Vlissingse muziekkorpsen door brand gedupeerd Zeeuwse Almanak K77 SNELPON P.Z.C. organiseert hulpactie KERKCENTRUM IN OOSTBURG: BELANGRIJKE FUNCTIE PRACHTIG DORPSHUIS VOOR KATTENDIJKSE GEMEENSCHAP ALLE LANDBOUWGEWASSEN IN ONTWIKKELING TEN ACHTER Overtollig vet Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 8 MEI 1956 VEEL INSTRUMENTEN GINGEN VERLOREN Runnen concerteren. Wanneer niet or korpsen geen medewerking kunnen verlenen aan de Vlissingse Zomer- show, die voor de deur staat, en ook zullen zij de gemeenteconcerten niet kunnen uitvoeren. Voor een gemeen te als Vlissingen heeft deze brand dus zeer onaangename gevolgen. Hulpacties Tijdens een korte spoedeisende vergadering van de beide vereni gingsbesturen is besloten om behoudens goedkeuring van het gemeentebestuur met ingang Advertentie) van vrijdag a.s. zo lang nodig iede re vrijdag en zaterdag een huis- aan-huis-collecte te houden. Voorts organiseert de Provinciale ilings- gedu- In de vroege morgen van maandag lieeft In het receptielokaal van de beide Vlissingse muziekverenigingen „Sint Ceacilia' en „Ons Genoegen" 'n brand gewoed, waardoor een belangryk deel van het instrumentarium door verhitting waardeloos is geworden. De totale schade voor de verenigingen wordt geraamd op rond 25.000. Het betreffende houten gebouw aan de Sa maritaanstraat eigendom van de gemeente Vlissingen brandde gedeel telijk uit. De gemeente schat de schade op ruim 10.000. Voor de muziek verenigingen betekent deze brand een ware catastrofe, want het is haar niet meer mogelijk met de overgebleven instrumenten een redelijke bezet ting te vormen, ook niet gezamenlijk. De brand werd maandagmorgen te gen zeven uur ontdekt; kort daarna was de brandweer aanwezig. Dikke rookwolken kringelden reeds omhoog. Tot negen uur is de brandweer met twee stralen bezig geweest om het vuur te bestrijden en daarna kon men zich tot het nablussingswerk be perken, dat tot ongeveer twee uur in de middag duurde. De brand is vermoedelijk ontstaan in de tegen het gebouw geplaatste houten werkplaats van de firma H. Een politioneel onderzoek heeft uitge wezen, dat twee kinderen van respec tievelijk 6 en 4 jaar zich zondagna middag hoogstwaarschijnlijk toegang- hebben verschaft tot deze werkplaats en daar met vuur hebben gespeeld. Het in de werkplaats aanwezige hout afval moet ziin blijven smeulen en maandagmorgen vroeg bij het ster ker worden van de wind, zou het vuur zijn aangewakkerd. Binnen korte tijd was toen de wand, die de beide gebouwen scheid de, doorgebrand en trok het vuur snel omhoog langs de trap in het repeti tielokaal, omdat het trapgat als het ware als schoorsteen fugeerde. Op de zolder van het gebouwtje waren de instrumenten van de mu ziekverenigingen opgeslagen. Toeval lig waren er veel instrumenten aan wezig. De muziekverenigingen had den namelijk zaterdagmiddag en -avond de bevrijdingsfeestviering op geluisterd en vele leden hadden na af loop hun instrumenten, die zy anders mee naar huis nemen, in het lokaal achtergelaten. Slechts een gedeelte van de door do brand vernielde in strumenten was verzekerd. De beide Vlissingse muziekvereni gingen zullen voorlopig niet meer kunnen actie. Gelden voor de beide I Seerde verenigingen kunnen wor- en overgemaakt op gironummer 66287 ten name van de firma F. van de Velde jr. te Vlissingen on der vermelding „Voor de muziek instrumenten". Ook bestaat de mogelijkheid om giften aan te bie den op liet bureau van de Pro vinciale Zeeuwse Courant, Wal- straat 58-60 te Vlissingen. Het be drijf opende deze actie met een eigen storting van 100. Vele Vlissingers zullen ongetwij feld overtuigd zijn van het feit, dat de muziekkorpsen voor de gemeente een noodzaak zijn. Daarom mag als de verwachting worden uitgesproken, dat Vlissingen zijn korpsen niet zal teleurstellen en het mogelijke zal doen om de helpende hana te bieden. Niet alleen werden