PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerika zal zijn bondgenoten voorzien van nieuwste wapens Veertig boerderijen in Algerije uitgebrand prachtig dorpshuis de BILT Kattendijkse gemeenschap kreeg NUTTINGWESTELIJKEN WILLEN MEER DAN GR0MYK0 199e jaargang - no. 109 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 8 mei 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstraat 2, telaf. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. N Bogerdstraat 24. telef. 26. VERSLAG VAN EISENHOWER AAN CONGRES Buigzaam economisch beleid nodig tegen Moskou's „subtiele" methodes President Eisenhower heeft gisteren in het Amerikaanse Congres verklaard, dat de Verenigde Staten van plan zijn, hun bondgenoten in de N.A.V.O. te voorzien van zekere types nieuwe wapens, die op het ogenblik aan de Amerikaanse strijdkrachten ter beschikking wor den gesteld. Hij deed deze mededeling toen hij rapport uitbracht over de buitenlandse hulp die de Verenigde Staten in de tweede helft van 1955 aan het buitenland hebben gegeven. Hij onderstreepte, dat de verdediging van Europa iu de tweede helft van 1955 werd versterkt doordat de allermodernste types wa pens en vliegtuigen daar werden gestationeerd. Hij zei, dat de Niki Corporal, Honest John, en Matador, projectielen met atoomcapaciteit dus, in steeds groter hoeveelheden naar Europa gestuurd worden. De Verenigde Staten hebben in de verslagperiode voor een waarde van 900 miljoen dollar aan mili taire goederen aan de bondgenoten in Europa en het Verre Oosten ge stuurd. Eisenhower zeide, dat geallieer de strijdkrachten die door Ameri kaanse hulp versterkt worden, neerkomen op ruim 200 divisies, Geen demonstratie Morgen zal het stoffelijk over schot van Jungschlager in zijn geboortestad Maastricht aan de schoot der aarde worden toever trouwd. Dat zal een droeve plechtig heid zijn, waarbij het voor vele Ne derlanders nauwelijks mogelijk, zal zijn hun diepe verontwaardiging te beheersen. Er is aan Jungschlager door vertegenwoordigers van de jon ge Indonesische staat een schrikkelijk onrecht begaan, dat wellicht tot zijn vroege dood heeft geleid. In sommige landen zou men niet aarzelen de begrafenis van een man als Jungschlager tot oen de monstratie te maken tegen degenen, die dit onrecht welbewust hebben ge organiseerd. Wij geloven, dat men dit in Neder land moet nalaten. Een begrafenis is een laatste eerbetoon en tegelijk een gelegenheid tot bezinning op de din gen der eeuwigheid. In het licht van de eeuwigheid valt de klacht over het onrecht weg. Juist in deze dagen, nu Nederland zijn doden uit de jongste wereldoor log herdacht, werd meer aandacht geschonken aan laatste brieven, welke verzetsstrijdei's schreven uit hun cellen voordat zij naar de fusil lade-plaatsen werden gebracht. Het ontroerende in die brieven was, dat ze niet spraken van haat en van verzet, maar van geloof in de grote taak, welke volbracht moest worden. Zo heeft ook Jungschlager pal ge staan in zijn geloof aan de be vrijding uit liet warnet van leu gens en bedrog, dat om hem heen gesponnen was. Al zal dan van Jungschlagers be grafenis geen demonstratie gemaakt mogen worden, wel zal men in Ne derland nog breedvoerig aandacht moeten schenken aan de rechtsver krachting in Indonesië, want die rechtsverkrachting gaat voort ten koste van Nederlanders en van de Nederlandse staat. Het is daarom toe te juichen, dat in het jongste nummer van het Nederlandse Juristenblad, door een groep van de meest vooraan staande Nederlandse juristen een ob jectieve, wetenschappelijke kritiek werd uitgeoefend op de tenlasteleg ging en het requisitoir in de zaak Jungschlager. Deze beschouwing, die twintig pagina's druk beslaat toetst tot in de finesses de tenlastelegging en het requisitoir aan de wetsartike len en de rechtsbegrippen. De ver klaringen van de getuigen worden zorgvuldig geanalyseerd en de con clusie is, dat Jungschlager, indien hij in leven was gebleven, op alle punten moest worden vrijgesproken. Het bewijs, dat Jungschlager in contact stond met ondergrondse or ganisaties werd niet geleverd. Men moet blijven geloven, aldus de schrijvers van de beschouwing, dat de rechter Jungschlager zou nebben vrijgesproken, ook