een gasslang tussen de leiding en het gasstel was gescheurd. Prijsstijgingen worden tegengegaan. De Belgische regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd tot afrem ming van de hausse, nadat zij reeds incidenteel maatregelen had genomen voor het tegengaan van prijsstijgin gen. Tegenover de aanhoudende en on afgebroken haussetendentie, welke gepaard gaat met loonsverhogingen die de kostprijzen beïnvloeden, is de regering van mening, dat het ogen blik gekomen is om een reeks maatre gelen, met meer algemeen karakter, te treffen. De volgende beslissingen werden genomenDaar de vraag bijzonder sterk is naar investeringsgoederen, zal een meer selectieve kredietpolitiek ge volgd worden voor wat betreft 't toe kennen van leningen tegen verlaagde interest of met staatswaarborg. De le ningen aan industriëlen, die werkzaam zijn in de gewesten waar grote werk loosheid heerst of in sectoren die meer speciaal de aandacht vergen, zullen zoals voorheen worden toegekend, maar men zal strenger zijn voor kre dietaanvragen uitgaande van sectoren die zich met eigen middelen kunnen ontwikkelen. Daar ook in de bouwnijverheid een zeer ruime vraag bestaat, werd beslo ten de kredietaanvragen op meer se lectieve wijze te onderzoeken. Bouwbedrijf Teneinde de abnormale stijgingen, voortvloeiende uit het tekort aan werkkrachten, speciaal in het bouw bedrijf, te vermijden, werd besloten in bepaalde mate op buitenlandse werkkrachten beroep te doen. De regering heeft pok besloten haar inspanning te vergroten inzake, aan passing der werklozen, welke onvol doende geschoold zijn. Bovendien zal zij de maatregelen overwegen welke dienen getroffen te worden om in Bel gië de techniek van het bouwen tij dens de winterperiode te ontwikkelen. Voorts is besloten de uitvoering aan eilanden in de Stille Oceaan is men weer begonnen met het nemen van atoomproeven. Deze fotodie vanaf een Amerikaans oorlogsschip werd gemaakt, toont de bekende padde- stoelwollcwelke ontstond na het ont ploffen van een miniatuur atoomgra naat, waarvan de ontploffende kracht „slechts" gelijk staat aan een paar duizend ton T.N.T. te houden van bepaalde openbare wer ken, waarvan de verwezenlijking zon der groot bezwaar kan uitgesteld wor den. In tijden van hoogconjunctuur en van een stijgende prijstendentie is het gewenst de mededinging te vergroten door de bevordering van de invoer. Er werd dan ook besloten een zeker aantal vereveningsinvoerheffingen af té schaffen. Uitzonderingen op deze maatregelen werden nochtans voor zien ten voordele van bepaalde secto ren, waarin de toestand minder gunstig is. De regering doet een beroep op pro ducenten er van af te zien prijsverho gingen toe te passen die niet strikt ge rechtvaardigd zijn. Het is voorts van belang, dat de groot- en kleinhandel niet pogen extra winst te halen uit de hoogconjunctuur door hun marges on rechtmatig op te drijven. Er mag voorts iiet vergeten wor den, dat België slechts leeft door on geveer 40 procent van zijn produktie uit te voeren. Maarschalk Tito is maandag met zijn echtgenote in Parijs aangekomen voor een bezoek aan Frankrijk. President Coty m van Frankrijk was aan het sta- tion aanwezig om de hoge gas- ten te begroeten. Op deze foto ziet men president Coty met maarschalk en mevrouw Tito s op de trappen van het Elysee- paleis. (A.N.P.-telefotoJ §j miniumIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! Ministers spraken op A.R.- verkiezingsbij eenkomst De Anti-Revolutionaire Partij heeft maandagavond in de gereformeerde kerk te Franeker haar eerste verkie- zingspropagandabi j e enkomst gehou den. In een toespraak gaf prof. dr. J. Zijlstra, de minister van Economische Zaken, die als eerste het woord voer de, zijn mening over de „doorbraak". De schoolstrijd is gestreden, aldus prof. Zijlstra, maar het beslissende punt is dit: wanneer liet ideaal van de doorbraak verwezenlijkt zou worden en het Nederlandse politieke leven zou grotendeels zijn opgedeeld in zo genaamde progressieven en conserva tieven, zou dan in zo'n land de