veel instrumen ten vernield; ook een groot aantal partituren ging verloren. Voorts ont stond schade aan muzieklessenaars en aan het vaandel van „Sint Cae- cilia". Door de medewerking van het ge meentebestuur hebben de verenigm- oegezegd gekregen. Het bestuur en het hoofd van de Sint-Jacobschool hebben het goedgevonden, dat voorlo pig in een der leslokalen wordt ge repeteerd. Voorts krijgt men de be schikking over de lessenaars in de H.M.'s de Ruyter niet naar Vlissingen In ons blad van maandag j.l. publi ceer^ i wij h< t marine-oefenprogram ma voor de maand mei. Van marine- zijde deelt men ons mede, dat in dit programma een wijziging is gekomen. Aangezien K' "-. dat er gebrek aan ligpl- its zal zijn omstreeks de elfde mei in de ven van Vlissingen, zal H.M. „De Ruyter" de haven van Vlis singen niet aam3 i. Kandidatenlijst S.G.P. met twee Zeeuwen Voor de komende Kamerverkiezin gen komt de S.G.P. in alle kieskringen met een gelijkluidende lijst. Lijstaan voerder is ds. P. Zandt uit Delft. Ver volgens komen op de lijst voor; ir. C. N. van Dis, 's-GravenhageD. Kod de, Zoutelande; ds. P. J. Dorsman, Staphorst; ir. H, Fokker, Eindhoven; ds. M. A. Mieras, Krimpen aan de IJs- sel; ir. H. van Rossum. Zeist; J. Ver meulen Ilzn., Kinderdijk; ds. C. Smits, Grand-Rapids; ds. D. van der Ent Braat, Elspeet; ds. E. du Marchie van Voorthuysen, Leersum; A. de Rede lijkheid, Ouderkerk aan de IJssel; A. J. Kersten, Rotterdam; A. J. Schot,. Middelburg; A. Vlasblom, Delft; P. van Woerden, Akkrum; A. Schouls, Leiderdorp; B. de Graaf, Ridderkerk; W. F. Mulckhuyze, Waarder en W. van Oostende, Onstwedde. Universitair examen Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde de heer J. M. de Waard uit Vlissingen voor het kandidaats examen voor werktuigkundig inge nieur. SMOKKELAARSPECH In de Prosperpolder onder de ge meente Clinge had een douanepa trouille in samenwerking met de „vliegende brigade" uit Axel dezer dagen weer eens een enorm succes. Dientengevolge hadden de smokke laars, die van dit succes de dupe wer den. pech De patrouille hield een vee wagen aan, waarin 31 kalveren en S pinken werden vervoerd, alle bestemd voor de onwettige uitvoer. Auto en vee (met 'n waarde van rond 6000) werden in beslag eenomen. Tegen de veehandelaar N. P. uit Hulst werd proces-verbaal opgemaakt. Later werd in verband met deze affaire een zekere D. F. uit Hontenisse UITGEBLAZEN Dat is een droevige geschiedenis, in Vlissingen, zoals ge elders in deze krant kunt lezen. Twee muziekver enigingen in zak en as, letterlijk in de as van een aantal verbrande instru menten! Nog slechts vorige week hebben de burgers van Vlissingen weer eens kunnen constateren, dat zij trots konden zijn op de twee stoere korpsen. Ter gelegenheid van de be vrijdingsdag is er toen geblazen dat liet een lieve lust was. De ganse lan ge dag en op verscheidene punten in de stad. In het Bellamypark zowel als op het schoolplein aan de Bone- dijkestraat. Ook al was er een enkele maal een lichte dissonant. Néé, niet bij de muzikanten, maar onder het publiek. Want. in het Bellamypark wierp een baldadige jongeling een steen in de tent en aan de Bonedijke- straat moest de politie er aan te pas komen om de jeugd, die al te luid ruchtig werd, in toom te houden. Maar 'hoe dan ook, de muzikanten lie ten zich niet ontmoedigen. Zij bliezen dóór. Nu zijn ze voorlopig uitge blazen. Dat is bijzonder jammer. Want een gemeenschap zonder mu ziek, néé. Daar zit bepaald geen mu ziek in. Moge de gemeenschap dit wél beseffen. Misschien dat er dan ge meenschappelijk iets bereikt kan wor den! in verzekerde bewaring gesteld. Het onderzoek duurt nog voort. GOUDEN BRUILOFTEN. Aan de lange lijst van gevierde of te vieren gouden echtverenigingen kunnen weer enkele namen worden toegevoegd: Vrijdag j.l. 4 mei was het een halve eeuw geleden, dat het echt paar J. van Luijk-Dijkema, wonende