PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Voor het eerst een Nederlandse ambassadeur in Indonesië Navo-ministers komen in Parijs bijeen Douaneposten Schapenbrugge en St-Anna -ter-Muiden samengevoegd HAMMARSKJ0LD BEREIKTE IN DAMASCUS BEPERKT AKKOORD 199e jaargang - no. 105 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 3 mei 1956. ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur, Vllsslngen, Walstr. 5 3 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Flnlandstraat 2. telef 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. N Bogerdstraat 24. telef. 26. MINISTER LUNS IN EERSTE KAMER: „Haatcampagne via processen zal voortduren..." Naar uit Den Haag wordt vernomen, zal binnenkort de status van de huidige waarnemende Nederlandse Hoge Commissaris in Djakarta, de heer Hagenaar, worden gewijzigd. Als overgang naar de benoeming van een ambassadeur, waarvan minister Luns gisteren in de Eerste Ka mer mededeling heeft gedaan, zal de heer Hagenaar gaan optreden als waarnemend zaakgelastigde, welke status gelijk is aan die van de Indo nesische vertegenwoordiger in ons land, de heer Kweedjieho. Officieel is nog niet bekend wie de eerste Nederlandse ambassadeur in Indonesië zal worden. Evenmin bestaat zekerheid over de vraag wie Indonesië in ons land zal vertegenwoordigen. De minister heeft voorts in de Eer ste Kamer in antwoord op een vraag van de heer Wendelaar (v.v.d.) ver klaard, dat van het begin af aan dui delijk is gemaakt aan de Indonesi sche regering, dat een bevredigende oplossing van de kwestie van de Ne derlandse arrestanten diende te wor den bereikt, alvorens Nederland een akkoord zou ondertekenen van de Nederlands-Indonesische besprekin gen. Wat de opmerkingen van de heer Schermerhorn betreft wees de minis ter er op, dat het bij zo omvangrijke betrekkingen als tussen Nederland en Indonesië, gebruikelijk is dat er enige regelen bestaan voor arbitrage. Indo nesië wenste zich echter slechts te baseren op de onaantastbaarheid van de nationale wetgeving. Het kanaliseringsproces van de In donesische revolutie, dat geslaagd scheen op de ronde-tafelconferentie in 1949, is mislukt. Zolang overigens In donesië buiten de verhouding tot Ne derland de internationale rechtsorde niet aantast, laat het de overige lan den vrij onverschillig. Over een be roep op de Verenigde Naties moet men zich geen enkele illusie maken. Daarna zei de de minister, dat het noodzakelijk Is, dat de contacten over de Nederlandse belangen worden gaande gehouden, waarna hij de me dedeling deed van een regeling via ambassadeurs en consuls. De arrestanten De hoop, dat met de dood van de heer Jungschlager een einde zou komen aan de processen, is niet bewaarheid. De processen zullen blijkens een mededeling van het Indonesische openbare ministerie worden voort- fezet, behalve tegen de heer chmidt ook tegen drie andere Ne derlanders. Er zal rekening mee moeten worden gehouden, dat door deze processen de verhoudin gen tussen Nederland en Indone sië verder zullen worden vergif tigd en nog meer Nederlanders net slachtoffer zullen worden van de haatcampagne tegen Nederland. Woensdagmiddag is de zoon van wij len de heer Jungschlager vanuit Amerika op Schiphol aangekomen. De heer Jungwiens naam werd ver anderd toen hij tot Amerikaans staatsburger werd genaturaliseerd dient momenteel in het Amerikaanse leger en heeft dertig dagen verlof ge kregen om de begrafenis van zijn va der, die dezer dagen zal plaats vin den, bij te wonen. De foto toont de heer Jung in een Amerikaans legeruniform tijdens zijn aankomst op het vliegveld. Door een recente mededeling van het Indonesische ministerie van Voor lichting Is een einde gemaakt aan el ke twyfel over de aard der processen. In deze mededeling werden de arres tanten schuldig verklaard, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Ook werd gesuggereerd, dat het von nis tegen Jungschlager de steun van Nederland aan subversieve acties zou bewezen. De Nederlandse regering wyst met verontwaardiging deze beschuldiging van de hand. De processen worden