chris telijke school veilig zijn? Spreker was er niet gerust op. Hij meende, dat men een partij wel snel kan doen verdwij nen, maar niet met een druk op de knop weer kan oprichten. De christe- lijk-politieke partij is in deze tijd van groeiende normloosheid en zwartgallig pessimisme dringend noodzakelijk. Na prof. Zijlstra voerde de minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Al- gera, het woord over overheidsbe moeienis en volksinvloed. Hij stelde in zijn beschouwing vast, dat de groeien de overheidsbemoeienis onvermijde lijk tengevolge zal hebben, dat de volksinvloed op de overheid vermin dert. De Auti-Revolutionaire Partij legt, zo betoogde hij, het zwaartepunt op het maatschappelijk leven en een verhoogde rechtsbescherming van de burger tegen de staat. Wij strijden, al dus de spreker, tegen een te grote overheidsbemoeiing en maken ons sterk voor de vrijheid. Bloedprocessie in Brugge De processie van het Heilig Bloed is maandag voor de 806e maal door de bevlagde straten van Brugge ge trokken. Tienduizenden personen uit alle provincies van België en het bui tenland en voornamelijk uit Fran krijk en Nederland, waren saamge- stroomd. Onder de persoonlijkheden die de processie bijwoonden was ook de bis schop van Breda. Produktieverhoging moet op 5 pet gehandhaafd worden Dr. W. Drees sprak over de hoogconjunctuur Dr. W. Drees jr., directeur van de rijksbegroting, heeft maandagmiddag voor de leden van het departement Groningen van de Nederlandse Maat schappij voor Nijverheid en Handel in een rede zijn persoonlijke visie gege ven op de problemen rondom de wel vaartsvermeerdering. Hij meende, dat de hoogconjunctuur niet abnormaal genoemd kan worden en stellig zal kunnen voortduren en zelfs zal moe ten voortduren. De produktie stijgt met vijf pro cent per jaar, vroeger met twee of drie procent, maar toch is dit percentage niet hoog te noemen. De formidabele Russische expansie bedraagt iets meer dan vijf procent per jaar. Amerika groeit veel langzamer en de voor sprong van het westen zou dan ook op de duur verloren kunnen gaan. Het percentage van vijf procent van de ex pansie moet in ieder geval volgehou den worden. Dr. Drees meende, dat ons land mo menteel op het gebied van het onder wijs tekort schiet, vooral in de oplei ding van technici. Dit kan wel eens de beslissende factor worden voor de vraag of wij de expansie uiteindelijk zullen halen. Een meer rationele opzet van ons onderwijs is noodzakelijk, al dus de spreker. Het herstel van Euro pa ging bewonderenswaardig snel en wij kunnen enthousiast zijn over de hoogconjunctuur, maar deze moet ten volle gehandhaafd worden voor onze eigen produktie en voor de onderont wikkelde gebieden, aldus besloot dr. Drees jr. zijn toespraak. Meer vrijheid voor uitvoer van vlas. De uitvoer van ongerepeld vlas naar België zal enige verruiming on dergaan. Na 1 juli zal het de boeren vrij staan ook te velde gekeurde par tgen „uit de keuring" te nemen en als ongerepeld vlas uit te voeren. De keuring geschiedt ten behoeve van het zaad voor zaailijnzaad. Is de prijsontwikkeling van ongerepeld vlas echter zodanig, dat uitvoer daar van voordeliger is dan zaadwinning, dan zal het de landbouw vrij staan de gekeurde partijen als niet gekeurd te beschouwen en in ongerepelde staat uit te voeren. Vroegere verklaringen werden voor de rechter herroepen Getuige H. Hofman vertelde maandag voor het Landgerecht te Djakarta in de zaak-Schmidt aan rechter Rochjani, dat de officier van justitie ge durende een gesprek ten huize van laatstgenoemde, hero had gedreigd, dat hy door de politie afgeranseld zou worden, indien hy zijn verklaring zou in trekken. Op een vraag van de rechter, of van genoemd gesprek een bandopname was gemaakt, antwoordde Hofman, dat het eerste deel niet was opgeno men. Hofman verklaarde, dat hij by dit gesprek Soenarjo op de hoogte had gesteld van zijn voornemen zijn verklaringen in te trekken, wanneer hy voor de rechter moest verschijnen. Hofman verklaarde voorts, dat hg tweemaal, toen hij door de politie