aan de Julianastraat te Sint-Anna- land, in het huwelijk trad. De heer Van Luijk was jarenlang veilingmees ter en ook bestuurslid van de chr. kleuterschoolvereniging. Thans is hh nog administrteur van de School met den Bijbel. Zaterdag 5 mei regende het gelukwensen bij de heer G. Sierens en mevrouw S. M. Sierens-Snouwaert te Sint-Kruis, die hun gouden echt vereniging vierden. Beiden zijn 77 jaar en genieten nog een vry goede gezondheid. Donderdag 10 mei a.s. is het feest voor de heer W. Goedegebuu- re en mevrouw G. Goedegebuure- Buijs, Molendijk, Sint-Annaland. De 73-jarige echtvrienden v'eren dan hun 50-jarige echtvereni- 11 mei a.s. is het echt paar L. J. Bosdijk en J. Bosdijk- Marijs, dat te Souburg aan de Van Teylingenstraat 28 woont, 50 jaar getrouwd. KOEL, HELDER WATER In 1951 werd in een groot deel van Ritthem de drinkwaterleiding aan gelegd. Ten behoeve van de land bouwbedrijven, die toen nog niet konden worden aangesloten, werd aan de westzijde van het drop een installatie geplaatst, waar met tanks het nodige drinkwater kon worden gehaald. Nu is het echter zover, dat alle bedrijven op het drinkwaterlei dingnet z'ijn aangesloten. De instal latie wordt nu tot groot gerief van de omwonenden afgebroken. Dat de omwonenden hierover verheugd zijn, is niet te verwonderen, want er viel wel eens een druppeltje naast de tanks Tot vanmiddag dinsdagéén uur zullen deze centralistes in het post kantoor te Breskens nog worstelen met draden en stekkers. Om precies één uur zullen namelijk de telefoon netten te Breskens, Schoondijke en IJzendijke lokaal geautomatiseerd worden. Deze automatisering geldt dus voorlopig slechts voor hét plaat selijk telefoonverkeer. De abonnees van de netten Breskens, Schoondijke en IJzendijke kunnen dus in het ver volg zonder de lusseJikomst van deze nijvere centralistes de aangeslotenen van het eigen net bereiken. (Foto P.Z.C.). De $C»iï€H«iI«i£.4Ü van uw huid ontsluierd Endocil hormooncrême wekt de huidcellen tot nieuw leven en doet rimpeltjes en ongaafheden verdwijnen. Endocil als nacht crème gebruikt voedt de huid zonder vettig te zijn. Endocil dient overdag als basis voor poeder ofmake-up, de hormoon werking gaat onbelemmerd voort. hormooncrême van Organon Per tube f2.90 Arbeidsmarkt in Zeeland Blijkens opgave van het Districts bureau voor de Arbeidsvoorziening in Zeeland stond bij de onder deze dienst ressorterende G. A. B.'s per 1 mei j.l. een totaal aantal van 1896 Zeeuwse werkzoekenden ingeschre ven. Het aantal werkzoekenden in onze provincie per 16 april bedroeg Het aantal ingeschreven mannen bedroeg per genoemde datum 1525, waarvan er 778 geheel werkloos waren, 536 werkzaam op aanvullen de objecten voor werkgelegenheid en 211 tewerkgesteld op GSW-objecten. Voor mannelijk personeel waren van werkgeverszijde op die datum 803 aanvragen gedaan. Wat de vrouwelijke werkzoekenden betreft, hiervan stonden er per 1 mei j.l. in totaal 371 ingeschreven; 243 van hen waren geheel werkloos en 128 waren niet-werkloos. Het aantal aanvragen van werkgevers, dat op die datum voor vrouwen stond geno teerd, bedroeg 323. WAARSCHIJNLIJK IN OKTOBER GEREED Ontmoetingsplaats voor evangelie en volk „Een centrum van inwendige zending". Dat moet het nieuwe neder- lands hervormd kerkcentrum in Oostburg worden, heeft de kerkeraad van de Ned. Herv. kerk in deze gemeente zich ten doel gesteld. De kans moet aangegrepen worden om een nieuw geestelijk leven in de centrumgemeente van West Zeeuwsch-Vlaanderen op te bouwen. Daarom zal hopelijk in september of oktober van dit jaar naast de reeds in 1950 gebouwde kerk een eenvoudig, maar stijlvol kerk centrum gereed komen, dat tezamen met de kerk een belangrijk punt moet worden in het gewest. De opzet van het geheel is niet om zomaar een verenigingslokaal te bou wen, maar men heeft aan dit centrum een bepaalde gedachte ten grondslag willen leggen. Het