ondergeschikt gemaakt aan een poli tiek doel. Over Nieuw-Guinea zeide spreker het eens te kunnen, zijn met de heer Schermerhorn, dat dit gebiedsdeel niet een vraagstuk vormt, dat uitslui tend Nederland aangaat. Niet instem men kan de minister met de gedach te, dat voogdijschap door de V.N. de enige oplossing zou zijn. De Neder landse regering streeft doelbewust naar de emancipatie van het gebied. Twee straaljagers botsten Een toestel neergestort op hoogspanningsleiding; piloot gedood. Een Meteor-straaljager van de Nederlandse luchtmacht is woens dagmiddag na een botsing met een ander toestel, dat was opgestegen van de vliegbasis Twenthe, neerge stort. Het vliegtuig kwam in aan raking met de hoogspanningsleiding DeventerHengelo, een aftakking van de tot het koppelnet behorende verbinding NijmegenZwolle. De poloot, de 24-jarige gehuwde luitenant-vlieger F. W. Hoogsteden uit Enschede, kwam om het leven. Het tweede toestel keerde behouden op zijn basis terug; de piloot van dit vliegtuig bleef ongedeerd. Een benzinetank van de straalja ger kwam terecht in de serre van een woning aan de Deldenerstraat te Hengelo en veroorzaakte daar een grote ravage, maar persoonlijke on gelukken hebben zien gelukkig ver der niet voorgedaan. Tengevolge van de storing in de elektriciteitsvoorziening kwamen vele fabrieken in Enschede stil te liggen. Delden, Ambt-Delden, en andere plaatsen in de omgeving kwamen eveneens zonder stroom. Prinsessen Irene en Margriet bij plechtigheid op de Dam De prinsessen Irene en Margriet zullen op 4 mei a.s. aanwezig zrjn bij de onthulling van het Nationaal Mo nument op de Dam te Amsterdam. Terug in Jeruzalem Hammarskjöld, de secretaris-gene raal der Ver. Naties, die een vredes missie in het Midden-Oosten uitvoert, Zaak-Veenestraat voor de Krijgsraad De dienstplichtige korporaal D. A., die mede-inzittende was in de auto, die het vorige jaar in de Vee- nestraat in Den Haag op het uit de bioscoop komende publiek inreed, is door de krijgsraad veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand. Beklaagde werd ten laste gelegd het wederrechtelijke gebruik van een Amerikaanse auto door als in zittende mee te rijden met A. M. L. van Rotterdam naar Den Haag. Hij verklaarde voor de rechtbank beschonken te zijn geweest toen hij in de auto stapte en zeide ook niet te hebben kunnen ingrijpen tijdens de dolle rit van L. in de Veene- straat, aangezien hij geen verstand had van auto's. Wel heeft hij door op de claxon te drukken de bio- scoopgangers nog trachten te waar schuwen. is woensdag met een belofte van Sy rië, mede te doen aan het staakt- het-vuren, uit Damascus naar Jeru zalem teruggevlogen, aldus meldt United Press. Syrië heeft zich echter het recht voorbehouden, de vijandelijkheden te hei-vatten, indien Israël de werk zaamheden aan de omlegging van de Jordaan hei-vat. Syrië heeft zijn verplichting schrif telijk vastgelegd. Daarbij is de voor waarde opgenomen, dat Israël de re soluties van de Veiligheidsraad, in het bijzonder die van 1953 betref fende het stilleggen van het Jor- daan-project, zal respecteren. Onder grote belangstelling zijn ivoensdagmiddag de Bel- §j gische douanepost uit Scha- penbrugge en het Nederlandse grenskantoor te St. Anna ter i§ Muiden samengevoegd, zodat voortaan de reizigers, die by Sluis de grens willen passeren, m slechts éénmaal behoeven te stoppen voor de controle. Met het hijsen der Belgische en Ne- derlandse vlaggen voor 't nieu- we grenskantoor, waarin beide douaneposten zijn onderge- bracht, werd de samenvoeging in St. Anna ter Muiden woens- dagmiddag een feit. (FOTO P.Z.G.) lljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllË K.L.M.