werd verhoord, was mishandeld. Hg was door zes onbekende politieman nen g'eslagen met stokken. Voor de rechter trok Hofman zijn vroegere verklaring in. Hierin had Hofman bekend, dat hij lid was ge weest van illegale Nederlandse Indi sche guerilla-organisatie en dat hij in dit verband beklaagde Schmidt had gezien. Nog twee andere getuigen, de he ren H. de Braai en C. Dumais hebben soortgelijke bekentenissen, die zij voor de politie hadden afgelegd, inge trokken. H, de Braai en C. K. Dumais zel den dat zij voor de politie hadden verklaard, dat zij beklaagde op de hellingen van de Tangkoeban-Pranoe nabij Bandoeng hadden gezien, toen beklaagde „droppings" regelde, die bestemd waren voor een ondergrond se organisatie. Dumais zei thans, dat hij Schmidt maandag voor de eer ste maal zag. Hij zei, dat hg de verklaring voor de politie had afgelegd, omdax een andere getuige hem had verteld, dit te doen. Hg had deze valse verkla ringen afgelegd, omdat hij bang was voor mishandeling, zo voegde hij hier aan toe. Getuige De Braai verklaarde, dat hij gedurende een ondervraging van de politie was afgeranseld. Ook hij had een valse verklaring voor de po litie afgelegd, op aanraden van een andere getuige in deze zaak, omdat hri geen andere uitweg zag', aldus De Braai. De andere getuige was Ba den, die in een van de vorige zittin gen in de zaak-Schmidt zijn verkla ringen voor de politie heeft ingetrok ken. Twee vroegere employés van de heer Schmidt. Hamacher en Hoog land, verklaarden, dat Schmidt on mogelijk in een illegale organisatie betrokken kan zgn geweest, omdat hij dagelijks op kantoor was. Soenarjo De officier van justitie zei dat ge tuige Hofman „ver durft te gaan met zijn leugens". „Ik heb nog nooit re den gehad te wensen, dat een getuige niet de waarheid sprak. Ik heb nog nooit een getuige bedreigd. Ik sta on der ede en men mag dus niet veron derstellen, dat ik lieg". Rechter: Is het hele verhoor op een band opgenomen Officier: Het eerste gedeelte niet. Er waren nog anderen by, zwartjes. Ik had dus geen reden om te doen wat getuige zegt. Ik heb integendeel her haaldelijk erop aangedrongen geen verklaringen af te leggen, die bezwa rend zyn voor beklaagde. Rechter: Pardon Officier: Ik bedoel, dat ze allemaal bezwarende verklaringen aflegden. Ik heb toen gezegd, dat ze zulke din gen niet moesten zeggen als het niet waar was. Rechter: O ja, dat is logisch. Burger, Romme, Zijlstra, Tilanus en Oud in één televisieforum Vertegenwoordigers van vijf grote partijen zullen gezamenlijk voor de televisie verschijnen in een verkiezingsuitzending, waaraan alle omroep verenigingen hun medewerking geven. Op 't eind dezer maand zal in een gezamenlijk programma van alle om roepverenigingen uit liet Koninklijk Instituut "voor de tropen te Amster dam een directe televisie uitzending worden gegeven van een vraagge sprek tussen vertegenwoordigers uit de jongerenorganisaties der grote politieke partijen en een forum, bestaande uit de heren mr. J. A. VV. Bur ger (P.v.d.A.), prof mr. C. P. M. Romme (k.v.p.), prof dr. J. Zijlstra fa.r.), H W Tilanus (c.h.), en prof. mr. P. J. Ond (v.v.d.). In het vraagesprek zullen de komende verkiezingen aan de orde wor den gesteld. Het Wereldgebeuren. In het moeras Generaal Charles de Gaulle gaat in Frankrijk weer over de tong. Men heeft opgemerkt, dat de Franse oorlogsleiuer, die ook na de tweede wereldoorlog een tijdie de Franse touwtjes in handen had. her haaldelijk gewichtige besprekingen voert met vooraanstaande politici. Elke week komt hij een keer naar Parijs, officieel om er het een en ander te regelen in verband met het feit, dat binnenkort het tweede deel van zijn mémoires zal verschijnen. Maar men heeft hem niet alleen zien onderhandelen met de uitgever. Pi- nay, Edgar Faure en Mendes France zijn nog maar enkelen van de staats lieden, met wie De Gaulle tijdens die uitstapjes naar Parijs van gedachten heeft gewisseld. Laatst heeft hij ook een kopje koffie gedronken met La- coste, die toen toevallig over was uit Algiers, waar hij als