doel is namelijk om een ontmoeting van evangelie en volk te bewerkstelligen waarbij ook het culturele element belangrijk is. De architect, ir. F. H. Klokke uit Middelburg, heeft de gedachte van de kerkeraad goed aangevoeld. Niet al leen, dat het geheel uitstekend har monieert met de moderne basiliekstijl van de kerk, maar tevens is het cen trum met een poort zodanig aan het bedehuis gebouwd, dat de „doorstro mende" bevolking als het ware op de kerk wordt gewezen. Het kerkcentrum bestaat uit een grote kapelruimte, een lterkekamer, waarnaast een hall met garderobe, een keuken, een bijkeuken en toilet ten. Verder is boven de hall nog een filmcabine aangebracht. De kerkeka- mer is door een vijf meter brede poort, met de kerktoren verbonden. Aan de zijkant van het gebouw is een soort binnenplaats ontstaan, die ge heel betegeld zal worden. SAMENSMELTING De kerkekamer wordt decoratief in gericht met oude meubelen en schil derijen. De kapel- of vergaderruimte, die ir totaal ongeveer negentien me ter lang en zeven meter breed zal worden, zal gebruikt worden voor het houden van vergaderingen, muziek avonden, filmvoorstellingen en ook voor religieuse spelen. In de kapel ruimte kunnen kerkdiensten worden gehouden, wanneer het 's winters in de grote kerk te koud is. Vier grote ramen over bijna de gehele lengte zorgen voor een doelmatige verlich ting, terwijl het gebouw verder nog in tweeën verdeeld kan worden. Aan het einde van de grote kapel wordt een drieënhalve meter lan ge koorruimte gebouwd. In dil koor, dat door middel van een trap 60 cm hoger komt te liggen, wordt een koepelvormig dak ge bouwd, dat het gewijde karakter (Slot van pag. 1 burgemeester Evers was niet 'pes simistisch gestemd. Hij hoopte, dat binnen afzienbare tijd toch een mogelijkheid tot exploitatie van deze school gevonden zal kunnen wordèn; Voor het dorpshuis zelf hoopte hij, dat de bevolking in de trots over dit bezit zal delen, „Maak er zoveel mo gelijk gebruik van, maar misbruik het nooit". Spr. bestreed de opvatting dat de stichting van een dorpshuis over bodig zou zijn. „De komende genera ties zullen weer meer moeten preste ren dan wij. Laten we hopen, dat de jeugd hier veel ontwikkeling zal op doen, zodat het heden hiermee een steentje zal hebben bijgedragen voor de toekomst". Dank en gelukwens Wethouder P. van Waarde vertolk te, zoals hij zei, de dank van ongeveer de gehele Kattendijkse gemeenschap. Vroeger speelde het gehele vereni gingsleven zich af in de consistorie en in de school, terwijl het consultatie bureau voor zuigelingen in een café APRIL WAS TE KOUD! Maar mei kan nog veel goedmaken Tengevolge van de vrij lage tem peraturen in de afgelopen maand en de wekenlange aanhoudende, schrale noordenwind hebben de landbouwge wassen nogal wat te lijden gehad. Voor de ontkieming zijn warmte en vocht van hel -rootste belang en deze factoren waren in de maand, die ach ter ons ligt niet aanwezig, waardoor alle gewassen in hun ontwikkeling 'n achterstand hebben opgelopen. De wintergranen voor zover ze niet uitgevroren zyn. hebben 't-minst te lijden gehad. Deze gewassen ston den al een tijd boven de grond en hadden het voordeel, dat zy van de steeds sterker wordende zonnestra len konden profiteren. In de onder grond was het echter belangrijk kou der en dat is er de oorzaak van, dat de gewassen die dit voorjaar wer den gezaaid een achterstand hebben opgelopen van 10 a 14 dagen. De bie ten vertoonden zich eind april welis waar op de meeste plaatsen boven de grond, maar het gewas bleef klein. Dit was ook met het vlas het geval. Opvallend was het dat de erwten er heel wat beter voor stonden. Met het gras in de weilanden is het droevig gesteld. Hieraan is voornamelijk de strenge vorst van de afgelopen win ter schuldig. Vele weilanden verto nen grote kale plekken en dit is een lelijke tegenvaller, nu het weer zo plotseling is