-vliegtuig vrijgegeven De regering van Israël heeft woensdag het Nederlandse Dakota- toestei, dat door Israëlische jagers gedwongen was te dalen, vrijgege ven. Het vliegtuig, dat door de Egyp tische regering was gecharterd, ver liet met de Nederlanders de vlieg- haven van Lydda om naar Cairo terug te keren. Zowel Israël als Egypte hebben een protestnota ingediend bin de ge mengde Egyptisch-Israëlische wa- penstilstandscommisfeie. De Nederlanders verklaarden nog, dat zij niet wisten boven Israëlisch grondgebied te zijn. Een van hen zeide: „Slechts een moment was ik bang. Toen maakte ik mijn parachute vast en juist keek ik uit het raam toen ik een Israëlische jager zag na deren. Ik wuifde naar dé'piloot, die glimlachte en terug wuifde. Toen wist ik dat alles goed zou aflopen." Samenwerking wordt uitgebreid Minister Foster Dulles is gisteren in Parijs aangekomen om de Na- vo-conferentie bij te wonen. Hij zal met Britse en Franse minsters van buitenlandse zaken beraadslagen vóór de besprekingen van de Navo- ministerraad van vrijdag tot zondag, welke door de ministers van vijftien landen zal worden bijgewoond. Men verwacht, dat op de ko mende Navo-besprekingen vooral aandacht zal worden geschonken aan de steeds krachtiger door een aantal statenleden naar voren ge brachte wens, dat de samenwerking zich meer dan tot dusver zal richten op niet-militair gebied. In de Eerste Kamer heeft minister Beyen in zijn antwoord aan verschil lende sprekers verklaard, dat het Ne derlandse standpunt is, dat de Navo niet alleen een militair apparaat maar ook altijd een politiek forum is ge weest. In de taak van de Navo heeft zich de laatste tijd, aldus de minister, een beslissende ontwikkeling voltrok ken. Het afweerprobleem in Europa kon niet meer los worden gezien van de politieke ontwikkelingen in het Mid den- en Verre Oosten. Voorts is er de verandering in de Russische politiek. Daardoor is in Navo-verband het be spreken van economische vraagstuk ken belangrijker geworden. Het pro bleem van de samenwerking is daar bij moeilijker geworden. Het is bepaald onjuist te zeggen, zo INTERNATIONAAL VERKEER VEREENVOUDIGD Gecombineerde grenspost" bij Sluis is tiende in de reeks De reizigers, die de grens by Sluis willen passeren, zullen voortaan slechts op één plaats behoeven te stoppen voor de controle van de Nederlandse en Belgische douane. Woensdagmiddag tussen half drie en drie uur zijn name lijk het Nederlandse grenskantoor in St.-Anna-ter-Muiden (gemeente Sluis) en de Belgische douanepost uit Schapenbrugge (gemeente Westkapelle B.) samengevoegd tydens een plechtigheid, waarby vele autoriteiten aanwezig waren. De samenvoeging werd een feit door het hijsen der beide nationale vlaggen voor het nieuwe grenskantoor in Sint-Anna-ter-Muiden, dat de Nederlandse en Belgische douane in gebruik namen. Eerst bracht de heer L. Deman, ontvanger van de grenspost Schapenbrugge de Belgische vlag in top en vervolgens hees de heer D. W. Koster, ontvanger van het grens kantoor Sluis, de Nederlandse nationale driekleur. Reeds eerder werden in negen plaatsen langs de Nederlands-Belgische grens de douaneposten sa mengevoegd. De gecombineerde post b|j Sluis is dus de tiende in de reeks! Na het hijsen der vlaggen werd het woord gevoerd door de heer J. D. Hamstra Pik, directeur van 's rijks belastingen en omeinen te Breda. Hij herinnerde er aan, dat op 13 april 1948 reeds was overeengekomen Bel gische en Nederlandse douanekanto ren samen te voegen, om vele forma liteiten zoveel mogelijk te verben voudigen. „Het Internationale verkee» aldus de heer Hamstra Pik, „heeft recht op deze vereenvoudiging". Spreker zei, dat deze samenvoe ging opnieuw bewijst, dat de doua ne, die zich tegen de fraude moet keren, de benafide •eizigers zoveel nogelijk behulpzaam wil zyn. Ve rder vestigde de heer Hamstra Pik de aandacht oj> het feit. dat voor. Nederland nog dit vreugdevol as pect aan de samenvoeging zit, dat de gecombineerde grenspost op Neder lands grondgebied is gevestigd. Toenemend verkeer „Het steeds toenemende internatio nale verkeer wordt door de samen voegingen van de grenskantoren aan zienlijk vergemakkelijkt", aldus de heer G. Haven, inspecteur der doua ne en accijnzen te Brussel, die ver der zei, dat het resultaat van de sa menwerking tussen de Nederlandse en Belgische douane tot dusver meer dan bevredigend is geweest. Het voordeel van de samenvoeging der grenskantoren Schapenbrugge en Sint-Anna-tcr-J "uiden