al heeft hij, toen hem dit gevraagd werd, Jungschlager niet in vrijheid gesteld. De hoord-djaksa heeft door a, tort et a travers de doodstraf te eisen een onschuldig man aan de spanning van het wachten op een doodvonnis onderworpen. Niemand zal ooit we ten of dit niet de dood van Jung schlager heeft veroorzaakt". De schrijvers beantwoorden uiter aard "niet de vraag hoe lang men aan de mogelijkheid van vrijspraak moet blijven geloven. Het antwoord op die vraag is echter een voudig. Er staan te Djakarta nog meer volkomen onschuldige Neder landers terecht, die door een samen weefsel van leugens en bedrog voor de rechter zijn gebracht. In hun zaak zal straks een vonnis gewezen wor den en wanneer dat vonnis afkomt, dan zullen we weten wat het lot van een levende Jungschlager geweest zou zijn. En dan zullen we ook weten in hoe verre er hoop bestaat op de ontwik keling van Indonesië tot dat, wat wij een rechtsstaat noemen. ruim 2000 oorlogsschepen en onge veer 300 escadrilles, plus steunen de eenheden. Een blik op de toekomst werpend, zeide de president, dat de omschake ling van de tactiek van Moskou van dreigementen en geweld op subtieler methodes voor expansie van de com munistische invloed, een groter buig zaamheid en continuïteit in het Ame rikaanse program van buitenlandse hulp zou eisen. Het nog altijd grote verzet in het Congres ten spijt, vroeg de president opnieuw om enige volmacht om ver plichtingen op tamelijk lange termijn wat de buitenlandse hulp betreft, te kunnen aangaan. Hij verklaarde ook, dat de Ameri kaanse particuliere bedrijven niet snel reageerden op beroepen om een gro tere rol te spelen bij het tot econo mische ontwikkeling brengen van bui tenlandse gebieden. De president merkte op, dat zij die in de N.A.V.O. de plannen maken in genoemde periode met klem ge wezen hebben op de noodzaak van modernisering van de strijdkrach ten, in overeenstemming met de snelle ontwikkeling van nieuwe wapens en het toenemend thermo- piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Het blijft voorlopig j droog weer 1 (Van onze weerkundige M H medewerkerM Steeg de temperatuur zondag in Vlissingen tot 24 graden C., gistermiddag bleef het ondanks de zonnige perioden zes tot ze- ven graden koeler. Het hoge- drukgebied, waarvan het cen- trum maandagavond bij we.st- i| Frankrijk lag, blijft voor aan- houdend mooi lenteweer zor- gen. Een uitloper van een zwak storingsfront kan tijdelijk wat bewolking brengen, maar het blijft voorlopig droog weer. De H land- en tuinbouw ziet op veel s plaatsen verlangend uit naar een regenbuitje, maar hiervoor hebben wij ook in de komende H dagen nog niet de minste aan- wrjzingei Uit voorlopige gegevens lijkt j= het zelfs ook voor Hemel- vaartsdag nog gunstig. Een ho- gedrukgebied boven Groenland doet met noordelijke winden koudere lucht over IJsland naar het zuiden stromen, maar als gevolg van de vrij grote de- pressie-activiteit boven de oce- aan zal deze koudere lucht nog M geen uitweg naar onze omge- H ving kunnen vinden. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nuclair vermogen van de Sowjet- Unie. De Verenigde Staten hebben zelf aangeboden, twee schakels te fi nancieren in een storingvrij radar- luchtalarmsysteem in Europa. Terwijl in het rapport de klemtoon wordt gelegd op de militaire aspecten van de hulp, -zeide de president dat de Verenigde Staten zich ook bezig zullen houden met hulp aan de economie van landen die pas tot ontwikkeling ko men. Voorbeelden van Amerikaanse hulp op dat terrein noemde hij pro jecten van stroomopwekking, vervoer, irrigatie, produktïe en kernonderzoek. Eerst politieke oplossingen, dan ontwapening De Britse minister van staat voor buitenlandse zaken, Nutting, heeft maandag op vragen van Labourzyde in het Lagerhuis over een verklaring van de leider van de Russische dele gatie naar de ontwapeningsconferen tie te Londen, Gromyko, volgens wel ke de Britse regering teruggekomen was van voorstellen, die zy verleden jaar maart gedaan had, ten antwoord gegeven, dat de westelijke bondgeno ten bereid zijn op basis van het Rus sische voorstel tot beperking van de conventionele strijdkrachten van de V.S., de Sowjet-Unie en China tot 