omgeslagen, is de kans op aantasting in ernstige mate door insecten groter geworden, omdat de ze diertjes in een slecht ontwikkeld gewas een gemakkelijke prooi zien. •e vroege akkerthrips steken de laatste dagen in het vlas, de bieten en het blauwmaanzaad in steeds gro ter aantal de kop op. De gewassen op de „zoute gronden" hebben het meest te lyden. In het koolzaad wordt de snuitkever erg actief. De meeste landbouwers hebben echter de strijd tegen het ongedierte al aangebonden en in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen dreigt een ware spuitrage te ont staan. In hoeverre het koude weer van dc afgelopen aprilmaand van invloed zal zijn op de opbrengst van de verschil lende gewassen, hangt hoofdzakelijk af van het weer. dat we komende we ken krijgen. De temperatuur is in middels sterk gestegen en de laatste dagen viel er een enorme groei waar te nemen. Hierdoor wordt de behoefte aan water nog groter. Als er binnen een paar dagen eens wat regen valt en het groeizame weer aanhoudt, dan kan mei aan de in april opgelopen achterstand nog veel ten goede doen komen. (Advertentie) 'n product van ETA-B.EVER gehouden moest worden. Namens het bazarcomité bood hij het gemeentebe stuur 1465 aan voor de inrichting van het gebouw. Burgemeester Evers die deze bijdrage van de burgerij dankbaar in ontvangst nam, deelde mee, dat het gemeentebestuur als te genprestatie voor deze medewerking een loper en een koffiemachine aan de inventaris had toegevoegd. De plaatselijke predikant, dr. B. Breek, dankte het gemeentebestuur namens de kerkelijke verenigingen bij voorbaat, dat het de exploitatie op zich heeft willen nemen, waardoor de mogelijkheden voor de verenigingen zijn geschapen hier een onderdak te vinden. Met de ondervonden mede werking bij de kerkrestauratie ls men thans dubel geholpen. Het hoofd der school, de heer W. M. Louwerse sprak namens o.m. de mu ziekvereniging en het Groene Kruis. Deze verenigingen zijn blij thans een dak boven net hoofd te hebben gekre gen. Hij hoopte, dat dit fraaie dorps huis moge bijdragen tot een goed ge leide jeugdvorming, welk probleem ook voor het platteland actueel is. „Wanneer 't tot stand komen van dit gebouw een stimulans mocht zijn voor de jeugdvorming, dan zal dit het beste rendement 2ijn voor de kosten en moeiten hieraan besteed", zo be sloot deze spreker. Voorts werden gelukwensen aan geboden door de heren M. Dalebout namens de A.N.A.B. en L. C. Nieu- wenhuize namens de land- en tuin- bouwvereniging Kattendijke, die bei den een geschenk onder couvert over handigden. Voorts de aannemer, de heer F. J. Weststrate, die mede na mens de onderaannemers een lesse naar schonk en de heer Joh. Ruissen als voorzitter van dejongelingsver eniging en als lid van de Herv. Jeugd raad, die alle medewerking toezegde. Wethouder C. Burger bood namens burgemeester en wethouders een elek trische klok aan, de heer D. A. Tim merman, voorzitter van de buurtver eniging „Monnikendijk" kwam ook met een geschenk in geld. Na de ont werper, de heer M. C. Duynhóuwer van Kapelle, kreeg burgemeester Schipper van Kruiningen het woord om zijn Instemming over het tot stand komen van dit gebouw te betui gen. Hij wees daarbij op het grote be lang van een dorpshuis, nu het leven ook op het platteland vaak bedreigd wordt, doordat de jeugd haar vertier elders gaat zoeken. Het gebouw zal een centrum moeten zyn voor de cul turele en sociale ontwikkeling van de gehele bevolking. Burgemeester Schipper verheugde er zich over, dat juist in Kattendijke, vroegere woonplaats van drs. Lou werse, die zich zozeer beijvert voor het dorpshuiswerk, thans een derge lijk gebouw gesticht werd. Na een dankwoord van burgemees ter Evers, was er gelegenheid om de ze fraaie aanwinst, waarin ook de kleurencombinatie zo bijzonder ge slaagd ls, te bezichtigen. Terecht wa ren allen vol bewondering; burge meester Evers, die