zal, volgens de Nederlandse rijksgebouwendienst voor het uitstekend ingerichte kan toor in Sint-Anna-ter-Muiden. De heer P. F. van Hootegem, bur gemeester van Sluis, zei, dat er door deze samenvoeging weer een barrière opgeheven is op de weg naar Sluis, dat spreker een toeristenstad noemde. Hij verwelkomde de Belgische doua ne-ambtenaren, die voortaan hun werk zullen verrichten op het grond gebied van zijn gemeente. Jhr. J. van Vredenburch uit Kapel len (B.), die namens de K.N.A.C. het woord voerde, sprak zyn vreugde uit over de totstandkoming van dit ge combineerde grenskantoor en vertel de, dat het voor hem ook een bijzon dere dag was, omdat h|j juist vijftig jaar geleden als één der eersten in Zeeland een auto aanschafte. Hij wees op het steeds toenemende autover keer en hoopte, dat de tijd nog eens zal aanbreken, waarin controle op grenspapier niet meer nodig zal zyn. Tenslotte werden de talrijke geno digden ontvangen in hotel „De Kóren- beurs" te Sluis. Bij de plechtigheid waren verder o.a. aanwezig de heren C. C. Pouleijn, hoofdinspecteur ter di rectie van 's rijks belastingen en do meinen te Breda, mr. L. W. van Os, hoofd van de inspectie der invoer rechten en accijnzen te Terneuzen, P. J. van Soest, inspecteur der invoer rechten en accijnzen te Terneuzen, kapitein D. F. W. de Haas, districts commandant der Koninklijke Mare chaussee te Terneuzen, Luitenant C. W. Bloemers, officier der rijkspolitie te Terneuzen. J. Toet, districtsbouw- kundige van d" rijksgebouwendienst meende minister Beyen, dat de Navo in staat van ontbinding verkeert door de recente moeilijkheden in IJsland, Algerije en op Cyprus. Uiteraard ba ren zij wel zorgen. De moeilijkheden in de Navo kunnen niet worden opge lost door een soort super-nationale organisatie. Er zal echter een nieuwe politiek moeten worden gevonden te gen de nieuwe Russsiche tactiek. Over de technische hulp aan onder ontwikkelde gebieden zeid^de minis ter, dat het onjuist zou zijn de Navo in deze een taak op te dragen. Wat de toekomst van de Navo betreft dient er tegen te worden gewaakt, dat er nieuwe organisaties naast de be staande komen. heer Haven, vooral in de komende f te Middelburg. D. F P. Hoegen, ver- vakantiemaande blijk-n. wanneer tegenwoordiger A.N.W.B.. en verder duizenden toeristen c j grens zullen -scheidene hoofdofficieren van le passeren. Kon. Marechaussee en vele Belgische Tenslotte dankte de heer Haven de autoriteiten. Gasontploffing in een Bussumse boekhandel Drie gewonden naar ziekenhuis In een boekhandel met woning aan de Nassaulaan in het centrum van Bussum heeft zich gisteren een gas ontploffing voorgedaan. Drie perso nen, de twee zoons van de eigenares en een arbeider, raakten hierby ge wond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. In de winkel met woning worden verbouwingswerkzaamheden uitge voerd. Reeds de gehele morgen had men een gaslucht waargenomen. Een der zoms van de eigenares, mevr. K. stelde een onderzoek in door met een brandende lucifer langs de gasbuizen te gaan en hrj vond in een daarvan een lek. Zijn lucifer ging echter uit en zijn broer stak daarop een tweede de fatale lucifer aan. Onmiddellijk volgde een hevige ontploffing, ver moedelijk van onder de vloer opge hoopt gas. Met enorme kracht werd de vloer, die in stukken brak, om hoog gedrukt. Balken en planken vlo gen naar alle richtingen. De trap werd vernield, muren ontzet en rui ten verbrijzeld. Aan het meubilair werd door de rondvliegende brokstuk ken ernstige schade toegebracht. Moordpartij in Marrakesj Acht aanhangers van wijlen de pasja van Marrakesj, El Glawi, zyn woensdag in Marrakesj door 'n woe dende menigte van naar schatting duizend mensen, om het leven ge bracht. DE VERWACHT. WEINIG WIND. Plaatselijk mist. Overigens wisse lende bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Dezelfde middagtemperaturen als gisteren of iets hogere. Zwakke, tij delijk matige wind uit zu.uelijke richtingen. ZON EN SLAAN 4 mei. Zon op 5.07 onder 20.12 Maan op 2.19 onder 13.17

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1