1.500.000 man en die van Engeland tot 650.000 man te onderhandelen. Daarentegen zou elke vermindering van de strijdkrachten tot genoemde Bos- en heidebrand onder Rosmalen Maandagmiddag brak brand uit in het hos- en heidegebied onder de ge meente Rosmalen, waarbij een opper vlakte van zes hectare werd vernie tigd. sterkte slechts kunnen geschieden als de belangrijkste politieke vraagstuk ken waren opgelost, aldus Nutting. Hij voegde er aan toe, dat het verle den jaar scheen, dat de Russen deze gedachte konden aanvaarden. Zij wa ren er echter nu van teruggekomen en zeiden dat de voorgestelde inkrim ping van de strijdkrachten diende te geschieden los van de regeling van elke andere kwestie. Mandagmorgen is het repetitielokaal van de Vlissingse muziekkorpsen „Sint-Caecïlia" én Ons Genoegen" grotendeels uitgebrand. Hierbij ging naar schatting voor ongeveer f 25.000 aan instrumenten verloren. De scha de aan het gebouw wordt op f 10.000 geraamd. De brandweer was het vuur in twee uur meester. (Voor verslag zie pagina 2) Stoffelijk overschot van Jungschlager in Nederland Woensdag begrafenis te Maastricht Om zeven uur gisteravond is met de K.L.M.-Constellation uit Djakarta, die toevallig „Maastricht" heet, het stoffelijk overschot van Leon Jung schlager op Schiphol aangekomen. De met een zwarte doek gedekte baar stond in een z.g. speedpak, een bootvormige extra bergruimte, die onderaan de romp van het toestel de reis heeft meegemaakt. Het platform van Schiphol was door de politie afgezet. Geen enkele vertegenwoordiger van de pers, de ra dio of de televisie werd toegelaten. Gisteravond werd de laatste etappe van de droeve reis, die het stoffelijk overschot van Indonesië naar Maas tricht, de geboorteplaats van Léon Jungschlager, moet brengen, afge legd. De baar werd per auto naar de cha- pelle ardente van een ziekenhuis te Maastricht gebracht. Woensdagmor gen om elf uur zal de plechtige uit vaartdienst in de Sint Servaeskerk worden gehouden waarna de begrafe nis op het r.-k. kerkhof aan de Ton- gerseweg zal geschieden. Wreed werk van opstandelingen Algerijnse rebellen hebben onge veer 40 boerenhoeven aangevallen en door brandstichting ipet de grond gelijk gemaakt, in het dis trict, dat tussen Oran en de Ma rokkaanse grens is gelegen. Twin tig Europeanen zouden vermoord zijn. De meeste - telefoonverbindingen werden door de rebellen afgesneden. Zware Franse strijdkrachten hebben zich gereedgemaakt om zich onmid dellijk naar elk punt van het geteister de gebied te begeven. Ondertussen deelden Franse autori teiten, die geheel in de war waren, in Marokko mede, dat een groep van 30 Senegalezen, geharde stoottroepen, uit Karia Ba Mohamed in het district van Fez, waren verdwenen. Officiële personen opperen als hun mening, dat zii wellicht gevangen zijn ge- ->en door Marokkaanse rebellen. KLEINE GEMEENTE STELDE GROTE DAAD Maandagmiddag werd te Kattendijke 'n gebouwencomplex geopendwaar op de dorpsgemeenschap trots kan zijn. Het omvat een dorpshuis met to neelzaal, een kleuterschool, een bad huis en een spreekkamer voor de dok ter en de burgemeester. De burge meestersdochter, Ineke Evers, ver richtte de symbolische opening door het hijsen van de vlag. (Foto P.Z.C.). Toneelzaal, badhuis, kleuterschool en dokterskamer onder één dak De dorpsgemeenschap van Kattendijke is ryk sinds maandagmiddag Inderdaad ryk, want welke gemeenschap van ongeveer zeshonderd zielen, of zelfs een grotere heeft een prachtig dorpshuis met toneelzaal, kleuterschool, badhuis en spreekkamer voor dokter en burgemeester? In het excentrisch gelegen dorpje, Is voor het gemeenschapsleven met dit dorpshuls iets zeer belangryks tot stand gekomen. Het was daarom alles zins begrijpelijk, dat de Kattcndykenaren, die de officiële opening bijwoon den, met blijdschap en trots in hun nieuwe bezit rondblikten. Velen deelden met hén In de vreugde en zeker niet in het minst burgemeester A. Schipper van Kruiningen, die voor deze gelegenheid nog eens met zyn echtgenote In zijn vorige gemeente op bezoek kwam. Hy was immers de grondlegger van hel plan voor de stichting van een dorpshuis. Op het Detcgelde voorplein van de kleuterschool verrichtte de oudste dochter van burgemeester