het als een „ju weeltje" betitelde, had hiermee niet te boud gesproken van het geheel meer beklem tonen zal. In de achterzijde van dit koor wordt een groot glas- en loodraam aangebracht. Een bijzon derheid is, dat dit raam vroeger aan de oude herv. kerk toebehoor de, maar ongeveer een eeuw gele den aan het Rijksmuseum ge schonken werd. Door bemiddeling van Monumentenzorg heeft men thans weer de beschikking gekre gen over één van deze prachtige ramen. Het wachten is nu nog op de laatste formaliteiten. Wanneer deze afgehan deld zijn, zal de aannemersfirma Sim pelaar met de bouw beginnen. Men hoopt het kerkcentrum, dat met een herbouwplicht van de vereniging tot evangelisatie en met steun van het rijk gefinancierd is de totale kos ten bedroegen 60.000 in september of oktober in gebruik te kunnen ne men. AFBOUW TOREN Ook de toren van de kerk zal nu afgebouwd worden. De vergunning voor de afbouw is reeds aangevraagd, terwijl de tekeningen reeds verzon den zijn. Het bovenstuk zal iets inlo pend een enigszins plompe vorm krij gen, hoewel het geheel toch sierlijk is. Even onder de spits zullen geheel vrij vier klokken komen te hangen, waardoor de galmmaten langer dan normaal zullen worden. Het zal ech ter nog wel even duren alvorens men met de bouw van dit torengedeelte zal beginnen. ia ongezond cn rnoakt U onaantrekkelijk. CARRUGAN, bet onschadelijke romige Zweedse melkdietft, vermindert Uw ge wicht zonder hongerlijden, en is verkrijg baar bij apothekers en drogisten. Schuur in Westdorpe door felle brand verwoest Twee kalveren in vlammen omgekomen In een schuurtje van de landbou wer C. de M. op Passluis te Westdor pe is maandagmiddag een hevige brand uitgebroken, die grote rookko lommen ontwikkelde. De brandweer was echter spoedig ter plaatse en on der leiding van de heer C. Wijne wer den de slangen in recordtempo uitge legd. Het vuur werd met enkele stra len bestreden en dank zij liet snelle en resolute optreden van de West- dorpse brandweerlieden bleven woon huis en stal gespaard. Direct na het uitbreken van de brand liepen bereidwillige buren de eigenaar was op dat moment niet thuis naar de stallen om het vee te redden. Dit lukte slechts gedeelte lijk. Twee kalveren kwamen echter in de vlammen om, toen het gebouwtje instortte. Toen de brandweer arriveerde was een hoek van de stal, die aan het woonhuis is vastgebouwd, ook reeds aan het branden. Direct werden de stralen hier op gericht en het gelukte de brandweerlieden om het vuur, dat snel om zich heen greep, terug te drin gen tot de opslagplaats van stro en hout, waar het een gemakkelijke prooi vond. Ondertussen waren omstanders druk bezig om het huisraad in veilig heid te brengen. Het vuur bleef echter tot het schuurtje beperkt. Het blus- singswerk duurde nog geruime tijd, daar vooral het stro lang bleef na gloeien. Badmeester geslaagd. Voor het diploma zwemonderwijzer slaagde in Rotterdam de heer P. Bosdijk uit Middelburg, badmeester van de Middelburgse zweminrichting. Onderwijsbenoemïng. De heer E. Wester uit Gorredijk werd benoemd tot ondex-wijzer aan de geref. ulo-school te Middelburg. Examens In het Gasthuis te Goes slaagden voor het diploma ziekenyerpleging A de dames L. Almekinders', J. P. Doele- man, T. v. d. Ende, C. J. A. van Olst en E. F. M. Terpstra. Collecte De Emmabloemcollecte bracht te Yerseke op f 237,35. Advertentie) VANDAAG Middelburg Electro: „Het laatste be drijf", (18 jaar), 19 en 21.15 uur; Schouwburg: Z.V.U.: „Ned. Comedie" met „De keizer van Amerika", 20 u.; Molenwater: „Miniatuur Walcheren", 10—23 uur; Prov. Bibliotheek: Exposi tie over Zeeuwse spoorlijn, 10—12.30, 13.30—17 uur. Vlissingen Alhambra: „Het mysterie der twee vrouwen", (18 jaar), 19 en 21 uur; Luxor: „Onteerde meisjes", (18 jaar), 20 uur. Goes Grand: „Alle hens aan dek", (al le leeftijden), 20 uur,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 2