minister-resi dent met de grootste moeilijkheden heeft te kampen. Veel is er over al dit geboom niet uitgelekt; wel weet men, dat De Gaulle net in elk geval roe rend eens was met de manier, waar op Lacoste te werk gaat in Algerije. Over die Algerijnse kwestie heb ben de Fransen in grote meer derheid gelijke gedachten, die erop neerkomen dat de straffe hand waarmee men daar nu van zich af slaat zeker niet moet worden ge remd. In dit opzicht is er weinig ver schil tussen linker- en rechterzijde. Vandaar, dat de socialist Lacoste en de leider van de rechtse Rassemble- ment du Peuple Frangais, de Franse Volksconcentratie, elkaar zo goed kunnen begrijpen, wanneer zij het Al gerijnse vraagstuk aansnijden. Er is in Algerije heel wat veranderd, sinds generaal De Gaulle ér na de geal lieerde invasie in Noord-Afrika zijn hoofdkwartier vestigde om van daar uit leiding te geven aan de Franse strijders voor de bevrijding. Het bevrijde Frankrijk, dat flink van zich wil afbijten tegen de talloze rebellen in het Algerijnse land, die over vrijheid zo hun eigen gedachten hebben, gaat echter hope loos mank. Het heeft een gevoel van machteloosheid, omdat het gebrek heeft aan werkelijk gezag. De plaats waar de schoen wringt? Voor al in de tegenwoordige grondwet. Die grondwet werd in 1946 afgekon digd; dit was het geboortejaar van de Vierde Republiek, waarin het Huis van Afgevaardigden practisch het heft in handen heeft: de minister president is onderworpen aan het da gelijks oordeel van de Kamer. De Gaulle heeft niet weinig tegenge- sputterd, toen die grondwet op sta pel stond. Velen hadden graag ge zien. dat hij toen president was ge worden, maar hij weigerde om kandi daat e zijn: bij óeze grondwet had de president naar zijn mening te weinig in de melk te brokken. Al die besprekingen van De Gaulle met vooraanstaande politici, hebben stof te over gegeven voor geruchten: het kon best eens zover komen, dat men hem zou vra gen om de staatskar uit het Franse moeras te trekken. Officieel is nu in middels door De Gaulle's beweging bekendgemaakt, dat de generaal er niets voor voelt, om zich voor dit karweitje te lenen en, als het voltooid is, weer aan de kant te worden ge drukt. Hij wil de armen wel uit de mouwen steken, maar onder voor waarde dat hij zeer uitgebreide be voegdheden krijgt en dat het Franse volk bij referendum zal beslissen over een nieuwe grondwet. Al eerder (in 1945) heeft een poging tot grond wetsherziening van De Gaulle schip breuk geLeden op klippen aan de lin kerzijde. Links had men geen fiducie in zijn voornemen, de president van de republiek meer macht te geven. Maar onder de gegeven omstandig heden is De Gaulle niet de enige, die met een vulpen gereed staat om te schrappen en aan te vullen in de frondwet van 1946 die niet vol- oet. De tegenwoordige eerste minis ter, Guy Mollet, heeft namelijk in het afgelopen weekeinde gezegd, dat hij ook er voor is, om de grondwet te ver anderen en de uitvoerende macht te verstevigen. „Alleen met een andere gronwet kan Frankrijk zich aanpas sen bij het nieuwe tempo van de we reldHad hij het begrepen op De Gaulle toen hij zei dat er politieke groeperingen zijn, die van de hache lijke toestand misbruik willen maken om het democratische systeem te on dermijnen Hoe het zij, op een of an dere manier zal er wel een mouw moeten worden gepast aan de onre geerbaarheid van het huidige Frank rijk. Of De Gaulle, dan wel Mollet daarbij de spits afbijt, zal de toe komst leren. CHARLES DE GAULLE stelt zware eisen Vijf jongelui reden met personenauto tegen boom In de nacht van zondag op maan dag is even ten zuiden van Wittelter- brug (gemeente Diever) op de rijks weg AssenMeppel een personen auto tegen de bomen gereden, na eerst een stilstaande vrachtwagen te hebben geraakt. In de wagen zaten vijf jongelui uit Meppel. Eén hunner de 25-jarige zoon van de hotelhou der K. uit Meppel. werd gedood. De anderen werden allen min of meer ernstig gewond naar het ziekenhuis te Meppel vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 3