Evers, Ine ke, door het hysen van dc driekleur de symbolische opening. De genodigden verenigden zich hierna met het ge meentebestuur in de architectonisch buitengewoon geslaagde toneelzaal, om zich met enkele toespraken nader te bepalen by deze voor Kattendijke zo belangrijke dag. Burgemeester P. J. Evers verwel komde de genodigden en bood namens het gemeentebestuur, zyn dochter als herinnering aan haar eerste officiële daad een armband aan. Daar het ge bouw méér zal betekenen voor de jeugd dan voor de ouderen, had men gemeend de symbolische handeling aan een vertegenwoordigster van de jeugd te moeten overlaten. Burge meester Evers herinnerde aan de voorbereidingen voor de stichting van het dorpshuis, dat geen eenvoudige zaak is geweest. Dank bracht hij aan de raad voor zijn voorbeeldige mede werking. Reeds onder leiding van zijn voorganger, burgemeester Schipper, werden de voorbereidende besprekin gen gevoerd. In zijn woorden van dank betrok de burgemeester ook de aannemer Weststrate, en de onder aannemers, wier arbeid de verwach tingen verre heeft overtroffen, alsme de de ontwerpers van dit bouwwerk, de heren Duynhouwer, Potter en Sin- ke. Naast de toneelzaal, het badhuis met vier douchecellen en de ruimte voor het consultatiebureau, tevens spreekkamer van de burgemeester, bevat het complex eveneens een keu- dig ingericht lokaal voor de kleuter school. Helaas kan dit nog niet in ge bruik genomen worden. Tijdens de uitvoering van de bouw is namelijk de kleuteronderwijswet gekomen, die zodanige voorwaarden aan de opening van een kleuterschool stelt, dat hier voor Kattendijke nog enige tijd mee gemoeid zal zijn. De weg zal lang en moeilijk zijn, maar (Vervolg op pag. 2) die zowel Frankrijk als hun eigen re gering b •strijd"". In de afgelopen 48 uur zijn in Al gerije 32 Franse militairen gesneuveld en 18 door de rebellen gevangen ge nomen. De opstandelingen verloren 256 doden en 105 gevangenen. Fles acelyleengas ontplofte brandweerman gedood Aan de kade van de Dokhaven te R'dam is maandag een fles acety'.een- gas ontploft, tengevolge waarvan een brandweerman om het leven is geko men en een employé van de handels compagnie N.V. ernstig gewond in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Toen de fles acetyleengas in brand geraakte begon mei deze te blussen, doch men was van oordeel, dat men de cylinder beter in het water van de dokhaven zou kunnen gooien. De fles werd daarop met een steekwagen naar het water gereden. Enkele pas sen voor de kade ontplofte de cylin der met een enorme klap. Een brand weerman, de 52-jarige brandwacht eerste klasse M. T. van der Gaag werd door de rondvliegende scherven zo gewond, dat hij hierdoor overleed. Een tweede man, de 53-jarige lasser T. van Helder "iep ernstige beenfrac turen op. Schoten in Roemeense kerk te New York Tijdens een dienst in een Roemeense kerk in New York is op de in de kerk aanwezigen geschoten, waardoor een ordebewaarder de dood vond en vijf andere personen gewond werden. De dader van de schietpartij is de 61-jarige Todurchi Sava. De man heeft bekend, dat hij met een geweer van uit zijn kamer tegenover de kerk op de gelovigen heeft geschoten. Het weer in Europa. Volgens de weerrapporten van gister- avond 7 uur: Stockholmregenbui 13 gr. Oslo: half bewolkt 15 gr. Kopenhagen: zwaar bewolkt 16 gr. Aberdeen: geheel bewolkt 19 gr. Londenzwaar bewolkt 20 gr. Amsterdam: zwaar bewolkt 17 gr. Luxemburg: half bewolkt 24 gr. Parijs: zwaar bewolkt 24 gr. Bordeaux: onbewolkt 27 gr. Grenoble: onbewolkt 26 gr. Nice: onbewolkt 21 gr. Berlijn: licht bewolkt 23 gr. Frankfort: half bewolkt 26 gr. Milnehen: onbewolkt 24 gr. Zürich: onbewolkt 25 gr. Genève: onbewolkt 25 gr. Locarno: licht bewolkt 25 gr. Wenen: licht bewolkt 25 gr. Innsbruck: licht bewolkt 24 gr. Rome: licht bewolkt 24 gr. Ajaccio: onbewolkt 22 gr. Mallorca: onbewolkt 23 gr. VERWACHT... ZUIDWESTELIJKE WIND. Af en toe zon maar ook wolkenvel den. Overwegend droog weer. Matige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelf de temperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 9 mei Zon op 4.58 onder 20.20 Maan op 4.05 onder 19.25

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1